EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0168_01

2007/827/EY: Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007 , viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä
Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

OJ L 334, 19.12.2007, p. 168–179 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/168


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä marraskuuta 2007,

viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä

(2007/827/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Moldovan tasavallan kanssa.

(2)

Sopimus on 9 päivänä lokakuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 10 päivänä lokakuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea, joka vahvistaa työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sen vuoksi sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen vahvistamisesta kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PINHO


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 169.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

sekä

MOLDOVAN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

PITÄVÄT MIELESSÄ, että 1 päivästä tammikuuta 2007 EU:n kansalaisilta ei vaadita viisumia heidän matkustaessaan Moldovan tasavaltaan enintään 90 päiväksi 180 päivän kuluessa tai kulkiessaan Moldovan tasavallan alueen kautta;

TARKOITUKSENAAN kehittää edelleen osapuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa ihmisten välisiä yhteyksiä, jotka ovat taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Moldovan tasavallan kansalaisille;

OTTAVAT HUOMIOON EU:n ja Moldovan välisen Euroopan naapuruuspolitiikan toimintaohjelman, jossa todetaan, että olisi aloitettava rakentava vuoropuhelu viisumiyhteistyöstä EU:n ja Moldovan välillä sekä vaihdettava näkemyksiä mahdollisuuksista helpottaa viisumien myöntämistä säännöstöä noudattaen;

TOTEAVAT, että viisumivapaan matkustusjärjestelmän käyttöönotto Moldovan tasavallan kansalaisten osalta on mahdollista pitkällä aikavälillä;

TOTEAVAT, että jos Moldovan tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Moldovan tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla;

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät sen vuoksi erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon;

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin;

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Moldovan tasavallan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Moldovan tasavallan kansalaisiin vain, jos heille ei ole myönnetty vapautusta viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa ja joita ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet, ratkaistaan Moldovan tasavallan tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Moldovan tasavallan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Moldovan tasavallan kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan:

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten 180 päivän aikana kyseisessä tai useammassa jäsenvaltiossa;

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten.

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Moldovan tasavallan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvilta Moldovan tasavallan kansalaisilta vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan tarkoituksen todistamiseksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Moldovan tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella:

Moldovan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa toisen osapuolen alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

vapaiden ammattien harjoittajat, jotka osallistuvat jäsenvaltioiden alueella pidettäville kansainvälisille messuille, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa varmistetaan että kyseinen henkilö osallistuu tapahtumaan;

c)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimipisteen tai sivuliikkeen, jäsenvaltioiden keskus- tai paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kaupan ja teollisuuden alan messujen tai konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu, jonka Moldovan tasavallan valtiollinen yritysrekisteri (State Chamber of Registration) on vahvistanut;

d)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueelle Moldovan tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

Moldovan tasavallan kansainvälistä maantieliikennettä harjoittavien kuljetusliikkeiden kansallisen liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

jäsenvaltioiden alueelle kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Moldovan tasavallan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

f)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

g)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopistojen järjestämiin tai muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

h)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, jolle on tarkoitus osallistua;

i)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation eli toimivaltaisten viranomaisten taikka jäsenvaltion kansallisen urheiluliiton tai kansallisen olympiakomitean kirjallinen kutsu;

j)

ystävyyskaupunkien ja -kuntien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien tai kuntien johtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

k)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Moldovan tasavallan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset ja adoptiolapset, vanhemmat ja huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

l)

kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen tai seminaareihin tai konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kyseistä kansalaisyhteiskunnan järjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

m)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

n)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

o)

lääketieteellisistä syistä maahan tulevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, passin numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulokertojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite;

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio tai viranomainen, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema;

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimipiste tai sivuliike, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Edellä 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistettua menettelyä noudattaen ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heille ole tällä sopimuksella myönnetty vapautusta viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä, siten että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien pysyvät jäsenet, jotka Moldovan tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Moldovan tasavallan kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset) ja vanhemmat (myös huoltajat), siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan;

d)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

e)

toimittajat.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Moldovan tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

b)

Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen tai seminaareihin tai konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

c)

kansainvälisille messuille, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

d)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueelle Moldovan tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

e)

jäsenvaltioiden alueelle kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopistojen järjestämiin tai muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

g)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka matkustavat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

i)

ystävyyskaupunkien tai -kuntien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Edellä 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Moldovan tasavallan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 15 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Moldovan tasavallan kansalaisten lähisukulaiset (puoliso, lapset ja adoptiolapset, vanhemmat ja huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

b)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heille ole myönnetty vapautusta viisumipakosta tällä sopimuksella;

c)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Moldovan tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa;

e)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

h)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopistojen järjestämiin tai muihin vaihto-ohjelmiin;

i)

ystävyyskaupunkien tai -kuntien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

toimittajat;

k)

alle 18-vuotiaat lapset ja alle 21-vuotiaat huollettavana olevat lapset;

l)

eläkkeensaajat;

m)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueelle Moldovan tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

n)

jäsenvaltioiden alueelle kulkevien junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

o)

vapaiden ammattien harjoittajat, jotka osallistuvat jäsenvaltioiden alueella pidettäville kansainvälisille messuille, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin.

3.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen Bulgaria ja Romania, joita Schengenin säännöstö velvoittaa mutta jotka eivät vielä myönnä Schengen-viisumeja, voivat vapauttaa Moldovan tasavallan kansalaiset lyhytaikaista oleskelua koskevien kansallisten viisumihakemusten käsittelymaksusta siihen neuvoston päätöksellä määrättävään päivään saakka, jolloin ne panevat täysimääräisesti täytäntöön viisumipolitiikkaa koskevan Schengenin säännöstön.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan yksittäistapauksissa pidentää 30 kalenteripäivään, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kahden päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Moldovan tasavallan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltion tai Moldovan tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Moldovan tasavallan kansalaiset eivät pysty lähtemään jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Moldovan tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Moldovan tasavallan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaisilla, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Tämän sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa:

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa tähän sopimukseen tarkistuksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Moldovan tasavallan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

14 artikla

Vastavuoroisuuslauseke

Jos Moldovan tasavalta ottaa uudelleen käyttöön Euroopan unionin kansalaisia tai tiettyihin ryhmiin kuuluvia Euroopan unionin kansalaisia koskevan viisumipakon, kyseisiin Euroopan unionin kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Moldovan tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

15 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä tehty takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan tarkistaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Tarkistukset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja moldovan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image

Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Bulgariaan ja Romaniaan, Euroopan komissio ehdottaa vastaavia säännöksiä, jotta ne voivat yksipuolisesti tunnustaa alueensa kauttakulkua varten niiden jäsenvaltioiden, jotka eivät vielä sovella Schengen säännöstöä täysimääräisesti, myöntämät Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat sekä muut vastaavat asiakirjat.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Moldovan tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Moldovan tasavallan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Moldovan tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

Jos Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskeva sopimus ja Liechtensteinin liittymistä tähän sopimukseen koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun Moldovan tasavallan kanssa käytävät neuvottelut ovat päättyneet, voidaan antaa vastaava julistus Sveitsistä ja Liechtensteinista.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN PÄÄSYSTÄ ULKOMAAN EDUSTUSTOIHIN JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan säädösehdotuksen, joka on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä aiheellisiin toimenpiteisiin: olisi laadittava viisuminhakijoille perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta.

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että moldovalaiset hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteinä, verkkosivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

EUROOPAN KOMISSION JULISTUS EDUSTUKSESTA JA YHTEISESTÄ VIISUMIKESKUKSESTA CHISINAUSSA

Euroopan komissio toteaa, että Moldovan tasavallan kansalaisten on vaikeaa hakea Schengen-viisumeja, koska Schengenin sopimuksen piiriin kuuluvien jäsenvaltioiden konsuliedustus maassa on varsin rajallinen, joten komissio kannustaakin erityisesti Schengen-viisumeita myöntäviä jäsenvaltioita lisäämään edustustaan Moldovan tasavallassa kaikin käytettävissä olevin keinoin: perustamalla oman edustuston, antamalla toisen jäsenvaltion edustaa itseään tai hyödyntämällä kaikkia Chisinauhun perustettavan yhteisen viisumikeskuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

JULISTUKSET PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

JULISTUKSET PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ ROMANIAN POLIITTINEN JULISTUS PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

Romania ilmoittaa olevansa halukas aloittamaan neuvottelut Moldovan tasavallan kanssa kahdenvälisestä sopimuksesta pannakseen täytäntöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn, joka vahvistettiin paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1931/2006.

MOLDOVAN TASAVALLAN POLIITTINEN JULISTUS PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

Moldovan tasavalta ilmoittaa olevansa halukas aloittamaan neuvottelut Romanian kanssa kahdenvälisestä sopimuksesta pannakseen täytäntöön tällaisen paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn.


Top