Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/EU: Euroopan parlamentin päätös, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012 , vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010
Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 23 päivänä lokakuuta 2012 , joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/89


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2012,

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

(2012/804/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä keskuksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

ottaa huomioon vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2010 koskevan päätöksen lykkäämisestä 10. toukokuuta 2012 tekemänsä päätöksen (2), sen liitteenä olevan päätöslauselman sekä Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan vastaukset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 (4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009 (5) ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesäkuussa 2012 hyväksymän yhteisen julkilausuman hajautetuista erillisvirastoista ja sen liitteenä olevan yhteisen lähestymistavan, jotka perustuvat hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän, maaliskuussa 2009 perustetun toimielinten välisen työryhmän työhön, sekä erityisesti yhteisen lähestymistavan hallintoa, toimintaa, suunnittelua, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevat osiot,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0300/2012),

1.

myöntää Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  EUVL L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 23 päivänä lokakuuta 2012,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2010

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2010,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ympäristökeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2010 sekä keskuksen vastaukset (1),

ottaa huomioon neuvoston 21. helmikuuta 2012 antaman suosituksen (06083/2012 – C7-0051/2012),

ottaa huomioon vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2010 koskevan päätöksen lykkäämisestä 10. toukokuuta 2012 tekemänsä päätöksen (2), sen liitteenä olevan päätöslauselman sekä Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtajan vastaukset,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) ja erityisesti sen 185 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta 7. toukokuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1210/90 (4) ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan ympäristökeskuksesta sekä ympäristöä koskevasta Euroopan tieto- ja seurantaverkostosta 23. huhtikuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 401/2009 (5) ja erityisesti sen 13 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002 ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission kesäkuussa 2012 hyväksymän yhteisen julkilausuman hajautetuista erillisvirastoista ja sen liitteenä olevan yhteisen lähestymistavan, jotka perustuvat hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän, maaliskuussa 2009 perustetun toimielinten välisen työryhmän työhön, sekä erityisesti yhteisen lähestymistavan hallintoa, toimintaa, suunnittelua, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta koskevat osiot,

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A7-0300/2012),

A.

ottaa huomioon, että parlamentti lykkäsi 10. toukokuuta 2012 päätöstään vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskukselle ja keskuksen tilien päättämisestä varainhoitovuodelta 2010;

B.

toteaa, että keskus antoi vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vastauksia 24. toukokuuta, 15. kesäkuuta ja 3. heinäkuuta 2012 päivätyissä kirjeissä; ottaa huomioon, että keskuksen johtokunta antoi vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle 6. kesäkuuta 2012 päivätyssä kirjeessä tietoa toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen jälkeen, kun vastuuvapauden myöntämistä oli lykätty,

C.

toteaa, että Euroopan parlamentin myöntämä vastuuvapaus on pätevä väline arvioida unionin tukien asianmukaista käyttöä tosiasiallisten ja olennaisten seikkojen perusteella; palauttaa tässä yhteydessä mieliin voimassa olevat säännöt eli Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen, keskuksen perustamisasetuksen ja sen soveltamat erityiset politiikat ja menettelyt;

D.

ottaa huomioon, että keskuksen määrärahat vuonna 2010 olivat 50 600 000 euroa eli 26 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2009; ottaa huomioon, että unionin maksuosuus keskuksen talousarvioon vuonna 2010 oli 35 258 000 euroa, kun se oli 34 560 000 euroa vuonna 2009, mikä merkitsee 2 prosentin lisäystä;

1.

on aina suhtautunut myönteisesti keskuksen työhön, sillä se tarjoaa luotettavaa ja riippumatonta asiantuntijatietoa kaikille unionin toimielimille, jäsenvaltioille ja päätöksentekoelimille, ja odottaa tällaista ammattilaisuutta myös tulevaisuudessa;

2.

panee merkille, että keskuksen talousarvion sidottujen määrärahojen käyttöaste oli 100 prosenttia ja maksumäärärahojen käyttöaste 90,75 prosenttia;

3.

viittaa hajautetuista erillisvirastoista annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman liitteenä olevan yhteisen lähestymistavan 16 kohtaan; odottaa, että toiminnanjohtajan nimittämisessä kesäkuussa 2013 noudatetaan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä, joka takaa hakijoiden seikkaperäisen arvioinnin ja riippumattomuuden korkean tason, sanotun kuitenkaan rajoittamatta keskuksen riippumattomuutta; ehdottaa sen vuoksi, että hakijoiden kuuleminen asiasta vastaavissa parlamentin valiokunnissa olisi osa toiminnanjohtajan tehtävää koskevaa nimitysmenettelyä;

Talousarvio- ja varainhallinto

4.

muistuttaa, että keskus peitti rakennuksensa viiden kuukauden ajaksi (toukokuun 22. päivästä 2010 lokakuuhun 2010) 294 641 euroa maksaneella viherjulkisivulla ja ettei julkista tarjouskilpailua järjestetty;

5.

muistuttaa, että viherjulkisivuun liittyvien kustannusten kattamiseksi budjettikohtaan 2140 ”Tilojen kunnostus” siirrettiin 180 872 euroa budjettikohdasta 2100 ”Vuokrat”9. huhtikuuta 2010;

6.

kehottaakin keskusta vahvistamaan selkeät sisäiset säännöt, jotka koskevat varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 126 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamista; panee merkille, että johtokunta on päättänyt toteuttaa poikkeuksellisten menojen ennakkotarkastuksia;

7.

on vakaasti sitä mieltä, että on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli nykyisiä sääntöjä ei noudateta; katsoo, että tällaisissa tapauksissa keskuksen olisi laadittava tarkan aikataulun sisältävä toimintasuunnitelma puutteiden korjaamiseksi, ja Euroopan parlamentin olisi seurattava tämän suunnitelman täytäntöönpanoa ja näitä ongelmia olisi käsiteltävä muuttamalla nykyisiä sääntöjä ja määräyksiä mahdollisten porsaanreikien poistamiseksi;

Henkilöresurssit

8.

panee merkille, että keskuksen tiloissa työskenteli kaksitoista vierailevaa tutkijaa, mutta se jätti julkaisematta heistä yhdentoista ansioluettelot, joihin olisi pitänyt sisältyä ainakin koulutus ja työkokemus; panee merkille johtokunnan lausunnon, jonka mukaan vierailevien tutkijoiden valintaa ja toimintaa koskevia sääntöjä lujitetaan, jotta voidaan parantaa selkeyttä ja avoimuutta, ja vierailevien tutkijoiden työskentelyä koskevia keskuksen nykyisiä periaatteita tarkastellaan parhaillaan;

9.

muistuttaa, että kesäkuusta 2010 huhtikuuhun 2011 saakka keskuksen toiminnanjohtaja on ollut hallituksen ja kansainvälisen neuvonantajaryhmän jäsenenä kansainvälisessä yleishyödyllisessä ympäristöalan Earthwatch-järjestössä, ja hänen on virheellisesti kerrottu toimineen Worldwatch Europe -instituutissa eurooppalaisen neuvonantajaryhmän jäsenenä; panee merkille, että toiminnanjohtaja luopui tehtävistään Earthwatch-järjestössä tilintarkastustuomioistuimen presidentin neuvosta mahdollisen eturistiriidan vuoksi;

10.

huomauttaa, että helmikuussa 2010 ennen keskuksen toiminnanjohtajan osallistumista Earthwatch-järjestön hallintoon hankittiin koulutusta, jossa 29 keskuksen jäsentä, toiminnanjohtaja mukaan luettuna, lähtivät jopa kymmeneksi päiväksi tutkimustyöhön Karibianmeren tai Välimeren alueelle Earthwatchin hallinnoimiin biologista monimuotoisuutta koskeviin hankkeisiin ja että keskuksen toiminnanjohtajan mukaan keskus maksoi ympäristöjärjestölle yhteensä 33 791,28 euroa; toteaa myös, että vuotta 2010 koskeneessa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa ei esitetty huomautuksia tähän liittyvistä eturistiriidoista;

11.

panee merkille johtokunnan päätöksen, jonka mukaan se toteuttaa ennakkotarkastuksia, jotka koskevat toiminnanjohtajan jäsenyyttä ulkopuolisissa hallituksissa ja keskuksen koulutuspolitiikkaa;

12.

panee merkille keskuksen vakuutuksen, että Worldwatch Institute Europe rekisteröi marraskuussa 2010 osoitteekseen keskuksen osoitteen ilman keskuksen suostumusta; panee lisäksi merkille, että Worldwatch Institute Europen toiminnanjohtaja oli keskuksen vieraileva tutkija; kehottaa keskusta varmistamaan, että vierailevan tutkijan tapauksessa tulevaisuudessa sovellettavat järjestelyt ovat ehdottoman selkeitä; panee lisäksi merkille, että

keskuksen toiminnanjohtaja totesi 11. huhtikuuta 2012 päivätyssä kirjeessä, että ”toimiin ryhdyttiin välittömästi, kun keskuksen tietoon tuli, että Worldwatch Institute Europe oli julkaissut omalla verkkosivustollaan tiedon, että keskuksen tiloihin oli perustettu Euroopan-toimisto”,

Worldwatch Institute Europen perustamissääntö osoittaa, että se on perustettu 5. marraskuuta 2010 keskuksen tiloissa,

tämän lisäksi Worldwatch Institute Europen avajaiset pidettiin keskuksen tiloissa 25. helmikuuta 2011, ja keskuksen toiminnanjohtaja oli siellä vierailevana puhujana, kuten Worldwatch Institute Europen verkkosivustolta voi nähdä;

13.

panee merkille, että keskus on laatinut eturistiriitoja koskevat päivitetyt periaatteet ja toimintasuunnitelman Euroopan oikeusasiamiehen suositusten mukaisesti; kehottaa keskusta julkistamaan luonnoksen ja edistämään keskustelua periaatteista ja toimintasuunnitelmasta ennen niiden toimittamista johtokunnalle;

14.

panee merkille, että johtavassa asemassa olevien henkilöstön jäsenten ja tieteellisen komitean jäsenten ansioluettelot on asetettu saataville keskuksen verkkosivustolla; panee lisäksi merkille, että myös tieteellisen komitean jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset on asetettu saataville; painottaa, että, toisin kuin keskus toteaa 15. kesäkuuta 2012 päivätyssä kirjeessä, yhdenkään johtokunnan jäsenen ansioluettelo ei tällä hetkellä ole saatavilla sen verkkosivustolla, ja huomauttaa, että siellä on ainoastaan linkki sen organisaatioon; kehottaa keskusta lisäämään avoimuutta eturistiriitojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta ja julkaisemaan verkkosivustollaan asiantuntijoiden, tulevien vierailevien tutkijoiden ja johtokunnan jäsenten sidonnaisuuksia koskevat ilmoitukset ja ansioluettelot; katsoo, että tällaiset toimet antaisivat vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle ja kansalaisille mahdollisuuden tarkastella kyseisten henkilöiden pätevyyttä ja estää mahdolliset eturistiriidat;

15.

odottaa saavansa tietoa keskusta koskevista meneillään olevista hallinnollisista tutkimuksista;

16.

toteaa, että asiasta vastaava valiokunta on tiiviissä yhteydessä keskukseen siten, että se kutsuu toiminnanjohtajan näkemystenvaihtoon vähintään kerran vuodessa, se on nimittänyt jäsentensä keskuudesta yhteyshenkilön ja se vierailee keskuksessa säännöllisesti; toteaa, että viimeisin vierailu tehtiin syyskuussa 2011;

17.

korostaa, että keskuksen edellytetään luovan asianmukaiset yhteydet asiaan kuuluviin osapuoliin ja tekevän yhteistyötä sidosryhmien, kuten ulkopuolisten organisaatioiden, kanssa; toteaa, että näihin toimiin ei ole liitetty toimenpiteitä ja sääntöjä, joiden avulla torjuttaisiin mahdollinen maineelle aiheutuva riski; panee näin ollen tyytyväisenä merkille johtokunnan ja toiminnanjohtajan sitoumuksen ryhtyä välittömästi asianmukaisiin toimiin näiden riskien torjumiseksi;

18.

panee yleisesti ottaen tyytyväisenä merkille edellä mainitun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman ja yhteisen lähestymistavan hajautetuista erillisvirastoista, joissa otetaan esiin ja käsitellään tiettyjä vastuuvapauden kannalta merkittäviä seikkoja, ja uskoo, että yhteisen lähestymistavan seurantaa koskevassa etenemissuunnitelmassa, jonka komissio esittää vuoden 2012 loppuun mennessä, kiinnitetään huomiota näihin seikkoihin;

Toiminnan tulokset

19.

on tietoinen siitä, että keskuksessa toteutetaan parhaillaan ulkopuolista määräaikaisarviointia, jonka tulokset on määrä toimittaa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2013; panee merkille johtokunnan lausunnon, että arviointi kattaa keskuksen sisäiset prosessit;

20.

viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnasta, varainhoidosta ja sen valvonnasta 10. toukokuuta 2012 antamaansa päätöslauselmaan (7).


(1)  EUVL C 366, 15.12.2011, s. 57.

(2)  EUVL L 286, 17.10.2012, s. 356.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)  EUVL L 126, 21.5.2009, s. 13.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(7)  EUVL L 286, 17.10.2012, s. 388.


Top