Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:021:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 21, 24. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 21
45. vuosikerta
24. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 112/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 113/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta käyttötarkoituksen mukaisten menojen tarkistettujen luokitusten osalta (1) 3
Komission asetus (EY) N:o 114/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, tammikuussa 2002 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2475/2000 Slovenian tasavallalle säädetyn naudanlihaa koskevan tariffikiintiön osalta 10
Komission asetus (EY) N:o 115/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, tammikuussa 2002 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 11
Komission asetus (EY) N:o 116/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 117/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 118/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 119/2002, annettu 23 päivänä tammikuuta 2002, Liettuasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2002 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/46/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 2002, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luetteloiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 84) (1) 21
2002/47/EC, ECSC, EURATOM
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002, työjärjestyksensä muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 99) 23
2002/48/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/740/EY muuttamisesta seitsemännen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 292) (1) 28
2002/49/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä tammikuuta 2002, eräiden eläintuotteiden merkinnästä ja käytöstä suhteessa tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn päätökseen 2001/172/EY tehdyn päätöksen 2001/304/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 293) (1) 30
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
152/2001
*EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 152/01/KOL, annettu 23 päivänä toukokuuta 2001, ETA:n valtiontukisääntöjen soveltamista ympäristönsuojeluun myönnettävään tukeen koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta ja valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 28. kerran 32

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1961/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta (EYVL L 268, 9.10.2001) 48
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2535/2001, annettu 14 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta (EYVL L 341, 22.12.2001) 48
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top