Help Print this page 

Document L:2000:192:TOC

Title and reference
Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 192, 28. heinäkuuta 2000

Display all documents published in this Official Journal
Text
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 192
43. vuosikerta
28. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1655/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) 1
Komission lausuma 10
Neuvoston lausuma 10
Komission lausuma 10
Komission asetus (EY) N:o 1656/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 11
Komission asetus (EY) N:o 1657/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2000 heinäkuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 13
*Komission asetus (EY) N:o 1658/2000, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, lisäkiintiöiden avaamisesta tiettyjen Euroopan yhteisössä marraskuussa 2000 järjestettäviin ammattimessuihin osallistuvista kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille kiintiövuoden 2001 aikana 15
*Komission asetus (EY) N:o 1659/2000, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1660/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 1661/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 1143/98 mukaisesti jätettyjen tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 29
Komission asetus (EY) N:o 1662/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle 30
Komission asetus (EY) N:o 1663/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 1664/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1665/2000, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2000, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 35

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/479/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan epäpuhtauspäätösrekisterin (EPER) laatimisesta ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY 15 artiklan mukaisesti (IPPC) (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2004) (1) 36

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1950/97, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta, Indonesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien polyeteenistä tai polypropeenista valmistettujen säkkien ja pussien tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EYVL L 276, 9.10.1997) 44
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 970/2000, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tariffikiintiöiden avaamisesta maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 1374/98 muuttamisesta (EYVL L 112, 11.5.2000) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top