Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:311:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 311, 12. joulukuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 311
43. vuosikerta
12. joulukuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2698/2000, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, rahoituksellisista ja teknisistä toimenpiteistä (MEDA) taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenneuudistuksen tukemiseksi Euro—Välimeri-yhteistyökumppanuuden puitteissa annetun asetuksen (EY) N:o 1488/96 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2699/2000, annettu 4 päivänä joulukuuta 2000, hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2200/96, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 2202/96 muuttamisesta 9
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2700/2000, annettu 16 päivänä marraskuuta 2000, yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 2701/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 21
*Komission asetus (EY) N:o 2702/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, tiettyjä toimintaohjelmia koskevien kansallisten viranomaisten päätösten lykkäämisestä vuonna 2000 23
*Komission asetus (EY) N:o 2703/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädettyjen menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperäisnimitysten rekisteröinnistä annetun asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä lueteltuja useita nimityksiä koskeviin eritelmiin liittyvien tietojen muuttamisesta 25
*Komission asetus (EY) N:o 2704/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1727/2000 ja (EY) N:o 3066/95 säädetyn siipikarjanliha- ja muna-alan järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (ETY) N:o 2699/93 ja (EY) N:o 1559/94 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1899/97 muuttamisesta 27
*Komission asetus (EY) N:o 2705/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 2799/1999 poikkeamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1492/2000 kumoamisesta 34
*Komission asetus (EY) N:o 2706/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, paprikoiden kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1455/1999 muuttamisesta 35
*Komission asetus (EY) N:o 2707/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta 37
Komission asetus (EY) N:o 2708/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 43
Komission asetus (EY) N:o 2709/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Israelista peräisin olevien monikukkaisten neilikoiden (spray) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/784/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2000, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä UBH 820- ja UR 50601 -tehoaineen (beflubutamidi) mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3648) (1) 47
2000/785/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2000, lintuinfluenssan torjuntatoimenpiteitä täydentävistä rokotuksista Italiassa ja erityisistä siirtoja koskevista valvontatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2000/721/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3679) (1) 49

Oikaisuja
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2119/98/EY, tehty 24 päivänä syyskuuta 1998, tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkoston perustamisesta yhteisöön (EYVL L 268, 3.10.1998) 50
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/103/EY, annettu 24 päivänä tammikuuta 2000, mittayksikköjä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 80/181/ETY muuttamisesta (EYVL L 34, 9.2.2000) 50
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 162, 3.7.2000) 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top