EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:343:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 343, 13. joulukuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 343
40. vuosikerta
13. joulukuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2483/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2484/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2095/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

3

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2485/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2096/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

4

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2486/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, kokonaan hiotun pitkäjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2097/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

5

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2487/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2098/97 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

6

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2488/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta

7

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2489/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, asetuksessa (ETY) N:o 1627/89 säädettyjen interventiota koskevien erityistoimenpiteiden mukaisesti toteutetulla sadannellayhdeksännelläkymmenennelläneljännellä osittaisella tarjouskilpailulla interventioon ostettavan naudanlihan enimmäisostohinnasta ja määristä

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2490/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaraoiden yhteisötariffikiintiön avaamisesta (1998)

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2491/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, Aigeianmeren pienten saarien maitotuotteiden hankintaa koskevan erityisjärjestelmän mukaisesti tehtävästä arvioidusta hankintataseesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3163/93 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2492/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, asetuksen (ETY) N:o 2315/76 3 a ja 4 a artiklan mukaisen julkisesti varastoidun voin myynnin keskeyttämisestä

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2493/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, eräiden kohdelajien pyyntiponnistuksen vuotuisen enimmäistason mukauttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2494/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, tuontitodistusten antamisesta merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin olevalle CN-koodiin 1006 kuuluvalle riisille komission asetuksella (EY) N:o 2352/97 käyttöön otettujen erityistoimenpiteiden yhteydessä

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2495/97, annettu 12 päivänä joulukuuta 1997, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 7 artiklassa tarkoitettuihin tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavien kaupan suosituimmuusjärjestelmien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1460/96 muuttamisesta

18

 

*

Komission direktiivi 97/69/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 1997, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kahdennenkymmenennenkolmannen kerran (1)

19

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/828/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1997, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta (1)

25

  

97/829/EY, EHTY, Euratom:

 
 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 1997, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä maaliskuuta, 1 päivästä huhtikuuta, 1 päivästä toukokuuta ja 1 päivästä kesäkuuta 1997 sovellettavista korjauskertoimista

27

  

97/830/EY:

 
 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 1997, päätöksen 97/613/EY kumoamisesta sekä Iranista tuotavien tai Iranista peräisin olevien pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavista erityisehdoista (1)

30

 
  

Ilmoitus lukijoille (katso kansilehden kolmas sivu)

 
 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top