Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:075:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 75, 16. maaliskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 75
45. vuosikerta
16. maaliskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 466/2002/EY, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2002, yhteisön toimintaohjelmasta sellaisten valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi, jotka toimivat ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla 1
Komission asetus (EY) N:o 467/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
Komission asetus (EY) N:o 468/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 93. erityisessä tarjouskilpailussa 9
Komission asetus (EY) N:o 469/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 46. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 470/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 265. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 471/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 13
*Komission asetus (EY) N:o 472/2002, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta (1) 18
*Komission asetus (EY) N:o 473/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta ja kupariseosten käyttöön liittyvien tietojen toimittamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
*Komission asetus (EY) N:o 474/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston asetuksilla (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001 ja (EY) N:o 1454/2001 vahvistettujen syrjäisimpien alueiden erityisten hankintajärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 20/2002 muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 475/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen keskeyttämisestä tiettyjen tekstiilituotteiden osalta 26
Komission asetus (EY) N:o 476/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2007/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 28
Komission asetus (EY) N:o 477/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin Euroopan kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2008/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 29
Komission asetus (EY) N:o 478/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2009/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
Komission asetus (EY) N:o 479/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 31
Komission asetus (EY) N:o 480/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2011/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 32
Komission asetus (EY) N:o 481/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun 285. osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 33
Komission asetus (EY) N:o 482/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisen 21. osittaisen tarjouskilpailun yhteydessä jätettyjen tarjousten hyväksymättä jättämisestä 34
Komission asetus (EY) N:o 483/2002, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 35
*Komission direktiivi 2002/26/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2002, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden okratoksiini A -pitoisuuksien virallista tarkastusta varten (1) 38
*Komission direktiivi 2002/27/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2002, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun komission direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (1) 44

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/223/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2001, vuosia 1999—2001 koskevan EY—UNRWA-yleissopimuksen mukaisen Euroopan yhteisön ja Lähi-idässä toimivan Yhdistyneiden Kansankuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) välisen lisärahoituksen myöntämistä vuodeksi 2001 koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 46
Vuosia 1999—2001 koskevan EY—UNRWA-yleissopimuksen mukaisen Euroopan yhteisön ja Lähi-idässä toimivan Yhdistyneiden kansakuntien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen (UNRWA) kirjeenvaihtona tehty sopimus lisärahoituksen myöntämisestä 47
Komissio
2002/224/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä syyskuuta 2001, valtiontuesta, jonka Italia on myöntänyt Enichem SpA:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2902) (1) 49
2002/225/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, neuvoston direktiivin 91/492/ETY täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta simpukoissa, piikkinahkaisissa, vaippaeläimissä ja merikotiloissa esiintyvien tiettyjen merellisten biotoksiinien enimmäismäärien ja määritysmenetelmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1001) (1) 62
2002/226/EC
*Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2002, tiettyjen simpukoiden, joiden sisältämä amnestisen simpukkamyrkyn (ASP) määrä ylittää neuvoston direktiivissä 91/492/ETY säädetyn rajan, pyyntiä ja jalostusta koskevista erityisistä terveystarkastuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1009) (1) 65
2002/227/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä maaliskuuta 2002, Israelin hyvän laboratoriokäytännön (HLK) valvontajärjestelmän perustamisen ja tyydyttävän toiminnan aloittamisen tunnustamisesta 67
2002/228/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2002, viiden israelilaisen testauslaitoksen tunnustamisesta hyvän laboratoriokäytännön vaatimusten mukaisiksi osaamisaloillaan 68
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top