EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:181:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 181, 20. heinäkuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 181
43. vuosikerta
20. heinäkuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1569/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1570/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1489/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 48. osittaista tarjouskilpailua varten 3
Komission asetus (EY) N:o 1571/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 4
Komission asetus (EY) N:o 1572/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1573/2000, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 8
*Komission asetus (EY) N:o 1574/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, Azorien ja Madeiran arvioidun hankintataseen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/92 2—10 artiklassa säädettyyn erityiseen järjestelmään kuuluvien viljatuotteiden osalta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1575/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämistä koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta vuodesta 2001 lähtien siirrettävien tietojen koodauksen osalta 16
*Komission asetus (EY) N:o 1576/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä 35
*Komission asetus (EY) N:o 1577/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, tiettyihin suoriin tukiin sovellettavan muuntokurssin, jonka määräytymisperusteen päivämäärä on 1 päivä heinäkuuta 2000, vahvistamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1578/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 577/98 täytäntöönpanosta työaikaa ja työajan järjestämistä koskevien vuoden 2001 lisäkysymysten määrittämisen osalta 39
*Komission asetus (EY) N:o 1579/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta palkoviljojen tuen myöntämistä varten annetusta asetuksesta (EY) N:o 1644/96 poikkeamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 1580/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 2198/98 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 8050021 tonniin 43
Komission asetus (EY) N:o 1581/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 45
Komission asetus (EY) N:o 1582/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, heinäkuussa 2000 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2000 välisellä kaudella 47
Komission asetus (EY) N:o 1583/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 49
Komission asetus (EY) N:o 1584/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2000 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 51
Komission asetus (EY) N:o 1585/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti heinäkuussa 2000 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 53
Komission asetus (EY) N:o 1586/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden heinäkuussa 2000 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 55
Komission asetus (EY) N:o 1587/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 56
Komission asetus (EY) N:o 1588/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 59
Komission asetus (EY) N:o 1589/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2000 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian ja Romanian osalta 61
Komission asetus (EY) N:o 1590/2000, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2000, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 63
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/26/EY, annettu 16 päivänä toukokuuta 2000, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta (Neljäs liikennevakuutusdirektiivi) 65

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2000/450/EC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2000, talous- ja sosiaalikomitean itävaltalaisen jäsenen nimeämisestä 75
2000/451/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2000, alueiden komitean brittivarajäsenten nimeämisestä 76
2000/452/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2000, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle 77
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top