Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2010_288_R_0001_01

2010/666/EU: Neuvoston päätös, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010 , Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus

OJ L 288, 5.11.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 288/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2010,

Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2010/666/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 100 artiklan 2 kohdan yhdessä 218 artiklan 5 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 tekemällään päätöksellä komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta unionin tasolla tehtävällä sopimuksella.

(2)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista, jäljempänä ’sopimus’. Näissä neuvotteluissa se on noudattanut menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty 5 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä varauksella, että se myöhemmin tehdään,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittaminen unionin puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin puolesta sillä varauksella, että se tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon asti sitä päivää seuraavan ensimmäisen kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen (1).

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan antamaan sopimuksen 7 artiklan 2 kohdassa määrätty ilmoitus.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 3 päivänä kesäkuuta 2010.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä päivän, josta alkaen sopimusta sovelletaan väliaikaisesti.


Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva

SOPIMUS

EUROOPAN UNIONI

sekä

VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUS,

jäljempänä ’osapuolet’,

TOTEAVAT, että seitsemäntoista Euroopan unionin jäsenvaltion ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan unionin oikeuden vastaisia määräyksiä,

TOTEAVAT, että Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla unionin lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan unionin oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan unionin ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan unionin lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että ne Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, jotka ovat Euroopan unionin oikeuden vastaisia, on saatettava kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti lentoliikenteen harjoittajat eivät periaatteessa saa tehdä sopimuksia, jotka voivat vaikuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen kauppaan ja joiden tavoitteena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä tehtyjen kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, joissa i) vaaditaan tai suositaan sellaisten yritysten välisten sopimusten tekemistä, sellaisia yritysten yhteenliittymien päätöksiä tai sellaisia yhdenmukaistettuja toimintatapoja, jotka estävät, vääristävät tai rajoittavat lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua asianomaisilla reiteillä; tai ii) vahvistetaan tällaisten sopimusten, päätösten tai yhdenmukaistettujen toimintatapojen vaikutuksia; tai iii) annetaan lentoliikenteen harjoittajille tai muille yksityisille talouden toimijoille valta toteuttaa toimenpiteitä, joilla estetään, vääristetään tai rajoitetaan lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua asianomaisilla reiteillä, saattavat tehdä yrityksiin sovellettavista kilpailusäännöistä tehottomia,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan unionin tarkoituksena ei ole lisätä Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikenteen kokonaismäärää, vaikuttaa Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien ja Vietnamin sosialistisen tasavallan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioita ja ’EU:n perussopimuksilla’ tarkoitetaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta.

2.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä 1 mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen osapuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän artiklan 3 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä 2 olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion tekemästä nimeämisestä Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti ja sillä on Euroopan unionin lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa; ja

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

3.   Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle EU:n perussopimusten mukaisesti tai sillä ei ole Euroopan unionin lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa; tai

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole lentotoimintaluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan viranomaisvalvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä 3 lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa tai tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallitus ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää Euroopan unionin lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Turvallisuus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä 2 olevassa c kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka viranomaisvalvonnasta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Vietnamin sosialistiselle tasavallalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös kyseisen toisen jäsenvaltion turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupaan.

4 artikla

Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa

1.   Jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välillä solmitut kahdenväliset lentoliikennesopimukset eivät rajoita osapuolten kilpailusääntöjen soveltamista.

2.   Liitteen 2 d kohdassa luetellut määräykset lakkaavat olemasta voimassa.

5 artikla

Sopimuksen liitteet

Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa.

6 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

7 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Jäsenvaltioiden ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen väliset sopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti, luetellaan liitteessä 1 olevassa b kohdassa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tällaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin, kun ne tulevat voimaan tai kun niitä sovelletaan väliaikaisesti.

8 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä 1 mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä 1 mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä 1 mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

Tämän vakuudeksi alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Brysselissä neljäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja vietnamin kielellä.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

LIITE 1

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on tehty, allekirjoitettu ja/tai joita sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Itävallan liittohallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 27 päivänä maaliskuuta 1995, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Itävalta-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Hanoissa 5 päivänä huhtikuuta 2006 tehdyllä yhteisymmärryspöytäkirjalla,

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 1992, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Belgia-sopimus’,

Bulgarian kansantasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Sofiassa 1 päivänä lokakuuta 1979, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Bulgaria-sopimus’,

Tšekin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Prahassa 23 päivänä toukokuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Tšekki-sopimus’,

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Tanska-sopimus’,

luetaan yhdessä Tanskan kuningaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa,

Suomen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 26 päivänä lokakuuta 2000, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Suomi-sopimus’,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Pariisissa 14 päivänä huhtikuuta 1977, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Ranska-sopimus’,

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bonnissa 26 päivänä elokuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam-Saksa-sopimus’,

Unkarin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 4 päivänä helmikuuta 1998, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Unkari-sopimus’,

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Luxemburgissa 26 päivänä lokakuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam-Luxemburg-sopimus’,

Alankomaiden kuningaskunnan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välinen sopimus kummankin maan alueiden välisestä ja niiden kautta edelleen tapahtuvasta lentoliikenteestä, tehty Hanoissa 1 päivänä lokakuuta 1993, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Alankomaat-sopimus’,

Puolan kansantasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Varsovassa 11 päivänä syyskuuta 1976, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Puola-sopimus’,

Portugalin tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Lissabonissa 3 päivänä helmikuuta 1998, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Portugali-sopimus’,

Romanian sosialistisen tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen siviililentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 26 päivänä kesäkuuta 1979, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Romania-sopimus’,

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Ruotsi-sopimus’,

luetaan yhdessä Tanskan kuningaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä Hanoissa 25 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan kanssa,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Hanoissa 6 päivänä marraskuuta 1997, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Slovakia-sopimus’,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Lontoossa 19 päivänä elokuuta 1994, jäljempänä liitteessä 2 ’Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Hanoissa 8 ja 26 päivänä syyskuuta 2000 tehdyllä noottien vaihdolla;

b)

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä parafoidut tai allekirjoitetut lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan ja joita ei sovelleta väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä.

LIITE 2

Luettelo liitteessä 1 lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–4 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 4 artiklan 5 kohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 7 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 3 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 3 artikla,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artiklan 4 kohta.

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 4 artiklan a alakohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Saksa-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 4 artiklan 1 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 4 artikla,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta.

c)

Turvallisuus:

Vietnam–Itävalta-sopimuksen 6 a artikla,

Vietnam–Belgia-sopimuksen 7 artikla,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 11 artikla,

Vietnam–Suomi-sopimuksen 18 artikla,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 4 artikla,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 9 artikla,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 6 artikla,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 14 artikla,

Vietnam–Romania-sopimuksen 9 artikla,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 7 artikla,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 9 a artikla.

d)

Yhteensopivuus kilpailusääntöjen kanssa

Vietnam–Belgia-sopimuksen 13 artiklan 1 ja 7 kohta,

Vietnam–Bulgaria-sopimuksen 9 artiklan 3–8 kohta,

Vietnam–Tšekki-sopimuksen 7 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Tanska-sopimuksen 11 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Ranska-sopimuksen 12 artiklan 2–7 kohta,

Vietnam–Unkari-sopimuksen 6 artiklan 1 ja 4–6 kohta,

Vietnam–Luxemburg-sopimuksen 11 artiklan 2–4 kohta,

Vietnam–Alankomaat-sopimuksen 6 artiklan 2–6 kohta,

Vietnam–Puola-sopimuksen 20 artiklan 2 ja 4 kohta,

Vietnam–Portugali-sopimuksen 16 artiklan 2–6 kohta,

Vietnam–Romania-sopimuksen 14 artiklan 1–6 kohta,

Vietnam–Slovakia-sopimuksen 12 artiklan 3, 5 ja 6 kohta,

Vietnam–Ruotsi-sopimuksen 11 artiklan 2 kohta,

Vietnam–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimuksen 7 artiklan 3 ja 4 kohta.

LIITE 3

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla).


Top