Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:168:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 168, 13. kesäkuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 168
41. vuosikerta
13. kesäkuuta 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4 päivänä kesäkuuta 1998, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1224/98, annettu 8 päivänä kesäkuuta 1998, tietyistä Liettuan lipun alla purjehtiviin aluksiin sovellettavista kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä vuodeksi 1998 annetun asetuksen (EY) N:o 56/98 muuttamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1225/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
Komission asetus (EY) N:o 1226/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (EY) N:o 2094/97 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 18
Komission asetus (EY) N:o 1227/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 183 erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1228/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 11. erityisessä tarjouskilpailussa 20
Komission asetus (EY) N:o 1229/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetun kahdennensadannenneljännen osittaisen tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä 22
Komission asetus (EY) N:o 1230/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, vuoden 1998 maalis- ja huhtikuussa myönnettyihin ohran vientitodistuksiin kesäkuussa sovellettavan negatiivisen korjauskertoimen poistamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 1231/98, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1998, viiniköynnöslajikkeiden luokittelemisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3800/81 muuttamisesta kahdeksannentoista kerran 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
98/377/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä toukokuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 liitteen I mukauttamisesta maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruiden järjestämiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1346) 29
98/378/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 1998, Turkista peräisin olevien polyesterikuitujen ja -lankojen tuontiin sovellettavan tasoitustullimenettelyn päättämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(1998) 1599) 46

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 656/98, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1998, Puolan, Unkarin, Slovakian, Tˇsekin tasavallan, Romanian ja Bulgarian kanssa tehtyihin kaupan suosituimmuusjärjestelyihin liittyvistä yksipuolisista ja siirtymäkauden toimenpiteistä tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden osalta (EYVL L 90, 25.3.1998) 55
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1059/97, annettu 11 päivänä kesäkuuta 1997, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta (EYVL L 154, 12.6.1997) 59
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2268/97, annettu 14 päivänä marraskuuta 1997, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta (EYVL L 313, 15.11.1997) 59
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2493/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, eräiden kohdelajien pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta (EYVL L 343, 13.12.1997) 59
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2503/97, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, tietyn kalastuksen pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta (EYVL L 345, 16.12.1997) 60
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top