EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:015:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 15, 21. tammikuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 15
41. vuosikerta
21. tammikuu 1998
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 131/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 132/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2345/97 säädetyn, tiettyihin eläviin nautaeläimiin sovellettavan tullin alentamisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetusten (EY) N:o 1462/95 ja (EY) N:o 1119/96 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 133/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, Egeanmeren pienille saarille myönnettävää tukea koskevan erityisen järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitarhojen ja väkevien viinien yksityisen varastoinnin osalta annetusta asetuksesta (ETY) N:o 3112/93 poikkeamisesta markkinointivuonna 1997/98 5
*Komission asetus (EY) N:o 134/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 17 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesta maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten rekisteröinnistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteen täydentämisestä (1) 6
Komission asetus (EY) N:o 135/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 136/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, edustavien hintojen ja tuonnin lisätullien vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 137/98, annettu 20 päivänä tammikuuta 1998, maatalouden muuntokurssien vahvistamisesta 12
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä 14
*Komission direktiivi 98/1/EY, annettu 8 päivänä tammikuuta 1998, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja yhteisössä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY eräiden liitteiden muuttamisesta 26
*Komission direktiivi 98/2/EY, annettu 8 päivänä tammikuuta 1998, kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteen IV muuttamisesta 34

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
98/82/EC, ECSC
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian assosiointineuvoston päätös N:o 2/97 tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian Eurooppa-sopimuksen 64 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdassa ja 2 kohdassa sekä saman sopimuksen liitteenä olevassa EHTY:n alaan kuuluvia tuotteita koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 9 artiklan 1 kohdan i ja ii alakohdassa sekä 2 kohdassa tarkoitettujen kilpailumääräysten soveltamiseksi tarvittavista täytäntöönpanosäännöistä 37
Komissio
98/83/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä tammikuuta 1998, tiettyjen kolmansien maiden ja tiettyjen kolmansien maiden alueiden tunnustamisesta vapaaksi (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Xanthomonas campestris-, Cercospora angolensis- Carv. & Mendes- tai (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Guignardia citricarpa Kiely -kannoista 41
98/84/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 1998, eräistä Ugandasta, Keniasta, Tansaniasta ja Mosambikista peräisin tai lähtöisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 97/878/EY kumoamisesta (1) 43
98/85/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 1998, Hongkongista ja Kiinan kansantasavallasta peräisin tai lähtöisin olevia eläviä lintuja koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä (1) 45

Oikaisuja
Oikaistaan valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta moottoriajoneuvoihin ja niiden perävaunuihin annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/28/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 48 (EYVL L 203, 30.7.1997) 46
Oikaistaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimista annetun neuvoston direktiivin 76/757/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/29/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 3 (EYVL L 203, 30.7.1997) 46
Oikaistaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista ja sivuvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/30/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 7 (EYVL L 203, 30.7.1997) 47
Oikaistaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimista, etuvalaisimista, takavalaisimista, jarruvalaisimista, huomiovalaisimista ja sivuvalaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/758/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/30/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 87 (EYVL L 203, 30.7.1997) 47
Oikaistaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimista annetun neuvoston direktiivin 76/760/ETY tekniikan kehitykseen mukauttamisesta annetun komission direktiivin 97/31/EY 3 artiklassa ja liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa tarkoitettu teknisiä vaatimuksia koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntö n:o 4 (EYVL L 203, 30.7.1997) 48
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top