Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:333:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 333, 29. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 333
43. vuosikerta
29. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2863/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2864/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista, tiettyjä Bulgariasta, Tˇsekistä, Slovakiasta ja Romaniasta peräisin olevia maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä annettujen asetusten (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000 ja (EY) N:o 2435/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuotteiden osalta ja asetuksen (EY) N:o 1218/96 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2865/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o 3066/95, (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000 ja (EY) N:o 2435/2000 säädetyn siipikarjanliha- ja muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1899/97 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2866/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000 ja (EY) N:o 3066/95 säädetyn sianliha-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2698/93 ja (EY) N:o 1590/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/97 muuttamisesta ja yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti lokakuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä annetun asetuksen (EY) N:o 2332/2000 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2867/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön sekä Viron, Latvian ja Liettuan välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2305/95 muuttamisesta ja yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2333/2000 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 2868/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan yhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä väliaikaisessa kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevassa sopimuksessa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 571/97 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2869/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän sadonkorjuuvuoden 1999 250000 tavallisen vehnätonnin jälleenmyymiseksi sisämarkkinoilla 19
*Komission asetus (EY) N:o 2870/2000, annettu 19 päivänä joulukuuta 2000, tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavista yhteisön vertailumenetelmistä 20
*Komission asetus (EY) N:o 2871/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 mukauttamisesta tieteen ja tekniikan kehitykseen (1) 47
*Komission asetus (EY) N:o 2872/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskevien tuontitodistusten soveltamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/93 muuttamisesta 49
*Komission asetus (EY) N:o 2873/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tariffikiintiön avaamisesta tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 liitteessä tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille 50
*Komission asetus (EY) N:o 2874/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa 52
*Komission asetus (EY) N:o 2875/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tariffikiintiön avaamisesta tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 liitteessä tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille 53
*Komission asetus (EY) N:o 2876/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden yhteisön tariffikiintiön avaamisesta (2001) 55
*Komission asetus (EY) N:o 2877/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, tuoreiden tai jäähdytettyjen karitsanruhojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettujen hintojen määrittämisestä ja tiettyjen muiden yhteisön lampaanruhojen laatujen hintojen yhteenvedosta annetun asetuksen (ETY) N:o 1481/86 muuttamisesta 57
*Komission asetus (EY) N:o 2878/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteen IV muuttamisesta 60
*Komission asetus (EY) N:o 2879/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja myynninedistämistoimista kolmansissa maissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2702/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 63
*Komission asetus (EY) N:o 2880/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, tomaattien interventiokynnysten vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2001 70
*Komission asetus (EY) N:o 2881/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, kolmansista maista tuotavaa valkosipulia koskevien tuontitodistusten soveltamisesta annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1859/93 poikkeamisesta 71
*Komission asetus (EY) N:o 2882/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, joidenkin sianliha-alan tuotteiden vientituen myöntämistä koskevista erityisehdoista annetun asetuksen (EY) N:o 2331/97 muuttamisesta 72
*Komission asetus (EY) N:o 2883/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, lisätuontitullien soveltamista hedelmä- ja vihannesalalla koskevan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta 74
*Komission asetus (EY) N:o 2884/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta 76
*Komission asetus (EY) N:o 2885/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, palkoviljoista markkinointivuonna 2000/2001 maksettavasta lopullisesta tuesta 78
*Komission asetus (EY) N:o 2886/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 10 kohdasta poikkeamisesta määräpaikkaan saapumista osoittavan todistuksen osalta eriytetyn tuen ollessa kyseessä ja tiettyjen maitotuotteiden vientituen vähimmäismäärän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 79
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/77/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY muuttamisesta 81

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/819/EC
*Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2000, monivuotisesta ohjelmasta yritysten ja yrittäjyyden, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset), hyväksi (2001—2005) 84

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 2764/2000, annettu 14 päivänä joulukuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteissä I ja II lueteltujen kalastustuotteiden ohjehinnoista ja liitteessä III mainittujen kalastustuotteiden yhteisön tuottajahinnasta kalastusvuodeksi 2001 (EYVL L 321, 19.12.2000) 92
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top