Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_083_R_0039_01

Neuvoston päätös 2008/266/YUTP, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008 , Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa
Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välinen sopimus Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa

OJ L 83, 26.3.2008, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/39


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2008/266/YUTP,

tehty 28 päivänä tammikuuta 2008,

Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 25 päivänä syyskuuta 2007 päätöslauselman 1778 (2007), jolla hyväksyttiin YK:n operaatio Keski-Afrikan tasavallassa ja Tšadissa (MINURCAT) ja annettiin EU:lle lupa sijoittaa näihin maihin YK:n operaatiota tukeva operaatio yhden vuoden ajaksi siitä, kun operaation on todettu saavuttaneen alustavan operatiivisen toimintakykynsä. Lisäksi päätöslauselmassa kehotettiin Tšadin tasavallan ja Keski-Afrikan tasavallan hallituksia ja Euroopan unionia tekemään mahdollisimman pian sopimukset Euroopan unionin operaation joukkojen asemasta.

(2)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä lokakuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP (1) Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUFOR Tchad/RCA).

(3)

Neuvoston perustamissopimuksen 24 artiklan mukaisesti 18 päivänä syyskuuta 2007 antaman valtuutuksen nojalla puheenjohtajavaltio neuvotteli korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustuksella Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välisen sopimuksen Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välinen sopimus Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EUVL L 279, 23.10.2007, s. 21.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Tšadin tasavallan välinen

SOPIMUS

Euroopan unionin johtamien joukkojen asemasta Tšadin tasavallassa

EUROOPAN UNIONI, jäljempänä ’EU’,

ja

TŠADIN TASAVALTA,

jäljempänä ’isäntävaltio’,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 25 päivänä syyskuuta 2007 antaman päätöslauselman 1778 (2007),

neuvoston yhteisen toiminnan 2007/677/YUTP (1), hyväksytty 15 päivänä lokakuuta 2007, Tšadin tasavallassa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUFOR Tchad/RCA),

ettei tämä sopimus vaikuta osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat kansainvälisten tuomioistuinten perustamista koskevista kansainvälisistä sopimuksista ja asiakirjoista, Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntö mukaan luettuna,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala ja määritelmät

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan Euroopan unionin johtamiin joukkoihin ja niiden henkilöstöön.

2.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan ainoastaan isäntävaltion alueella.

3.   Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’Euroopan unionin johtamilla joukoilla (EUFOR)’ EU:n sotilasesikuntia ja operaatioon osallistuvia kansallisia joukko-osastoja, niiden varusteita ja kulkuvälineitä;

b)

’operaatiolla’ sotilasoperaation valmistelemista, perustamista, toteuttamista ja tukemista Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 25 päivänä syyskuuta 2007 antamaan päätöslauselmaan 1778 (2007) sisältyvän valtuutuksen mukaisesti;

c)

’EU:n joukkojen komentajalla’ komentajaa operaatioalueella;

d)

’EU:n sotilasesikunnalla’ operaation sotilaallisesta johdosta ja valvonnasta vastaavan EU:n sotilasjohdon alaisia sotilasesikuntia ja niiden osia niiden sijainnista riippumatta;

e)

’kansallisilla joukko-osastoilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioille tai muille operaatioon osallistuville valtioille kuuluvia yksiköitä ja joukkoja;

f)

’EUFORin henkilöstöllä’ EUFORiin määrättyä siviili- ja sotilashenkilöstöä, operaatiota valmistelemaan lähetettyä henkilöstöä ja lähettäjävaltion tai EU:n toimielimen operaatioon liittyvään tehtävään lähettämää henkilöstöä, jotka ovat paikalla isäntävaltion alueella, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, lukuun ottamatta paikalta palkattua henkilöstöä ja kansainvälisten kaupallisten toimeksisaajien palkkaamaa henkilöstöä;

g)

’paikalta palkatulla henkilöstöllä’ niitä henkilöstön jäseniä, jotka ovat isäntävaltion kansalaisia tai joiden kotipaikka on isäntävaltiossa;

h)

’tiloilla’ kaikkia rakennuksia, majoitustiloja ja kiinteistöjä, joita EUFOR ja EUFORin henkilöstö tarvitsevat;

i)

’lähettäjävaltiolla’ valtiota, joka asettaa kansallisen joukko-osaston EUFORin käyttöön.

2 artikla

Yleiset määräykset

1.   EUFORin ja EUFORin henkilöstön on noudatettava isäntävaltion lainsäädäntöä ja määräyksiä ja pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka ei sovi yhteen operaation tavoitteiden kanssa.

2.   EUFORin on annettava isäntävaltion hallitukselle säännöllisesti tietoja isäntävaltion alueella olevan EUFORin henkilöstön lukumäärästä.

3 artikla

Tunnistus

1.   EUFORin henkilöstön on pidettävä aina mukanaan passia tai sotilashenkilökorttia.

2.   EUFORin ajoneuvoissa, ilma-aluksissa, aluksissa ja muissa kulkuvälineissä on oltava selvästi erottuva EUFOR-tunnusmerkki ja/tai rekisterikilvet, jotka annetaan tiedoksi isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille.

3.   EUFORilla on oikeus käyttää tiloissaan, ajoneuvoissaan ja muissa kulkuvälineissään Euroopan unionin lippua ja muita tunnuksia kuten sotilasarvomerkkejä, arvonimiä ja virallisia symboleja. EUFORin henkilöstön virkapuvuissa on oltava selvästi erottuva EUFOR-tunnus. Operaatioon osallistuvien kansallisten joukko-osastojen kansallisia lippuja tai arvomerkkejä voidaan käyttää EUFORin tiloissa, ajoneuvoissa ja muissa kulkuvälineissä EU:n joukkojen komentajan päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Rajanylitys ja liikkuminen isäntävaltion alueella

1.   EUFORin henkilöstön on isäntävaltion alueelle saapuessaan esitettävä 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tai ensimmäisen maahantulon yhteydessä EUFORin antama henkilökohtainen tai yhteinen matkamääräys. Heidät on vapautettu passi- ja viisumisäännöksistä sekä maahantulo- ja tullitarkastuksista isäntävaltion alueelle saapuessaan, sieltä poistuessaan tai siellä oleskellessaan.

2.   EUFORin henkilöstö on vapautettu ulkomaalaisten rekisteröintiä ja valvontaa koskevista isäntävaltion säännöksistä, mutta he eivät saa oikeutta pysyvään oleskeluun eivätkä kotipaikkaan isäntävaltion alueella.

3.   Isäntävaltiolle toimitetaan tiedoksi luettelo isäntävaltion alueelle saapuvasta, sen kautta kulkevasta tai sieltä poistuvasta operaation tukemiseen tarkoitetusta EUFORin omaisuudesta ja kulkuneuvoista. EUFORilta ei kuitenkaan vaadita mitään muuta tulliasiakirjaa eikä sen osalta suoriteta tarkastuksia.

4.   EUFORin henkilöstö saa kuljettaa moottoriajoneuvoja ja ohjata ilma-aluksia isäntävaltion alueella edellyttäen, että kyseisillä henkilöstön jäsenillä on voimassa oleva kansallinen, kansainvälinen tai asevoimien myöntämä ajokortti tai ohjaajan lupakirja.

5.   Isäntävaltion on myönnettävä EUFORille ja EUFORin henkilöstölle operaation sitä edellyttäessä liikkumis- ja matkustusoikeus alueellaan ja ilmatilassaan, mikä toteutetaan yhteistyössä isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja tämän sopimuksen 18 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

6.   EUFOR voi operaation sitä edellyttäessä ja Tšadin toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella toteuttaa isäntävaltion alueella ja ilmatilassa harjoituksia, aseelliset harjoitukset mukaan lukien.

7.   EUFOR voi operaation sitä edellyttäessä käyttää yleisiä teitä, siltoja, lauttoja ja lentoasemia suorittamatta tulleja, tietulleja, veroja ja muita vastaavia maksuja. EUFOR ei ole vapautettu pyydettyjen ja suoritettujen palvelujen kohtuullisesta korvaamisesta, mihin sovelletaan samoja ehtoja kuin isäntävaltion asevoimille suoritettujen palvelujen korvaamiseen.

5 artikla

Isäntävaltion EUFORille myöntämät erioikeudet ja vapaudet

1.   EUFORin tilat ovat loukkaamattomat. Isäntävaltion edustajilla ei ole niihin pääsyä ilman EU:n joukkojen komentajan lupaa.

2.   EUFORin tiloihin, niiden kalustukseen ja muuhun niissä olevaan omaisuuteen ja EUFORin kulkuvälineisiin ei voida kohdistaa etsintää, pakkolunastusta, takavarikointia eikä täytäntöönpanotoimia.

3.   EUFORiin, sen omaisuuteen ja varoihin, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat ja kenen hallussa ne ovat, ei voida kohdistaa oikeustoimia.

4.   EUFORin arkistot ja asiakirjat ovat aina loukkaamattomat, riippumatta siitä missä ne sijaitsevat.

5.   EUFORin virallinen kirjeenvaihto on loukkaamaton. Virallisella kirjeenvaihdolla tarkoitetaan kaikkea operaatioon ja sen tehtäviin liittyvää kirjeenvaihtoa.

6.   EUFOR samoin kuin sen hankkijat tai sopimustoimittajat, mikäli ne eivät ole isäntävaltion kansalaisia, on vapautettu kaikista valtiollisista, alueellisista ja kunnallisista maksuista, veroista ja vastaavista suorituksista operaation tarkoituksia varten hankittujen tai maahantuotujen tavaroiden, EUFORin tuottamien palvelujen ja käyttämien tilojen osalta. EUFOR ei ole vapautettu maksuista, veroista eikä muista suorituksista, joita peritään suoritetuista palveluista.

7.   Isäntävaltion on sallittava yksinomaisesti operaatioon tarkoitettujen tavaroiden, sotilasajoneuvojen, sotilaskaluston ja tuotteiden maahantuonti ja vapautettava ne kaikista tulleista, tietulleista, veroista ja vastaavista maksuista, lukuun ottamatta varastointi- ja kuljetuskuluja sekä suorituksia, joita peritään muista suoritetuista palveluista.

6 artikla

Isäntävaltion EUFORin henkilöstölle myöntämät erioikeudet ja vapaudet

1.   EUFORin henkilöstön jäsentä ei saa pidättää eikä hänen vapauttaan muutoin riistää.

2.   EUFORin henkilöstön asiakirjat, kirjeenvaihto ja omaisuus ovat loukkaamattomat, jollei 6 kohdan nojalla sallituista täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta johdu.

3.   EUFORin henkilöstöllä on isäntävaltion rikosoikeudelliseen toimivaltaan liittyvä koskemattomuus.

Lähettäjävaltio tai asianomainen EU:n toimielin, tapauksesta riippuen, voi poistaa EUFORin henkilöstön rikosoikeudellisen koskemattomuuden. Koskemattomuuden poistaminen on aina tehtävä nimenomaisesti.

4.   EUFORin henkilöstöllä on isäntävaltion siviilioikeudelliseen ja hallinnolliseen toimivaltaan liittyvä virkatehtävissä suullisesti tai kirjallisesti esittämiensä lausumien ja kaikkien tekemiensä tekojen osalta. Jos EUFORin henkilöstön jäsentä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne jossain isäntävaltion tuomioistuimessa, asiasta on annettava välittömästi tieto EU:n joukkojen komentajalle ja lähettäjävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai EU:n toimielimelle. Ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa EU:n joukkojen komentaja ja lähettäjävaltion toimivaltainen viranomainen tai EU:n toimielin antavat tuomioistuimelle lausunnon siitä, tekikö EUFORin henkilöstön jäsen kyseisen teon hoitaessaan virkatehtäviään.

Jos teko tehtiin virkatehtäviä hoidettaessa, oikeudenkäyntiä ei panna vireille vaan sovelletaan 15 artiklan määräyksiä. Jos tekoa ei tehty virkatehtäviä hoidettaessa, oikeuskäsittely voi jatkua. EU:n joukkojen komentajan ja lähettäjävaltion toimivaltaisen viranomaisen tai asianomaisen EU:n toimielimen antama lausunto sitoo isäntävaltion tuomioistuinta, joka ei saa kiistää sitä.

Jos EUFORin henkilöstön jäsen panee vireille oikeudenkäynnin, hän ei pääkanteeseen välittömästi liittyvän vastakanteen osalta voi vedota oikeudelliseen koskemattomuuteen.

5.   EUFORin henkilöstön jäsen ei ole velvollinen esiintymään todistajana.

6.   EUFORin henkilöstön jäsentä kohtaan ei saa ryhtyä minkäänlaisiin täytäntöönpanotoimiin, paitsi jos häntä vastaan nostetaan siviilioikeudellinen kanne, joka ei liity hänen virkatehtäviinsä. EUFORin henkilöstön jäsenen omaisuuteen, joka EU:n joukkojen komentajan lausunnon mukaan on välttämätön virkatehtävien hoitamiseksi, ei saa kohdistaa tuomion, päätöksen tai määräyksen täytäntöönpanon edellyttämää takavarikkoa. Siviilioikeudellisessa menettelyssä EUFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaista vapautta ei saa rajoittaa eikä häneen saa kohdistaa mitään muita pakkokeinoja.

7.   EUFORin henkilöstön oikeudellinen koskemattomuus isäntävaltiossa ei vapauta henkilöstön jäsentä lähettäjävaltion lainkäyttövallasta.

8.   EUFORin henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa mahdollisesti voimassa olevista sosiaaliturvaa koskevista määräyksistä EUFORin hyväksi tekemiensä palvelusten osalta.

9.   EUFORin henkilöstö on vapautettu isäntävaltiossa kannettavista veroista heille EUFORin tai lähettäjävaltioiden maksamien palkkojen ja isäntävaltion ulkopuolelta saatujen tulojen osalta.

10.   EUFORin henkilöstön jäsenten tarvitsemat henkilökohtaiset tavarat vapautetaan kaikista veroista ja maksuista 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1 säännösten mukaisesti. Näiden vapautuksien toteutumiseksi EU:n joukkojen komentaja toimittaa toimivaltaisille viranomaisille tullittomuustodistusta koskevan pyynnön, jonka hän on henkilökohtaisesti allekirjoittanut.

EUFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaiset matkatavarat on vapautettu tarkastuksesta, ellei ole painavia perusteita olettaa, että niissä on muita kuin EUFORin henkilöstön jäsenen henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja tavaroita tai tavaroita, joiden maahantuonti tai maastavienti on lain mukaan kielletty tai jotka ovat isäntävaltion karanteenisäännösten alaisia. Tarkastus saadaan suorittaa vain asianomaisen EUFORin henkilöstön jäsenen tai EUFORin valtuutetun edustajan läsnä ollessa.

7 artikla

Paikalta palkattu henkilöstö

Paikalta palkattu henkilöstö nauttii erioikeuksia ja vapauksia vain siinä määrin kuin isäntävaltio sallii. Isäntävaltion on kuitenkin käytettävä tähän henkilöstöön kohdistuvaa lainkäyttövaltaansa siten, ettei operaation tehtävien suorittamiseen tarpeettomasti puututa.

8 artikla

Rikosoikeudellinen toimivalta

Lähettäjävaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus käyttää isäntävaltion alueella kaikkea lähettäjävaltion lainsäädännön mukaista rikosoikeudellista toimivaltaa ja kurinpitovaltaa kaikkiin niihin EUFORin henkilöstön jäseniin, jotka ovat lähettäjävaltion asiaa koskevan lainsäädännön alaisia.

9 artikla

Virkapuku ja aseet

1.   Virkapuvun käyttöön sovelletaan EU:n joukkojen komentajan antamia sääntöjä.

2.   EUFORin sotilashenkilöstö saa kantaa aseita ja ampumatarvikkeita sillä edellytyksellä, että heillä on siihen määräystensä nojalla oikeus.

10 artikla

Isäntävaltion tuki ja hankinnat

1.   Isäntävaltio suostuu pyydettäessä avustamaan EUFORia sopivien tilojen löytämisessä.

2.   Isäntävaltio antaa korvauksetta käyttöön omistamiaan tiloja ja yksityisten oikeushenkilöiden omistamia tiloja, mikäli tiloja tarvitaan EUFORin hallinnollisten ja operatiivisten toimien suorittamista varten.

3.   Isäntävaltio avustaa käytettävissään olevin keinoin ja voimavaroin operaation valmistelussa, perustamisessa, toteutuksessa ja tukemisessa. Isäntävaltio antaa operaatiolle apua ja tukea samoin edellytyksin kuin niitä annetaan isäntävaltion asevoimille.

4.   EUFORin isäntävaltiossa tekemiin sopimuksiin sovellettava laki määritellään sopimuksessa.

5.   Sopimuksessa voidaan määrätä, että 15 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettua riitojenratkaisumenettelyä sovelletaan sopimuksen soveltamisesta aiheutuviin riitoihin.

6.   Isäntävaltio helpottaa niiden sopimusten täytäntöönpanoa, joita EUFOR tekee yritysten kanssa operaation toteuttamista varten.

11 artikla

Tilojen muuttaminen

1.   EUFOR saa rakentaa, muuttaa tai muuten mukauttaa tiloja operatiivisten vaatimustensa mukaisesti.

2.   Isäntävaltio ei vaadi EUFORilta korvausta rakentamisen, muutosten tai mukauttamisten johdosta.

12 artikla

EUFORin henkilöstön jäsenen kuolema

1.   EU:n joukkojen komentajalla on oikeus huolehtia EUFORin henkilöstön kuolleen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen omaisuutensa palauttamisesta tämän kotimaahan ja tehdä tarvittavat järjestelyt.

2.   EUFORin henkilöstön kuolleelle jäsenelle ei saa suorittaa ruumiinavausta ilman asianomaisen valtion suostumusta eikä ilman EUFORin ja/tai asianomaisen valtion edustajan läsnäoloa.

3.   Isäntävaltio ja EUFOR toimivat täysin yhteistyössä, jotta EUFORin henkilöstön kuollut jäsen voidaan viipymättä kotiuttaa.

13 artikla

EUFORin turvallisuus ja sotilaspoliisi

1.   Isäntävaltio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet EUFORin ja sen henkilöstön turvallisuuden varmistamiseksi.

2.   EUFOR saa toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä tilojensa, myös koulutustilojen, suojelemiseksi ulkoisilta hyökkäyksiltä tai asiattomalta tunkeutumiselta.

3.   EU:n joukkojen komentaja voi perustaa sotilaspoliisiyksikön järjestyksen ylläpitämiseksi EUFORin tiloissa.

4.   Sotilaspoliisiyksikkö voi toimia myös näiden tilojen ulkopuolella neuvotellen ja yhteistoiminnassa isäntävaltion sotilaspoliisin tai poliisin kanssa yleisen järjestyksen ja kurin ylläpitämiseksi EUFORin henkilöstön keskuudessa.

14 artikla

Viestintä

1.   EUFOR voi asentaa ja hoitaa lähettäviä ja vastaanottavia radioasemia sekä satelliittijärjestelmiä. Se neuvottelee isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa riitojen välttämiseksi asianmukaisten taajuuksien käytössä. Isäntävaltio antaa taajuudet käyttöön maksutta.

2.   EUFORilla on oikeus rajoittamattomaan viestintään radiolla (satelliittiradio, kannettava radio ja käsiradio mukaan luettuina), puhelimella, lennättimellä, telefaksilla ja muilla välineillä sekä oikeus asentaa EUFORin tiloihin ja niiden välille tarvittavat välineet tällaisen viestinnän ylläpitämiseksi, mukaan luettuna oikeus asentaa kaapeleita ja maalinjoja operaatiota varten.

3.   EUFOR voi toteuttaa omissa tiloissaan tarvittavat järjestelyt EUFORin ja/tai EUFORin henkilöstön saapuvan ja lähtevän postin toimittamiseksi eteenpäin.

4.   Edellä mainitut välineet asennetaan tiiviissä yhteistyössä isäntävaltion kanssa tämän sopimuksen 18 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

15 artikla

Korvausvaatimukset kuolemantapauksen, henkilövahingon, vahingon ja menetyksen johdosta

1.   EUFOR ja EUFORin henkilöstö eivät ole vastuussa yksityisen tai valtion omaisuuden vahingosta tai menetyksestä, joka liittyy operatiivisiin vaatimuksiin tai aiheutuu kansalaislevottomuuksiin tai EUFORin suojaamiseen liittyvistä toimista.

2.   Sovintoratkaisuun pääsemiseksi korvausvaatimukset, jotka koskevat yksityisen tai valtion omaisuuden muuta kuin 1 kohdassa tarkoitettua vahinkoa tai menetystä, samoin kuin korvausvaatimukset, jotka koskevat kuolemantapausta tai henkilövahinkoa taikka EUFORin omaisuuden vahinkoa tai menetystä, toimitetaan isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kautta EUFORille, kun on kyse isäntävaltion oikeushenkilöiden tai luonnollisten henkilöiden esittämistä vaatimuksista, tai isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille, kun on kyse EUFORin esittämistä vaatimuksista.

3.   Jos sovintoratkaisuun ei päästä, korvausvaatimus toimitetaan korvauslautakunnalle, jossa on yhtä monta EUFORin ja isäntävaltion edustajaa. Vaatimukset ratkaistaan yhteisellä sopimuksella.

4.   Jos korvauslautakunnassa ei päästä ratkaisuun, riidat ratkaistaan seuraavasti:

a)

enintään 40 000 euron suuruisia vaatimuksia koskevat riidat ratkaistaan isäntävaltion ja EU:n edustajien välisin diplomaattisin keinoin;

b)

a alakohdassa mainittua summaa suurempia vaatimuksia koskevat riidat annetaan välimiesoikeuden käsiteltäviksi, ja tämän päätökset ovat sitovia.

5.   Välimiesoikeus muodostuu kolmesta välimiehestä, joista yhden nimittää isäntävaltio, toisen EUFOR ja kolmannen isäntävaltio ja EUFOR yhdessä. Jos jokin osapuoli ei nimitä välimiestä kahden kuukauden kuluessa tai jos isäntävaltio ja EUFOR eivät pääse sopimukseen kolmannen välimiehen nimityksestä, kyseisen välimiehen nimittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen presidentti.

6.   EUFOR ja isäntävaltion hallintoviranomaiset sopivat hallinnollisesta järjestelystä korvauslautakunnan ja välimiesoikeuden ohjesääntöjen, näissä elimissä noudatettavan menettelyn ja vaatimuksen esittämistä koskevien edellytysten vahvistamiseksi.

16 artikla

Yhteydenpito ja riitojen ratkaisu

1.   Kaikki tämän sopimuksen soveltamiseen liittyvät asiat ratkaistaan yhdessä EUFORin edustajien ja isäntävaltion toimivaltaisten viranomaisten kesken.

2.   Jos ratkaisuun ei päästä aikaisemmassa vaiheessa, tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan diplomaattisin keinoin isäntävaltion ja EU:n edustajien kesken.

17 artikla

Muut määräykset

1.   Kun tässä sopimuksessa viitataan EUFORin ja EUFORin henkilöstön erioikeuksiin, vapauksiin ja muihin oikeuksiin, isäntävaltion hallitus vastaa siitä, että sen asianomaiset paikalliset viranomaiset panevat täytäntöön nämä erioikeudet, vapaudet ja muut oikeudet ja noudattavat niitä.

2.   Tämän sopimuksen tarkoituksena ei ole poiketa oikeuksista, joita EU:n jäsenvaltiolle tai EUFORiin osallistuvalle muulle valtiolle muissa sopimuksissa annetaan, eikä sitä pidä tulkita tällä tavoin.

18 artikla

Täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen soveltamisen edellyttämistä operatiivisista, hallinnollisista ja teknisistä asioista voidaan tehdä erillisiä järjestelyjä EU:n joukkojen komentajan ja isäntävaltion hallintoviranomaisten kesken.

19 artikla

Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen

1.   Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti siitä päivästä lähtien, jona se allekirjoitetaan, ja se tulee voimaan päivänä, jona kumpikin osapuoli on saattanut kansalliset hyväksymismenettelynsä päätökseen, ja se on voimassa siihen päivään saakka, jona EUFORin viimeinen joukko ja EUFORin henkilöstön viimeinen jäsen ovat EUFORin antaman ilmoituksen mukaan poistuneet maasta.

2.   Edellä 1 kohdasta poiketen, 4 artiklan 7 kohdan, 5 artiklan 1–3 kohdan 5 sekä 6 ja 7 kohdan, 6 artiklan 1, 3, 4, 6 sekä 8–10 kohdan, 10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan, 13 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 15 artiklan määräyksiä katsotaan sovelletun päivästä, jona EUFORin henkilöstön ensimmäinen jäsen lähetettiin, jos tämä päivä on aikaisempi kuin tämän sopimuksen voimaantulopäivä.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella.

4.   Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta sopimuksen täytäntöönpanosta ennen sen päättymistä johtuviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Tehty N’Djamenassa 6 päivänä maaliskuuta 2008 neljänä ranskan kielellä laadittuna alkuperäiskappaleena.


(1)  EUVL L 279, 23.10.2007, s. 21.


Top