Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_345_R_0024_01

2006/871/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005 , Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta
Sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

OJ L 345, 8.12.2006, p. 24–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 345/24


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005,

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

(2006/871/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen, 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 300 artiklan 4 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö on muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (Bonnin yleissopimus) (2) sopimuspuoli.

(2)

Bonnin yleissopimuksen IV artiklassa määrätään alueellisten sopimusten tekemisestä. Tällaisia sopimuksia olisi tehtävä mahdollisimman pian (yleissopimuksen liitteessä II luetelluista) lajeista, joiden suojelutilanne on epäsuotuisa.

(3)

On aiheellista kiinnittää viipymättä huomiota Afrikan ja Euraasian lintujen muuttoreiteillä muuttaviin vesilintuihin, jotka kuuluvat liitteessä II lueteltuihin lajeihin, jotta voitaisiin parantaa niiden suojelutilannetta ja kerätä tietoa asianmukaisten hoitopäätösten perustaksi.

(4)

Bonnin yleissopimuksen sopimuspuolten ensimmäinen kokous päätti laatia länsipalearktisten sorsalintujen suojelua koskevan sopimuksen. Luonnos kyseiseksi sopimukseksi ulotettiin ja nimettiin myöhemmin koskemaan myös muita muuttavien vesilintujen lajeja.

(5)

Yhteisö on kyseiseen sopimukseen liittyvällä alalla hyväksynyt luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (3) ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (4).

(6)

Komissio osallistui yhteisön puolesta ja neuvoston 7 päivänä kesäkuuta 1995 antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti neuvottelukokoukseen, joka pidettiin Haagissa 12–16 päivänä kesäkuuta 1995. Kokouksessa hyväksyttiin yhteisymmärryksessä sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta, jäljempänä sopimus.

(7)

Sopimus avattiin allekirjoittamista varten 16 päivänä lokakuuta 1995. Se allekirjoitettiin yhteisön puolesta 1 päivänä syyskuuta 1997. Sopimus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

(8)

Sopimuksen X artiklassa määrätään, että liitteiden muutokset tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta 90 päivän kuluttua niiden hyväksymisestä sopimuspuolten kokouksessa, ei kuitenkaan sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tuon artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

(9)

Sopimuksen liitteet muutettiin Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa, marraskuussa 1999 pidetyssä sopimuspuolten ensimmäisessä kokouksessa ja Bonnissa, Saksassa, syyskuussa 2002 pidetyssä sopimuspuolten toisessa kokouksessa annetuilla päätöslauselmilla.

(10)

Yhteisön on nyt aiheellista tehdä kyseinen sopimus,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta sopimus Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on oikeus antaa hyväksymisasiakirja sopimuksen XVII artiklan mukaisesti talletettavaksi Alankomaiden kuningaskunnan hallitukselle, joka on sopimuksen tallettaja.

3 artikla

1.   Valtuutetaan komissio yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa hyväksymään yhteisön puolesta sopimuksen X artiklan 5 kappaleen mukaisesti hyväksytyt sopimuksen liitteiden muutokset.

2.   Tässä tehtävässä komissiota avustaa neuvoston nimeämä erityiskomitea.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valtuutus koskee ainoastaan muutoksia, jotka ovat luonnonvaraisten lintujen ja niiden luonnollisen elinympäristön suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiset ja joista ei aiheudu muutoksia kyseiseen lainsäädäntöön.

4.   Mikäli sopimuksen liitteisiin hyväksyttyä muutosta ei panna täytäntöön asiaan kuuluvassa yhteisön lainsäädännössä 90 päivän kuluessa siitä päivästä, jona muutos hyväksyttiin sopimuspuolten kokouksessa, komissio tekee kyseisten 90 päivän kuluessa varauman muutoksen osalta jättämällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle sopimuksen X artiklan 6 kappaleen mukaisesti. Mikäli muutos pannaan sittemmin täytäntöön, komissio peruuttaa ilmoituksen viipymättä.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 210, 19.7.1982, s. 10.

(3)  EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(4)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


SOPIMUS

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelemisesta

SOPIMUSPUOLET, JOTKA

PALAUTTAVAT MIELEEN, että muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta vuonna 1979 tehty yleissopimus edistää kansainvälistä yhteistyötä muuttavien eläinlajien suojelemiseksi;

PALAUTTAVAT MYÖS MIELEEN, että Bonnissa lokakuussa 1985 pidetty ensimmäinen yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen istunto kehotti yleissopimuksen sihteeristöä ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin länsipalearktisia sorsalintuja koskevan sopimuksen laatimiseksi;

OTTAVAT HUOMIOON, että muuttavat vesilinnut ovat tärkeä osa maailman biologista monimuotoisuutta, joka vuonna 1992 tehdyn biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ja Agenda 21:n hengen mukaisesti pitäisi säilyttää nykyisten ja tulevien sukupolvien hyödyksi;

OVAT TIETOISIA tiettyjen muuttavien vesilintulajien pyynnin taloudellisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta ja virkistyksellisestä hyödystä sekä vesilintujen ympäristöllisestä, ekologisesta, geneettisestä, tieteellisestä, esteettisestä, virkistyksellisestä, kulttuurillisesta, koulutuksellisesta, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta arvosta yleensä;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että vesilintujen pyytämisen tulee perustua lajien säilyttämiseen, ottaen huomioon kyseisten lajien levinneisyyteen ja biologisiin ominaisuuksiin perustuvan suojeluaseman;

OVAT TIETOISIA siitä, että muuttavat vesilinnut ovat erityisen haavoittuvia, koska ne muuttavat pitkiä matkoja ja ovat riippuvaisia kosteikoista, joiden määrä vähenee ja joita ihmisen luontoa säästämättömät toimenpiteet kuluttavat jatkuvasti, kuten vuonna 1971 tehdyssä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevassa yleissopimuksessa todetaan;

TOTEAVAT, että on tarpeen ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin muuttavien vesilintulajien ja niiden elinympäristöjen vähenemisen estämiseksi Afrikan ja Euraasian vesilintujen maantieteellisellä muuttoalueella;

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että monenvälisen sopimuksen solmiminen ja sen soveltaminen koordinoidusti ja keskitetysti edistävät merkittävästi muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tehokasta suojelua; ja

MYÖNTÄVÄT, että sellaisen sopimuksen tehokas soveltaminen edellyttää avun antamista joillekin lintujen levinneisyysalueella oleville valtioille muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen tutkimista ja seurantaa ja kyseisten elinympäristöjen hoitamista varten, sekä tieteellisten ja hallinnollisten laitosten perustamista tai kehittämistä tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

I artikla

Soveltamisala, määritelmät ja tulkinta

1.   Tämän sopimuksen maantieteellinen soveltamisala on sopimuksen liitteessä 1 määritelty Afrikan ja Euraasian vesilintujen muuttoalue, josta käytetään jäljempänä nimeä ’sopimusalue’.

2.   Tässä sopimuksessa

a)

’yleissopimus’ tarkoittaa vuonna 1979 tehtyä yleissopimusta muuttavien luonnonvaraisten eläinten suojelemisesta;

b)

’yleissopimuksen sihteeristö’ tarkoittaa yleissopimuksen IX artiklan nojalla perustettua toimielintä;

c)

’vesilinnut’ tarkoittavat sellaisia lintulajeja, jotka ovat ekologisesti riippuvaisia kosteikoista ainakin osan aikaa elinvuodestaan, joiden levinneisyys ulottuu kokonaan tai osittain sopimusalueelle ja jotka on lueteltu tämän sopimuksen liitteessä 2;

d)

’sopimuksen sihteeristö’ tarkoittaa tämän sopimuksen VI artiklan 7 kappaleen (b) kohdan nojalla perustettua toimielintä;

e)

’sopimuspuolet’ tarkoittavat tämän sopimuksen sopimuspuolia, ellei asiayhteydestä toisin ilmene;

ja

f)

’läsnäolevat ja äänioikeuttaan käyttävät sopimuspuolet’ tarkoittavat niitä sopimuspuolia, jotka ovat läsnä ja äänestävät puolesta tai vastaan. Niitä sopimuspuolia, jotka pidättyvät äänestämästä, ei lasketa läsnäoleviin ja äänioikeuttaan käyttäviin sopimuspuoliin.

Lisäksi yleissopimuksen I artiklan 1(a)–(k) kohdalla on tässä sopimuksessa tarpeellisin muutoksin sama merkitys.

3.   Tämä sopimus on yleissopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukainen sopimus.

4.   Tämän sopimuksen liitteet ovat sen erottamaton osa. Jokainen viittaus sopimukseen on samalla viittaus sen liitteisiin.

II artikla

Pääperiaatteet

1.   Sopimuspuolet ryhtyvät koordinoituihin toimenpiteisiin säilyttääkseen tai palauttaakseen muuttavien vesilintujen suotuisan suojelutason. Tässä tarkoituksessa ne soveltavat kansallisen toimivaltansa rajoissa tämän sopimuksen III artiklassa määrättyjä toimenpiteitä sekä IV artiklan mukaisessa toimintasuunnitelmassa määritettyjä erityisiä toimenpiteitä.

2.   Sopimuspuolten tulisi 1 kappaleessa määrättyjä toimenpiteitä soveltaessaan ottaa huomioon varovaisuusperiaate.

III artikla

Yleiset suojelutoimenpiteet

1.   Sopimuspuolet ryhtyvät toimenpiteisiin muuttavien vesilintujen suojelemiseksi, kiinnittäen erityisesti huomiota uhanalaisiin lajeihin sekä sellaisiin lajeihin, joiden suojelutaso on epäsuotuisa.

2.   Tässä tarkoituksessa sopimuspuolet:

a)

myöntävät uhanalaisille muuttaville vesilintulajeille yhtä tehokkaan suojelun kuin yleissopimuksen III artiklan 4 ja 5 kappaleessa myönnetään;

b)

varmistavat, että mikä tahansa muuttavien vesilintujen käyttö perustuu niiden ekologiasta saatavilla oleviin mahdollisimman tarkkoihin tietoihin ja on kestävää sekä lajin että sen säilymistä tukevan ekologisen populaation suhteen;

c)

määrittävät niiden alueella olevia muuttavien vesilintujen esiintymispaikkoja ja elinympäristöjä ja tukevat näiden paikkojen suojelua, hoitoa ja ennallistamista yhteistyössä tämän sopimuksen IX artiklan (a) ja (b) kappaleessa mainittujen elinympäristöjen suojelusta vastaavien toimielinten kanssa;

d)

koordinoivat pyrkimyksiään sen varmistamiseksi, että sopivien elinympäristöjen verkosto säilytetään, tai tarvittaessa palautetaan kyseisten muuttavien vesilintulajien koko levinneisyysalueella, erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa kosteikot ulottuvat kahden tai useamman tämän sopimuksen sopimuspuolen alueelle;

e)

tutkivat ongelmia, joita ihmisen toiminta aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa, ja pyrkivät soveltamaan korjaavia toimenpiteitä, mukaan lukien elinympäristöjen ennallistaminen ja elinympäristön häviämisen korvaaminen;

f)

tekevät yhteistyötä hätätilanteissa, jotka vaativat keskitettyä kansainvälistä toimintaa, sekä näissä tilanteissa uhanalaisimpien muuttavien vesilintulajien määrittämisessä, ja tekevät yhteistyötä sopivien hätätoimenpiteiden kehittämisessä lisätäkseen näiden lajien suojelua sellaisissa tilanteissa sekä yhteistyötä ohjeiden laatimisessa yksittäisille sopimuspuolille, jotka ovat tekemisissä tällaisten tilanteiden kanssa;

g)

estävät alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien vesilintulajien tahallisen siirtämisen ympäristöön ja ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen sellaisten lajien tahattoman vapaaksi päästämisen, jos tällainen siirtäminen tai vapaaksi päästäminen saattaa luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelutason kyseenalaiseksi; jos alkuperäiseen lajistoon kuulumattomia vesilintulajeja on jo siirretty, sopimuspuolet ryhtyvät kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin estääkseen näitä lajeja muodostamasta mahdollista uhkaa alkuperäiseen lajistoon kuuluville lajeille;

h)

aloittavat tutkimuksen tai tukevat muuttavien vesilintujen biologiaa ja ekologiaa koskevaa tutkimusta, mukaan lukien tutkimus- ja seurantamenetelmien yhtenäistäminen, ja tarvittaessa yhteisen tutkimuksen tai tutkimusyhteistyön aloittaminen ja yhteisten seurantamenetelmien käyttöön ottaminen;

i)

analysoivat koulutusvaatimuksia, jotka koskevat mm. muuttavien vesilintujen tutkimista, seurantaa ja rengastamista sekä kosteikkojen hoitoa määrittääkseen koulutuksen kannalta tärkeimmät aiheet ja alueet, ja tekevät yhteistyötä sopivien koulutusohjelmien kehittämiseksi ja tarjoamiseksi;

j)

kehittävät ja pitävät yllä ohjelmia kasvattaakseen tietoisuutta ja ymmärtämystä muuttavien vesilintujen suojelun tarpeesta yleensä sekä tämän sopimuksen erityisistä tavoitteista ja määräyksistä;

k)

vaihtavat tietoa ja tutkimuksen, seurannan, suojelun ja koulutusohjelmien tuloksia;

ja

l)

tekevät yhteistyötä avustaakseen toisiaan soveltamaan tätä sopimusta erityisesti tutkimukseen ja seurantaan.

IV artikla

Toimintasuunnitelma ja suojeluohjeet

1.   Tämän sopimuksen liitteeseen 3 on lisätty toimintasuunnitelma. Se määrittää seuraaviin otsikkoihin liittyvät ensisijaisia lajeja ja aiheita koskevat toimenpiteet, joihin sopimuspuolet ryhtyvät tämän sopimuksen III artiklassa määriteltyjen yleisten suojelutoimenpiteiden mukaisesti:

a)

lajien suojeleminen;

b)

elinympäristön suojeleminen;

c)

ihmisen toiminnan ohjaaminen;

d)

tutkimus ja seuranta;

e)

koulutus ja tiedottaminen;

ja

f)

täytäntöönpano.

2.   Toimintasuunnitelma tarkistetaan jokaisessa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa istunnossa, ottaen huomioon suojeluohjeet.

3.   Jokainen toimintasuunnitelman muutos hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa, ottaen huomioon tämän sopimuksen III artiklan määräykset.

4.   Suojeluohjeet saatetaan sopimuspuolten kokouksen ensimmäisen istunnon hyväksyttäväksi ja tarkistetaan säännöllisesti.

V artikla

Täytäntöönpano ja rahoitus

1.   Jokainen sopimuspuoli:

a)

nimeää tämän sopimuksen soveltamiseksi viranomaisen tai viranomaiset, jotka mm. seuraavat kaikkea toimintaa, jolla voi olla vaikutusta niiden muuttavien vesilintulajien suojelutasoon, joiden levinneisyysalueella kyseinen sopimusvaltio on;

b)

nimeää yhteyspaikan muille sopimuspuolille ja toimittaa yhteystiedot viipymättä sopimuksen sihteeristölle, joka toimittaa ne välittömästi muille sopimuspuolille;

ja

c)

laatii jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten, toisesta istunnosta alkaen, raportin sopimuksen soveltamisesta viitaten erityisesti suojelutoimenpiteisiin, joihin se on ryhtynyt. Sellaisten raporttien muodosta päätetään sopimuspuolten kokouksen ensimmäisessä istunnossa ja sitä tarkistetaan tarvittaessa myöhemmissä sopimuspuolten kokouksen istunnoissa. Jokainen raportti toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 120 päivää ennen sitä sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa, jota varten raportti on laadittu, ja sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset muille sopimuspuolille.

2.

a)

Jokainen sopimuspuoli osallistuu sopimuksen budjettiin Yhdistyneiden Kansakuntien maksuosuusasteikon mukaisesti. Vesilintujen levinneisyysalueella olevan sopimusvaltion maksuosuus ei voi ylittää 25:tä prosenttia kokonaisbudjetista. Minkään alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön maksuosuuden ei voida edellyttää ylittävän 2,5:tä prosenttia hallinnollisista menoista.

b)

Budjettiin liittyvät päätökset ja tarpeelliseksi katsottavat maksuosuusasteikon muutokset hyväksytään sopimuspuolten kokouksessa yksimielisesti.

3.   Sopimuspuolten kokous voi perustaa sopimuspuolten vapaaehtoisista lahjoituksista tai muista lähteistä saatavilla varoilla suojelurahaston, jonka tarkoituksena on rahoittaa muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon liittyvää seurantaa, tutkimusta, koulutusta ja projekteja.

4.   Sopimuspuolia kehotetaan tarjoamaan joko monenvälistä tai kahdenvälistä koulutusapua sekä teknistä ja taloudellista apua muille sopimuspuolille auttaakseen heitä tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanossa.

VI artikla

Sopimuspuolten kokous

1.   Sopimuspuolten kokous on tämän sopimuksen päättävä elin.

2.   Neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa tallettaja kutsuu sopimuspuolten kokouksen istunnon koolle viimeistään vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulopäivästä. Sen jälkeen sopimuksen sihteeristö kutsuu sopimuspuolten kokouksen varsinaiset istunnot koolle vähintään kolmen vuoden välein, neuvoteltuaan yleissopimuksen sihteeristön kanssa, ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä. Mikäli mahdollista, sellaiset istunnot pidetään yleissopimuksen sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen yhteydessä.

3.   Sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle sopimuspuolten kokouksen ylimääräisen istunnon, jos vähintään kolmasosa sopimuspuolista sitä kirjallisesti pyytää.

4.   Yhdistyneet Kansakunnat, sen erityisjärjestöt, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, mikä tahansa sopimuksen ulkopuolinen valtio sekä kansainvälisten sopimusten sihteeristöt, jotka ovat tekemisissä mm. muuttavien vesilintujen suojelun ja hoidon kanssa, voivat lähettää sopimuspuolten kokousten istuntoihin tarkkailijoita. Jokainen sellaisiin suojeluasioihin tai muuttavien vesilintujen tutkimiseen teknisesti pätevä järjestö tai toimielin voi myös lähettää sopimuspuolten kokouksen istuntoihin tarkkailijoita, ellei vähintään kolmasosa läsnäolevista sopimuspuolista sitä vastusta.

5.   Vain sopimuspuolilla on äänioikeus. Jokaisella sopimuspuolella on yksi ääni, mutta tämän sopimuksen sopimuspuolina olevien alueellisten taloudellisen yhdentymisen järjestöjen äänimäärä on niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa sama kuin sen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden lukumäärä. Alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö ei käytä äänioikeuttaan, jos sen jäsenvaltiot käyttävät omaa äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

6.   Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimuspuolten kokouksen päätökset tehdään yksimielisesti tai, ellei yksimielisyyttä saavuteta, läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

7.   Ensimmäisessä istunnossaan sopimuspuolten kokous:

a)

hyväksyy menettelysääntönsä yksimielisesti;

b)

perustaa sopimuksen sihteeristön yleissopimuksen sihteeristön yhteyteen hoitamaan tämän sopimuksen VIII artiklassa mainittuja sihteeristön tehtäviä;

c)

perustaa teknisen komitean tämän sopimuksen VII artiklan mukaisesti;

d)

päättää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (c) kohdan mukaisesti laadittujen raporttien muodosta;

e)

päättää kriteereistä, joiden perusteella kiireellisiä suojelutoimenpiteitä vaativa hätätilanne määritellään, ja päättää ehdoista, joilla asetetaan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin.

8.   Jokaisessa varsinaisessa istunnossa sopimuspuolten kokous:

a)

harkitsee ajankohtaisia ja mahdollisia myöhempiä muutoksia muuttavien vesilintujen ja niiden eloonjäännille tärkeiden elinympäristöjen suojelutasossa sekä tarkastelee tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa niihin;

b)

tarkastelee saavutettua edistystä ja tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä vaikeuksia;

c)

hyväksyy budjetin ja tarkastelee tämän sopimuksen rahoitusjärjestelyihin liittyviä asioita;

d)

käsittelee mitä tahansa sopimuksen sihteeristöön ja teknisen komitean jäsenyyteen liittyviä asioita;

e)

hyväksyy tämän sopimuksen sopimuspuolille ja yleissopimuksen sopimuspuolten kokoukselle toimitettavan raportin;

ja

f)

päättää seuraavan istunnon ajankohdasta ja paikasta.

9.   Missä tahansa istunnossaan sopimuspuolten kokous voi:

a)

antaa tarpeellisiksi tai sopiviksi katsomiaan suosituksia sopimuspuolille;

b)

hyväksyä erityisiä toimenpiteitä tämän sopimuksen tehokkuuden parantamiseksi ja tarpeen vaatiessa tämän sopimuksen VII artiklan 4 kappaleessa määrättyjä hätätoimenpiteitä;

c)

harkita ehdotuksia ja päättää ehdotuksista tämän sopimuksen muuttamiseksi;

d)

muuttaa toimintasuunnitelmaa tämän sopimuksen IV artiklan 3 kappaleen mukaisesti;

e)

perustaa tarpeellisiksi katsomiaan apuelimiä avustamaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa, erityisesti toiminnan koordinoimiseksi muiden saman maantieteellisen tai taksonomisen ulottuvuuden omaavien kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten nojalla perustettujen toimielinten kanssa;

ja

f)

päättää muista tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

VII artikla

Tekninen komitea

1.   Tekninen komitea koostuu:

a)

yhdeksästä asiantuntijasta, jotka edustavat sopimusalueen eri osia tasapuolisen maantieteellisen jakauman mukaisesti;

b)

yhdestä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) edustajasta, yhdestä Kansainvälisen vesilintujen ja vesiperäisten maiden tutkimustoimiston (IWRB) edustajasta ja yhdestä Kansainvälisen riistan ja villieläinten suojeluneuvoston (CIC) edustajasta;

ja

c)

yhden kunkin seuraavan alan asiantuntijasta: maatalousekonomia, riistanhoito ja ympäristöoikeus.

Asiantuntijoiden nimittämismenettelystä, heidän toimikaudestaan ja teknisen komitean puheenjohtajan nimittämismenettelystä päättää sopimuspuolten kokous. Puheenjohtaja voi sallia enintään neljän kansainvälisten hallitustenvälisten erityisjärjestöjen ja kansalaisjärjestöjen tarkkailijan läsnäolon.

2.   Ellei sopimuspuolten kokous toisin päätä, sopimuksen sihteeristö kutsuu koolle teknisen komitean kokouksen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon yhteydessä, sekä vähintään kerran sopimuspuolten kokouksen varsinaisten istuntojen välillä.

3.   Tekninen komitea:

a)

antaa tieteellisiä ja teknisiä neuvoja ja tietoa sopimuspuolten kokoukselle ja sopimuksen sihteeristön välityksellä sopimuspuolille;

b)

antaa toimintasuunnitelmaa, sopimuksen soveltamista ja jatkotutkimusta koskevia suosituksia sopimuspuolten kokoukselle;

c)

laatii jokaiseen sopimuspuolten kokouksen varsinaiseen istuntoon toiminnastaan raportin, joka toimitetaan sopimuksen sihteeristölle vähintään 120 päivää ennen sopimuspuolten kokouksen istuntoa, ja sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille;

ja

d)

hoitaa muita sopimuspuolten kokouksen sille antamia tehtäviä.

4.   Jos teknisen komitean mielestä on ilmennyt hätätilanne, joka vaatii välittömien toimenpiteiden hyväksymistä yhden tai useamman muuttavan vesilintulajin suojelutason heikkenemisen välttämiseksi, tekninen komitea voi pyytää sopimuksen sihteeristön kutsumaan kiireellisesti koolle asianosaisten sopimuspuolten kokouksen. Nämä sopimuspuolet kokoontuvat sen jälkeen niin pian kuin mahdollista perustaakseen nopeasti järjestelmän sellaisten lajien suojelemiseksi, jotka ovat erityisen uhanalaisia. Kun sellaisessa kokouksessa on annettu suositus, asianosaiset sopimuspuolet tiedottavat toisilleen ja sopimuksen sihteeristölle sellaisista toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet suosituksen täytäntöönpanemiseksi, tai syistä, joiden vuoksi suositusta ei ole voitu panna täytäntöön.

5.   Tekninen komitea voi perustaa sellaisia työryhmiä, jotka voivat olla tarpeen erityisten tehtävien hoitamiseksi.

VIII artikla

Sopimuksen sihteeristö

Sopimuksen sihteeristön tehtävät ovat:

a)

järjestää ja palvella sopimuspuolten kokouksen istuntoja sekä teknisen komitean kokouksia;

b)

panna toimeen päätöksiä, jotka sopimuspuolten kokous on osoittanut sille;

c)

edistää ja koordinoida sopimukseen sekä toimintasuunnitelmaan perustuvia toimenpiteitä sopimuspuolten kokouksen päätösten mukaisesti;

d)

järjestää yhteyksiä sopimuksen ulkopuolisiin, vesilintujen levinneisyysalueella oleviin valtioihin, sekä helpottaa yhteistyötä sopimuspuolten ja sellaisten kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta liittyy suoraan tai välillisesti muuttavien vesilintujen suojeluun ja hoitoon;

e)

kerätä ja arvioida tietoja, jotka edistävät sopimuksen tavoitteita ja täytäntöönpanoa, sekä järjestää sellaisten tietojen asianmukainen levittäminen;

f)

kiinnittää sopimuspuolten kokouksen huomio sellaisiin asioihin, jotka liittyvät tämän sopimuksen tavoitteisiin;

g)

välittää tämän sopimuksen V artiklan 1 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettujen viranomaisten ja teknisen komitean raporttien jäljennöksiä sekä niiden raporttien jäljennöksiä, joita sen täytyy toimittaa tämän artiklan (h) kappaleen nojalla, jokaiselle sopimuspuolelle viimeistään 60 päivää ennen jokaisen sopimuspuolten kokouksen varsinaisen istunnon alkamista;

h)

laatia vuosittain ja jokaista sopimuspuolten kokouksen varsinaista istuntoa varten raportteja sihteeristön työstä ja sopimuksen täytäntöönpanosta;

i)

hoitaa sopimuksen budjettia sekä suojelurahastoa, jos sellainen perustetaan;

j)

antaa yleisölle tätä sopimusta ja sen tavoitteita koskevaa tietoa;

ja

k)

hoitaa muita sopimuksen nojalla tai sopimuspuolten kokouksen toimesta sille uskottuja tehtäviä.

IX artikla

Suhteet muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristöjen kanssa tekemisissä oleviin kansainvälisiin toimielimiin

Sopimuksen sihteeristö neuvottelee:

a)

säännöllisesti yleissopimuksen sihteeristön ja tarpeen vaatiessa niiden toimielimien kanssa, jotka ovat vastuussa sihteeristön tehtävistä niiden sopimusten nojalla, jotka on solmittu yleissopimuksen IV artiklan 3 ja 4 kappaleiden mukaisesti ja jotka liittyvät muuttaviin vesilintuihin, sekä vesilintujen elinympäristönä kansainvälisesti merkittäviä vesiperäisiä maita koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen, villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan vuoden 1973 yleissopimuksen, luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevan vuoden 1968 afrikkalaisen yleissopimuksen, Euroopan luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön sekä niiden elinympäristön suojelusta tehdyn vuoden 1979 yleissopimuksen sekä biologista monimuotoisuutta koskevan vuoden 1992 yleissopimuksen nojalla, tarkoituksenaan saada aikaan yhteistyötä sopimuspuolten kokouksen ja mainittujen yleissopimusten sopimuspuolten välillä yhteistä etua koskevissa asioissa, sekä erityisesti toimintasuunnitelman kehittämisessä ja soveltamisessa;

b)

muiden yhteistä etua koskeviin asioihin liittyvien yleissopimusten ja kansainvälisten asiakirjojen sihteeristöjen kanssa;

ja

c)

muiden sellaisten järjestöjen kanssa, jotka ovat toimivaltaisia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelun alalla sekä tutkimuksen, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisen aloilla.

X artikla

Sopimuksen muuttaminen

1.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kokouksen varsinaisessa tai ylimääräisessä istunnossa.

2.   Kukin sopimuspuoli voi tehdä ehdotuksen sopimuksen muuttamisesta.

3.   Esitetyn muutoksen teksti ja sen perustelut toimitetaan sopimuksen sihteeristölle viimeistään 150 päivää ennen istunnon avaamista. Sopimuksen sihteeristö toimittaa siitä välittömästi jäljennökset sopimuspuolille. Mahdolliset muutosesitystä koskevat kommentit on toimitettava sopimuksen sihteeristölle viimeistään 60 päivää ennen istunnon avaamista. Sihteeristö toimittaa kaikki viimeiseen kommenttien jättämispäivään jätetyt kommentit sopimuspuolille niin pian kuin mahdollista kyseisen päivän jälkeen.

4.   Muu sopimuksen muutos kuin sen liitteen muutos on hyväksyttävä läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja astuu sen hyväksyneiden sopimuspuolten osalta voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuksen muutoksen hyväksymisen aikaisista sopimuspuolista on tallettanut muutoksen hyväksymiskirjan tallettajan huostaan. Jokaisen sopimuspuolen osalta, joka tallettaa hyväksymiskirjan sen jälkeen, kun kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut hyväksymiskirjansa, muutos tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona kyseinen sopimuspuoli tallettaa hyväksymiskirjansa.

5.   Uudet liitteet ja liitteiden muutokset hyväksytään läsnäolevien ja äänioikeuttaan käyttävien sopimuspuolten kahden kolmasosan äänten enemmistöllä, ja ne tulevat voimaan kaikkien sopimuspuolten osalta 90 päivän kuluttua niiden hyväksymisestä sopimuspuolten kokouksessa, ei kuitenkaan sellaisten sopimuspuolten osalta, jotka ovat tehneet varauman tämän artiklan 6 kappaleen mukaisesti.

6.   Tämän artiklan 5 kappaleessa mainittujen 90 päivän kuluessa sopimuspuoli voi tehdä varauman uuden liitteen tai liitteen muutoksen osalta jättämällä siitä kirjallisen ilmoituksen tallettajalle. Sellainen varauma voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle, minkä jälkeen uusi liite tai liitteen muutos tulee kyseisen sopimuspuolen osalta voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä varauman peruuttamispäivästä.

XI artikla

Tämän sopimuksen vaikutus kansainvälisiin yleissopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät vaikuta niihin oikeuksiin ja velvollisuuksin, joita sopimuspuolella voi olla voimassaolevien kansainvälisten sopimusten tai yleissopimusten perusteella.

2.   Tämän sopimuksen määräykset eivät millään tavalla vaikuta sopimuspuolen oikeuteen pitää yllä tai hyväksyä tiukempia muuttavien vesilintujen ja niiden elinympäristön suojelua koskevia määräyksiä.

XII artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.   Mahdolliset kahden tai useamman sopimuspuolen väliset riidat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta ratkaistaan näiden sopimuspuolten välisin neuvotteluin.

2.   Jos riitaa ei pystytä ratkaisemaan tämän artiklan 1 kappaleen mukaisesti, sopimuspuolet voivat yhteisestä suostumuksesta antaa sen ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä, erityisesti Haagin pysyvässä välitystuomioistuimessa, jolloin välitystuomio sitoo erimielisyyden välimiesmenettelyyn saattaneita sopimuspuolia.

XIII artikla

Allekirjoittaminen, ratifioiminen, hyväksyminen ja liittyminen

1.   Tämä sopimus on avoinna jokaisen levinneisyysalueella olevan valtion allekirjoittamista varten, riippumatta siitä, onko sen lainkäyttövaltaan kuuluvia alueita sopimusalueella, tai sellaisen alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön allekirjoittamista varten, jonka jäsenistä vähintään yksi on levinneisyysalueella oleva valtio, ja se voidaan joko:

a)

allekirjoittaa ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

tai

b)

ratifioimista tai hyväksymistä koskevin varaumin, mitä seuraa ratifioiminen tai hyväksyminen.

2.   Tämä sopimus on avoinna allekirjoittamista varten Haagissa sen voimaantulopäivään saakka.

3.   Tämä sopimus on avoinna 1 kappaleessa tarkoitetun levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön liittymistä varten sopimuksen voimaantulopäivästä lähtien.

4.   Ratifioimis-, hyväksymis- ja liittymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan.

XIV artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun vähintään neljätoista muuttavien vesilintujen levinneisyysalueella olevaa valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joista vähintään seitsemän on Afrikasta ja seitsemän Euraasiasta, on allekirjoittanut sen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tämän sopimuksen XIII artiklan mukaisesti.

2.   Sellaisen levinneisyysalueella olevan valtion tai alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön osalta, joka on:

a)

allekirjoittanut tämän sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa;

b)

ratifioinut tai hyväksynyt tämän sopimuksen; tai

c)

liittynyt tähän sopimukseen sen päivän jälkeen, jona sopimuksen voimaantulolle tarpeellinen määrä levinneisyysalueella olevia valtioita tai alueellisia taloudellisen yhdentymisen järjestöjä on allekirjoittanut sen ilman varaumaa tai on ratifioinut tai hyväksynyt sen, tämä sopimus tulee voimaan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun kyseinen valtio tai järjestö on allekirjoittanut sopimuksen ilman varaumaa tai tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

XV artikla

Varaumat

Tämän sopimuksen määräyksiin ei voi tehdä yleisvaraumia. Valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi kuitenkin, allekirjoittaessaan sopimuksen ilman ratifioimista tai hyväksymistä koskevaa varaumaa tai tallettaessaan ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa, tehdä mitä tahansa sopimuksen alaan kuuluvia lajeja tai toimintasuunnitelman erityistä määräystä koskevan erityisvarauman. Varauman tehnyt valtio tai alueellinen taloudellisen yhdentymisen järjestö voi milloin tahansa peruuttaa varauman ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Varauman kohteena olleet määräykset eivät sido sellaista valtiota tai järjestöä ennen kuin kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä päivästä, jona varauma on peruutettu.

XVI artikla

Irtisanominen

Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti tallettajalle. Irtisanominen tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona tallettaja on vastaanottanut ilmoituksen.

XVII artikla

Tallettaja

1.   Tämän sopimuksen alkuperäiskappale, jonka arabian-, englannin-, ranskan- ja venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia, talletetaan Alankomaiden kuningaskunnan hallituksen huostaan, joka toimii tallettajana. Tallettaja toimittaa kunkin tekstin oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille tämän sopimuksen XIII artiklan 1 kappaleessa tarkoitetuille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle sen jälkeen, kun se on perustettu.

2.   Heti kun tämä sopimus tulee voimaan, tallettaja toimittaa siitä oikeaksi todistetun jäljennöksen Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle kirjaamista ja julkaisemista varten Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaisesti.

3.   Tallettaja ilmoittaa kaikille sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle:

a)

allekirjoittamisista;

b)

ratifiointi-, hyväksymis- tai liittymiskirjojen tallettamisista;

c)

tämän sopimuksen voimaantulopäivästä sekä uusista liitteistä ja sopimuksen tai sen liitteiden muutoksista;

d)

uutta liitettä tai liitteen muutosta koskevista varaumista;

e)

varaumia koskevista ilmoituksista tai varaumien peruuttamisista;

ja

f)

sopimuksen irtisanomista koskevista ilmoituksista.

Tallettaja toimittaa kaikille tämän sopimuksen allekirjoittaneille tai siihen liittyneille valtioille ja alueellisille taloudellisen yhdentymisen järjestöille sekä sopimuksen sihteeristölle varaumien, uusien liitteiden ja sopimuksen tai sen liitteiden muutosten tekstit.

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Haagissa 16 päivänä kesäkuuta 1995

LIITE 1

SOPIMUSALUEEN MÄÄRITELMÄ

Sopimusalueen raja määritellään seuraavasti: Pohjoisnavalta etelään pitkin 130°:ta läntistä pituutta 75°:seen pohjoista leveyttä, siitä itään ja kaakkoon Melvillensalmen, Prince Regentin lahdelman, Boothianlahden, Foxen altaan, Foxen kanavan ja Hudsoninsalmen kautta luoteis-Atlantille kohtaan, jossa 60° pohjoista leveyttä ja 60° läntistä pituutta kohtaavat; siitä kaakkoon luoteis-Atlantin halki kohtaan 50° pohjoista leveyttä ja 30° läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 30°:ta läntistä pituutta 10°:seen pohjoista leveyttä; siitä kaakkoon päiväntasaajalle 20°:seen läntistä pituutta; siitä etelään pitkin 20°:ta läntistä pituutta 40°:seen eteläistä leveyttä; siitä itään pitkin 40°:ta eteläistä leveyttä 60°:seen itäistä leveyttä; siitä pohjoiseen pitkin 60°:ta itäistä pituutta 35°:seen pohjoista leveyttä; siitä itä-koilliseen laajassa kehässä Altaivuorten länsiosaan kohtaan 49° pohjoista leveyttä ja 87° 27' itäistä pituutta; siitä koilliseen laajassa kehässä Jäämeren rannikolle kohtaan 130° itäistä pituutta; siitä pohjoiseen pitkin 130°:ta itäistä pituutta Pohjoisnavalle. Sopimusalueen rajat esitetään seuraavassa kartassa.

Sopimusalueen kartta

Image

LIITE 2

VESILINTULAJIT, JOIHIN TÄTÄ SOPIMUSTA SOVELLETAAN (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Afrikanpingviini

GAVIIDAE

Gavia stellata

Kaakkuri

Gavia arctica

Kuikka

Gavia immer

Amerikanjääkuikka

Gavia adamsii

Jääkuikka

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Pikku-uikku

Podiceps cristatus

Silkkiuikku

Podiceps grisegena

Härkälintu

Podiceps auritus

Mustakurkku-uikku

Podiceps nigricollis

Mustakaulauikku

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Pelikaani

Pelecanus rufescens

Afrikanpelikaani

Pelecanus crispus

Kiharapelikaani

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Kapinsuula

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Töyhtömerimetso

Phalacrocorax pygmeus

Pikkumerimetso

Phalacrocorax neglectus

Matalikkomerimetso

Phalacrocorax carbo

Merimetso

Phalacrocorax nigrogularis

Arabianmerimetso

Phalacrocorax capensis

Kapinmerimetso

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Varjostajahaikara

Egretta vinaceigula

Ruskokurkkuhaikara

Egretta garzetta

Silkkihaikara

Egretta gularis

Riuttahaikara

Egretta dimorpha

Madagaskarinsilkkihaikara

Ardea cinerea

Harmaahaikara

Ardea melanocephala

Kobolttihaikara

Ardea purpurea

Ruskohaikara

Casmerodius albus

Jalohaikara

Mesophoyx intermedia

Pikkujalohaikara

Bubulcus ibis

Lehmähaikara

Ardeola ralloides

Rääkkähaikara

Ardeola idae

Valkorääkkähaikara

Ardeola rufiventris

Punavatsahaikara

Nycticorax nycticorax

Yöhaikara

Ixobrychus minutus

Pikkuhaikara

Ixobrychus sturmii

Sinipikkuhaikara

Botaurus stellaris

Kaulushaikara

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Afrikaniibishaikara

Anastomus lamelligerus

Afrikanrakonokka

Ciconia nigra

Mustahaikara

Ciconia abdimii

Savannihaikara

Ciconia episcopus

Piispahaikara

Ciconia ciconia

Kattohaikara

Leptoptilos crumeniferus

Afrikanmarabu

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Kenkänokka

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Pronssi-iibis

Geronticus eremita

Töyhtöiibis

Threskiornis aethiopicus

Pyhäiibis

Platalea leucorodia

Kapustahaikara

Platalea alba

Afrikankapustahaikara

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Flamingo

Phoenicopterus minor

Pikkuflamingo

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Ruskoviheltäjäsorsa

Dendrocygna viduata

Huppuviheltäjäsorsa

Thalassornis leuconotus

Lampisorsa

Oxyura leucocephala

Viuhkasorsa

Oxyura maccoa

Afrikankuparisorsa

Cygnus olor

Kyhmyjoutsen

Cygnus cygnus

Laulujoutsen

Cygnus columbianus

Pikkujoutsen

Anser brachyrhynchus

Lyhytnokkahanhi

Anser fabalis

Metsähanhi

Anser albifrons

Tundrahanhi

Anser erythropus

Kiljuhanhi

Anser anser

Merihanhi

Branta leucopsis

Valkoposkihanhi

Branta bernicla

Sepelhanhi

Branta ruficollis

Punakaulahanhi

Alopochen aegyptiacus

Afrikanhanhi

Tadorna ferruginea

Ruostesorsa

Tadorna cana

Kapinsorsa

Tadorna tadorna

Ristisorsa

Plectropterus gambensis

Kannushanhi

Sarkidiornis melanotos

Kyhmysorsa

Nettapus auritus

Afrikankääpiösorsa

Anas penelope

Haapana

Anas strepera

Harmaasorsa

Anas crecca

Tavi

Anas capensis

Täplätavi

Anas platyrhynchos

Sinisorsa

Anas undulata

Keltanokkasorsa

Anas acuta

Jouhisorsa

Anas erythrorhyncha

Punanokkasorsa

Anas hottentota

Pikkutavi

Anas querquedula

Heinätavi

Anas clypeata

Lapasorsa

Marmaronetta angustirostris

Marmorisorsa

Netta rufina

Punapäänarsku

Netta erythrophthalma

Ruskonarsku

Aythya ferina

Punasotka

Aythya nyroca

Ruskosotka

Aythya fuligula

Tukkasotka

Aythya marila

Lapasotka

Somateria mollissima

Haahka

Somateria spectabilis

Kyhmyhaahka

Polysticta stelleri

Allihaahka

Clangula hyemalis

Alli

Melanitta nigra

Mustalintu

Melanitta fusca

Pilkkasiipi

Bucephala clangula

Telkkä

Mergellus albellus

Uivelo

Mergus serrator

Tukkakoskelo

Mergus merganser

Isokoskelo

GRUIDAE

Balearica pavonina

Kruunukurki

Balearica regulorum

Etelänkruunukurki

Grus leucogeranus

Lumikurki

Grus virgo

Neitokurki

Grus paradisea

Hopeakurki

Grus carunculatus

Helttakurki

Grus grus

Kurki

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Rokkorääkkiäinen

Sarothrura boehmi

Luhtarääkkiäinen

Sarothrura ayresi

Pilkkarääkkiäinen

Rallus aquaticus

Luhtakana

Rallus caerulescens

Kafferiluhtakana

Crecopsis egregia

Savannihuitti

Crex crex

Ruisrääkkä

Amaurornis flavirostris

Mustahuitti

Porzana parva

Pikkuhuitti

Porzana pusilla

Kääpiöhuitti

Porzana porzana

Luhtahuitti

Aenigmatolimnas marginalis

Viiruhuitti

Porphyrio alleni

Kurnuliejukana

Gallinula chloropus

Liejukana

Gallinula angulata

Pikkuliejukana

Fulica cristata

Kruununokikana

Fulica atra

Nokikana

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Luolakahlaaja

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Meriharakka

Haematopus moquini

Afrikanmeriharakka

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Pitkäjalka

Recurvirostra avosetta

Avosetti

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Sahelinpaksujalka

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Krokotiilinvartija

Glareola pratincola

Pääskykahlaaja

Glareola nordmanni

Aropääskykahlaaja

Glareola ocularis

Madagaskarinpääskykahlaaja

Glareola nuchalis

Kivikkopääskykahlaaja

Glareola cinerea

Harmaapääskykahlaaja

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Kapustarinta

Pluvialis fulva

Siperiankurmitsa

Pluvialis squatarola

Tundrakurmitsa

Charadrius hiaticula

Tylli

Charadrius dubius

Pikkutylli

Charadrius pecuarius

Afrikantylli

Charadrius tricollaris

Kolmivyötylli

Charadrius forbesi

Ruskonaamatylli

Charadrius pallidus

Ruskovyötylli

Charadrius alexandrinus

Mustajalkatylli

Charadrius marginatus

Hietatylli

Charadrius mongolus

Ylänkötylli

Charadrius leschenaultii

Aavikkotylli

Charadrius asiaticus

Kaspiantylli

Eudromias morinellus

Keräkurmitsa

Vanellus vanellus

Töyhtöhyyppä

Vanellus spinosus

Kynsihyyppä

Vanellus albiceps

Viiksihyyppä

Vanellus senegallus

Tuhkahyyppä

Vanellus lugubris

Kulohyyppä

Vanellus melanopterus

Laidunhyyppä

Vanellus coronatus

Kruunuhyyppä

Vanellus superciliosus

Ruskorintahyyppä

Vanellus gregarius

Arohyyppä

Vanellus leucurus

Suohyyppä

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Lehtokurppa

Gallinago stenura

Suippopyrstökurppa

Gallinago media

Heinäkurppa

Gallinago gallinago

Taivaanvuohi

Lymnocryptes minimus

Jänkäkurppa

Limosa limosa

Mustapyrstökuiri

Limosa lapponica

Punakuiri

Numenius phaeopus

Pikkukuovi

Numenius tenuirostris

Siperiankuovi

Numenius arquata

Kuovi

Tringa erythropus

Mustaviklo

Tringa totanus

Punajalkaviklo

Tringa stagnatilis

Lampiviklo

Tringa nebularia

Valkoviklo

Tringa ochropus

Metsäviklo

Tringa glareola

Liro

Tringa cinerea

Rantakurvi

Tringa hypoleucos

Rantasipi

Arenaria interpres

Karikukko

Calidris tenuirostris

Vuorisirri

Calidris canutus

Isosirri

Calidris alba

Pulmussirri

Calidris minuta

Pikkusirri

Calidris temminckii

Lapinsirri

Calidris maritima

Merisirri

Calidris alpina

Suosirri

Calidris ferruginea

Kuovisirri

Limicola falcinellus

Jänkäsirriäinen

Philomachus pugnax

Suokukko

Phalaropus lobatus

Vesipääsky

Phalaropus fulicaria

Isovesipääsky

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Valkosilmälokki

Larus hemprichii

Nokilokki

Larus canus

Kalalokki

Larus audouinii

Välimerenlokki

Larus marinus

Merilokki

Larus dominicanus

Etelänselkälokki

Larus hyperboreus

Isolokki

Larus glaucoides

Grönlanninlokki

Larus argentatus

Harmaalokki

Larus heuglini

Idänselkälokki

Larus armenicus

Armenianlokki

Larus cachinnans

Aroharmaalokki

Larus fuscus

Selkälokki

Larus ichthyaetus

Mustapäälokki

Larus cirrocephalus

Harmaapäälokki

Larus hartlaubii

Namibianlokki

Larus ridibundus

Naurulokki

Larus genei

Kaitanokkalokki

Larus melanocephalus

Mustanmerenlokki

Xema sabini

Pikkulokki

Xema sabini

Tiiralokki

Sterna nilotica

Hietatiira

Sterna caspia

Räyskä

Sterna maxima

Kuningastiira

Sterna bengalensis

Pikkutöyhtötiira

Sterna bergii

Töyhtötiira

Sterna sandvicensis

Riuttatiira

Sterna dougallii

Ruusutiira

Sterna vittata

Eteläntiira

Sterna hirundo

Kalatiira

Sterna paradisaea

Lapintiira

Sterna albifrons

Pikkutiira

Sterna saundersi

Arabianmerentiira

Sterna balaenarum

Afrikanpikkutiira

Sterna repressa

Arabiantiira

Chlidonias hybridus

Valkoposkitiira

Chlidonias leucopterus

Valkosiipitiira

Chlidonias niger

Mustatiira

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Afrikansaksinokka


(1)  Kuten hyväksytty osapuolten toisessa istunnossa, joka pidettiin 25–27 päivänä syyskuutta 2002 Bonnissa Saksassa.

LIITE 3

TOIMINTASUUNNITELMA (1)

1.   Soveltamisala

1.1   Toimintasuunnitelmaa sovelletaan tämän liitteen taulukossa 1 lueteltujen muuttavien vesilintujen populaatioihin (jäljempänä ’taulukko 1’).

1.2   Tämän liitteen taulukko 1 on sen erottamaton osa. Viittaukset tähän toimintasuunnitelmaan ovat samalla viittauksia taulukkoon 1.

2.   Lajien suojeleminen

2.1   Oikeustoimenpiteet

2.1.1   Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, suojelevat näitä populaatioita tämän sopimuksen III artiklan 2 kappaleen a kohdan mukaisesti. Tällaiset sopimuspuolet erityisesti ja ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset:

a)

kieltävät kyseisten, niiden alueilla oleviin populaatioihin kuuluvien lintujen pyynnin ja niiden munien ottamisen;

b)

kieltävät tahallisen häirinnän siinä määrin kuin häirinnällä olisi merkitystä kyseisen populaation suojelulle;

ja

c)

kieltävät yllä olevan a kohdan mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen tai niiden munien hallussapidon tai käytön ja kaupan, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien tunnistettavissa olevien osien tai johdannaisten hallussapidon tai käytön ja kaupan.

Poikkeuksena ainoastaan sarakkeen A luokassa 2 ja 3 lueteltujen ja tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta metsästys voi jatkua lajien kestävän käytön periaatteen mukaisesti, kun sellaisten populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne. Tällainen lajien kestävä käyttö tapahtuu lajikohtaisen toimintasuunnitelman erityismääräysten puitteissa asianmukaisella kansainvälisellä tasolla.

2.1.2   Sopimuspuolet, joiden alueella on taulukossa 1 lueteltuja populaatioita, sääntelevät kaikkien taulukon 1 sarakkeessa B lueteltuihin populaatioihin kuuluvien lintujen pyyntiä ja niiden munien ottamista. Sellaisten oikeustoimenpiteiden tarkoituksena on ylläpitää kyseisiä populaatioita tai vaikuttaa niiden suotuisan suojelutason palauttamiseen sekä varmistaa parhaiden saatavilla olevien populaatioiden muutoksia koskevien tietojen perusteella, että pyytäminen tai muu käyttö on kestävää. Ottaen huomioon alla olevan 2.1.3 kappaleen määräykset tällaisilla oikeustoimenpiteillä erityisesti:

a)

kielletään kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen pyytäminen niiden lisääntymisen eri vaiheiden aikana ja kun niillä on poikasia, sekä kun ne ovat palaamassa lisääntymisalueelleen, jos pyytämisellä on epäsuotuisa vaikutus kyseisen populaation suojelutasoon;

b)

säännellään pyyntitapoja;

c)

määrätään tarvittaessa pyyntiä koskevista rajoituksista, ja järjestetään riittävä valvonta sen varmistamiseksi, että näitä rajoituksia noudatetaan;

ja

d)

kielletään tämän kappaleen määräysten mukaisesti asetettujen kieltojen vastaisesti pyydettyjen kyseisiin populaatioihin kuuluvien lintujen ja munien hallussapito tai käyttö ja kauppa, sekä sellaisten lintujen ja niiden munien osien hallussapito tai käyttö ja kauppa.

2.1.3   Sopimuspuolet voivat myöntää poikkeuksia 2.1.1 ja 2.1.2 kappaleessa määrätyistä kielloista, yleissopimuksen III artiklan 5 kappaleen määräyksistä riippumatta, kun asiaan ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, seuraavia tarkoituksia varten:

a)

vakavien vahinkojen estämiseksi sadolle, vedelle ja kalataloudelle;

b)

ilmailun turvallisuuden tai muiden ensisijaisen tärkeiden yleisten etujen vuoksi;

c)

tutkimusta ja koulutusta varten, sekä tähän tarkoitukseen tarvittavaa populaatioiden palauttamista ja lisäämistä varten;

d)

tiettyjen lintujen pienen määrän pyytämisen tai vangitsemisen tai muun asiallisen käytön sallimiseksi tarkkaan valvotuissa oloissa, valikoiden ja rajoitetussa määrin;

ja

e)

kyseisten populaatioiden lisääntymisen tai säilymisen edistämiseksi.

Tällaiset poikkeukset ovat sisällöltään tarkkoja ja alueellisesti ja ajallisesti rajoitettuja, eikä niitä käytetä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vahingoksi. Sopimuspuolet ilmoittavat mahdollisimman pian sopimuksen sihteeristölle tämän määräyksen mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

2.2   Lajikohtaiset toimintasuunnitelmat

2.2.1   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää ja panna täytäntöön ensisijaisesti sellaisia kansainvälisiä lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeen A luokassa 1 lueteltuja populaatioita, ja lisäksi sellaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 A sarakkeessa lueteltuja tähdellä merkittyjä populaatioita. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien yhtenäistämistä ja täytäntöönpanoa.

2.2.2   Sopimuspuolet valmistelevat ja panevat täytäntöön kansallisia lajikohtaisia toimintasuunnitelmia, jotka koskevat taulukon 1 sarakkeessa A lueteltuja populaatioita, tarkoituksenaan parantaa niiden suojelutasoa kokonaisuudessaan. Toimintasuunnitelmaan sisältyy erityiset määräykset tähdellä merkittyjen populaatioiden osalta. Tarvittaessa tulisi tarkastella ongelmaa, joka koskee metsästäjien vahingossa tappamia lintuja lajien virheellisen tunnistamisen seurauksena.

2.3   Hätätoimenpiteet

Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä toistensa kanssa hätätoimenpiteitä taulukossa 1 lueteltuja populaatioita varten, kun missä tahansa sopimusalueella ilmenee poikkeuksellisen epäsuotuisia tai uhanalaistavia olosuhteita.

2.4   Palauttaminen

Sopimuspuolet toimivat erityisen huolellisesti palauttaessaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita sellaisiin niiden perinteisen levinneisyysalueen osiin, joissa niitä ei enää ole. Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään asianmukaisiin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvan yksityiskohtaisen palauttamissuunnitelman ja noudattamaan sitä. Palauttamissuunnitelmien tulisi olla kansallisten ja tarvittaessa kansainvälisten lajikohtaisten toimintasuunnitelmien erottamaton osa. Palauttamissuunnitelmaan tulisi sisältyä arvio ympäristövaikutuksista ja se tulisi olla laajalti saatavilla. Sopimuspuolet ilmoittavat sopimuksen sihteeristölle etukäteen kaikista taulukossa 1 lueteltuja populaatioita koskevista palauttamisohjelmista.

2.5   Lajien istuttaminen

2.5.1   Sopimuspuolet kieltävät sellaisten alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien eläin- ja kasvilajien istuttamisen, jotka voivat olla haitallisia taulukossa 1 luetelluille populaatioille, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.2   Sopimuspuolet vaativat asianmukaisia varotoimenpiteitä välttääkseen alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien tarhalintujen tahattoman vapaaksi pääsemisen, mikäli ne katsovat tämän tarpeelliseksi.

2.5.3   Sopimuspuolet ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa toimenpiteisiin, mukaan luettuna lintujen pyytäminen, varmistaakseen, että alkuperäiseen lajistoon kuulumattomat lajit tai niiden risteytykset eivät aiheuta vaaraa taulukossa 1 luetelluille populaatioille, kun niitä on jo istutettu sopimuspuolten alueelle.

3.   Elinympäristön suojeleminen

3.1   Elinympäristöselvitykset

3.1.1   Sopimuspuolet julkaisevat kansallisia selvityksiä niiden alueella olevista elinympäristöistä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, tarvittaessa yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

3.1.2   Sopimuspuolet pyrkivät ensisijaisesti määrittämään kaikki alueet, jotka ovat kansainvälisesti tai kansallisesti merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

3.2   Alueiden suojelu

3.2.1   Sopimuspuolet pyrkivät jatkamaan suojelualueiden perustamista säilyttääkseen elinympäristöjä, jotka ovat merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille, sekä kehittämään ja panemaan täytäntöön näiden alueiden hoitosuunnitelmia.

3.2.2   Sopimuspuolet pyrkivät suojelemaan erityisesti niitä kosteikkoja, jotka täyttävät kansainvälisesti hyväksytyt, kansainvälisesti merkittäviä alueita koskevat kriteerit.

3.2.3   Sopimuspuolet pyrkivät käyttämään kaikkia niiden alueella olevia kosteikkoja järkevästi ja kestävästi. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät välttämään taulukossa 1 lueteltuja populaatioita tukevien elinympäristöjen huononemista ja häviämistä ottamalla käyttöön asianmukaisia määräyksiä tai vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä. Erityisesti sopimuspuolet pyrkivät:

a)

varmistamaan mahdollisuuksien mukaan, että käytössä on riittävä lainsäädäntöön perustuva kansainvälisten normien mukainen valvonta, joka liittyy maataloudessa käytettäviin kemikaaleihin, tuholaisten torjuntaan ja jätevesien käsittelyyn, jotta niiden kielteinen vaikutus taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin on mahdollisimman vähäinen;

ja

b)

valmistelemaan ja jakamaan asianmukaisilla kielillä tiedotusaineistoa, jossa mainitaan sellaiset voimassaolevat määräykset, laatuvaatimukset ja valvontatoimenpiteet sekä niiden hyöty ihmisille ja luonnolle.

3.2.4   Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ekosysteemilähestymistapaan perustuvia strategioita kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden elinympäristöjen säilyttämiseksi, mukaan luettuna hajallaan olevien populaatioiden elinympäristöt.

3.3   Alueiden kunnostus ja ennallistaminen

Sopimuspuolet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan kunnostamaan tai ennallistamaan alueita, jotka ovat aikaisemmin olleet merkittäviä taulukossa 1 luetelluille populaatioille.

4.   Ihmisen toiminnan ohjaaminen

4.1   Metsästys

4.1.1   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä varmistaakseen, että niiden metsästyslainsäädännössä toteutetaan tässä toimintasuunnitelmassa tarkoitettu kestävän käytön periaate, ottaen huomioon kyseisten vesilintupopulaatioiden koko maantieteellinen levinneisyysalue sekä niiden biologiset ominaispiirteet.

4.1.2   Sopimuspuolet pitävät sopimuksen sihteeristön ajan tasalla lainsäädännöstään, joka liittyy taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden metsästykseen.

4.1.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää luotettava ja yhtenäinen järjestelmä metsästystä koskevien tietojen keräämiseen, arvioidakseen taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden vuosittaista metsästystä. Sopimuspuolet toimittavat sopimuksen sihteeristölle arviot kunkin populaation vuosittaisesta pyyntimäärästä, kun sellainen on saatavilla.

4.1.4   Sopimuspuolet pyrkivät poistamaan lyijyhaulien käytön metsästyksessä kosteikkoalueilla vuoteen 2000 mennessä.

4.1.5   Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen myrkkysyöttien käyttöä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.6   Sopimuspuolet kehittävät ja panevat täytäntöön toimenpiteitä vähentääkseen laitonta pyyntiä ja mahdollisuuksien mukaan poistaakseen sen.

4.1.7   Tarvittaessa sopimuspuolet kannustavat metsästäjiä perustamaan kerhoja ja järjestöjä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, koordinoidakseen toimintaansa ja auttaakseen varmistamaan kestävän käytön.

4.1.8   Tarvittaessa sopimuspuolet edistävät sellaisen metsästäjien pätevyyskokeen vaatimuksen käyttöä, johon sisältyy muun muassa lintujen tunnistaminen.

4.2   Ekoturismi

4.2.1   Sopimuspuolet rohkaisevat tarvittaessa, ei kuitenkaan suojelualueiden ydinvyöhykkeiden osalta, laatimaan yhteistyöohjelmia kaikkien asianosaisten kanssa kehittääkseen järkevää ja asianmukaista ekoturismia sellaisilla kosteikoilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä.

4.2.2   Sopimuspuolet pyrkivät yhteistyössä toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa arvioimaan kustannuksia, hyötyä ja muita seurauksia, jotka voivat aiheutua ekoturismista sellaisilla valituilla kosteikkoalueilla, joilla on taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Sopimuspuolet antavat tällaisten arviointien tulokset tiedoksi sopimuksen sihteeristölle.

4.3   Muu ihmisen toiminta

4.3.1   Sopimuspuolet arvioivat sellaisten ehdotettujen hankkeiden vaikutusta, jotka todennäköisesti johtavat 3.2 kappaleessa tarkoitetuilla alueilla olevien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ja ihmisen etujen välisiin ristiriitoihin, ja julkistavat arviointien tulokset.

4.3.2   Sopimuspuolet pyrkivät keräämään tietoa vahingoista, joita taulukossa 1 luetellut populaatiot ovat aiheuttaneet erityisesti sadolle ja kalataloudelle, ja ilmoittavat tulokset sopimuksen sihteeristölle.

4.3.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää asianmukaisia menetelmiä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden aiheuttamien vahinkojen, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkojen, minimoimiseksi tai vahinkojen vaikutusten lieventämiseksi muualla maailmassa saatujen kokemusten avulla.

4.3.4   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan kehittää lajikohtaisia toimintasuunnitelmia merkittäviä vahinkoja, erityisesti sato- ja kalatalousvahinkoja aiheuttavia populaatioita varten. Sopimuksen sihteeristö koordinoi tällaisten suunnitelmien kehittämistä ja yhtenäistämistä.

4.3.5   Sopimuspuolet edistävät mahdollisuuksien mukaan korkeita ympäristövaatimuksia rakennelmien suunnittelemisessa ja rakentamisessa vähentääkseen niiden vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin. Sopimuspuolten tulisi harkita toimenpiteitä jo olemassaolevien rakennelmien vaikutusten vähentämiseksi, mikäli on ilmeistä, että niillä on kielteisiä vaikutuksia kyseisiin populaatioihin.

4.3.6   Tapauksissa, joissa ihmisen aiheuttama häirintä uhkaa taulukossa 1 lueteltujen vesilintupopulaatioiden suojelutasoa, sopimuspuolten tulisi pyrkiä ryhtymään toimenpiteisiin rajoittaakseen uhkaa. Tarvittaviin toimenpiteisiin voisi sisältyä muun muassa sellaisten häiriöttömien vyöhykkeiden perustaminen suojelualueille, joille yleisöllä ei ole pääsyä.

5.   Tutkimus ja seuranta

5.1   Sopimuspuolet pyrkivät tekemään tutkimustyötä alueilla, joista tietoa on vähän ja joilla voi olla merkittäviä taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden keskittymiä. Tällaisten tutkimusten tulokset jaetaan laajalti.

5.2   Sopimuspuolet pyrkivät seuraamaan taulukossa 1 lueteltuja populaatioita. Tällaisen seurannan tulokset julkistetaan tai lähetetään asianmukaisille kansainvälisille järjestöille, jotta populaatioiden tilaa ja muutossuuntia voidaan tarkastella.

5.3   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä parantaakseen lintupopulaatioiden muutossuuntien mittaamista kriteerinä tällaisten populaatioiden tilan kuvaamiselle.

5.4   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä tarkoituksenaan määrittää kaikkien taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden muuttoreitit käyttämällä saatavilla olevaa tietoa populaatioiden levinneisyydestä ja laskentatuloksista niiden lisääntymiskauden aikana ja sen ulkopuolella sekä osallistumalla koordinoituihin rengastusohjelmiin.

5.5   Sopimuspuolet pyrkivät panemaan alulle ja tukemaan yhteisiä tutkimushankkeita, jotka koskevat taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden ekologiaa ja muutoksia sekä niiden elinympäristöjä, määrittääkseen niiden erityisvaatimukset sekä sopivimmat menetelmät niiden suojelua ja hoitoa varten.

5.6   Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat kosteikkojen häviämisen, huononemisen ja häiriöiden vaikutuksia taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden käyttämien kosteikkojen kantokykyyn, sekä tällaisten populaatioiden muuttoliikkeisiin.

5.7   Sopimuspuolet pyrkivät suorittamaan tutkimuksia, jotka koskevat metsästyksen ja kaupan vaikutusta taulukossa 1 lueteltuihin populaatioihin ja näiden käyttömuotojen merkitystä paikalliselle taloudelle ja kansantaloudelle.

5.8   Sopimuspuolet pyrkivät tekemään yhteistyötä asiaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen kanssa ja tukemaan tutkimus- ja seurantahankkeita.

6.   Koulutus ja tiedottaminen

6.1   Sopimuspuolet järjestävät tarvittaessa koulutusohjelmia varmistaakseen, että tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavalla henkilökunnalla on riittävät tiedot sen tehokasta täytäntöönpanoa varten.

6.2   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä toistensa kanssa ja sopimuksen sihteeristön kanssa, tarkoituksenaan kehittää koulutusohjelmia ja vaihtaa asiaa koskevaa aineistoa.

6.3   Sopimuspuolet pyrkivät kehittämään ohjelmia, tiedotusaineistoa ja järjestelmiä lisätäkseen kansalaisten tietoisuutta tämän toimintasuunnitelman tavoitteista, määräyksistä ja sisällöstä. Tässä suhteessa kiinnitetään erityisesti huomiota ihmisiin, jotka asuvat merkittävillä kosteikkoalueilla tai niiden läheisyydessä, näiden kosteikkoalueiden käyttäjiin (metsästäjät, kalastajat, turistit jne.) sekä paikallisviranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin.

6.4   Sopimuspuolet pyrkivät aloittamaan erityisiä kansalaisten tietoisuutta lisääviä kampanjoita taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden suojelemiseksi.

7.   Täytäntöönpano

7.1   Tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa sopimuspuolet antavat tarvittaessa etusijan taulukon 1 sarakkeessa A luetelluille populaatioille.

7.2   Jos taulukossa 1 lueteltujen populaatioiden tapauksessa useampi kuin yksi saman lajin populaatio esiintyy sopimuspuolen alueella, kyseinen sopimuspuoli soveltaa suojelutoimenpiteitä, jotka koskevat heikoimman suojelutason omaavaa populaatiota tai populaatioita.

7.3   Sopimuksen sihteeristö koordinoi yhteistyössä teknisen komitean kanssa ja esiintymisalueella olevien valtioiden asiantuntijoiden avustuksella suojeluohjeiden kehittämistä tämän sopimuksen IV artiklan 4 kappaleen mukaisesti, avustaakseen sopimuspuolia tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa. Sopimuksen sihteeristö varmistaa tarvittaessa, että suojeluohjeet ovat yhdenmukaisia muiden kansainvälisten asiakirjojen nojalla hyväksyttyjen suojeluohjeiden kanssa. Näissä suojeluohjeissa pyritään ottamaan käyttöön kestävän käytön periaate. Ohjeet koskevat muun muassa:

a)

lajikohtaisia toimintasuunnitelmia;

b)

hätätoimenpiteitä;

c)

alueselvitysten laatimista ja elinympäristöjen hoitomenetelmiä;

d)

metsästystapoja;

e)

vesilintujen kauppaa;

f)

turismia;

g)

satovahinkojen vähentämistä;

ja

h)

vesilintujen seurantapöytäkirjaa.

7.4   Sopimuksen sihteeristö laatii yhteistyössä teknisen komitean ja sopimuspuolten kanssa kansainvälisiä katsauksia, jotka ovat tarpeen tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanolle, mukaan luettuna:

a)

raportit populaatioiden tilasta ja muutossuunnista;

b)

selvityksistä ilmenevät tiedon puutteet;

c)

kunkin populaation käyttämien paikkojen verkostot, mukaan luettuna katsaukset kunkin paikan suojelutasosta sekä kussakin tapauksessa toteutetuista hoitotoimenpiteistä;

d)

kunkin maan asiaan liittyvä metsästyslainsäädäntö ja kauppalainsäädäntö, joka koskee tämän sopimuksen liitteessä 2 lueteltuja lajeja;

e)

lajikohtaisten toimintasuunnitelmien valmistelu- ja täytäntöönpanovaihe;

f)

palauttamishankkeet;

ja

g)

alkuperäiseen lajistoon kuulumattomien, ympäristöön istutettujen vesilintujen ja niiden risteytysten tilanne.

7.5   Sopimuksen sihteeristö pyrkii varmistamaan, että 7.4 kappaleessa mainitut katsaukset saatetaan ajan tasalle vähintään kolmen vuoden välein.

7.6   Tekninen komitea arvioi 7.3 ja 7.4 kappaleen nojalla laadittuja ohjeita ja katsauksia ja laatii niiden kehittämistä, sisältöä ja täytäntöönpanoa koskevien suositusten ja päätöslauselmien luonnokset, joita tarkastellaan sopimuspuolten kokouksen istunnoissa.

7.7   Sopimuksen sihteeristö laatii säännöllisesti katsauksen käyttökelpoisista järjestelmistä ylimääräisten voimavarojen (rahoitus ja tekninen apu) tarjoamiseksi tämän toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa varten, ja antaa raportin kuhunkin sopimuspuolten kokouksen sääntömääräiseen istuntoon.

TAULUKKO 1

MUUTTAVIEN VESILINTUJEN POPULAATIOIDEN KOKO (1)

Luokittelun perusteet

Seuraavat luokitteluperusteet taulukossa 1 ovat pohjana toimintasuunnitelman toimeenpanemiseksi:

Sarake A

Luokka 1:

a)

Lajit, jotka kuuluvat sopimuksen liitteeseen I;

b)

Lajit, jotka on luokiteltu uhanalaisiksi maailman uhanalaisten lintujen luettelossa (Birdlife International 2000);

tai

c)

Populaatiot, joiden koko on pienempi kuin noin 10 000 yksilöä.

Luokka 2:

Populaatiot, joiden koko on noin 10 000 ja noin 25 000 yksilön välillä.

Luokka 3:

Populaatiot, joiden koko on noin 25 000 ja noin 100 000 yksilön välillä ja joita vaarantavana tekijänä on:

a)

keskittyminen pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b)

riippuvuus elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c)

merkittävä pitkäaikainen väheneminen;

tai

d)

populaation koon tai muutoksen äärimmäiset vaihtelut.

Yllämainittuihin luokkiin 2 ja 3 kuuluvien lajien osalta viitataan tämän liitteen kohtaan 2.1.1.

Sarake B

Luokka 1:

Populaatiot, joiden koko on noin 25 000 ja noin 100 000 yksilön välillä, mutta jotka eivät täytä yllä sarakkeessa A kuvattuja edellytyksiä.

Luokka 2:

Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100 000 yksilöä ja joiden katsotaan tarvitsevan erityistä huomiota, joka johtuu:

a)

keskittymisestä pieneen määrään alueita lajien vuosikierron jossakin vaiheessa;

b)

riippuvuudesta elinympäristötyypistä, johon kohdistuu vakava uhka;

c)

merkittävästä pitkäaikaisesta vähenemisestä;

tai

d)

populaation koon tai muutoksen äärimmäisestä vaihtelusta.

Sarake C

Luokka 1:

Populaatiot, joiden koko on enemmän kuin noin 100 000 yksilöä ja jotka voivat hyötyä merkittävästi kansainvälisestä yhteistyöstä ja jotka eivät täytä yllä sarakkeissa A tai B esitettyjä edellytyksiä.

Tarkistukset

Tätä taulukkoa:

a)

tarkistetaan säännöllisesti teknisessä komiteassa tämän sopimuksen VII artiklan 3b kohdan mukaisesti;

ja

b)

muutetaan osapuolten kokouksessa tällaisten tarkistusten tulosten pohjalta tarpeen mukaan tämän sopimuksen VI artiklan 9d kohdan mukaisesti.

Esiintymisalueiden kuvauksissa käytettyjen maantieteellisten termien määrittely

Pohjois-Afrikka

Algeria, Egypti, Libya, Marokko, Tunisia

Länsi-Afrikka

Benin, Burkina Faso, Kamerun, Tšad, Norsunluurannikko, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo

Itäinen Afrikka

Burundi, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan, Uganda, Tansania

Koillis-Afrikka

Djibouti, Egypti, Eritrea, Etiopia, Somalia, Sudan

Eteläinen Afrikka

Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Etelä-Afrikka, Swazimaa, Sambia, Zimbabwe

Keskinen Afrikka

Kamerun, Keski-Afrikka, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, Gabon, São Tomé ja Príncipe

Saharan eteläpuolinen Afrikka

Kaikki Saharan eteläpuolella sijaitsevat Afrikan valtiot

Trooppinen Afrikka

Saharan eteläpuolinen Afrikka lukuun ottamatta Lesothoa, Namibiaa, Etelä-Afrikkaa ja Swazimaata

Läntinen palearktinen alue

Kuten määritetty kirjassa Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa (Cramp & Simmons 1977).

Luoteis-Eurooppa

Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Irlanti, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta

Länsi-Eurooppa

Luoteis-Eurooppa sekä Portugali ja Espanja

Koillis-Eurooppa

Uralin länsipuolinen Pohjois-Venäjä

Itä-Eurooppa

Valko-Venäjä, Uralin länsipuolinen Venäjä, Ukraina

Keski-Eurooppa

Itävalta, Tšekinmaa, Viro, Saksa, Unkari, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Puola, Suomenlahden ympärillä oleva osa Venäjää sekä Kaliningrad, Slovakia, Sveitsi

Pohjois-Atlantin alue

Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Irlanti, Norja, Venäjän luoteisrannikko, Huippuvuoret, Yhdistynyt kuningaskunta

Itä-Atlantin alue

Euroopan ja Pohjois-Afrikan puoleinen Atlantti Pohjois-Norjasta Marokkoon

Länsi-Siperia

Venäjä Uralista itään Jenisei-joelle asti sekä etelään Kazakstanin rajalle

Keski-Siperia

Venäjä Jenisei-joesta Taimyrin niemimaan itärajaan sekä etelään Altai-vuoristoon asti

Läntinen Välimeri

Algeria, Ranska, Italia, Malta, Monaco, Marokko, Portugali, San Marino, Espanja, Tunisia

Itäinen Välimeri

Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, Kypros, Egypti, Kreikka, Israel, Libanon, Libya, Slovenia, Syyria, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Turkki, Jugoslavia

Mustameri

Armenia, Bulgaria, Georgia, Moldova, Romania, Venäjä, Turkki, Ukraina

Kaspianmeri

Azerbaidžan, Iran, Kazakstan, Venäjä, Turkmenistan, Uzbekistan

Lounais-Aasia

Bahrain, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kazakstan, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, itäinen Turkki, Turkmenistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Uzbekistan, Jemen

Länsi-Aasia

Venäjän läntiset osat Uralista itään sekä Kaspianmeren alueet

Keski-Aasia

Afganistan, Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Etelä-Aasia

Bangladesh, Bhutan, Intia, Malediivit, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.

Symbolit

bre

:

pesivä

win

:

talvehtiva

()

Populaation koko tuntematon. Suojelutilanne arvioitu.

*

Asteriskilla merkittyjen lajien kestävä metsästys voi jatkua poikkeuksena tapauksissa, joissa näiden populaatioiden metsästys on pitkäaikainen kulttuuriperinne (katso kappale 2.1.1 sopimuksen liitteessä 3).

Huomautukset

1.

Populaation kokoa koskeva tieto, jota on käytetty taulukon 1 valmistuksessa, vastaa mahdollisuuksien mukaan sopimusalueen mahdollisen pesivän kannan yksilömäärää. Populaation koko perustuu parhaaseen saatavilla olevaan julkaistuun arvioon.

2.

Merkinnät (pesivä) tai (talvehtiva) populaatioiden yhteydessä ovat pelkästään apuna populaatioiden tunnistamisessa. Ne eivät merkitse kausittaisia rajoituksia näitä populaatioita koskeviin toimiin, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai toimintasuunnitelmasta.

3.

Lyhyet populaatioiden tunnistamiseen tarkoitetut kuvaukset perustuvat kuvauksiin teoksen Waterbird Population Estimates kolmannessa painoksessa.

4.

Vinoviivoja (/) käytetään erottamaan lisääntymisalueet talvehtimisalueista.

5.

Jos lajin populaatio on mainittu taulukon 1 useammassa luokassa, toimintasuunnitelman velvoitteet koskevat tiukinta mainittua luokkaa.

 

A

B

C

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Eteläinen Afrikka

1b

2a 2c

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

Luoteis-Eurooppa (win)

 

2c

 

Kaspianmeri, Mustameri & itäinen Välimeri (win)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Eurooppa

 

2c

 

Gavia arctica suschkini

Keski-Siperia/Kaspianmeri

 

 

(1)

Gavia immer

Eurooppa (win)

1c

 

 

Gavia adamsii

Pohjois-Eurooppa (win)

1c

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Luoteis- ja Länsi-Eurooppa

 

 

1

Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Kaspianmeri & Lounais-Aasia (win)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Luoteis-Eurooppa (win)

 

1

 

Mustameri & Välimeri (win)

 

(1)

 

Kaspianmeri (win)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Itäinen Afrikka (Etiopiasta Pohjois-Sambiaan)

1c

 

 

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Podiceps auritus auritus

Luoteis-Eurooppa (suurinokkainen)

1c

 

 

Koillis-Eurooppa (pieninokkainen)

 

1

 

Kaspianmeri & Etelä-Aasia (win)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Eteläinen Afrikka

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Eteläinen Afrikka

2

 

 

Länsi-Afrikka

 

1

 

Itäinen Afrikka

 

 

1

Eurooppa & Länsi-Aasia (bre)

1a 3c

 

 

Pelecanus rufescens

Trooppinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa

 

1

 

Pelecanus crispus

Mustameri & Välimeri (win)

1a 1c

 

 

Lounais-Aasia & Etelä-Aasia (win)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Eteläinen Afrikka

1b

2a 2c

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Lounais-Afrikan rannikko

1c

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Mustameri & Välimeri

 

1

 

Lounais-Aasia

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Lounais-Afrikan rannikko

1b 1c

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Pohjois- ja Keski-Eurooppa

 

 

1

Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Länsi-Afrikan rannikko

 

1

 

Keski- ja itäinen Afrikka

 

 

1

Eteläisen Afrikan rannikko

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Persianlahti & Arabianmeri

1b

2a 2c

 

Phalacrocorax capensis

Eteläisen Afrikan rannikko

 

2a 2c

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Saharan eteläpuolinen Afrikka

3c

 

 

Egretta vinaceigula

Eteläinen ja keskinen Afrikka

1b 1c

 

 

Egretta garzetta garzetta

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Eurooppa, Mustameri & Välimeri/läntinen ja keskinen Afrikka

 

 

1

Länsi-/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Koillis-Afrikka & Punainen meri

 

(1)

 

Lounais- ja Etelä-Aasia

2

 

 

Egretta dimorpha

Itäisen Afrikan rannikko

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Eurooppa & Pohjois-Afrikka (bre)

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia (bre)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Trooppinen Afrikka

 

1

 

Länsi-Eurooppa & läntinen Välimeri/Länsi-Afrikka

2

 

 

Itä-Eurooppa & Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(2c)

 

Casmerodius albus albus

Länsi-, Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

2

 

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Trooppinen Afrikka

 

 

1

Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Itäinen Välimeri & Lounais-Aasia

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Välimeri, Mustameri & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

3c

 

 

Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

 

(1)

Ardeola idea

Madagaskar & Aldabra/keskinen & itäinen Afrikka

1b 1c

 

 

Ardeola rufiventris

Trooppinen itäinen & eteläinen Afrikka

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Saharan eteläpuolinen Afrikka & Madagaskar

 

(1)

 

Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Välimeri & Afrikka

 

2c

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

2c

 

Länsi- ja Lounais-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Eurooppa (bre)

3c

 

 

Lounais-Aasia (win)

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Saharan eteläpuolinen Afrikka (lukuunottamatta Madagaskaria)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Ciconia nigra

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Lounais-Eurooppa/Länsi-Afrikka

1c

 

 

Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka

2

 

 

Ciconia abdimii

Saharan eteläpuolinen Afrikka & lounainen Arabian niemimaa

 

(2c)

 

Ciconia episcopus microscelis

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Iberian niemimaa & Luoteis-Afrikka/Saharan eteläpuolinen Afrikka

3b

 

 

Keski- ja Itä-Eurooppa/Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Trooppinen keskinen Afrikka

1c

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Saharan eteläpuolinen Afrikka (bre)

 

 

1

Mustameri & Välimeri/Länsi-Afrikka

3c

 

 

Lounais-Aasia/itäinen Afrikka

 

(1)

 

Geronticus eremita

Marokko

1a 1b 1c

 

 

Lounais-Aasia

1a 1b 1c

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Irak & Iran

1c

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Länsi-Eurooppa/Läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka

1c

 

 

Keski- ja Kaakkois-Eurooppa/Välimeri & trooppinen Afrikka

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Punainen meri & Somalia

1c

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Länsi-Afrikan rannikko (Mauritania)

1c

 

 

Platalea leucorodia major

Länsi-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia

2

 

 

Platalea alba

Saharan eteläpuolinen Afrikka

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Länsi-Afrikka

3a

 

 

Itäinen Afrikka

3a

 

 

Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti)

3a

 

 

Läntinen Välimeri

 

2a

 

Itäinen Välimeri, Lounais- ja Etelä-Aasia

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Länsi-Afrikka

2

 

 

Itäinen Afrikka

 

2a 2c

 

Eteläinen Afrikka (Madagaskariin asti)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

 

 

(1)

Itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

 

 

1

Itäinen & eteläinen Afrikka

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Länsi-Afrikka

1c

 

 

Itäinen & eteläinen Afrikka

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Läntinen Välimeri (Espanja & Marokko)

1a 1b 1c

 

 

Algeria & Tunisia

1a 1b 1c

 

 

Itäinen Välimeri, Turkki & Lounais-Aasia

1a 1b 1c

 

 

Oxyura maccoa

Itäinen Afrikka

1c

 

 

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Cygnus olor

Luoteinen Manner-Eurooppa & Keski-Eurooppa

 

 

1

Mustameri

 

1

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Kaspianmeri

 

2a 2d

 

Cygnus cygnus

Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti

2

 

 

Luoteinen Manner-Eurooppa

 

1

 

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & itäinen Välimeri

2

 

 

Länsi- ja Keski-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

3c

 

 

Pohjois-Siperia/Kaspianmeri

1c

 

 

Anser brachyrhynchus

Itä-Grönlanti & Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta

 

2a

 

Huippuvuoret/Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Länsi- ja Keski-Siperia/Koillis- ja Lounais-Eurooppa

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Länsi- ja Keski-Siperia/Turkmenistan Länsi-Kiinaan

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

Luoteis-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia/Keski-Eurooppa

3c*

 

 

Länsi-Siperia/Mustameri & Turkki

 

 

1

Pohjois-Siperia/Kaspianmeri & Irak

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Grönlanti/Irlanti & Yhdistynyt kuningaskunta

3a*

 

 

Anser erythropus

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

1a 1b 2

 

 

Anser anser anser

Islanti/Yhdistynyt kuningaskunta & Irlanti

 

1

 

Luoteis-Eurooppa/Lounais-Eurooppa

 

 

1

Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Mustameri & Turkki

 

1

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri & Irak

 

 

1

Branta leucopsis

Itä-Grönlanti/Skotlanti & Irlanti

 

1

 

Huippuvuoret/Lounais-Skotlanti

2

 

 

Venäjä/Saksa & Alankomaat

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Länsi-Siperia/Länsi-Eurooppa

 

2b 2c

 

Branta bernicla hrota

Huippuvuoret/Tanska & Yhdistynyt kuningaskunta

1c

 

 

Kanada & Grönlanti/Irlanti

2

 

 

Branta ruficollis

Pohjois-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

1a 1b 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Länsi-Afrikka

2

 

 

Itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

1

Tadorna ferruginea

Luoteis-Afrikka

1c

 

 

Itäinen Välimeri & Mustameri/Koillis-Afrikka

2

 

 

Länsi-Aasia & Kaspianmeri/Iran & Irak

 

1

 

Tadorna cana

Eteläinen Afrikka

 

1

 

Tadorna tadorna

Luoteis-Eurooppa

 

2a

 

Mustameri & Välimeri

3c

 

 

Länsi-Aasia/Kaspianmeri & Keski-Itä

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Länsi-Afrikka

 

 

1

Itäinen Afrikka (Sudanista Sambiaan)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Eteläinen Afrikka

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Länsi-Afrikka

 

1

 

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

1

Nettapus auritus

Länsi-Afrikka

1c

 

 

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas capensis

Itäinen Afrikka (Rift Valley)

1c

 

 

Tšad-järven laakso

1c

 

 

Eteläinen Afrikka (Angolaan ja Sambiaan pohjoisessa)

 

 

1

Anas strepera strepera

Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Anas penelope

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

2c

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Pohjois-Eurooppa/läntinen Välimeri

 

 

1

Itä-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Anas clypeata

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

1

 

Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

2c

 

Anas erythrorhyncha

Eteläinen Afrikka

 

 

1

Itäinen Afrikka

 

 

1

Madagaskar

2

 

 

Anas acuta

Luoteis-Eurooppa

 

1

 

Länsi-Siperia, Koillis- ja Itä-Eurooppa/Etelä-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas querquedula

Länsi-Siperia & Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

2c

 

Anas hottentota

Tšad-järven laakso

1c

 

 

Itäinen Afrikka (etelässä Pohjois-Sambiaan)

 

1

 

Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Etelä-Sambiaan)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Läntinen Välimeri/läntinen Välimeri & Länsi-Afrikka

1a 1b 1c

 

 

Itäinen Välimeri

1a 1b 1c

 

 

Lounais-Aasia

1a 1b 2

 

 

Netta rufina

Lounais- ja Keski-Eurooppa/läntinen Välimeri

 

1

 

Mustameri & itäinen Välimeri

3c

 

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

1

Aythya ferina

Koillis-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Keski- ja Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

2c

 

Aythya nyroca

Läntinen Välimeri/Pohjois- ja Länsi-Afrikka

1a 1c

 

 

Itä-Eurooppa/itäinen Välimeri & Sahelin Afrikka

1a 3c

 

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

1a 3c

 

 

Aythya fuligula

Luoteis-Eurooppa (win)

 

 

1

Keski-Eurooppa, Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Aythya marila marila

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa

 

 

1

Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Baltian maat, Tanska & Alankomaat

 

 

1

Norja & Venäjä

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Huippuvuoret & Frans Joosefin maa (bre)

 

1

 

Somateria spectabilis

Itä-Grönlanti, Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia

 

 

1

Polysticta stelleri

Länsi-Siperia/Koillis-Eurooppa

1a

1

 

Clangula hyemalis

Islanti & Grönlanti

 

 

1

Länsi-Siperia/Pohjois-Eurooppa

 

 

1

Melanitta nigra nigra

Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Länsi-Siperia & Pohjois-Eurooppa/Luoteis-Eurooppa

 

2a

 

Mustameri & Kaspianmeri

1c

 

 

Bucephala clangula clangula

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Adrianmeri

 

1

 

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Mustameri

2

 

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

Mergellus albellus

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

3a

 

 

Koillis-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri

 

1

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

3c

 

 

Mergus serrator serrator

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Mustameri & Välimeri

 

1

 

Länsi-Siperia/Lounais- ja Keski-Aasia

1c

 

 

Mergus merganser merganser

Luoteis- ja Keski-Eurooppa (win)

 

 

1

Koillis-Eurooppa/Mustameri

1c

 

 

Länsi-Siperia/Kaspianmeri

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Länsi-Afrikka (Senegalista Tšadiin)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Itäinen Afrikka (Sudanista Ugandaan)

3c

 

 

Balearica regulorum regulorum

Eteläinen Afrikka (pohjoisessa Angolaan & Etelä-Zimbabween)

1c

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Itäinen Afrikka (Keniasta Mozambikiin)

3c

 

 

Grus leucogeranus

Iran (win)

1a 1b 1c

 

 

Grus virgo

Mustameri (Ukraina)/Koillis-Afrikka

1c

 

 

Turkki (bre)

1c

 

 

Kalmukia/Koillis-Afrikka

 

1

 

Grus paradisea

Eteläisin Afrikka

1b 2

 

 

Grus carunculatus

Keskinen ja eteläinen Afrikka

1b 1c

 

 

Grus grus

Luoteis-Eurooppa/Iberian niemimaa & Marokko

 

1

 

Koillis- ja Keski-Eurooppa/Pohjois-Afrikka

 

1

 

Itä-Eurooppa/Turkki, Keski-Itä & Koillis-Afrikka

3c

 

 

Turkki & Georgia (bre)

1c

 

 

Länsi-Siperia/Etelä-Aasia

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

Koillis-, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Eteläinen Länsi-Afrikka keskiseen Afrikkaan

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Keskinen Afrikka

1c

 

 

Sarothrura ayresi

Etiopia ja eteläinen Afrikka

1a 1b 1c

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Crex crex

Eurooppa & Länsi-Aasia/Saharan eteläpuolinen Afrikka

1b

2c

 

Amaurornis flavirostris

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Porzana parva parva

Läntinen Euraasia/Afrikka

 

2c

 

Porzana pusilla intermedia

Eurooppa (bre)

2

 

 

Porzana porzana

Eurooppa/Afrikka

 

2c

 

Aenigmatolimnas marginalis

Saharan eteläpuolinen Afrikka

(2)

 

 

Porphyrio alleni

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia

 

 

(1)

Gallinula angulata

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

(1)

Fulica cristata

Saharan eteläpuolinen Afrikka

 

 

1

Espanja & Marokko

1c

 

 

Fulica atra atra

Luoteis-Eurooppa (win)

 

 

1

Mustameri & Välimeri (win)

 

 

1

Lounais-Aasia (win)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Luoteinen Intian valtameri, Punainen meri & Persianlahti

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Haematopus moquini

Eteläisen Afrikan rannikko

1c

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

Saharan eteläpuolinen Afrikka (etelää lukuunottamatta)

 

 

(1)

Eteläinen Afrikka (”meridionalis”)

2

 

 

Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka

 

1

 

Keski-Eurooppa & itäinen Välimeri/pohjoinen keskinen Afrikka

 

1

 

Länsi-, Keski- ja Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

Eteläinen Afrikka

2

 

 

Itäinen Afrikka

 

(1)

 

Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka (bre)

 

1

 

Kaakkois-Eurooppa, Mustameri & Turkki (bre)

(3c)

 

 

Länsi- ja Lounais-Aasia/itäinen Afrikka

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Länsi-Afrikka

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Koillis- ja itäinen Afrikka

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Itäinen Afrikka

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka

2

 

 

Mustameri & itäinen Välimeri/Itä-Sahelin vyöhyke

2

 

 

Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Glareola nordmanni

Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/eteläinen Afrikka

3b 3c

 

 

Glareola ocularis

Madagaskar/itäinen Afrikka

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Itäinen & keskinen Afrikka

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Länsi-Afrikka

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

Kaakkoinen Länsi-Afrikka & keskinen Afrikka

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Britannia, Irlanti, Tanska, Saksa & Baltian maat (bre)

3c*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

Islanti & Färsaaret/Itä-Atlantin rannikko

 

 

1

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Pohjois-Siperia/Kaspianmeri & Vähä-Aasia

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Pohjoinen Keski-Siperia/Etelä- ja Lounais-Aasia, Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

Länsi-Siperia & Kanada/Länsi-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

 

1

Keski- ja Itä-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen & eteläinen Afrikka

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

Pohjois-Eurooppa/Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Kanada, Grönlanti & Islanti/läntinen ja eteläinen Afrikka

 

(2c)

 

Charadrius hiaticula tundrae

Koillis-Eurooppa & Siperia/Lounais-Aasia, itäinen & eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

Eurooppa & Luoteis-Afrikka/Länsi-Afrikka

 

 

1

Länsi- ja Lounais-Aasia/itäinen Afrikka

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

Eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

1

Charadrius forbesi

Läntinen ja keskinen Afrikka

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

Eteläinen Afrikka

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Itäinen Afrikka

1c

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Länsi-Eurooppa & läntinen Välimeri/Länsi-Afrikka

3c

 

 

Mustameri & itäinen Välimeri/Itä-Sahel

3c

 

 

Lounais- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

Eteläinen ja itäinen Afrikka

2

 

 

Länsi-Afrikka keskisen Afrikan länsiosaan

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Läntinen Keski-Aasia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

Turkki & Lounais-Aasia/itäinen Välimeri & Punainen meri

1c

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Kaspianmeri & Lounais-Aasia/Arabian niemimaa & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii

Keski-Aasia/itäinen ja eteläinen Afrikka

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/itäinen Afrikka & keskisen Afrikan eteläosa

3c

 

 

Eudromias morinellus

Eurooppa/Luoteis-Afrikka

(3c)

 

 

Aasia/Keski-Itä

 

(1)

 

Vanellus vanellus

Eurooppa/Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Mustameri & Välimeri (bre)

 

1

 

Vanellus albiceps

Läntinen ja keskinen Afrikka

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Lounais-Afrikka

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Itäinen ja kaakkoinen Afrikka

 

1

 

Vanellus lugubris

Eteläinen Länsi-Afrikka

2

 

 

Keskinen ja itäinen Afrikka

3c

 

 

Vanellus melanopterus minor

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

1

Keskinen Afrikka

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Lounais-Afrikka

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Läntinen ja keskinen Afrikka

(2)

 

 

Vanellus gregarius

Kaakkois-Eurooppa & Länsi-Aasia/Koillis-Afrikka

1a 1b 1c

 

 

Keski-Aasian tasavallat/Luoteis-Intia

1a 1b 1c

 

 

Vanellus leucurus

Lounais-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

2

 

 

Keski-Aasian tasavallat/Etelä-Aasia

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Pohjois-Afrikka

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia (Kaspianmeri)

 

 

(1)

Gallinago stenura

Pohjois-Siperia/Etelä-Aasia & itäinen Afrikka

 

 

(1)

Gallinago media

Skandinavia/luultavasti Länsi-Afrikka

 

1

 

Länsi-Siperia & Koillis-Eurooppa/Kaakkois-Afrikka

 

2c

 

Gallinago gallinago gallinago

Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

2c

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Afrikka

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

Islanti, Färsaaret & Pohjois-Skotlanti/Irlanti

 

 

1

Lymnocryptes minimus

Pohjois-Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa & Länsi-Afrikka

 

2b

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Länsi-Eurooppa/Luoteis- ja Länsi-Afrikka

 

2c

 

Itä-Eurooppa/keskinen ja itäinen Afrikka

 

2c

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

Islanti/Länsi-Eurooppa

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Eurooppa

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Länsi-Siperia/Länsi- ja Lounais-Afrikka

 

2a 2c

 

Limosa lapponica menzbieri

Keski-Siperia/Etelä- ja Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

 

(1)

Länsi-Siperia/eteläinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

Islanti, Färsaaret & Skotlanti/Länsi-Afrikka

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Lounais-Aasia/itäinen Afrikka

1c

 

 

Numenius tenuirostris

Keski-Siperia/Välimeri & Lounais-Aasia

1a 1b 1c

 

 

Numenius arquata arquata

Eurooppa/Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

3c

 

 

Numenius arquata suschkini

Kaakkois-Eurooppa & Lounais-Aasia (bre)

2

 

 

Tringa erythropus

Pohjois-Eurooppa/Etelä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka

 

 

(1)

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

Luoteis-Eurooppa/Länsi-Eurooppa, Luoteis- ja Länsi-Afrikka

 

2c

 

Keski- ja Itä-Eurooppa/itäinen Välimeri & Afrikka

 

2c

 

Tringa totanus britannica

Britannia & Irlanti/Britannia, Irlanti, Ranska

 

2c

 

Tringa totanus ussuriensis

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

Islanti & Färsaaret/Länsi-Eurooppa

 

 

1

Tringa stagnatilis

Itä-Eurooppa/Länsi- ja keskinen Afrikka

 

(1)

 

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

(1)

 

Tringa nebularia

Pohjois-Eurooppa/Lounais-Eurooppa, Luoteis- ja Länsi-Afrikka

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Tringa ochropus

Pohjois-Eurooppa/Etelä- ja Länsi-Eurooppa, Länsi-Afrikka

 

 

1

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, Koillis- ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Tringa glareola

Luoteis-Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

2c

 

Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Tringa cinerea

Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

1

Tringa hypoleucos

Länsi- ja Keski-Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

 

1

Itä-Eurooppa & Länsi-Siperia/keskinen, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

Koillis-Kanada & Grönlanti/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

1

 

Pohjois-Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

1

 

Länsi- ja Keski-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Itä-Siperia/Lounais-Aasia & läntinen Etelä-Aasia

1c

 

 

Calidris canutus canutus

Pohjois-Siperia/läntinen ja eteläinen Afrikka

 

2a 2c

 

Calidris canutus islandica

Koillis-Kanada & Grönlanti/Länsi-Eurooppa

 

2a 2c

 

Calidris alba

Atlanttinen Eurooppa, läntinen ja eteläinen Afrikka (win)

 

 

1

Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka (win)

 

 

1

Calidris minuta

Pohjois-Eurooppa/Etelä-Eurooppa, Pohjois- ja Länsi-Afrikka

 

(2c)

 

Länsi-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

(1)

Calidris temminckii

Fennoskandia/Pohjois- ja Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

Pohjois- ja Länsi-Eurooppa (Islantia lukuunottamatta) (win)

 

1

 

Calidris alpina alpina

Koillis-Eurooppa & Luoteis-Siperia/Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

 

 

1

Calidris alpina centralis

Keski-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

Islanti & Grönlanti/Luoteis- ja Länsi-Afrikka

 

 

1

Britannia & Irlanti/Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

2

 

 

Baltian maat/Lounais-Eurooppa & Luoteis-Afrikka

1c

 

 

Calidris alpina arctica

Koillis-Grönlanti/Länsi-Afrikka

3a

 

 

Calidris ferruginea

Länsi-Siperia/Länsi-Afrikka

 

 

1

Keski-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

Pohjois-Eurooppa/Lounais-Aasia & Afrikka

3c

 

 

Philomachus pugnax

Pohjois-Eurooppa & Länsi-Siperia/Länsi-Afrikka

 

2c

 

Pohjois-Siperia/Lounais-Aasia, itäinen ja eteläinen Afrikka

 

(2c)

 

Phalaropus lobatus

Läntinen Euraasia/Arabianmeri

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Kanada & Grönlanti/Atlantin rannikko Afrikassa

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Punainen meri & läheiset rannikot

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Punainen meri, Persianlahti, Arabian niemimaa & itäinen Afrikka

 

2a

 

Larus canus canus

Luoteis- ja Keski-Eurooppa/Atlantin rannikko & Välimeri

 

2c

 

Larus canus heinei

Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Mustameri & Kaspianmeri

 

(1)

 

Larus audouinii

Välimeri/Afrikan pohjois- ja länsirannikot

1a 3a

 

 

Larus marinus

Pohjois- ja Länsi-Eurooppa

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Eteläisen Afrikan rannikko

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Huippuvuoret & Pohjois-Venäjä (bre)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Kanada, Grönlanti & Islanti (bre)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Grönlanti/Islanti & Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Larus argentatus argentatus

Pohjois- ja Luoteis-Eurooppa

 

 

1

Larus argentatus argenteus

Islanti & Länsi-Eurooppa

 

 

1

Larus heuglini

Koillis-Eurooppa & Länsi-Siperia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Lounais-Siperia/Lounais-Aasia

 

 

(1)

Larus armenicus

Armenia, Itä-Turkki & Luoteis-Iran

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Mustameri & Länsi-Aasia/Lounais-Aasia, Koillis-Afrikka

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Välimeri, Iberian niemimaa & Marokko

 

 

1

Larus fuscus fuscus

Koillis-Eurooppa/Mustameri, Lounais-Aasia & itäinen Afrikka

 

(2c)

 

Larus fuscus graellsii

Länsi-Eurooppa/Välimeri & Länsi-Afrikka

 

 

1

Larus ichthyaetus

Mustameri & Kaspianmeri/Lounais-Aasia

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Länsi-Afrikka

 

(1)

 

Keskinen ja itäinen Afrikka

 

 

(1)

Eteläisen Afrikan rannikko (lukuunottamatta Madagaskaria)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Lounais-Afrikan rannikko

 

1

 

Larus ridibundus

Länsi-Eurooppa/Länsi-Eurooppa, läntinen Välimeri, Länsi-Afrikka

 

 

1

Itä-Eurooppa/Mustameri & itäinen Välimeri

 

 

1

Länsi-Aasia/Lounais-Aasia & Koillis-Afrikka

 

 

(1)

Larus genei

Länsi-Afrikka (bre)

2

 

 

Mustameri & Välimeri (bre)

 

2a

 

Länsi-, Lounais- ja Etelä-Aasia (bre)

 

2a

 

Larus melanocephalus

Länsi-Eurooppa, Välimeri & Luoteis-Afrikka

 

2a

 

Larus minutus

Keski- ja Itä-Eurooppa/Lounais-Eurooppa & läntinen Välimeri

 

1

 

Länsi-Aasia/itäinen Välimeri, Mustameri & Kaspianmeri

 

(1)

 

Xema sabini sabini

Kanada & Grönlanti/Kaakkois-Atlantti

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Länsi-Eurooppa/Länsi-Afrikka

2

 

 

Mustameri & itäinen Välimeri/itäinen Afrikka

3c

 

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais-Aasia

2

 

 

Sterna caspia caspia

Eteläinen Afrikka (bre)

1c

 

 

Länsi-Afrikka (bre)

 

1

 

Eurooppa (bre)

1c

 

 

Kaspianmeri (bre)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Länsi-Afrikka (bre)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Persianlahti/Etelä-Aasia

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Punainen meri/itäinen Afrikka

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

Eteläinen Välimeri/Luoteis- ja Länsi-Afrikan rannikot

1c

 

 

Sterna bergii bergii

Eteläinen Afrikka (Angola–Mosambik)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Madagaskar & Mosambik/eteläinen Afrikka

1c

 

 

Sterna bergii thalassina

Itäinen Afrikka & Seychellit

1c

 

 

Sterna bergii velox

Punainen meri & Koillis-Afrikka

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Länsi-Eurooppa/Länsi-Afrikka

 

2a

 

Mustameri & Välimeri (bre)

3a 3c

 

 

Länsi- ja Keski-Aasia/Lounais- ja Etelä-Aasia

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

Eteläinen Afrikka

1c

 

 

Itäinen Afrikka

3a

 

 

Eurooppa (bre)

1c

 

 

Sterna dougallii arideensis

Madagaskar, Seychellit & Mascarene-saaret

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Pohjoinen Arabianmeri (Oman)

1c

 

 

Sterna vittata vittata

P. Edward, Marion, Crozet & Kerguelen/Etelä-Afrikka

1c

 

 

Sterna vittata tristanensis

Tristan da Cunha & Gough/Etelä-Afrikka

1c

 

 

Sterna hirundo hirundo

Etelä- ja Länsi-Eurooppa (bre)

 

 

1

Pohjois- ja Itä-Eurooppa (bre)

 

 

1

Länsi-Aasia (bre)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Läntinen Euraasia (bre)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Itä-Atlantti (bre)

3b

 

 

Mustameri & itäinen Välimeri (bre)

3c

 

 

Kaspianmeri (bre)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Länsi-Afrikka (bre)

1c

 

 

Sterna saundersi

Läntinen Etelä-Aasia, Punainen meri, Persianlahti & itäinen Afrikka

 

(1)

 

Sterna balaenarum

Namibia & Etelä-Afrikka/Atlantin rannikko Ghanaan asti

2

 

 

Sterna repressa

Läntinen Etelä-Aasia, Punainen meri, Persianlahti & itäinen Afrikka

 

2c

 

Chlidonias hybridus hybridus

Länsi-Eurooppa & Luoteis-Afrikka (bre)

3c

 

 

Mustameri & itäinen Välimeri (bre)

 

 

(1)

Kaspianmeri (bre)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Itäinen Afrikka (Kenia & Tansania)

1c

 

 

Eteläinen Afrikka (Malawista & Sambiasta Etelä-Afrikkaan)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Itä-Eurooppa & Länsi-Aasia/Afrikka

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

Eurooppa & Länsi-Aasia/Atlantin rannikko Afrikassa

 

2c

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Länsi-Afrikan rannikko & keskinen Afrikka

2

 

 

Itäinen ja eteläinen Afrikka

2

 

 


(1)  Kuten hyväksytty osapuolten toisessa istunnossa, joka pidettiin 25–27 päivänä syyskuuta 2002 Bonnissa Saksassa.


Top