EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_286_R_0045_01

2008/800/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2008 , Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja

OJ L 286, 29.10.2008, p. 45–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 286/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä heinäkuuta 2008,

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2008/800/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 310 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 23 päivänä lokakuuta 2006 komission aloittamaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta neuvottelut Kroatian tasavallan kanssa Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä.

(2)

Neuvottelut on viety menestyksekkäästi päätökseen ja pöytäkirja olisi allekirjoitettava yhteisön puolesta sillä varauksella, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

(3)

Pöytäkirjaa olisi sovellettava väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä pöytäkirja sillä varauksella, että se tehdään mahdollisesti myöhemmin.

2 artikla

Pöytäkirjaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2007 väliaikaisesti sen voimaantuloon asti.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. LAGARDE


Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävä

PÖYTÄKIRJA

BELGIAN KUNINGASKUNTA,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALTA,

TANSKAN KUNINGASKUNTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALTA,

VIRON TASAVALTA,

IRLANTI,

HELLEENIEN TASAVALTA,

ESPANJAN KUNINGASKUNTA,

RANSKAN TASAVALTA,

ITALIAN TASAVALTA,

KYPROKSEN TASAVALTA,

LATVIAN TASAVALTA,

LIETTUAN TASAVALTA,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNTA,

UNKARIN TASAVALTA,

MALTA,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNTA,

ITÄVALLAN TASAVALTA,

PUOLAN TASAVALTA,

PORTUGALIN TASAVALTA,

ROMANIA,

SLOVENIAN TASAVALTA,

SLOAVAKIAN TASAVALTA,

SUOMEN TASAVALTA,

RUOTSIN KUNINGASKUNTA,

ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA,

jäljempänä ’jäsenvaltiot’, joita edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja

EUROOPAN YHTEISÖ ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisöt’, joita edustavat Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio,

sekä

KROATIAN TASAVALTA,

jotka

OTTAVAT HUOMIOON Bulgarian tasavallan ja Romanian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, liittymisen Euroopan unioniin ja siten yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 29 päivänä lokakuuta 2001, ja se tuli voimaan 1 päivänä helmikuuta 2005.

(2)

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskeva sopimus, jäljempänä ’liittymissopimus’, allekirjoitettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2005.

(3)

Bulgarian tasavalta ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007.

(4)

Liittymissopimuksen liitteenä olevan liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti uusien jäsenvaltioiden liittymisestä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen on sovittava tekemällä vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja.

(5)

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 36 artiklan 3 kohdan mukainen kuuleminen on toteutettu sen varmistamiseksi, että kyseisessä sopimuksessa mainitut yhteisön ja Kroatian yhteiset edut otetaan huomioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I JAKSO

SOPIMUSPUOLET

1 artikla

Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee 29 päivänä lokakuuta 2001 Luxemburgissa allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen osapuolia, ja kumpikin niistä hyväksyy ja ottaa muiden yhteisön jäsenvaltioiden tavoin huomioon sopimuksen ja sopimuksen kanssa samana päivänä allekirjoitettuun päätösasiakirjaan liitetyt yhteiset ja yksipuoliset julistukset.

VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUKSEN SEKÄ SEN LIITTEIDEN JA PÖYTÄKIRJOJEN MUKAUTUKSET

II JAKSO

MAATALOUSTUOTTEET

2 artikla

Maataloustuotteet suppeassa merkityksessä

1.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteet IV a ja IV c tämän pöytäkirjan liitteellä I.

2.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteet IV b ja IV d tämän pöytäkirjan liitteellä II.

3.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV e tämän pöytäkirjan liitteellä III.

4.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV f tämän pöytäkirjan liitteellä IV.

5.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite IV g tämän pöytäkirjan liitteellä V.

3 artikla

Kalastustuotteet

1.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite V a tämän pöytäkirjan liitteellä VI.

2.   Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liite V b tämän pöytäkirjan liitteellä VII.

4 artikla

Jalostetut maataloustuotteet

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjassa nro 3 olevat liitteet I ja II tämän pöytäkirjan liitteellä VIII.

5 artikla

Viinejä koskeva sopimus

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen kaupallisten näkökohtien mukauttamisesta eräiden viinien vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä, viinien nimien vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa sekä väkevien alkoholijuomien ja maustettujen alkoholijuomien nimitysten vastavuoroista tunnustamista, suojaa ja valvontaa koskevien sopimuspuolten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan liite I (vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan sopimus eräiden viinien etuuskaupassa sovellettavista vastavuoroisista myönnytyksistä) tämän pöytäkirjan liitteellä IX.

III JAKSO

ALKUPERÄSÄÄNNÖT

6 artikla

Korvataan vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirja nro 4 tämän pöytäkirjan liitteellä X.

SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET

IV JAKSO

7 artikla

Maailman kauppajärjestö (WTO)

Kroatia sitoutuu siihen, ettei se esitä vuonna 2007 tapahtuneen yhteisön laajentumisen perusteella vaatimuksia tai pyyntöjä tai aloita riitojenratkaisumenettelyä eikä muuta tai peruuta vuoden 1994 GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisia myönnytyksiä.

8 artikla

Alkuperäselvitys ja hallinnollinen yhteistyö

1.   Kroatian tasavallan ja uuden jäsenvaltion välillään sovellettavien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti antamat alkuperäselvitykset hyväksytään edellyttäen, että:

a)

asianomaisen alkuperän saaminen oikeuttaa tullietuuskohteluun vakautus- ja assosiaatiosopimukseen sisältyvien, tullietuuskohtelua koskevien toimenpiteiden perusteella;

b)

alkuperäselvitys ja kuljetusasiakirjat on annettu viimeistään liittymispäivää edeltävänä päivänä;

c)

alkuperäselvitys toimitetaan tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

Jos tavarat on ilmoitettu tuotaviksi ennen liittymispäivää joko Kroatian tasavallassa tai uudessa jäsenvaltiossa Kroatian tasavallan ja asianomaisen uuden jäsenvaltion kyseisenä ajankohtana soveltamien etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti, näiden sopimusten tai järjestelyjen mukaisesti jälkikäteen annettu alkuperäselvitys voidaan myös hyväksyä sillä edellytyksellä, että se esitetään tulliviranomaisille neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä.

2.   Kroatian tasavallalle ja uusille jäsenvaltioille annetaan lupa säilyttää voimassa luvat, joilla on myönnetty valtuutettujen viejien asema näiden valtioiden välillä sovellettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti edellyttäen, että:

a)

tällainen määräys sisältyy myös Kroatian tasavallan ja yhteisön ennen liittymispäivää tekemään sopimukseen; sekä

b)

valtuutetut viejät soveltavat alkuperäsääntöjä, jotka ovat voimassa mainitun sopimuksen mukaisesti.

Nämä luvat on korvattava vuoden kuluessa liittymispäivästä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen edellytysten mukaisesti myönnetyillä uusilla luvilla.

3.   Kroatian tasavallan tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset tulliviranomaiset hyväksyvät 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen etuuskohtelusopimusten tai yksipuolisten järjestelyjen mukaisesti annettujen alkuperäselvitysten jälkitarkastuspyynnöt kolmen vuoden ajan asianomaisen alkuperäselvityksen antamisesta, ja nämä viranomaiset voivat pyytää jälkitarkastusta kolmen vuoden ajan näille viranomaisille tuonti-ilmoituksen tueksi esitetyn alkuperäselvityksen vastaanottamisesta.

9 artikla

Passitustavarat

1.   Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa sellaisiin joko Kroatian tasavallasta jompaankumpaan uuteen jäsenvaltioon tai jommastakummasta uudesta jäsenvaltiosta Kroatian tasavaltaan vietäviin tavaroihin, jotka ovat vakautus- ja assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan nro 4 määräysten mukaisia ja jotka ovat liittymispäivänä joko matkalla tai väliaikaisesti varastoituina, tullivarastossa tai vapaa-alueella Kroatian tasavallassa tai asianomaisessa uudessa jäsenvaltiossa.

2.   Etuuskohtelu voidaan myöntää tällaisissa tapauksissa edellyttäen, että tuojamaan tulliviranomaisille esitetään neljän kuukauden kuluessa liittymispäivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama alkuperäselvitys.

10 artikla

Vuoden 2007 kiintiöt

Vuoden 2007 uusien tariffikiintiöiden määrät ja jo käytössä olevien tariffikiintiöiden määrien lisäykset lasketaan suhteessa perusmääriin ottamalla huomioon ennen 1 päivää elokuuta 2007 kulunut aika.

YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

V JAKSO

11 artikla

Tämä pöytäkirja ja sen liitteet ovat erottamaton osa vakautus- ja assosiaatiosopimusta.

12 artikla

1.   Yhteisö, Euroopan unionin neuvosto jäsenvaltioiden puolesta ja Kroatian tasavalta hyväksyvät tämän pöytäkirjan omien menettelyjensä mukaisesti.

2.   Osapuolet ilmoittavat toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen saattamisesta päätökseen. Hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön.

13 artikla

1.   Tämä pöytäkirja tulee voimaan viimeisen hyväksymiskirjan talletuspäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2.   Jos pöytäkirjan kaikkia hyväksymiskirjoja ei ole talletettu 1 päivään elokuuta 2007 mennessä, pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä elokuuta 2007.

14 artikla

Tämä pöytäkirja laaditaan kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja krotian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

15 artikla

Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen sekä sen erottamattoman osan muodostavien liitteiden ja pöytäkirjojen sekä päätösasiakirjan ja siihen liitettyjen julistusten tekstit laaditaan bulgarian ja romanian kielellä, ja nämä tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia kuin alkuperäiset tekstit (1). Vakautus- ja assosiaationeuvosto hyväksyy nämä tekstit.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Sopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.

LIITE I

LIITTEET IV a ja IV c

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (tullitta ilman määrällisiä rajoituksia) 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 27 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Sellaisena kuin se on määritelty Kroatian tullitariffissa (julkaistu NN nro 134/2006), sellaisena kuin se on muutettuna.

LIITE II

LIITTEET IV b JA IV d

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (tullitta kiintiöiden rajoissa 1 päivästä elokuuta 2007) 27 artiklan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa ja 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

Vuotuinen lisäys (tonnia)

0103 91

0103 92

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

625

25

0104

Elävät lampaat ja vuohet

1 500

-

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

200

-

0204

Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

1 325

5

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

870

30

0210

Liha ja muut syötävät eläimenosat, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho

545

15

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

17 250

150

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

17 750

700

0405 10

Voi

330

10

0406

Juusto ja juustoaine

2 500

100

0406, pl. 0406 90 78

Juusto ja juustoaine, muu kuin Gouda

800

-

0406 90 78

Gouda

350

-

0409 00 00

Luonnonhunaja

20

-

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

12

-

0602 90 10

Sienirihmasto

9 400

-

0701 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat, tärkkelyksen valmistamiseen tarkoitetut

1 000

-

0702 00 00

Tuoreet ta jäähdytetyt tomaatit

9 375

375

0703 20 00

Valkosipuli, tuore tai jäähdytetty

1 250

50

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

1 050

-

0805 10

Tuoreet tai kuivatut appelsiinit

31 250

1 250

0805 20

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit, tuoreet tai kuivatut

3 000

120

0806 10

Tuoreet viinirypäleet

10 000

400

0808 10 (1)

Tuoreet omenat

5 800

 

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

1 250

50

0810 10 00

Tuoreet mansikat

250

10

1002 00 00

Ruis

1 000

100

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot

250

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

100

-

1206 00

Auringonkukansiemenet, myös murskatut

125

5

1507

Soijaöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1 230

10

1509

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

450

20

1514 19

1514 99

Rapsi-, rypsi- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muut kuin raaka öljy

100

-

1602 41

1602 42

1602 49

Muut valmisteet ja säilykkeet sianlihasta, muista sianosista tai verestä

375

15

1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä

7 125

285

2002

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt tomaatit

6 150

240

2004 90

Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt

125

5

2005 91 00

2005 99

Muut kasvikset ja kasvissekoitukset, muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät

200

-

2007 99

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, muut kuin homogenoidut tai sitrushedelmävalmisteet

130

-

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Appelsiinimehu, jäädyttämätön, Brix-arvo enintään 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Omenamehu, muun hedelmän tai kasviksen mehu, sekamehut

200

-

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Muun hedelmän tai kasviksen mehu, Brix-arvo enintään 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

550

-

2302 30

Leseet, lesejauhot ja muut vehnän seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut

6 200

-

2309 90

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan, ei kuitenkaan koiran- tai kissanruoka, vähittäismyyntipakkauksissa

1 350

-


(1)  Kiintiö jaetaan 21 päivän helmikuuta ja 14 päivän syyskuuta välisenä aikana.

LIITE III

LIITE IV e

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (50 prosenttia suosituimmuus- eli MFN-tulleista ilman määrällisiä rajoituksia) 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

0104

Elävät lampaat ja vuohet

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat:

 

paino enintään 185 g:

0105 12 00

– –

kalkkunat

 

muut:

0105 94 00

– –

kanat:

0105 94 00 30

– – –

kevyen linjan kananpoika

0105 94 00 40

– – –

kevyen linjan muniva kana

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muutoin erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt:

 

siipikarjan munat:

0407 00 30

– –

muut:

0407 00 30 40

– – –

kalkkunanmunat

0601

Sipulit, juuri- ja varsimukulat sekä juurakot, lepotilassa olevat, kasvavat tai kukkivat; sikurit elävinä kasveina tai juurina, ei kuitenkaan nimikkeen 1212 juuret

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

0603

Leikkokukat ja kukannuput, jollaiset soveltuvat kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, kuivatut, värjätyt, valkaistut, kyllästetyt tai muulla tavalla valmistetut

0708

Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt)

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0712

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

0713

Kuivattu, silvitty palkovilja, myös kalvoton tai halkaistu

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta:

 

paahdettu kahvi:

0901 21 00

– –

kofeiinipitoinen

0901 22 00

– –

kofeiiniton

1003 00

Ohra:

1003 00 90

muut:

1003 00 90 10

– –

mallasohra

1004 00 00

Kaura

1005

Maissi:

1005 90 00

muu

1104

Muulla tavoin käsitellyt viljanjyvät (esim. kuoritut, valssatut, hiutaleiksi valmistetut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut), ei kuitenkaan nimikkeen 1006 riisi; viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1105

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe sekä hiutaleet, jyväset ja pelletit

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

1702 30

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa ei ole lainkaan fruktoosia tai joissa sitä on vähemmän kuin 20 prosenttia kuivapainosta

1702 40

glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 40 00

herneet (Pisum sativum)

 

pavut (Vigna spp ja Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

silvityt pavut

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

2008 50

aprikoosit

2008 70

persikat, myös nektariinit

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät:

 

ananasmehu:

2009 41

– –

Brix-arvo enintään 20:

2009 41 10

– – –

arvo suurempi kuin 30 euroa/100 kg netto, lisättyä sokeria sisältävä

 

viinirypälemehu (mukaan lukien rypäleen puristemehu ”grape must”):

2009 69

– –

muu

2206 00

Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat

2302

Leseet, lesejauhot ja muut viljan tai palkoviljan seulomisessa, jauhamisessa tai muussa käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, myös pelleteiksi valmistetut:

2302 30

vehnästä peräisin olevat

2306

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai -öljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, myös jauhetut tai pelleteiksi valmistetut, muut kuin nimikkeisiin 2304 ja 2305 kuuluvat:

2306 90

muut

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan:

2309 90

muut

LIITE IV

Liite IV f

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille (50 prosenttia suosituimmuus- eli MFN-tulleista kiinitiöiden rajoissa 1 päivästä elokuuta 2007) 27 artiklan 3 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitetut tuotteet

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

(tonnia)

Vuotuinen lisäys

(tonnia)

0102 90

Elävät nautaeläimet, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

250

10

0202

Naudanliha, jäädytetty

3 750

150

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

9 125

365

0701

Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Kepa-, salotti-, ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

12 790

500

0704 90 10

Valkokaalit ja punakaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

160

0706 10 00

Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat ja nauriit

140

0706 90 30

0706 90 90

Piparjuuret (Cochlearia armoracia), punajuuret, kaurajuuret, sellerit (muut kuin mukulasellerit), retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, tuoreet tai jäähdytetyt

110

0807 11 00

0807 19 00

Tuoreet melonit (myös vesimelonit)

7 035

275

0808 10

Tuoreet omenat

6 900

300

1101 00

Hienot vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot

1 025

45

1103

Viljarouheet, karkeat viljajauhot ja viljapelletit

9 750

390

1107

Maltaat, myös paahdetut

19 750

750

1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, muu kuin margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

150

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

2 250

90

1602 10–

1602 39,

1602 50–

1602 90

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä, eivät kuitenkaan siasta valmistetut

650

30

2009 50

2009 90

Tomaattimehu; sekamehut

100

2401

Valmistamaton tupakka; tupakanjätteet

250

10

LIITE V

LIITE IV g

Kroatian tullimyönnytykset maataloustuotteille

Tässä liitteessä lueteltuihin tavaroihin sovelletaan taulukon mukaisia tulleja 1 päivästä elokuuta 2007 (27 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitetut tuotteet)

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

Tullit, joita sovelletaan kiintiöiden rajoissa

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Kotieläimenä pidettävät elävät nautaeläimet, joiden paino on enintään 300 kg, ja teurassonnit, joiden paino on yli 300 kg, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Elävät siat, muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Elävät kanat, paino yli 185 g, mutta enintään 2 000 g

90

10 %

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

3 570

25 %

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

12 600

4,2 euroa / 100 kg

0707 00

Kurkut, tuoreet tai jäähdytetyt

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Sienet, tuoreet tai jäähdytetyt

400

10 %

0709 60 10

Makeat ja miedot paprikat, tuoreet tai jäähdytetyt

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Herneet (Pisum sativum), pavut (Vigna spp. ja Phaseolus spp.) ja kasvissekoitukset, myös höyryssä tai vedessä keitetyt, jäädytetyt

1 500

7 %

1001 90 99

Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu

20 800

15 %

1005 90 00

Maissi, muu kuin siemenviljaksi tarkoitettu

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Auringonkukansiemenet, myös murskatut, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut

2 160

6 %

1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, muu kuin margariini, jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1 200

20 %

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä:

homogenoidut valmisteet;

eläimenmaksasta valmistetut;

nimikkeen 0105 siipikarjasta valmistetut

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Muut valmisteet ja säilykkeet sianlihasta, muista sianosista tai verestä

180

10 %

1702 40

Glukoosi ja glukoosisiirappi, joissa on fruktoosia vähintään 20 prosenttia, mutta vähemmän kuin 50 prosenttia kuivapainosta, ei kuitenkaan inverttisokeri

1 000

5 %

1703 90 00

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, muu kuin ruokosokerimelassi

14 500

14 %

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Aprikoosit, kirsikat ja persikat, myös nektariinit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät

22

6 %

LIITE VI

LIITE V a

Sopimuksen 28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Seuraavien Kroatian alkuperätuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä (TK = tariffikiintiö):

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhynchus chrysogaster): elävät; tuoreet tai jäähdytetyt; jäädytetyt; kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat, savustetut; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 30 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Elävä karppi: tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 210 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 35 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meribassi (Dicentrarchus labrax): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 650 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

1604

Kalavalmisteet- ja säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

TK: 1 585 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: alennettu tulli, ks. jäljempänä

Kaikkien nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden paitsi sardiinivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista (MFN-tullista). Sardiini- ja sardellivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöiden ylittäviin määriin sovelletaan täyttä MFN-tullia.

LIITE VII

LIITE V b

Sopimuksen 28 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Seuraavien Euroopan yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatiaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä (TK = tariffikiintiö):

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Taimenet (Salmo trutta, Oncorhynchus gilae), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss), punakurkkulohi (Oncorhynchus clarki), kultalohi (Oncorhynchus aguabonita), Oncorhynchus apache ja Onchorhynchus chrysogaster): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 25 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Elävä karppi; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 30 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 70 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Hammasahven (Dentex dentex) ja pagellit (Pagellus spp.): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 35 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Meribassi (Dicentrarchus labrax): elävä; tuore tai jäähdytetty; jäädytetty; kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva, savustettu; kalafileet ja muu kalanliha; ihmisravinnoksi sopivat jauhot, jauheet ja pelletit

TK: 60 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: 30 % MFN-tullista

1604

Kalavalmisteet- ja säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet

TK: 315 t, tulli 0 %

TK:n ylittävät määrät: alennettu tulli, ks. jäljempänä

Kaikkien nimikkeeseen 1604 kuuluvien tuotteiden paitsi sardiinivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöt ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista (MFN-tullista). Sardiini- ja sardellivalmisteiden ja -säilykkeiden tariffikiintiöiden ylittäviin määriin sovelletaan täyttä MFN-tullia.

LIITE VIII

LIITE I

Kroatiasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa yhteisöön sovellettavat tullit

(Vakautus- ja assosiaatiosopimuksen 25 artiklassa tarkoitetut tuotteet)

Tullit ovat nollatulleja tuotaessa yhteisöön Kroatiasta peräisin olevia, jäljempänä lueteltuja jalostettuja maataloustuotteita.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

0403 10

jogurtti:

 

– –

maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä:

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 10 51

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0403 10 53

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 10 59

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

– – –

muu, maitorasvapitoisuus:

0403 10 91

– – – –

enintään 3 painoprosenttia

0403 10 93

– – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 10 99

– – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0403 90

muu:

 

– –

maustettu ja lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

 

– – –

jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, maitorasvapitoisuus:

0403 90 71

– – – –

enintään 1,5 painoprosenttia

0403 90 73

– – – –

suurempi kuin 1,5 painoprosenttia, mutta enintään 27 painoprosenttia

0403 90 79

– – – –

suurempi kuin 27 painoprosenttia

 

– – –

muu, maitorasvapitoisuus:

0403 90 91

– – – –

enintään 3 painoprosenttia

0403 90 93

– – – –

suurempi kuin 3 painoprosenttia, mutta enintään 6 painoprosenttia

0403 90 99

– – – –

suurempi kuin 6 painoprosenttia

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet:

0405 20

maidosta valmistetut levitteet:

0405 20 10

– –

rasvapitoisuus vähintään 39 mutta pienempi kuin 60 painoprosenttia

0405 20 30

– –

rasvapitoisuus vähintään 60 mutta enintään 75 painoprosenttia

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet:

 

muut:

0511 99

– –

muut:

 

– – –

pesusienet, eläinperäiset:

0511 99 39

– – – –

muut

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

 

– –

kasvikset:

0711 90 30

– – –

sokerimaissi

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

kasvimehut ja -uutteet:

1302 12 00

– –

lakritsista saadut

1302 13 00

– –

humalasta saadut

1302 20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

1302 20 10

– –

kuivassa muodossa

1302 20 90

– –

muut

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1505 00 10

villarasva, raaka

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

1516 20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516 20 10

– –

hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:

1517 10

margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini:

1517 10 10

– –

jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

1517 90

muut:

1517 90 10

– –

jossa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa

 

– –

muut:

1517 90 93

– – –

muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518 00 10

linoksiini

 

muut:

1518 00 91

– –

eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet;

 

– –

muut:

1518 00 95

– – –

syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

1518 00 99

– – –

muut

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 90

muut:

 

– –

mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt:

1521 90 99

– – –

muut

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet:

1522 00 10

degras

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11 00

– –

munaa sisältävät

1902 19

– –

muut

1902 20

täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:

 

– –

muut:

1902 20 91

– – –

kypsennetyt

1902 20 99

– – –

muut

1902 30

muut makaronivalmisteet

1902 40

couscous

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

2001 90

muut:

2001 90 30

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2001 90 60

– –

palmunsydämet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

perunat:

 

– –

muut:

2004 10 91

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

perunat:

2005 20 10

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

2008 11

– –

maapähkinät:

2008 11 10

– – –

maapähkinävoi

 

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

2008 91 00

– –

palmunsydämet

2008 99

– –

muut:

 

– – –

lisättyä alkoholia sisältämättömät:

 

– – – –

lisättyä sokeria sisältämättömät:

2008 99 85

– – – – –

maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on tärkkelystä vähintään 5 painoprosenttia

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet:

2102 10

elävä eli aktiivinen hiiva

2102 20

kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit:

 

– –

kuollut eli inaktiivinen hiiva:

2102 20 11

– – –

tabletteina, kuutioina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka nettopainoltaan enintään 1 kg:n tuotetta lähinnä olevissa pakkauksissa

2102 20 19

– – –

muu

2102 30 00

valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103 10 00

soijakastike

2103 20 00

tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103 30

sinappijauho ja valmistettu sinappi:

2103 30 90

– –

valmistettu sinappi

2103 90

muut:

2103 90 90

– –

muut

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

2106 90

muut

2106 90 20

– –

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat

 

– –

muut:

2106 90 92

– – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90 98

– – –

muut

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

2203 00

Mallasjuomat

2205

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 40

rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 90

muut

 

– –

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia:

2208 90 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

 

muut moniarvoiset alkoholit:

2905 43 00

– –

mannitoli

2905 44

– –

D-glusitoli (sorbitoli)

2905 45 00

– –

glyseroli

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

3301 90

muut:

 

– –

uutetut oleohartsit:

3301 90 21

– – –

lakritsista ja humalasta saadut

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

– –

jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

– – –

valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

3302 10 10

– – – –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

 

– – – –

muut:

3302 10 21

– – – – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – – –

muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

kaseiini:

3501 10 50

– –

teollisuuskäyttöön, ei kuitenkaan elintarvikkeiden tai rehun valmistukseen tarkoitettu

3501 10 90

– –

muut

3501 90

muut:

3501 90 90

– –

muut

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

3505 10

dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 10

– –

dekstriini

 

– –

muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 90

– – –

muut

3505 20

liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11 00

– –

steariinihappo

3823 12 00

– –

öljyhappo

3823 13 00

– –

mäntyöljyrasvahapot

3823 19

– –

muut:

3823 70 00

teolliset rasva-alkoholit

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

3824 60

sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

LIITE II

Luettelo 1: Yhteisöstä peräisin olevat tavarat, joiden tuonnissa Kroatia poistaa tullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

0501 00 00

Hiukset, valmistamattomat, myös pestyt tai rasvattomiksi tehdyt; hiusjätteet

0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; mäyränkarvat ja muut harjantekoon käytettävät karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe ja jätteet

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaanhetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0508 00 00

Koralli ja sen kaltaiset aineet, valmistamattomat tai yksikertaisesti valmistetut, mutta muutoin työstämättömät; nilviäisten, äyriäisten tai piikkinahkaisten kuoret sekä mustekalan selkäkilvet, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut, mutta ei määrämuotoisiksi leikatut, näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet

0510 00 00

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski; espanjankärpänen; sappi, myös kuivattu; tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet:

 

muut:

0511 99

– –

muut:

 

– – –

pesusienet, eläinperäiset:

0511 99 31

– – – –

valmistamattomat

0511 99 39

– – – –

muut

0511 99 85

– – –

muut:

ex 0511 99 85

– – – –

jouhet ja jouhenjätteet, myös kerrostettuina, tukiaineeseen yhdistettyinä tai sitä ilman

0710

Jäädytetyt kasvikset (myös höyryssä tai vedessä keitetyt):

0710 40 00

sokerimaissi

0711

Kasvikset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina:

0711 90

muut kasvikset; kasvissekoitukset:

 

– –

kasvikset:

0711 90 30

– – –

sokerimaissi

0903 00 00

Mate

1212

Johanneksenleipä, merilevät ja muut levät, sokerijuurikas ja sokeriruoko, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai kuivatut, myös jauhetut; hedelmänkivet ja -sydämet sekä muut kasvituotteet (myös paahtamattomat juurisikurin Cichorium intybus sativum juuret), jollaisia käytetään pääasiallisesti ihmisravinnoksi, muualle kuulumattomat:

1212 20 00

merilevät ja muut levät

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

kasvimehut ja -uutteet:

1302 12 00

– –

lakritsista saadut

1302 13 00

– –

humalasta saadut

1302 19

– –

muut

1302 20

pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit:

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 31 00

– –

agar-agar

1302 32

– –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä tai guar-siemenistä saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

1302 32 10

– – –

johanneksenleipäpuun paloista tai palkojen siemenistä saadut

1401

Kasviaineet, jollaisia käytetään pääasiallisesti palmikointiin tai punontaan (esim. bambu, rottinki, ruoko, kaisla, koripaju, raffia, puhdistettu, valkaistu tai värjätty olki sekä niini)

1404

Muualle kuulumattomat kasvituotteet

1505 00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet (myös lanoliini)

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

1515

Muut kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt (myös jojobaöljy) sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

1515 90

muut:

1515 90 11

– –

kiinanpuuöljy (tung-öljy); jojoba- ja oiticicaöljy; myrttivaha ja japaninvaha; niiden jakeet

ex 1515 90 11

– – –

jojobaöljy ja sen jakeet

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:

1516 20

kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet:

1516 20 10

– –

hydrattu risiiniöljy (opaalivaha)

1518 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista:

1518 00 10

linoksiini

 

muut:

1518 00 91

– –

eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

 

– –

muut:

1518 00 95

– – –

syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista

1518 00 99

– – –

muut

1520 00 00

Raaka glyseroli; glyserolivesi ja -lipeä

1521

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit), mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat sekä spermaseetti, myös puhdistetut tai värjätyt

1522 00

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet:

1522 00 10

degras

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

1702 50 00

kemiallisesti puhdas fruktoosi

1702 90

muut, myös inverttisokeri ja muut sokeri- ja sokerisiirappiseokset, joissa on fruktoosia 50 prosenttia kuivapainosta:

1702 90 10

– –

kemiallisesti puhdas maltoosi

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa):

1704 10

purukumi, myös sokerilla kuorrutettu

1803

Kaakaomassa, myös sellainen, josta rasva on poistettu

1804 00 00

Kaakaovoi, -rasva ja -öljy

1805 00 00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

1901 10 00

pikkulasten ruoaksi tarkoitetut valmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901 20 00

seokset ja taikinat, nimikkeen 1905 leipomatuotteiden valmistukseen tarkoitetut

1901 90

muut

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

kypsentämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty eikä muullakaan tavalla valmistettu

1902 11 00

– –

munaa sisältävät

1902 19

– –

muut

1902 20

täytetyt makaronivalmisteet, myös kypsennetyt tai muulla tavalla valmistetut:

 

– –

muut:

1902 20 91

– – –

kypsennetyt

1902 20 99

– – –

muut

1902 30

muut makaronivalmisteet

1902 40

couscous

1903 00 00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat:

2001 90

muut:

2001 90 30

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2001 90 60

– –

palmunsydämet

2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2004 10

perunat:

 

– –

muut:

2004 10 91

– – –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2004 90

muut kasvikset sekä kasvissekoitukset:

2004 90 10

– –

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

2005 20

perunat:

2005 20 10

– –

hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina

2005 80 00

sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat, myös lisättyä sokeria, muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat:

 

pähkinät, maapähkinät ja muut siemenet, myös näiden sekoitukset:

2008 11

– –

maapähkinät:

2008 11 10

– – –

maapähkinävoi

 

muut, myös muut sekoitukset kuin alanimikkeeseen 2008 19 kuuluvat:

2008 91 00

– –

palmunsydämet

2008 99

– –

muut:

 

– – –

lisättyä alkoholia sisältämättömät:

 

– – – –

lisättyä sokeria sisältämättömät:

2008 99 85

– – – – –

maissi, muu kuin sokerimaissi (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2102

Hiiva (elävä eli aktiivinen tai kuollut eli inaktiivinen); muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit (ei kuitenkaan nimikkeen 3002 rokotteet); valmistetut leivinjauheet

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet:

2106 10

proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet

2106 90

muut:

2106 90 20

– –

alkoholipitoiset valmisteet (seokset), jollaisia käytetään juomien valmistukseen, muut kuin hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat

 

– –

muut:

2106 90 92

– – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

2106 90 98

– – –

muut

2201

Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi:

2201 90 00

muut

2203 00

Mallasjuomat

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat:

2208 20

väkevät alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristejäännöksestä tislaamalla valmistetut

2208 30

viski

2208 40

rommi ja muut väkevät alkoholijuomat, jotka on valmistettu tislaamalla käyneitä sokeriruo’osta saatuja tuotteita

2208 50

gini ja genever

2208 60

votka

2208 70

liköörit

2208 90

muut:

 

– –

arrakki:

2208 90 11

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 19

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

 

– –

luumu-, päärynä- ja kirsikkaviina (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 33

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2208 90 33

– – – –

päärynä- ja kirsikkaviina paitsi luumuviina (slivovitsh)

2208 90 38

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

ex 2208 90 38

– – – –

päärynä- ja kirsikkaviina paitsi luumuviina (slivovitsh)

 

– –

muut väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat:

 

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa:

2208 90 41

– – – –

ouzo

 

– – – –

muut:

 

– – – – –

väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):

 

– – – – – –

hedelmistä tislatut:

2208 90 45

– – – – – – –

calvados

2208 90 48

– – – – – – –

muut

 

– – – – – –

muut:

2208 90 52

– – – – – – –

korn

2208 90 54

– – – – – – –

tequila

2208 90 56

– – – – – – –

muut

2208 90 69

– – – – –

muut alkoholipitoiset juomat

 

– – –

enemmän kuin 2 litraa:

 

– – – –

väkevät alkoholijuomat (ei kuitenkaan liköörit):

2208 90 71

– – – – –

hedelmistä tislatut

2208 90 75

– – – – –

tequila

2208 90 77

– – – – –

muut

2208 90 78

– – – –

muut alkoholipitoiset juomat

 

– –

denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia:

2208 90 91

– – –

enintään 2 litraa vetävissä astioissa

2208 90 99

– – –

enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet:

2402 10 00

tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

2403

Muu valmistettu tupakka sekä muut valmistetut tupakankorvikkeet; ”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka; tupakkauutteet ja -esanssit:

 

muut:

2403 91 00

– –

”homogenoitu” tai ”rekonstruoitu” tupakka;

2403 99

– –

muut

2905

Asykliset alkoholit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset:

 

muut moniarvoiset alkoholit:

2905 43 00

– –

mannitoli

2905 44

– –

D-glusitoli (sorbitoli)

2905 45 00

– –

glyseroli

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivutuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset:

3301 90

muut:

 

– –

uutetut oleohartsit:

3301 90 21

– – –

lakritsista ja humalasta saadut

3301 90 30

– – –

muut

3302

Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen:

3302 10

jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa:

 

– –

jollaisia käytetään juomateollisuudessa:

 

– – –

valmisteet, joissa on kaikki juomille luonteenomaiset aromiaineet:

3302 10 10

– – – –

todellinen alkoholipitoisuus suurempi kuin 0,5 tilavuusprosenttia

 

– – – –

muut:

3302 10 21

– – – – –

joissa ei ole lainkaan maitorasvaa, sakkaroosia, isoglukoosia, glukoosia tai tärkkelystä, taikka joissa on vähemmän kuin 1,5 painoprosenttia maitorasvaa, vähemmän kuin 5 painoprosenttia sakkaroosia tai isoglukoosia, vähemmän kuin 5 painoprosenttia glukoosia tai tärkkelystä

3302 10 29

– – – – –

muut

3501

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat:

3501 10

kaseiini:

3501 90

muut:

3501 90 90

– –

muut

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

3505 10

dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 10

– –

dekstriini

 

– –

muu modifioitu tärkkelys:

3505 10 90

– – –

muut

3505 20

liimat ja liisterit

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat:

3809 10

tärkkelyspitoisiin aineisiin perustuvat

3823

Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit:

 

teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt:

3823 11 00

– –

steariinihappo

3823 12 00

– –

öljyhappo

3823 13 00

– –

mäntyöljyrasvahapot

3823 19

– –

muut

3823 70 00

teolliset rasva-alkoholit

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat:

3824 60

sorbitoli, muu kuin alanimikkeeseen 2905 44 kuuluva

Luettelo 2: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Nämä määrät ylittäviin määriin sovellettava tulli on 50 prosenttia suosituimmuustullista.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

2 390 tonnia

0405 20 10

0405 20 30

Maidosta valmistetut levitteet, joiden rasvapitoisuus on vähintään 39 mutta enintään 75 painoprosenttia

68 tonnia

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä taikka jakeista, joissa on enemmän kuin 10 painoprosenttia, mutta enintään 15 painoprosenttia maitorasvaa; muotinirrotusvalmisteina käytettävät syötävät seokset ja valmisteet

700 tonnia

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi

16 907 tonnia

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Luumuviina (slivovitsh), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Tupakkaa sisältävät savukkeet; tupakanvastikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

35 tonnia

2403 10 10

2403 10 90

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta

42 tonnia

Luettelo 3: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Nämä määrät ylittäviin määriin sovellettava tulli on 40 prosenttia suosituimmuustullista.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa), muu kuin purukumi

1 250

1806

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet

2 410

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

4 390

2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

1 430

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut

18 100

Luettelo 4: Yhteisöstä peräisin olevien tavaroiden Kroatiaan tuonnissa sovellettavat kiintiöt ja tullit

Huomautus: Tässä taulukossa lueteltuihin tuotteisiin sovelletaan jäljempänä lueteltujen vuotuisten tariffikiintiöiden osalta nollatullia. Kiintiön ylittäviin määriin sovelletaan pöytäkirjan nro 3 liitteessä II olevassa luettelossa 1 vahvistettuja edellytyksiä.

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen tariffikiintiö (tonnia)

2103 90 30

2103 90 90

Aromaattiset katkerot, alkoholipitoisuus 44,2–49,2 tilavuusprosenttia, katkeroa, mausteita ja erilaisia aineksia 1,5–6 painoprosenttia sekä sokeria 4–10 painoprosenttia sisältävät, enintään 0,5 litraa vetävissä astioissa; muut kastikkeet ja niistä tehdyt valmisteet, maustamisvalmisteita olevat sekoitukset, ei kuitenkaan soijakastike, tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet sekä nestemäinen mango-chutney

300

LIITE IX

LIITE I

EUROOPAN YHTEISÖN

JA KROATIAN TASAVALLAN VÄLILLÄ TEHTY SOPIMUS ERÄIDEN VIINIEN ETUUSKAUPASSA SOVELLETTAVISTA VASTAVUOROISISTA MYÖNNYTYKSISTÄ

1.

Seuraavien Kroatian tasavallan alkuperätuotteiden tuonnissa yhteisöön sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä 1 päivästä elokuuta 2007:

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kannettava tulli

Vuotuinen määrä (hl)

Vuotuinen lisäys (hl)

Erityis-määräykset

ex 2204 10

ex 2204 21

Laatukuohuviini

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

29 000

0

(2)

(1)

Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan, kunnes nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevan kiintiön ja nimikettä ex 2204 29 koskevan kiintiön yhteenlaskettu määrä saavuttaa 98 000 hehtolitran rajan.

(2)

Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja kiintiöiden mukauttamisesta siirtämällä määriä nimikettä ex 2204 29 koskevasta kiintiöstä nimikkeitä ex 2204 10 ja ex 2204 21 koskevaan kiintiöön.

2.

Yhteisö myöntää etuuskohtelun mukaisesti tullittomuuden 1 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille edellyttäen, että Kroatian tasavalta ei maksa näille tuotemäärille vientitukea.

3.

Seuraavien yhteisön alkuperätuotteiden tuonnissa Kroatian tasavaltaan sovelletaan jäljempänä mainittuja myönnytyksiä 1 päivästä elokuuta 2007:

Kroatian tariffikoodi

Tavaran kuvaus

Kannettava tulli

Vuotuiset määrät (hl)

Vuotuinen lisäys (hl)

Erityis-määräykset

ex 2204 10

ex 2204 21

Laatukuohuviini

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini

vapaa

8 000

0

 

ex 2204

Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu, ei kuitenkaan nimikkeeseen 2009 kuuluva

50 % MFN-tullista

900

0

 

(1)

Jos vähintään 80 prosenttia kiintiömäärästä on käytetty edellisenä vuonna, vuotuista lisäystä sovelletaan, kunnes kiintiö saavuttaa 18 000 hehtolitran rajan.

4.

Kroatian tasavalta myöntää etuuskohtelun mukaisesti tullittomuuden 3 kohdassa mainituissa tariffikiintiöissä tapahtuvalle tuonnille edellyttäen, että yhteisö ei maksa näille tuotemäärille vientitukea.

5.

Tämä sopimus koskee viiniä, joka:

a)

on tuotettu kyseessä olevan sopimuspuolen alueella kokonaisuudessaan tuotetuista ja kerätyistä tuoreista rypäleistä; ja

b)

i)

on peräisin EU:sta ja tuotettu neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 V osastossa tarkoitettuja enologisia käytänteitä ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti;

ii)

on peräisin Kroatian tasavallasta ja tuotettu Kroatian lainsäädännön mukaisia enologisia käytänteitä ja prosesseja koskevien sääntöjen mukaisesti. Mainittujen enologisten sääntöjen on oltava yhteisön lainsäädännön mukaiset.

6.

Tässä sopimuksessa määrättyjen myönnytysten mukaisesti tapahtuva viinin tuonti edellyttää sellaisen todistuksen esittämistä, jonka on antanut yhdessä laadituilla listoilla mainittu ja molempien sopimuspuolten tunnustama virallinen elin ja jonka mukaan kyseinen viini täyttää 5 kohdan b alakohdan vaatimukset.

7.

Sopimuspuolten on tarkasteltava viimeistään vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana mahdollisuuksia myöntää toisilleen lisämyönnytyksiä sopimuspuolten välisen viinikaupan kehittymisen perusteella.

8.

Sopimuspuolten on varmistettava, että muut toimenpiteet eivät vaaranna vastavuoroisesti myönnettyjä etuuksia.

9.

Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä aloitetaan neuvottelut tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvistä ongelmista.

10.

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, sekä Kroatian tasavallan alueeseen.

LIITE X

PÖYTÄKIRJA nro 4

käsitteen ’alkuperätuotteet’ määrittelystä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmistä tämän yhteisön ja Kroatian välillä tehdyn sopimuksen määräysten soveltamiseksi

SISÄLLYSLUETTELO

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

3 artikla

Kumulaatio yhteisössä

4 artikla

Kumulaatio Kroatiassa

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

10 artikla

Sarjat

11 artikla

Neutraalit tekijät

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

13 artikla

Suora kuljetus

14 artikla

Näyttelyt

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

17 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

19 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

20 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

23 artikla

Valtuutettu viejä

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

28 artikla

Todistusasiakirjat

29 artikla

Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

35 artikla

Seuraamukset

36 artikla

Vapaa-alueet

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

38 artikla

Erityisedellytykset

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Liitteet

Liite I:

Alkuhuomautukset liitteessä II olevaan luetteloon

Liite II:

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Liite III:

EUR.1-tavaratodistuksen ja EUR.1-tavaratodistuksen hakemuksen mallit

Liite IV:

Kauppalaskuilmoituksen teksti

I OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä pöytäkirjassa tarkoitetaan:

a)

’valmistuksella’ kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimia;

b)

’aineksella’ kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c)

’tuotteella’ valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d)

’tavaroilla’ sekä aineksia että tuotteita;

e)

’tullausarvolla’ tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

f)

’vapaasti tehtaalla -hinnalla’ sille yhteisössä tai Kroatiassa olevalle valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g)

’ainesten arvolla’ valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista yhteisössä tai Kroatiassa maksettua hintaa;

h)

’alkuperäainesten arvolla’ tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i)

’arvonlisäyksellä’ vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on vähennetty kaikkien sellaisten käytettyjen ainesten tullausarvo, jotka ovat 3 ja 4 artiklassa tarkoitettujen muiden maiden alkuperätuotteita, tai jos tullausarvoa ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäinen todettavissa oleva aineksista yhteisössä tai Kroatiassa maksettu hinta;

j)

’ryhmillä’ ja ’nimikkeillä’ harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa ’harmonoitu järjestelmä’ tai ’HS’, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k)

ilmaisulla ’luokitellaan’ tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

l)

’lähetyksellä’ tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m)

’alueilla’ myös aluevesiä.

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Tätä sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään yhteisön alkuperätuotteina:

a)

5 artiklassa tarkoitetut yhteisössä kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

yhteisössä tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu yhteisössä 6 artiklassa tarkoitettu riittävä valmistus tai käsittely.

2.   Tätä sopimusta sovellettaessa seuraavia tuotteita pidetään Kroatian alkuperätuotteina:

a)

5 artiklassa tarkoitetut Kroatiassa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

Kroatiassa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu Kroatiassa 6 artiklassa tarkoitettu riittävä valmistus tai käsittely.

3 artikla

Kahdenvälinen kumulaatio yhteisössä

Kroatian alkuperäaineksia pidetään yhteisön alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa toimissa.

4 artikla

Kahdenvälinen kumulaatio Kroatiassa

Yhteisön alkuperäaineksia pidetään Kroatian alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa toimissa.

5 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään joko yhteisössä tai Kroatiassa kokonaan tuotettuina:

a)

niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä korjatut kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

f)

yhteisön tai Kroatian alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet;

g)

niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;

i)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j)

niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia,

k)

siellä yksinomaan a–j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”yhteisön tai Kroatian alukset” ja ”niiden tehdasalukset” sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin:

a)

jotka on merkitty tai ilmoitettu yhteisön jäsenvaltion tai Kroatian alusrekisteriin;

b)

jotka purjehtivat yhteisön jäsenvaltion tai Kroatian lipun alla;

c)

jotka vähintään puoliksi ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Kroatian kansalaisten tai sellaisen yhtiön omistuksessa, jonka kotipaikka sijaitsee jossakin näistä valtioista ja jonka johtaja tai johtajat, hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtaja ja näiden elinten jäsenten enemmistö ovat yhteisön jäsenvaltioiden tai Kroatian kansalaisia ja jonka pääomasta lisäksi henkilöyhtiöiden ja yhtiöiden, joiden osakkaiden vastuu on rajoitettu, osalta vähintään puolet kuuluu näille valtioille tai niiden julkisille laitoksille taikka kansalaisille;

d)

joiden päällystö koostuu yhteisön jäsenvaltioiden tai Kroatian kansalaisista;

sekä

e)

joiden miehistöstä vähintään 75 prosenttia on yhteisön jäsenvaltioiden tai Kroatian kansalaisia.

6 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Edellä 2 artiklaa sovellettaessa pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä, jos liitteessä II olevassa luettelossa määrätyt edellytykset täyttyvät.

Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman, koska se täyttää luettelossa määrätyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, ei-alkuperäaineksia, joita luettelossa määrättyjen edellytysten mukaan ei saisi käyttää tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää edellyttäen, että:

a)

niiden yhteisarvo on enintään 10 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

b)

mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteisiin.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, jollei 7 artiklassa toisin määrätä.

7 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 6 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a)

toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana;

b)

kollien jakaminen ja yhdistäminen;

c)

pesu, puhdistus; pölyn, oksidin, öljyn, maalin tai muun peiteaineen poistaminen;

d)

tekstiilien silitys tai prässäys;

e)

yksinkertainen maalaus ja kiillotus;

f)

viljan ja riisin esikuorinta, valkaisu osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

g)

sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus;

h)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto;

i)

teroitus, yksinkertainen hiominen tai yksinkertainen leikkaaminen;

j)

seulonta, lajittelu, luokittelu, ryhmittely, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi);

k)

yksinkertainen pullotus, tölkitys, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai levyille kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

l)

merkkien, nimilappujen, logojen ja muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tai painaminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

m)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen;

n)

osien yksinkertainen yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi tai tuotteiden purkaminen osiin;

o)

kahden tai useamman a–n alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

p)

eläinten teurastus.

2.   Kaikki tietylle tuotteelle joko yhteisössä tai Kroatiassa suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

8 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tämän pöytäkirjan määräyksiä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tästä seuraa, että:

a)

kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b)

kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän pöytäkirjan määräyksiä sovelletaan kuhunkin tuotteeseen erikseen.

2.   Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

9 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

10 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 3 mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

11 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

12 artikla

Alueperiaate

1.   Edellä II osastossa alkuperäaseman saamiselle määrättyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä yhteisössä tai Kroatiassa, jollei 3 ja 4 artiklassa ja tämän artiklan 3 kohdassa toisin määrätä.

2.   Jos yhteisöstä tai Kroatiasta johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on, jollei 3 ja 4 artiklassa toisin määrätä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että

a)

palautetut tavarat ovat samoja kuin maastaviedyt tavarat;

sekä

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

3.   Yhteisön tai Kroatian ulkopuolella suoritettu valmistus tai käsittely yhteisöstä tai Kroatiasta viedyille ja niihin jälleentuoduille aineksille ei vaikuta alkuperäaseman saamiseen II osastossa määrätyillä edellytyksillä edellyttäen, että

a)

kyseiset ainekset ovat yhteisössä tai Kroatiassa kokonaan tuotettuja tai niitä on ennen niiden vientiä valmistettu tai käsitelty siellä 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

sekä

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voidaan osoittaa, että

i)

jälleentuodut tavarat on saatu vietyjä aineksia valmistamalla ja käsittelemällä;

sekä

ii)

yhteisön tai Kroatian ulkopuolella tämän artiklan määräyksiä soveltamalla yhteensä saavutettu arvonlisäys on enintään 10 prosenttia sen valmiin tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, jolle alkuperäasemaa vaaditaan.

4.   Sovellettaessa 3 kohtaa II osastossa määrättyjä edellytyksiä alkuperäaseman saamiselle ei sovelleta yhteisön tai Kroatian ulkopuolella suoritettuun valmistukseen tai käsittelyyn. Kuitenkin silloin, kun valmiin tuotteen alkuperäaseman määrittämiseksi sovelletaan liitteessä II olevan luettelon sääntöä, jossa määrätään kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon, asianomaisen osapuolen alueella käytettyjen ei-alkuperäainesten yhteisarvo ja tämän artiklan määräysten mukaisesti yhteisön tai Kroatian ulkopuolella yhteensä saavutettu arvonlisäys yhteen laskettuina eivät saa ylittää mainittua prosenttimäärää.

5.   Edellä 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa ’yhteensä saavutetulla arvonlisäyksellä’ tarkoitetaan kaikkia yhteisön tai Kroatian ulkopuolella syntyneitä kustannuksia, mukaan lukien siellä käytettyjen ainesten arvo.

6.   Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka eivät täytä liitteessä II olevassa luettelossa mainittuja edellytyksiä ja joita voidaan pitää riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä vain soveltamalla 6 artiklan 2 kohdassa määrättyä yleistä poikkeusta.

7.   Edellä 3 ja 4 kohdan määräyksiä ei sovelleta tuotteisiin, jotka kuuluvat harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmään.

8.   Tämän artiklan määräysten mukainen valmistus tai käsittely yhteisön tai Kroatian ulkopuolella tapahtuu ulkoisena jalostusmenettelynä tai sen kaltaisessa järjestelmässä.

13 artikla

Suora kuljetus

1.   Sopimuksen mukaista etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän pöytäkirjan vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus tapahtuu suoraan yhteisön ja Kroatian välillä. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleenlastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaus tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muiden kuin yhteisön tai Kroatian alueiden kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa määrättyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

a)

yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b)

kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa

i)

on tarkka kuvaus tuotteista,

ii)

ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet,

sekä

iii)

vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa; tai

c)

jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

14 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty muualla kuin yhteisössä tai Kroatiassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tai Kroatiaan tuotaviksi, myönnetään tuonnissa tämän sopimuksen määräysten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet yhteisöstä tai Kroatiasta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai muuten luovuttanut tuotteet yhteisössä tai Kroatiassa olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten;

sekä

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava V osaston määräysten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Edellä 1 kohdan määräyksiä sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO

TULLINPALAUTUS TAI TULLEISTA VAPAUTTAMINEN

15 artikla

Tullinpalautuksen tai tulleista vapauttamisen kieltäminen

1.   Ei-alkuperäaineksille, joita on käytetty sellaisten tuotteiden valmistuksessa, jotka ovat yhteisön tai Kroatian alkuperätuotteita ja joille on annettu tai laadittu alkuperäselvitys V osaston määräysten mukaisesti, ei myönnetä yhteisössä tai Kroatiassa tullinpalautusta tai vapautusta tulleista missään muodossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa sovelletaan kaikkiin tullien tai vaikutukseltaan niitä vastaavien maksujen osittaista tai täydellistä palauttamista tai peruuttamista tai niistä vapauttamista koskeviin järjestelyihin, joita yhteisö tai Kroatia soveltaa valmistuksessa käytettyihin aineksiin, nimenomaisen tai tosiasiallisen tällaisen palauttamisen, peruuttamisen tai vapauttamisen osalta siinä tapauksessa, että näistä aineksista valmistetut tuotteet viedään maasta, mutta ei siinä tapauksessa, että ne on tarkoitettu kotimaiseen käyttöön siellä.

3.   Alkuperäselvityksessä tarkoitettujen tuotteiden viejän on oltava valmis milloin tahansa tulliviranomaisten pyynnöstä esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan, että tuotteiden valmistuksessa käytetyistä ei-alkuperäaineksista ei ole saatu tullinpalautusta ja että kaikki tällaisiin aineksiin sovellettavat tullit tai vaikutukseltaan niitä vastaavat maksut on tosiasiallisesti maksettu.

4.   Edellä olevan 1–3 kohdan määräyksiä sovelletaan ei-alkuperätuotteiden osalta myös 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin pakkauksiin, 9 artiklassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin, varaosiin ja työkaluihin ja 10 artiklassa tarkoitettuihin sarjaan kuuluviin tuotteisiin.

5.   Edellä olevan 1–4 kohdan määräykset koskevat ainoastaan aineksia, jollaisiin tätä sopimusta sovelletaan. Näissä määräyksissä ei liioin estetä soveltamasta maataloustuotteisiin viennin yhteydessä sopimuksen määräysten mukaista vientitukijärjestelmää.

V OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

16 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Yhteisön alkuperätuotteet saavat Kroatiaan tuotaessa ja Kroatian alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa sopimuksen mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a)

liitteessä III olevan mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus; tai

b)

22 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa ilmoitus, jäljempänä ’kauppalaskuilmoitus’, jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi; kauppalaskuilmoituksen teksti on liitteessä IV.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, tämän pöytäkirjan mukaiset alkuperätuotteet saavat 27 artiklassa eritellyissä tapauksissa sopimuksen mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

17 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää liitteessä III olevien mallien mukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen. Nämä lomakkeet täytetään jollakin niistä kielistä, joilla tämä sopimus on tehty, ja viejämaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Yhteisön jäsenvaltion tai Kroatian tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Kroatian alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

5.   EUR.1-tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia. Niiden on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6.   EUR.1-tavaratodistuksen antamispäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

18 artikla

Jälkikäteen annetut EUR-1-tavaratodistukset

1.   Sen estämättä, mitä 17 artiklan 7 kohdassa määrätään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a)

sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi;

tai

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan ”Huomautuksia”.

19 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava englanninkielinen merkintä:

”DUPLICATE”.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan ”Huomautuksia”.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antopäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

20 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan yhteisössä tai Kroatiassa tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle yhteisöön tai Kroatiaan. Korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

21 artikla

Kirjanpidollinen erottelu

1.   Jos samanlaisten tai keskenään korvattavissa olevien alkuperä- ja ei-alkuperäainesten erillisvarastointi aiheuttaa huomattavia kustannuksia tai merkittäviä vaikeuksia, tulliviranomaiset voivat asianomaisten kirjallisesta pyynnöstä antaa luvan käyttää niin kutsuttua kirjanpidollisen erottelun menetelmää kyseisten varastojen hallinnoimiseksi.

2.   Tätä menetelmää käytettäessä on pystyttävä varmistamaan, että tiettynä viiteajanjaksona tuotettujen tuotteiden, joita voidaan pitää alkuperätuotteina, lukumäärä on sama kuin jos varastot olisivat olleet fyysisesti erillään.

3.   Tulliviranomaiset voivat myöntää tällaisen luvan asianmukaisina pitämillään edellytyksillä.

4.   Kirjanpidollista erottelua on toteutettava ja sovellettava siinä maassa sovellettavien yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti, jossa tuote valmistetaan.

5.   Luvanhaltija voi tapauksen mukaan antaa tai hakea alkuperäselvityksiä tuotemäärälle, jonka voidaan katsoa muodostuvan alkuperätuotteista. Luvanhaltijan on tulliviranomaisten pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka määriä on hallinnoitu.

6.   Tulliviranomaiset valvovat luvan käyttöä ja voivat milloin tahansa peruuttaa sen, jos luvanhaltija käyttää sitä sääntöjenvastaisesti tai ei täytä jotain muuta tässä pöytäkirjassa vahvistettua edellytystä.

22 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimista koskevat edellytykset

1.   Edellä 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voivat laatia

a)

jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä,

tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Kroatian alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

3.   Kauppalaskuilmoituksen laativan viejän on oltava valmis milloin tahansa esittämään viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän pöytäkirjan muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan liitteessä IV olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä kyseisessä liitteessä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5.   Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 23 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6.   Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

23 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, jäljempänä ’valtuutettu viejä’, joka harjoittaa sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä pöytäkirjassa asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita, ei enää täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

24 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa neljä kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä mainitun ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

25 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Mainitut viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen, ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät sopimuksen soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

26 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos tuojan pyynnöstä harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

27 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pieninä lähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä pöytäkirjassa määrätyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai tähän asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 euroa pienten lähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

28 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 17 artiklan 3 kohdassa ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää yhteisön tai Kroatian alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän pöytäkirjan muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Kroatiassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely yhteisössä tai Kroatiassa ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Kroatiassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu yhteisössä tai Kroatiassa tämän pöytäkirjan mukaisesti.

e)

asianmukaiset todisteet yhteisön tai Kroatian ulkopuolella 12 artiklan mukaisesti tehdyistä valmistus- tai käsittelytoimista, jotta kyseisen artiklan vaatimusten täyttyminen voidaan todentaa.

29 artikla

Alkuperäselvityksen ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3.   Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta.

30 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

31 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1.   Tämän pöytäkirjan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, yhteisön jäsenvaltiot ja Kroatia vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2.   Lähetykseen sovelletaan 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 27 artiklan 3 kohdan määräyksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistujen määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana kunkin vuoden lokakuun ensimmäisen työpäivän euron kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Euroopan yhteisöjen komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään 5 prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Vakautus- ja assosiaatiokomitea tarkastelee yhteisön tai Kroatian pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään vakautus- ja assosiaatiokomitea harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

VI OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

32 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   Yhteisön jäsenvaltioiden ja Kroatian tulliviranomaiset toimittavat toisilleen Euroopan yhteisöjen komission välityksellä tullitoimipaikkojensa EUR.1-tavaratodistusten antamiseen käyttämien leimasinten leimanäytteet ja niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka vastaavat EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten tarkastamisesta.

2.   Sen varmistamiseksi, että tätä pöytäkirjaa sovelletaan oikein, yhteisö ja Kroatia avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten aitoutta sekä kyseisissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

33 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä pöytäkirjassa määrättyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan määräyksiä sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyyntöön. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kunnes tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille mahdollisimman pian. Tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää yhteisön, Kroatian tai jonkin muun 3 ja 4 artiklassa tarkoitetun maan tai alueen alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän pöytäkirjan muut vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

34 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Jos 33 artiklassa määrätyt tarkastusmenettelyt johtavat erimielisyyksiin, joita tarkastusta pyytävät ja sen suorittamisesta vastuussa olevat tulliviranomaiset eivät pysty keskenään sopimaan, tai jos nousee esiin kysymyksiä tämän pöytäkirjan tulkinnasta, asia saatetaan vakautus- ja assosiaatiokomitean ratkaistavaksi.

Tuojan ja tuojamaan tulliviranomaisten väliset riidat ratkaistaan aina kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

35 artikla

Seuraamukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

36 artikla

Vapaa-alueet

1.   Yhteisö ja Kroatia toteuttavat kaikki tarpeelliset toimenpiteet taatakseen, että alkuperäselvityksen seuraamia kaupan kohteena olevia tuotteita, joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin tavanomaiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on tavaroiden kunnon säilyttäminen.

2.   Kun yhteisön tai Kroatian alkuperätuotteita, joihin liittyy alkuperäselvitys, tuodaan vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on 1 kohdasta poiketen viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-tavaratodistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän pöytäkirjan mukaista.

VII OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Pöytäkirjan soveltaminen

1.   Edellä 2 artiklassa käytetty ilmaisu ”yhteisö” ei kata Ceutaa eikä Melillaa.

2.   Ceutaan ja Melillaan vietäviin Kroatian alkuperätuotteisiin sovelletaan samaa tullikohtelua kuin yhteisön tullialueen alkuperätuotteisiin Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan Euroopan yhteisöön liittymisestä tehdyn asiakirjan pöytäkirjan nro 2 mukaisesti. Kroatia soveltaa sellaisten sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tuontiin, jotka ovat Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita, samaa tullikohtelua kuin yhteisöstä tuotaviin yhteisön alkuperätuotteisiin.

3.   Ceutan ja Melillan alkuperätuotteita koskevaa 2 kohtaa sovellettaessa tätä pöytäkirjaa sovelletaan soveltuvin osin 38 artiklassa asetettujen erityisedellytysten mukaisesti.

38 artikla

Erityisedellytykset

1.   Jos seuraavat tuotteet on kuljetettu suoraan 13 artiklan mukaisesti, pidetään

1)

Ceutan ja Melillan alkuperätuotteina

a)

Ceutassa ja Melillassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Ceutassa ja Melillassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklassa tarkoitettu riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii)

kyseiset tuotteet ovat Kroatian tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän;

2)

Kroatian alkuperätuotteina:

a)

Kroatiassa kokonaan tuotettuja tuotteita;

b)

Kroatiassa tuotettuja tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin a alakohdassa tarkoitettuja tuotteita, jos:

i)

näille tuotteille on suoritettu 6 artiklassa tarkoitettu riittävä valmistus tai käsittely,

tai jos

ii)

nämä tuotteet ovat Ceutan ja Melillan tai yhteisön alkuperätuotteita, edellyttäen että niitä on valmistettu tai käsitelty 7 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä enemmän.

2.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

3.   Viejän tai tämän valtuuttaman edustajan on tehtävä merkintä ”Kroatia” sekä ”Ceuta ja Melilla” EUR.1-tavaratodistuksen 2 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen. Kun kyse on Ceutan ja Melillan alkuperätuotteista, on lisäksi tehtävä alkuperäasemaa koskeva merkintä EUR.1-tavaratodistuksen 4 kohtaan tai kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Espanjan tulliviranomaiset vastaavat tämän pöytäkirjan soveltamisesta Ceutassa ja Melillassa.

VIII OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

39 artikla

Pöytäkirjan muuttaminen

Vakautus- ja assosiaationeuvosto voi päättää tämän pöytäkirjan määräysten muuttamisesta.

LIITE I

ALKUHUOMAUTUKSET LIITTEESSÄ II OLEVAAN LUETTELOON

Huomautus 1:

Luettelossa esitetään edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää tämän pöytäkirjan 6 artiklassa tarkoitettuina riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä tuotteina.

Huomautus 2:

2.1

Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edellä on ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.2

Kun 1 sarakkeessa on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja 2 sarakkeessa on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu 1 sarakkeeseen.

2.3

Kun luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

2.4

Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

Huomautus 3:

3.1

Pöytäkirjan 6 artiklan määräyksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa sopimuspuolen tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex ex 7224 kuuluvasta ”muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä”.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu yhteisössä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen ex ex 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

3.2

Luettelon säännössä vahvistetaan suoritettavan valmistuksen tai käsittelyn vähimmäismäärä; tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia voidaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.3

Rajoittamatta huomautuksen 3.2 soveltamista, kun säännössä käytetään ilmaisua ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista” voidaan käyttää minkä tahansa nimikkeen aineksia (myös sellaisia, joiden kuvaus ja nimike ovat samat kuin tuotteella) ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset.

Ilmaisulla ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen ... aineksista” tai ”Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvista aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että minkä tahansa nimikkeen aineksia voidaan käyttää paitsi niitä, joiden kuvaus on sama kuin luettelon 2 sarakkeessa oleva tuotteen kuvaus.

3.4

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista voidaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208–5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja voidaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita voidaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

3.5

Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Ks. myös huomautus 6.2 tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

3.6

Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkeampi kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

Huomautus 4:

4.1

Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ’luonnonkuidut’ tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin, ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin käsitelty, mutta joita ei ole kehrätty.

4.2

Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

4.3

Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.4

Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- ja muuntokatkokuidut ja niiden jätteet.

Huomautus 5:

5.1

Kun luettelossa mainittuun tuotteeseen liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei sovelleta kyseisen tuotteen valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta. (Ks. myös huomautukset 5.3 ja 5.4.)

5.2

Huomautuksessa 5.1 mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa,

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(fenyleenisulfidista) valmistetut synteettikatkokuidut,

poly(vinyylikloridista) valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, joka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta voidaan käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 kudotusta synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytetyt langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

5.3

Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystettyä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

5.4

Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

Huomautus 6:

6.1

Kun luettelossa on viittaus tähän huomautukseen, voidaan käyttää tekstiiliaineita (vuoria ja välivuoria lukuun ottamatta), jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos ne luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote ja jos niiden arvo on enintään 8 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta.

6.2

Aineksia, joita ei luokitella 50–63 ryhmään, voidaan käyttää vapaasti tekstiilituotteiden valmistuksessa riippumatta siitä, sisältävätkö ne tekstiiliainetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta huomautuksen 6.3 soveltamista.

Esimerkki:

Jos luettelon säännössä määrätään, että tietyn tekstiilitavaran (esimerkiksi housujen) valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska nappeja ei luokitella 50–63 ryhmään. Samasta syystä se ei estä vetoketjujen käyttöä, vaikka vetoketjut tavallisesti sisältävät tekstiiliainetta.

6.3

Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon niiden ainesten arvo, joita ei luokitella 50–63 ryhmään.

Huomautus 7:

7.1

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 ilmaisulla ’tietty käsittely’ tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi.

7.2

Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ’tietty käsittely’ tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla;

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266–59 T -menetelmä);

k)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

l)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 oC:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 oC:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla;

o)

ainoastaan nimikkeeseen ex ex 2712 kuuluvien raakatavaroiden, muiden kuin vaseliinin, otsokeriitin, ruskohiilivahan, turvevahan ja vähemmän kuin 0,75 painoprosenttia öljyä sisältävän parafiinin, osalta rasvanpoisto kiteyttämällä jakotislausmenetelmän avulla.

7.3

Nimikkeissä ex ex 2707, 2713–2715, ex ex 2901, ex ex 2902 ja ex ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.

LIITE II

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Tämän vuoksi on otettava huomioon sopimuksen muut osat.

HS-nimike

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

1 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien 1 ryhmän eläinten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 1 ja 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

3 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 4 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

kaikki käytetyt nimikkeen 2009 hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita, ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 5 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 5 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat, valmistetut

Sian ja villisian harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen

 

6 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 6 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 7 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

8 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt hedelmät ja pähkinät ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 9 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 9 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 10 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat, syötävät kasvikset, nimikkeen 0714 juuret ja mukulat taikka hedelmät ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

 

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 12 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, -kumihartsit ja -oleohartsit (esimerkiksi palsamit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 1301 ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut

Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja paksunnosaineista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 14 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0203, 0206 tai 0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

muut

Valmistus nimikkeen 0203 tai 0206 sianlihasta tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan muista syötävistä osista

 

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat:

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0201, 0202, 0204 tai 0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1504 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta villarasvasta

 

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1506 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1507–1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

 

 

soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-), palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöljyn jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jojobaöljyn jähmeät jakeet

Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 2 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt 2 ja 4 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt kasviainekset ovat kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet

Valmistus:

1 ryhmän eläimistä ja/tai

jossa kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väriainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keinotekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

 

kemiallisesti puhdas maltoosi ja fruktoosi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1702 aineksista

 

muut sokerit, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset ovat alkuperätuotteita

 

ex ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

 

mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

 

 

muut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durumvehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja

 

joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat ja niiden johdannaistuotteet (paitsi durum-vehnä ja sen johdannaistuotteet) ovat kokonaan tuotettuja, ja

kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmisuurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja ja rouheita), esi-kypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1806 aineksista

jossa kaikki käytetyt viljat ja hienot jauhot (paitsi durum-vehnä ja Zea indurata -lajin maissi sekä niiden johdannais-tuotteet) ovat kokonaan tuotettuja, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaatti-kapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista

 

ex ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt hedelmät, pähkinät ja kasvikset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 painoprosenttia tärkkelystä

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2004 ja

ex ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2008

Pähkinät, lisättyä sokeria tai alkoholia sisältämättömät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeiden 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo ylittää 60 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Maapähkinävoi; viljaan perustuvat sekoitukset; palmunsydämet; maissi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

Muut paitsi muulla tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikki käytetty juurisikuri on kokonaan tuotettua

 

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

 

kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää

 

sinappijauho ja valmistettu sinappi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 22 ryhmä

Juomat, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

jossa kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta, ja

jossa kaikki käytetyt hedelmämehut (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehuja) ovat alkuperätuotteita

 

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2207 ja 2208 aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

Valmistus:

minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2207 ja 2208 aineksista, ja

jossa kaikki käytetyt viinirypäleet tai viinirypäleistä saadut ainekset ovat kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

ex ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 2 ja 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

Valmistus, jossa kaikki käytetty maissi on kokonaan tuotettua

 

ex ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt oliivit ovat kokonaan tuotettuja

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt viljat, sokerin, melassi, liha tai maito ovat alkuperätuotteita, ja

kaikki käytetyt 3 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

ex ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt 24 ryhmän ainekset ovat kokonaan tuotettuja

 

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakan-jätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia käytetyistä nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakan-jätteistä on alkuperätuotteita

 

ex ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hiilipitoisuutta on rikastamalla kohotettu ja joka on puhdistettu ja jauhettu

Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottaminen rikastamalla, sen puhdistaminen ja jauhaminen

 

ex ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm:n paksun marmorin (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm:n paksun kiven (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

 

ex ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilman-pitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Luonnon magnesium-karbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

 

ex ex 2520

Erityisesti hammaslääkintäkäyttöön valmistettu kipsi

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbestimineraalista (asbestirikasteesta)

 

ex ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

 

ex ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

 

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista

 

ex ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 oC:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoliseokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saadut öljyt

Bitumisten aineiden kuivatislaus

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (1)

tai

Muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 28 ryhmä

Kemialliset alkuaineet ja epä-orgaaniset yhdisteet; jalometallien, harvinaisten maametallien, radioaktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi tuotteen oman nimikkeen aineksista. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo on enintään 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2805

”Seosmetalli”

Termisellä tai elektrolyyttisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatrium-tetraboraattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex ex 2852

Elohopeayhdisteet – tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2852, 2915 ja 2916 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Elohopeayhdisteet – sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

Elohopeayhdisteet – heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

[2933]

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2852, 2932 ja 2933 ainesten yhteisarvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 %:a tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta