EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:336:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 336, 30. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 336
43. vuosikerta
30. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan poliisiakatemian perustamisesta (EPC) 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2887/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, tilaajayhteyksien eriytetystä tarjoamisesta (1) 4
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2888/2000, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, Sveitsin alueella liikkuville raskaille tavarankuljetusajoneuvoille myönnettävien lupien jakamisesta 9
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2889/2000, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä ja yhteisötoimituksia koskevan asetuksen (EY) N:o 1334/2000 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2890/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 2891/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2892/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 19
Komission asetus (EY) N:o 2893/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 2894/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 2895/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 26
Komission asetus (EY) N:o 2896/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 2897/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 2898/2000, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 1370/95 muuttamisesta 32
*Komission asetus (EY) N:o 2899/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, kalastusvuoden 2001 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta 34
*Komission asetus (EY) N:o 2900/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2001 36
*Komission asetus (EY) N:o 2901/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2001 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä 37
*Komission asetus (EY) N:o 2902/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2001 39
*Komission asetus (EY) N:o 2903/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2001 47
*Komission asetus (EY) N:o 2904/2000, annettu 21 päivänä joulukuuta 2000, kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2001 vahvistettavista viitehinnoista 49
*Komission asetus (EY) N:o 2905/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen Sveitsistä ja Liechtensteinista peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta 52
*Komission asetus (EY) N:o 2906/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, Virosta, Latviasta ja Liettuasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2001 54
*Komission asetus (EY) N:o 2907/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, Tˇsekin tasavallasta, Slovakiasta, Romaniasta, Unkarista ja Bulgariasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2001 57
*Komission asetus (EY) N:o 2908/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I ja II muuttamisesta (1) 72
*Komission asetus (EY) N:o 2909/2000, annettu 29 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan yhteisöjen muuta kuin rahoitusomaisuutta koskevasta kirjanpidosta 75

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/821/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus — Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) (2001—2005) 82
2000/822/EC
*Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, vastavuoroisia vapauttamistoimenpiteitä sekä EY:n ja Tunisian tasavallan assosiaatiosopimuksen maatalouspöytäkirjojen muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 92
Euroopan yhteisön ja Tunisian tasavallan kirjeenvaihtona tehty sopimus vastavuoroisista vapauttamistoimenpiteistä sekä EY:n ja Tunisian tasavallan assosiaatiosopimuksen maatalouspöytäkirjojen muuttamisesta 93
Euroopan keskuspankki
2000/823/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14) 110
2000/824/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2000, vuonna 2001 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2000/17) 118
2000/825/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisena kuin se on muutettuna 14 päivänä joulukuuta 2000 tehdyllä päätöksellä rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon ja EKP:n tappioiden jakamisesta tilikausina 1999—2001 (EKP/2000/19) 119
*Euroopan keskuspankin ja Kreikan keskuspankin välinen sopimus, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, Euroopan keskuspankin Kreikan keskuspankille EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittämästä saatavasta ja siihen liittyvistä seikoista 122
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top