Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:337:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 337, 12. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 337
41. vuosikerta
12. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2678/98, annettu 10 päivänä joulukuuta 1998, Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontiin sovellettavia lopullisia polkumyynti- ja tasoitustulleja koskevien asetusten (EY) N:o 1890/97 ja (EY) N:o 1891/97 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2679/98, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta 8
Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma, annettu 7 päivänä joulukuuta 1998, tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2680/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 2681/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, interventioon ostetun naudanlihan enimmäisostohinnan ja määrien vahvistamisesta asetuksen (ETY) N:o 1627/89 mukaisten interventioita koskevien yleisten toimenpiteiden osana toteutettua 214. osittaista tarjouskilpailua varten 14
Komission asetus (EY) N:o 2682/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2566/98 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista 16
Komission asetus (EY) N:o 2683/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2563/98 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 17
Komission asetus (EY) N:o 2684/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2565/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 18
Komission asetus (EY) N:o 2685/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2564/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
*Komission asetus (EY) N:o 2686/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta (1) 20
Komission asetus (EY) N:o 2687/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 194. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 2688/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 22. erityisessä tarjouskilpailussa 25
Komission asetus (EY) N:o 2689/98, annettu 11 päivänä joulukuuta 1998, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian ja Romanian välisissä Eurooppa-sopimuksissa- ja yhteisön sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 1999 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevien maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden määrästä 27
*Komission direktiivi 98/90/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (1) 29

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/709/EC, ECSC, EURATOM
*Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 1998, neuvoston työjärjestyksen muuttamisesta 40
Komissio
98/710/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 soveltamiseen liittyvästä menettelystä (Asia VII/AMA/11/98 - Italian säännöt Milanon lentoasemajärjestelmän liikenteen jakamisesta) (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2625) (1) 42
98/711/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 1998, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3585) (1) 58
98/712/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, luettelon laatimisesta vuodeksi 1998 kokonaispituudeltaan kahdeksan metriä ylittävistä aluksista, joilla on lupa kalastaa kielikampelaa tietyillä yhteisön vyöhykkeillä kokonaispituudeltaan yhdeksän metriä ylittävien puomitroolien avulla annetun asetuksen (EY) N:o 44/98 liitteessä esitettävien tiettyjen tietojen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3617) 61
98/713/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 1998, tietyillä yhteisön rannikkoalueilla puomitroolin käyttöluvan kalastuksessa omaavien kahdeksan metrin kokonaispituuden ylittävien alusten luettelosta annetun asetuksen (ETY) N:o 55/87 liitteessä olevan luettelon tiettyjen tietojen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 3618) 64
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top