Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2004_304_R_NS004

2004/634/EY: Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen tekemisestä
Tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojensopimus

OJ L 304, 30.9.2004, p. 32–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 051 P. 302 - 303

30.9.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004,

tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen tekemisestä

(2004/634/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevassa sopimuksessa (1), jäljempänä ’tulliyhteistyösopimus’, määrätään mahdollisuudesta laajentaa sopimusta tulliyhteistyön lisäämiseksi ja täydentää sitä tietyistä erikoisaloista tai -asioista tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on yhteisön puolesta neuvotellut Amerikan yhdysvaltojen kanssa sopimuksen tulliyhteistyösopimuksen laajentamisesta konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin, jäljempänä ’sopimus’.

(3)

Sopimuksella laajennetaan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen tulliyhteistyö konttiturvallisuuteen ja siihen liittyviin kysymyksiin. Sillä pyritään laajentamaan konttiturvallisuusaloite nopeasti ja onnistuneesti kaikkiin yhteisön satamiin, jotka täyttävät asiaankuuluvat edellytykset. Sopimuksessa vahvistetaan myös työohjelma uusia täytäntöönpanotoimia koskevaa yhteistyötä varten, mukaan luettuina standardien kehittäminen riskinhallintatekniikoille, osapuolien alueelle tuotavien erityisen riskialttiiden lähetysten yksilöimisen edellyttämä tietojen antaminen ja teollisuuden kumppanuusohjelmat.

(4)

Tullivalvontastandardien ulkoinen yhteensovittaminen Amerikan yhdysvaltojen kanssa on välttämätöntä toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi siten, että samalla taataan laillisen kontteja käyttävän kaupan jatkuminen. Erityisen tärkeää on varmistaa, että kaikki yhteisön satamat voivat osallistua konttiturvallisuusaloitteeseen yhdenmukaisten periaatteiden pohjalta ja että Yhdysvaltojen satamissa edistetään vastaavia standardeja. Sopimuksen suoranaisena tavoitteena ja sisältönä on siten helpottaa laillista kauppaa yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä varmistaen samalla turvallisuuden korkean tason molemminpuoliselta pohjalta mahdollistamalla yhteistyö sellaisilla erityisillä valvonta-aloilla toteutettavien toimien kehittämiseksi, joilla yhteisö on toimivaltainen.

(5)

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus laajentaa konttiturvallisuusaloite koskemaan kaikkia yhteisön satamia Amerikan yhdysvaltojen kanssa tehtävillä järjestelyillä, joissa yksilöidään konttiturvallisuusaloitteeseen osallistuvat yhteisön satamat ja vahvistetaan Yhdysvaltojen tulliviranomaisten sijoittaminen niihin, tai pitää voimassa tästä asiasta annetut periaatejulistukset, jos kyseiset järjestelyt ovat yhdenmukaisia Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sekä sopimuksella laajennetun tulliyhteistyösopimuksen kanssa.

(6)

On välttämätöntä varmistaa jäsenvaltioiden ja yhteisön toimielinten läheinen yhteistyö laajennetun tulliyhteistyösopimuksen mukaisen tulliyhteistyön tehostamiseksi ja laajentamiseksi entisestään.

(7)

Tätä varten olisi vahvistettava neuvottelumenettely, jolla jäsenvaltiot, jotka aikovat neuvotella Amerikan yhdysvaltojen kanssa järjestelyistä laajennetun tulliyhteistyösopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, ilmoittavat näistä aikeistaan välittömästi ja toimittavat niitä koskevat asiaankuuluvat tiedot. Jos jokin jäsenvaltio tai komissio lyhyiden määräaikojen puitteissa niin pyytää, jäsenvaltion ja komission olisi neuvoteltava keskenään näistä tiedoista.

(8)

Neuvottelujen päätarkoituksena olisi oltava tiedonvaihdon helpottaminen ja sen varmistaminen, että järjestelyt ovat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen sekä yhteisten politiikkojen ja etenkin laajennetussa tulliyhteistyösopimuksessa määriteltyjen Amerikan yhdysvaltojen kanssa yhteisten yhteistyöpuitteiden mukaiset.

(9)

Jos komissio katsoo, että järjestely, jonka jokin jäsenvaltio aikoo panna täytäntöön Amerikan yhdysvaltojen kanssa, on ristiriidassa laajennetun tulliyhteistyösopimuksen kanssa tai että asiaa olisi käsiteltävä laajennetun tulliyhteistyösopimuksen puitteissa, sen olisi ilmoitettava asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle.

(10)

Neuvottelumenettelyllä ei saisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden ja yhteisön toimivaltaan tehdä aiottuja järjestelyjä.

(11)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön puolesta tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuus allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai tehdä järjestelyjä Amerikan yhdysvaltojen kanssa yhteisön satamien ottamisesta mukaan konttiturvallisuusaloitteeseen. Tällaisissa järjestelyissä on viitattava laajennettuun tulliyhteistyösopimukseen, ja niiden on oltava sen mukaiset, mukaan lukien vähimmäisnormit sen jälkeen, kun ne on hyväksytty.

Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot voivat neuvotella keskenään sen varmistamiseksi, että tällaiset järjestelyt ovat laajennetun tulliyhteistyösopimuksen mukaiset.

2.   Ennen kuin jäsenvaltio aloittaa Amerikan yhdysvaltojen kanssa neuvottelut järjestelyistä muissa asioissa kuin niissä, joita tarkoitetaan 1 kohdassa, mutta jotka kuuluvat tulliyhteistyösopimuksen soveltamisalaan, sen on ilmoitettava tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä toimitettava niille ilmoituksen mukana kaikki asiaan liittyvät tiedot.

3.   Jäsenvaltiot tai komissio voi kahdeksan työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta pyytää neuvotteluja muiden jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Nämä neuvottelut on käytävä kolmen viikon kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Asian ollessa kiireellinen neuvottelut on käytävä viipymättä.

4.   Komissio antaa viimeistään viiden päivän kuluttua neuvottelujen päättymisestä kirjallisen lausunnon siitä, ovatko ilmoitetut järjestelyt laajennetun tulliyhteistyösopimuksen mukaiset, ja toteaa tarvittaessa tarpeen käsitellä asia mainitun sopimuksen puitteissa.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut neuvottelut käydään yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 247 artiklalla perustetussa komiteassa.

6.   Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille jäljennöksen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista järjestelyistä sekä niiden irtisanomisista tai muutoksista.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. McDOWELL


(1)  EYVL L 222, 12.8.1997, s. 17.

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2700/2000 (EYVL L 311, 12.12.2000, s. 17).


Tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan sopimuksen tehostamista sekä laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskeva Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen

SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ JA AMERIKAN YHDYSVALLAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan 28 päivänä toukokuuta 1997 allekirjoitetun sopimuksen, jäljempänä ’tulliyhteistyösopimus’, määräykset,

sekä:

(1)

Toteavat, että tulliyhteistyösopimuksessa mainitun Yhdysvaltojen tullilaitoksen korvaa 1 päivästä maaliskuuta 2003 Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos (U.S. Customs and Border Protection);

(2)

Palauttavat mieleen, että sopimuspuolet voivat tulliyhteistyösopimuksen 3 artiklan mukaisesti yhteisestä sopimuksesta laajentaa sen mukaisen yhteistyön aloja;

(3)

Palauttavat mieleen, että tulliyhteistyösopimuksen 22 artiklan mukaisesti tulliyhteistyösekakomitea koostuu sopimuspuolten tulliviranomaisten edustajista, jotka Euroopan yhteisössä ovat Euroopan yhteisöjen komission toimivaltaiset yksiköt yhteisön jäsenvaltioiden tulliviranomaisten avustamina ja Amerikan yhdysvalloissa sisäisen turvallisuuden ministeriön alainen Amerikan yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitos;

(4)

Toteavat, että tulliyhteistyösekakomitea on perustettu tulliyhteistyösopimuksen 22 artiklalla;

(5)

Toteavat tyytyväisinä Amerikan yhdysvaltojen ja yhteisön tulliviranomaisten väliset pitkäaikaiset, läheiset ja tuloksekkaat suhteet;

(6)

Ovat vakuuttuneita siitä, että tätä yhteistyötä voidaan edelleen tehostaa muun muassa lisäämällä asiaankuuluvien tietojen ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen, komission ja yhteisön jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kesken, jotta turvallisuuskysymykset tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi kansainvälisen kaupan yleisessä tullivalvonnassa;

(7)

Pitävät tärkeänä laajentaa yhteistyö koskemaan kaikkia kansainvälisen liikenteen muotoja ja kaikenlaisia tavaroita ja aluksi ennen kaikkea meriliikenteen konttikuljetuksia;

(8)

Ovat tietoisia yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen konttialuksia ja muita kuljetusmuotoja käyttävän kaupan laajuudesta ja siitä, että yhteisö ja Amerikan yhdysvallat ovat tärkeitä liikennekeskuksia monista eri maista saapuville konteille;

(9)

Toteavat, että maailmanlaajuisen meriliikenteen kontteja tuodaan Amerikan yhdysvaltoihin ja yhteisöön, jälleenlaivataan näillä alueilla tai kuljetetaan niiden kautta;

(10)

Ovat vakuuttuneita siitä, että kaikki terroristien yritykset häiritä maailmanlaajuista kauppaa kätkemällä terrorismiin tarkoitettuja aseita meriliikenteen kontteihin tai muihin tavarakuljetuksiin tai käyttämällä tällaisia tavarakuljetuksia aseina on torjuttava ennalta, estettävä ja kiellettävä;

(11)

Ovat vakuuttuneita tarpeesta parantaa yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen turvallisuutta samalla, kun laillista kauppaa helpotetaan;

(12)

Toteavat tärkeäksi kehittää mahdollisuuksien mukaan vastavuoroisia järjestelmiä, joilla turvataan ja helpotetaan laillista kauppaa samalla kun arvioidaan asianmukaisesti mahdolliset uhat;

(13)

Ovat tietoisia siitä, että laillisessa kaupassa voidaan saavuttaa huomattavasti parempi turvallisuus järjestelmällä, jossa tuontimaan tulliviranomaiset ovat yhteistyössä toimitusketjun aiemmissa vaiheissa mukana olleiden tulliviranomaisten kanssa, jotta käytössä olisi ajoissa tietoa ja sopiva tarkastustekniikka riskialttiiden konttien kohdentamiseksi ja seulomiseksi ennen kuin ne lähtevät satamasta tai lastaus- tai jälleenlaivauspaikasta;

(14)

Tukevat konttiturvallisuusaloitteen tavoitteita, koska sillä pyritään turvaamaan kansainvälistä kauppamerenkulkua tehostamalla yhteistyötä maailman satamissa, jotta riskialttiit kontit voidaan havaita ja tutkia sekä varmistaa niiden koskemattomuus kuljetuksen aikana;

(15)

Palauttavat mieliin tulliyhteistyösopimuksen 5 artiklan, jossa määritellään kyseisen sopimuksen ja niiden muiden kahdenvälisten tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien sopimusten välinen suhde, joita yhteisön yksittäiset jäsenvaltiot ja Amerikan yhdysvallat ovat tehneet tai saattavat tehdä keskenään;

(16)

Toteavat, että konttiturvallisuusaloitteen soveltaminen olisi laajennettava mahdollisimman pian koskemaan kaikkia yhteisön satamia, joissa konttialusliikenne Amerikan yhdysvaltojen kanssa ylittää tietyn vähimmäismäärän ja joissa tietyt vähimmäisvaatimukset täyttyvät sekä joissa on riittävä valvontateknologia,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tulliyhteistyösopimuksen nojalla tehtävää tulliyhteistyötä tehostetaan ja laajennetaan niiden meriliikenteen konttikuljetusten ja muiden tavarakuljetusten turvallisuuden parantamiseksi, jotka tuodaan Amerikan yhdysvaltoihin ja Euroopan yhteisöön, jälleenlaivataan näillä alueilla tai kuljetetaan niiden kautta.

2 artikla

Otetaan asianmukaisesti huomioon tulliyhteistyösopimuksen 5 artikla, jossa määritellään kyseisen sopimuksen ja yhteisön jäsenvaltioiden ja Amerikan yhdysvaltojen tulliyhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevien kahdenvälisten sopimusten sekä tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia täydentävien konttiturvallisuusaloitteeseen liittyvien periaatejulistusten välinen suhde.

3 artikla

Tehostetun ja laajennetun yhteistyön tavoitteita ovat muun muassa:

1)

tukea konttiturvallisuusaloitteen nopeaa ja menestyksekästä laajentamista kaikkiin yhteisön satamiin, jotka täyttävät asianmukaiset vaatimukset, ja edistää vastaavien normien soveltamista asianomaisissa Yhdysvaltojen satamissa;

2)

työskennellä yhdessä tulliin liittyvien näkökohtien vahvistamiseksi kansainvälisen kaupan logistiikkaketjun turvaamisessa ja ennen kaikkea tehostaa riskialttiiden konttialuskuljetusten havaitsemista ja turvaseulontaa;

3)

laatia mahdollisuuksien mukaan vähimmäisnormit riskinhallintatekniikkoja ja niihin liittyviä vaatimuksia ja ohjelmia varten; ja

4)

sovittaa mahdollisuuksien mukaan yhteen kaikilla niillä monenvälisillä foorumeilla, omaksuttavia kantoja, joilla konttien turvallisuutta koskevia kysymyksiä voidaan ottaa esiin ja käsitellä tarkoituksenmukaisella tavalla.

4 artikla

Tulliyhteistyösekakomitea pyrkii löytämään tarkoituksenmukaisen muodon ja sisällön niille asiakirjoille ja/tai toimenpiteille, joiden avulla tämän sopimuksen mukaisesti tehostettu ja laajennettu tulliyhteistyö toteutetaan.

5 artikla

Muodostetaan työryhmä, joka koostuu Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä komission edustajista, joita avustavat asiasta kiinnostuneet yhteisön jäsenvaltiot, ja joka tutkii ja antaa suosituksia tulliyhteistyösekakomitealle liitteessä mainituista ja muista aiheista.

6 artikla

Työryhmä antaa säännöllisesti Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen pääjohtajalle sekä komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston pääjohtajalle sekä vuosittain tulliyhteistyösekakomitealle kertomuksen työnsä edistymisestä.

7 artikla

Tämä sopimus tulee voimaan sopimuspuolten allekirjoituksin, joiden mukaisesti he ilmaisevat hyväksyntänsä tulla sopimuksen sitomiksi. Mikäli molemmat sopimuspuolet eivät allekirjoita sopimusta samana päivänä, se tulee voimaan sinä päivänä, jolloin jälkimmäinen allekirjoitus tapahtuu.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

Image

LIITE

Tulliyhteistyösopimuksen tehostamista ja laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen liite

Tulliyhteistyösopimuksen tehostamista ja laajentamista konttiturvallisuusyhteistyöhön ja siihen liittyviin kysymyksiin koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen sopimuksen 5 artiklalla perustettu työryhmä tutkii ja antaa suosituksia muun muassa seuraavista Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitoksen ja yhteisön tulliviranomaisten yhteistyötä koskevista aiheista varmistaakseen, että turvallisuuskysymykset tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi kansainvälisen kaupan yleisessä tullivalvonnassa:

a)

vähimmäisnormien määritteleminen, etenkin konttiturvallisuusaloitteeseen osallistumiseksi, ja sellaisten menetelmien suositteleminen, joilla nämä normit voidaan täyttää;

b)

kansainvälisen kaupan turvallisuusvalvontaa koskevien parhaiden toimintatapojen osoittaminen ja niiden soveltamisen laajentaminen, etenkin niiden, jotka on kehitetty konttiturvallisuusaloitteen nojalla;

c)

normien määritteleminen ja luominen mahdollisuuksien mukaan tiedoille, jotka tarvitaan Amerikan yhdysvaltoihin ja yhteisöön tuotavien, näillä alueilla jälleenlaivattavien tai niiden kautta kuljetettavien riskialttiiden tavarankuljetusten havaitsemiseksi;

d)

normien kehittäminen ja laatiminen mahdollisuuksien mukaan tällaisten riskialttiiden tavarankuljetusten kohdentamiseksi ja seulomiseksi vaihtamalla tietoja, käyttämällä automaattisia kohdennusjärjestelmiä ja kehittämällä tarkastustekniikoita ja seulontamenetelmiä koskevia vähimmäisnormeja;

e)

normien kehittäminen ja laatiminen mahdollisuuksien mukaan niitä teollisuuden kumppanuusohjelmia varten, jotka on laadittu tehostamaan toimitusketjun turvallisuutta ja helpottamaan laillisen kaupan liikkuvuutta;

f)

sellaisten lainsäädäntöä ja sääntelyä koskevien muutosten selvittäminen, jotka ovat tarpeen työryhmän suositusten toteuttamiseksi; ja

g)

tässä liitteessä esitettyjä kysymyksiä koskevan tehostetun ja laajennetun tulliyhteistyön toteuttamiseksi tarvittavien asiakirja- ja toimenpidetyyppien määritteleminen.


Top