EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:021:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 21, 26. tammikuuta 2000


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 21
43. vuosikerta
26. tammikuuta 2000
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston yhteinen kanta 24 päivältä tammikuuta 2000, Afganistanista 1
*Neuvoston yhteinen kanta 24 päivältä tammikuuta 2000, Jugoslavian liittotasavaltaa koskevista rajoittavista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 1999/318/YUTP muuttamisesta ja täydentämisestä 4
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 166/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 167/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, durumvehnän tuontierien käyttöönotosta asetuksessa (EY) N:o 778/1999 säädettyjen tariffikiintiöiden puitteissa 7
Komission asetus (EY) N:o 168/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, asetuksen (EY) N:o 1758/98 muuttamisesta ja Ranskan interventioelimen hallussaan pitämän leipävehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 3450000 tonniin 8
*Komission asetus (EY) N:o 169/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, poikkeuksista eräisiin maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä Suomessa ja Ruotsissa tuotetun ihmisravinnoksi tarkoitetun maidon osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2597/97 säännöksiin annetun asetuksen (EY) N:o 280/98 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 170/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, tammikuussa 2000 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä Eurooppa-sopimuksessa määrätyn naudanlihaa koskevan tariffikiintiön osalta 11
Komission asetus (EY) N:o 171/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian tasavallan välisissä Eurooppa-sopimuksissa sekä yhteisön ja Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti tietyistä maito- ja maitotuotealan tuotteista vuoden 2000 tammikuussa jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 12
Komission asetus (EY) N:o 172/2000, annettu 25 päivänä tammikuuta 2000, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan ja tuen ennakon määrän vahvistamisesta 14
*Komission direktiivi 2000/1/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, neuvoston direktiivin 89/173/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjen osien ja ominaisuuksien osaltaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 16
*Komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14 päivänä tammikuuta 2000, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin asennettujen kipinäsytytysmoottoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamista koskevan neuvoston direktiivin 75/322/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen ja pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan neuvoston direktiivin 74/150/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2000/57/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 2119/98/EY säädetystä varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4016) 32
2000/58/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti lisätoimenpiteitä Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -puuntuhoojan leviämisen estämiseksi Portugalin muilla kuin alueilla, joista tiedetään, ettei niillä esiinny Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. -puuntuhoojaa (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 5193) 36

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 1999/664/YUTP 11 päivältä lokakuuta 1999, Euroopan unionin erikoislähettilään nimeämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin hyväksytyn yhteisen toiminnan 96/676/YUTP muuttamisesta (EYVL L 264, 12.10.1999) 41
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1420/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen jätteiden siirtoihin tiettyihin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä (EYVL L 166, 1.7.1999) 41
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/9/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994) 42
Oikaistaan neuvoston ja Euroopan parlamentin direktiivi 97/24/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1997, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista (EYVL L 226, 18.8.1997) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top