EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:006:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 6, 10. tammikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN -

L 6
45. vuosikerta
10. tammikuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 28/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 29/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 30/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 31/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avaamisesta ja hallinnoinnista tietyille Färsaarilta peräisin oleville kaloille ja kalastustuotteille annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 669/97 muuttamisesta 36
*Komission asetus (EY) N:o 32/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisista naudanlihan ostoista annetun asetuksen (EY) N:o 713/2001 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 13/2002 oikaisemisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 33/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 39
Komission asetus (EY) N:o 34/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 35/2002, annettu 9 päivänä tammikuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 44
*Neuvoston direktiivi 2001/102/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2001, haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa annetun neuvoston direktiivin 1999/29/EY muuttamisesta (1) 45
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/104/EY, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, lääkinnällisistä laitteista annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY muuttamisesta (1) 50

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/16/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2001, direktiivin 95/46/EY mukaisista mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4540) (1) 52
2002/17/EC
*Komission päätös, tehty 31 päivänä joulukuuta 2001, luvan antamisesta jäsenvaltioille hyväksyä tilapäisesti sellaisen metsänviljelyaineiston pitäminen kaupan, joka ei täytä neuvoston direktiivien 66/404/ETY ja 76/161/ETY vaatimuksia, tehdyn päätöksen 2001/765/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 4769) (1) 63
EUROOPAN TALOUSALUE
EFTAn valvontaviranomainen
2001/228/COL
*EFTAn valvontaviranomaisen suositus N:o 228/01/COL, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2001, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevasta yhteensovitetusta ohjelmasta vuodeksi 2001 65

Oikaisuja
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/79/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, in vitro-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (EYVL L 331, 7.12.1998) 70
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY, annettu 31 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 200, 30.7.1999) 70
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top