Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:170:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 170, 29. kesäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 170
45. vuosikerta
29. kesäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1145/2002/EY, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2002, työllisyyden alalla toteutettavista yhteisön edistämistoimista (1) 1
Komission lausuma 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1146/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ilma-alusten rakentamiseen, huoltoon ja korjaamiseen tarkoitettujen tiettyjen tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3050/95 muuttamisesta 7
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1147/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, lentokelpoisuustodistuksella varustettuina tuotujen tiettyjen tavaroiden yhteisten tullitariffien autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta 8
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1148/2002, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 11
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1149/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontikiintiön avaamisesta 13
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1150/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontikiintiön avaamisesta 14
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1151/2002, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron kanssa tehdyssä Eurooppa-sopimuksessa vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymätoimenpiteinä 15
Komission asetus (EY) N:o 1152/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25
Komission asetus (EY) N:o 1153/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1154/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1155/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1156/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1157/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 35
Komission asetus (EY) N:o 1158/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1159/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 100. erityisessä tarjouskilpailussa 40
Komission asetus (EY) N:o 1160/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 53. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 1161/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 272. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 43
*Komission asetus (EY) N:o 1162/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta (1) 44
*Komission asetus (EY) N:o 1163/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1501/95 muuttamisesta vilja-alan tuotteiden vientituen maksuehtojen osalta 46
*Komission asetus (EY) N:o 1164/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1646/2001 muuttamisesta mukauttamistuen ja puhdistusteollisuudelle myönnettävän lisätuen määrän vahvistamiseksi sokerialalla markkinointivuosiksi 2002/2003—2005/2006 48
*Komission asetus (EY) N:o 1165/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta 49
*Komission asetus (EY) N:o 1166/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 1167/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 214/2001 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä ensimmäisessä tarjouskilpailussa sovellettavan rasvattoman maitojauheen enimmäisostohinnan vahvistamisesta 52
*Komission asetus (EY) N:o 1168/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, Kroatiasta, Bosnia-Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Jugoslavian liittotasavallasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuonna 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2533/2001 muuttamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 1169/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 55
Komission asetus (EY) N:o 1170/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 1171/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 61
Komission asetus (EY) N:o 1172/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 63
Komission asetus (EY) N:o 1173/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 66
Komission asetus (EY) N:o 1174/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 67
Komission asetus (EY) N:o 1175/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 68
*Komission asetus (EY) N:o 1176/2002, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2002, tiettyjen hedelmien, vihannesten ja hedelmä- ja vihannesjalosteiden Viroon suuntautuvaan vientiin sovellettavista yksityiskohtaisista erityissäännöistä ja asetusten (EY) N:o 1961/2001 ja (EY) N:o 1429/95 muuttamisesta 69

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/523/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2263) 73
2002/524/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2281) 77
2002/525/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2238) (1) 81
2002/526/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2002, klassisen sikaruton hävittämistä Vosgesin pohjoisosan luonnonvaraisista sioista koskevan Ranskan esittämän suunnitelman hyväksymisestä tehdyn päätöksen 94/141/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2380) (1) 85
2002/527/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2002, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 97/252/EY muuttamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2301) (1) 86

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1207/2001, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan yhteisön ja tiettyjen maiden välistä etuuskohteluun oikeutettua kauppaa koskevissa säännöksissä vahvistetusta menettelystä EUR.1-tavaratodistusten antamisen, kauppalaskuilmoitusten ja EUR.2-lomakkeiden laatimisen ja tiettyjen valtuutetun viejän lupien antamisen helpottamiseksi sekä asetuksen (ETY) N:o 3351/83 kumoamisesta (EYVL L 165, 21.6.2001) 88
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top