Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:208:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 208, 24. heinäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 208
41. vuosikerta
24. heinäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1587/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisestä sijainnista aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1588/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 7
*Komission asetus (EY) N:o 1589/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tietyistä edellytyksistä tiettyjen peltokasvien tuottajien tukijärjestelmän mukaisten korvausten myöntämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 658/96 muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 1590/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tuotantotukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 504/97 muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1591/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tiettyjen tukeen oikeutettujen hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuottajille maksettavista vähimmäishinnoista sekä tuotantotuen määristä annetun asetuksen (EY) N:o 1709/84 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 1592/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tiettyjä kolmansista maista tuotavia hedelmiä ja vihanneksia koskevasta tuontitodistusjärjestelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 1556/96 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 1593/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksen (EY) N:o 1764/86 muuttamisesta tomaattijalosteilta tuotantotukijärjestelmässä edellytettyjen vähimmäislaatuvaatimusten osalta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1594/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, kuivattujen viinirypäleiden tuotantoon tarkoitettujen tiettyjen viinirypälelajikkeiden viljelyyn myönnettävän tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1998/99 19
*Komission asetus (EY) N:o 1595/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, AKT-maista sekä merentakaisista maista ja alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuonnin soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2603/97 muuttamisesta ja AKT-maista peräisin olevasta riisistä perittävien tullien osittaista palauttamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä 21
Komission asetus (EY) N:o 1596/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 1597/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 27
Komission asetus (EY) N:o 1598/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1599/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 30
Komission asetus (EY) N:o 1600/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1078/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 33
Komission asetus (EY) N:o 1601/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1079/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 34
Komission asetus (EY) N:o 1602/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1445/98 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 35
Komission asetus (EY) N:o 1603/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 1564/98 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 36
Komission asetus (EY) N:o 1604/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 1605/98, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1998, perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 39
*Komission direktiivi 98/51/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 1998, toimenpiteiden vahvistamisesta tiettyjen rehualan tuotantolaitosten ja välittäjien hyväksymis- ja rekisteröintimenettelyssä sovellettavista vaatimuksista ja yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 95/69/EY panemiseksi täytäntöön (1) 43
*Komission direktiivi 98/54/EY, annettu 16 päivänä heinäkuuta 1998, direktiivien 71/250/ETY, 72/199/ETY ja 73/46/ETY muuttamisesta sekä direktiivin 75/84/ETY kumoamisesta (1) 49

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/468/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 1998, Luxemburgin suurherttuakunnan esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä 51
98/469/EC, ECSC, EURATOM
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan Assosiaationeuvoston päätös N:o 2/98, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1998, Euroopan yhteisön, Euroopan atomienergiayhteisön sekä Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan vapaakauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan sopimuksen nojalla tehtyyn sekakomitean päätökseen N:o 1/97 sisältyvien muutosten hyväksymisestä Eurooppa-sopimuksen pöytäkirjaan n:o 3 53
Komissio
98/470/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 1998, neuvoston direktiivin 89/662/ETY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinlääkärintarkastusten olennaisista tiedoista (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1741) (1) 54
98/471/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 1998, neuvoston päätöksellä 92/481/ETY hyväksytyn sisämarkkinoiden toteuttamiseksi tarvittavan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten virkamiesten vaihtoa jäsenvaltioiden hallintojen välillä koskevan toimintasuunnitelman ensisijaisten alojen vahvistamisesta (Karolus-ohjelma) (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 2012) (1) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top