EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:194:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 194, 23. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 194
45. vuosikerta
23. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1318/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, eräistä Liberiaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 1
Komission asetus (EY) N:o 1319/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 1320/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, tarjouskilpailujen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi yksinomaan polttoainealan käyttöön kolmansissa maissa 7
*Komission asetus (EY) N:o 1321/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1906/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1322/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1323/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksesta (EY) N:o 800/1999 poikkeamisesta viljatuotteiden muihin kolmansiin maihin kuin Unkariin suuntautuvan viljatuotteiden viennin osalta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1324/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1501/95 muuttamisesta vilja-alan tuotteiden vientituen maksuehtojen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1163/2002 muuttamisesta 26
*Komission asetus (EY) N:o 1325/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan, läpimitaltaan vähintään 1 mm:n ruostumattoman teräslangan tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1600/1999 liittyvän "uutta viejää" koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1326/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1128/1999 mukaisesti jätettyjen enintään 80 kilogramman painoisia vasikoita koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 29
Komission asetus (EY) N:o 1327/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2002 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 30
Komission asetus (EY) N:o 1328/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, hedelmä- ja vihannesjalostealan muiden kuin lisättyä sokeria koskevien vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1111/2002 oikaisemisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 1329/2002, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2002, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 33

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
2002/595/EC
*Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen seurauksista EHTY:n tekemien kansainvälisten sopimusten osalta 35
Neuvosto
2002/596/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen seurauksista EHTY:n tekemille kansainvälisille sopimuksille 36
Komissio
2002/597/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2002, valtiontuesta, jonka Italia aikoo toteuttaa oliivintuotantoa harjoittavien tilojen hyväksi 17 päivänä elokuuta 1999 annetun lain N:o 290 4 pykälän mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1188) 37
2002/598/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2002, naudan luomistaudin vastaisten rokotteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 64/432/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2592) (1) 45
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 22 päivältä heinäkuuta 2002, Irakin vastaiseen kauppasaartoon sovellettavia poikkeuksia koskevan yhteisen kannan 96/741/YUTP täydentämisestä 47
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top