EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:102:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 102, 17. huhtikuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 102
42. vuosikerta
17. huhtikuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI SŽHaŽHadŽHokset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 794/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 795/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 29. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 796/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 1589/87 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 237. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 797/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 201. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 798/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 7
*Komission asetus (EY) N:o 799/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 8
*Komission asetus (EY) N:o 800/1999, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1999, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 11
Komission asetus (EY) N:o 801/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 53
Komission asetus (EY) N:o 802/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 54
Komission asetus (EY) N:o 803/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 55
*Komission asetus (EY) N:o 804/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I, II ja III muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (1) 58
*Komission asetus (EY) N:o 805/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, toimenpiteiden vahvistamisesta yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista vesiliikenteen edistämiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 718/1999 panemiseksi täytäntöön 64
*Komission asetus (EY) N:o 806/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tietyntyyppisissä tma-laatuviineissä käytettyjen perinteisten täydennysmerkintöjen suojaa koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 881/98 muuttamisesta 67
*Komission asetus (EY) N:o 807/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, direktiivin 85/73/ETY mukaisten tarkastusten ja valvonnan rahoitusta koskevista euron käyttöönotosta johtuvista siirtymätoimenpiteistä 68
*Komission asetus (EY) N:o 808/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, asetuksessa (EY) N:o 2148/96 olevan liitteen III muuttamisesta 70
Komission asetus (EY) N:o 809/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden huhtikuussa 1999 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 73
Komission asetus (EY) N:o 810/1999, annettu 16 päivänä huhtikuuta 1999, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 74

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 791/1999, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1999, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta (EYVL L 101, 16. 4. 1999) 77
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top