Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_236_R_0033_01

Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

OJ L 236, 23.9.2003, p. 33–988 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

23.9.2003   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/33


ASIAKIRJA

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu


ENSIMMÄINEN OSA

PERIAATTEET

1 artikla

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisulla:

”alkuperäiset sopimukset”:

a)

Euroopan yhteisön perustamissopimusta (”EY:n perustamissopimus”) ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta (”Euratomin perustamissopimus”), sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla,

b)

sopimusta Euroopan unionista (”EU-sopimus”), sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla;

”nykyiset jäsenvaltiot” Belgian kuningaskuntaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Itävallan tasavaltaa, Portugalin tasavaltaa, Suomen tasavaltaa, Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa;

”unioni” Euroopan unionia sellaisena kuin se on perustettuna EU-sopimuksella;

”yhteisö” tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua yhteisöä;

”uudet jäsenvaltiot” Tšekin tasavaltaa, Viron tasavaltaa, Kyproksen tasavaltaa, Latvian tasavaltaa, Liettuan tasavaltaa, Unkarin tasavaltaa, Maltan tasavaltaa, Puolan tasavaltaa, Slovenian tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa;

”toimielimet” alkuperäisillä sopimuksilla perustettuja toimielimiä.

2 artikla

Alkuperäisten sopimusten määräykset sekä toimielinten ja Euroopan keskuspankin ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen, ja niitä sovelletaan näissä valtioissa kyseisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

3 artikla

1.   Tämän asiakirjan liitteessä I luetellut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla (jäljempänä ”Schengen-pöytäkirja”) osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää mahdollisesti annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen.

2.   Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, sitovatkin uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen, niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti, että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ja kun Euroopan parlamenttia on kuultu.

Neuvosto tekee päätöksensä niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä, joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön, ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan, jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön, yksimielisellä päätöksellä. Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin, joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat.

3.   Neuvoston Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen.

4.   Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat niiden oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen, jotka liittyvät erottamattomasti EU-sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen:

liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka liittymispäivänä ovat avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten, sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka neuvosto on laatinut EU-sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille;

ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi.

4 artikla

Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen EY:n perustamissopimuksen 122 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona, jota koskee poikkeus.

5 artikla

1.   Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin. Ne sitoutuvat liittymispäivästä alkaen liittymään kaikkiin nykyisten jäsenvaltioiden muihin sopimuksiin, jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin.

2.   Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään EY:n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin, jotka liittyvät erottamattomasti EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen, sekä niihin pöytäkirjoihin yhteisön tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana, jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, ja tätä varten ne sitoutuvat aloittamaan neuvottelut nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdäkseen niihin tarpeelliset mukautukset.

3.   Uudet jäsenvaltiot ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, yhteisöä tai unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet.

6 artikla

1.   Sopimukset ja yleissopimukset, jotka yhteisö on tehnyt tai joita yhteisö soveltaa väliaikaisesti tai jotka on tehty tai joita sovelletaan väliaikaisesti EU-sopimuksen 24 artiklan tai 38 artiklan mukaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion, kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa, sitovat uusia jäsenvaltioita alkuperäisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

2.   Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä yhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä, ja kyseisten valtioiden tekemiin, näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin.

Uusien jäsenvaltioiden liittymisestä jäljempänä 6 kohdassa mainittuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Valko-Venäjän, Kiinan, Chilen, Mercosurin ja Sveitsin kanssa tehtyihin sopimuksiin, joita yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä, sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä. Tämä menettely ei rajoita yhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin, jotka eivät liity liittymiseen. Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa. Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten.

3.   Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin uusia jäsenvaltioita koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita.

4.   Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen (1).

5.   Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta kyseisen sopimuksen (2) 128 artiklan mukaisesti.

6.   Uudet jäsenvaltiot soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä, jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian, Armenian, Azerbaidžanin, Bulgarian, Kroatian, Egyptin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Georgian, Israelin, Jordanian, Kazakhstanin, Kirgisian, Libanonin, Meksikon, Moldovan, Marokon, Romanian, Venäjän federaation, San Marinon, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Syyrian, Tunisian, Turkin, Turkmenistanin, Ukrainan ja Uzbekistanin kanssa, sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen liittymistä tekemien muiden sopimusten määräyksiä.

Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa, jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 2 kohdan toisen alakohdan määräysten mukaisesti. Jos pöytäkirjoja ei ole tehty liittymispäivään mennessä, yhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen.

7.   Uudet jäsenvaltiot soveltavat liittymispäivästä alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

Määrällisiä rajoituksia, joita yhteisö soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin, on mukautettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen yhteisöön. Tätä varten yhteisö voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen yhteisöön.

8.   Yhteisön teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan, uusien jäsenvaltioiden viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella.

Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten sopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä.

9.   Yhteisö hoitaa uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat näistä sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

Neuvosto tekee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

10.   Uudet jäsenvaltiot sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus.

Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä asiakirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa, uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi. Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta, sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti.

11.   Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla ja siinä määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2 ja 4-6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

12.   Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina yhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin.

Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä, joiden sopimuspuolena yhteisö myös on, jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen.

7 artikla

Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, sen määräyksiä ei saa olla väliaikaisesti soveltamatta, muuttaa tai kumota muutoin kuin alkuperäisten sopimusten tarkistamista koskevalla menettelyllä, josta määrätään kyseisissä sopimuksissa.

8 artikla

Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne, joihin tässä asiakirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, säilyy ennallaan; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen.

9 artikla

Tämän asiakirjan määräyksillä, joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa, että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä, on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä, ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä.

10 artikla

Tässä asiakirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä alkuperäisten sopimusten ja toimielinten antamien säädösten soveltamista.

TOINEN OSA

SOPIMUSTEN MUKAUTUKSET

I   OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

1   LUKU

Euroopan parlamentti

11 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, siten että uusi teksti tulee voimaan vaalikauden 2004-2009 alusta, seuraavasti:

”Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrä on seuraava:

Belgia

24

Tšekin tasavalta

24

Tanska

14

Saksa

99

Viro

6

Kreikka

24

Espanja

54

Ranska

78

Irlanti

13

Italia

78

Kypros

6

Latvia

9

Liettua

13

Luxemburg

6

Unkari

24

Malta

5

Alankomaat

27

Itävalta

18

Puola

54

Portugali

24

Slovenia

7

Slovakia

14

Suomi

14

Ruotsi

19

Yhdistynyt kuningaskunta

78”

2   LUKU

Neuvosto

12 artikla

1.   1 päivästä marraskuuta 2004 alkaen:

a)

EY:n perustamissopimuksen 205 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklassa:

i)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

1.”2.   Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia

12

Tšekin tasavalta

12

Tanska

7

Saksa

29

Viro

4

Kreikka

12

Espanja

27

Ranska

29

Irlanti

7

Italia

29

Kypros

4

Latvia

4

Liettua

7

Luxemburg

4

Unkari

12

Malta

3

Alankomaat

13

Itävalta

10

Puola

27

Portugali

12

Slovenia

4

Slovakia

7

Suomi

7

Ruotsi

10

Yhdistynyt kuningaskunta

29

Kun neuvoston ratkaisu tämän sopimuksen nojalla on tehtävä komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten enemmistöä.

Muissa tapauksissa ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.”

;

ii)

lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä.”

;

b)

korvataan EU-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Neuvoston jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä.”

c)

korvataan EU-sopimuksen 34 artiklassa 3 kohta seuraavasti:

”3.   Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä.”

2.   Kumotaan EU-sopimukseen ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan unionin laajentumisesta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohta.

3.   Siinä tapauksessa, että Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön tarvittava vähimmäismäärä vahvistetaan neuvoston päätöksellä tiukasti lineaarista, aritmeettista interpolointia soveltaen pyöristämällä se ylös- tai alaspäin lähimpään äänimäärään, joka jää 300 äänen neuvostoa koskevan 71 prosentin ja 25 jäsenvaltion EU:ta koskevan 72,27 prosentin väliin.

3   LUKU

Yhteisön tuomioistuin

13 artikla

1.   Korvataan EU-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin kolmeatoista ja vuoroin kahtatoista tuomaria.”

.

2.   Korvataan EU-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti:

”48 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on 25 tuomaria.”

.

4   LUKU

Talous- ja sosiaalikomitea

14 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 258 artiklan toinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 166 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Komitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia

12

Tšekin tasavalta

12

Tanska

9

Saksa

24

Viro

7

Kreikka

12

Espanja

21

Ranska

24

Irlanti

9

Italia

24

Kypros

6

Latvia

7

Liettua

9

Luxemburg

6

Unkari

12

Malta

5

Alankomaat

12

Itävalta

12

Puola

21

Portugali

12

Slovenia

7

Slovakia

9

Suomi

9

Ruotsi

12

Yhdistynyt kuningaskunta

24”

5   LUKU

Alueiden komitea

15 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 263 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

”Komitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia

12

Tšekin tasavalta

12

Tanska

9

Saksa

24

Viro

7

Kreikka

12

Espanja

21

Ranska

24

Irlanti

9

Italia

24

Kypros

6

Latvia

7

Liettua

9

Luxemburg

6

Unkari

12

Malta

5

Alankomaat

12

Itävalta

12

Puola

21

Portugali

12

Slovenia

7

Slovakia

9

Suomi

9

Ruotsi

12

Yhdistynyt kuningaskunta

24”

6   LUKU

Tieteellis-tekninen komitea

16 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Komiteassa on 39 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.”

7   LUKU

Euroopan keskuspankki

17 artikla

Lisätään EY:n perustamissopimukseen liitetyssä, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 18 olevaan 49 artiklaan kohta seuraavasti:

”49.3.   Yhden tai useamman maan tullessa jäsenvaltioiksi ja niiden kansallisten keskuspankkien tullessa osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ), Euroopan keskuspankin merkittyä pääomaa kasvatetaan ja EKP:lle siirrettävissä olevien valuuttavarantosaamisten enimmäismäärää korotetaan automaattisesti. Lisäys määritellään kertomalla voimassa olevat vastaavat määrät pääoman merkitsemisen mukautetun jakoperusteen puitteissa järjestelmään liittyvien kansallisten keskuspankkien painoarvojen ja EKPJ:ssä jo jäseninä olevien kansallisten keskuspankkien painoarvojen suhteella. Kunkin kansallisen pankin painoarvo pääoman merkitsemisen jakoperusteessa lasketaan 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 29 artiklan 2 kohtaa noudattaen. Tilastotietoja varten käytettävien viitejaksojen on oltava samat kuin viimeisimmässä 29 artiklan 3 kohdan mukaisessa painoarvojen viisivuotismukautuksessa käytetyt viitejaksot.”

II   OSASTO

MUUT MUKAUTUKSET

18 artikla

Lisätään EY:n perustamissopimuksen 57 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”Siltä osin kun on kyse Virossa ja Unkarissa olevista kansallisen lainsäädännön nojalla annetuista rajoituksista, asianomainen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1999.”

.

19 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Kyproksen tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltan tasavaltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan.”

KOLMAS OSA

PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET

I   OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT MUKAUTUKSET

20 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä II luetellut säädökset mukautetaan siten kuin siitä määrätään kyseisessä liitteessä.

21 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä III lueteltujen säädösten mukautukset, jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi, laaditaan kyseisessä liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 57 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin.

II   OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

22 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä IV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

23 artikla

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia tehdä tämän asiakirjan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin määräyksiin mukautukset, jotka voivat osoittautua yhteisön säännöstön muutosten vuoksi tarpeellisiksi. Mukautukset voidaan tehdä ennen liittymispäivää.

NELJÄS OSA

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET

I   OSASTO

SIIRTYMÄTOIMENPITEET

24 artikla

Tämän asiakirjan liitteissä V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ja XIV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan uusien jäsenvaltioiden osalta kyseisissä liitteissä määrätyin edellytyksin.

25 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan toisessa kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 107 artiklan toisessa kohdassa määrätään, ja ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdan, uusista jäsenvaltioista Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien määrät ovat liittymispäivästä alkaen Euroopan parlamentin vaalikauden 2004-2009 alkuun saakka seuraavat:

Tšekin tasavalta

24

Viro

6

Kypros

6

Latvia

9

Liettua

13

Unkari

24

Malta

5

Puola

54

Slovenia

7

Slovakia

14

2.   Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 1 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa määrätään, uusien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset nimeävät omasta keskuudestaan uusien jäsenvaltioiden kansoja edustavat jäsenet Euroopan parlamenttiin liittymispäivän ja Euroopan parlamentin vaalikauden 2004-2009 alun väliseksi kaudeksi kussakin noista valtioista vahvistettua menettelyä noudattaen.

26 artikla

1.   31 päivään lokakuuta 2004 saakka sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a)

EY:n perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohdan osalta:

 

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, sen jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia

5

Tšekin tasavalta

5

Tanska

3

Saksa

10

Viro

3

Kreikka

5

Espanja

8

Ranska

10

Irlanti

3

Italia

10

Kypros

2

Latvia

3

Liettua

3

Luxemburg

2

Unkari

5

Malta

2

Alankomaat

5

Itävalta

4

Puola

8

Portugali

5

Slovenia

3

Slovakia

3

Suomi

3

Ruotsi

4

Yhdistynyt kuningaskunta

10

b)

EY:n perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan sekä Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan osalta:

 

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

88 ääntä, jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta,

muissa tapauksissa 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

c)

EU-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen virkkeen osalta:

 

Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

d)

EU-sopimuksen 34 artiklan 3 kohdan osalta:

 

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

2.   Siinä tapauksessa, että Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön 31 päivään lokakuuta 2004 saakka tarvittava vähimmäismäärä vahvistetaan neuvoston päätöksellä niin, että se vastaa mahdollisimman tarkkaan 71,26:ta prosenttia kokonaisäänimäärästä.

27 artikla

1.   ”Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi” kutsutut Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom (3) 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa uusien jäsenvaltioiden kaupassa kolmansien maiden kanssa.

2.   Vuonna 2004 neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu yhdenmukainen alv-määräytymisperuste ja BKTL-peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta. Neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetyn budjettiepätasapainon korjauksen rahoittamista laskettaessa huomioon otettava BKTL-peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on myöskin kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta.

3.   Määritettäessä neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaista jäädytettyä osuutta vuodelle 2004 uusien jäsenvaltioiden rajattujen alv-perusteiden laskemisessa käytetään perusteena kahta kolmasosaa niiden rajaamattomasta alv-perusteesta ja kahta kolmasosaa niiden BKTL:sta.

28 artikla

1.   Euroopan yhteisöjen yleinen talousarvio vuodelle 2004 mukautetaan 1 päivänä toukokuuta 2004 voimaan tulevalla lisätalousarviolla siten, että siinä otetaan huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen.

2.   Ne alv- ja BKTL-perusteisten varojen kaksitoista kuukausittaista kahdestoistaosaa, jotka uusien jäsenvaltioiden on tämän lisätalousarvion mukaisesti maksettava, sekä tammikuun ja huhtikuun 2004 välistä aikaa koskevien, vain nykyisiin jäsenvaltioihin sovellettavien kuukausittaisten kahdestoistaosien taannehtivat mukautukset muutetaan kahdeksasosiksi, jotka pyydetään maksettaviksi toukokuun ja joulukuun 2004 välisenä aikana. Myöhemmistä vuonna 2004 vahvistetuista lisätalousarvioista johtuvat taannehtivat mukautukset muutetaan myöskin yhtä suuriksi osiksi, jotka pyydetään maksettaviksi vuoden loppuosan aikana.

29 artikla

Kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä liittymispäivästä alkaen yhteisö maksaa Tšekin tasavallalle, Kyprokselle, Maltalle ja Slovenialle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion mukaisena menoeränä vuonna 2004 yhden kahdeksasosan ja vuosina 2005 ja 2006 yhden kahdestoistaosan seuraavista talousarvioon otettavan tilapäisen korvauksen määristä:

(miljoonaa EUR vuoden 1999 hintoina)

 

2004

2005

2006

Tšekin tasavalta

125,4

178,0

85,1

Kypros

68,9

119,2

112,3

Malta

37,8

65,6

62,9

Slovenia

29,5

66,4

35,5

30 artikla

Kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä liittymispäivästä alkaen yhteisö maksaa Tšekin tasavallalle, Virolle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Maltalle, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion mukaisena menoeränä vuonna 2004 yhden kahdeksasosan ja vuosina 2005 ja 2006 yhden kahdestoistaosan seuraavista erityisen kertasuoritteisen kassavirtajärjestelyn määristä:

(miljoonaa EUR vuoden 1999 hintoina)

 

2004

2005

2006

Tšekin tasavalta

174,7

91,55

91,55

Viro

15,8

2,9

2,9

Kypros

27,7

5,05

5,05

Latvia

19,5

3,4

3,4

Liettua

34,8

6,3

6,3

Unkari

155,3

27,95

27,95

Malta

12,2

27,15

27,15

Puola

442,8

550,0

450,0

Slovenia

65,4

17,85

17,85

Slovakia

63,2

11,35

11,35

Erityiseen kertasuoritteiseen kassavirtajärjestelyyn sisältyvä 1 miljardin euron määrä Puolan osalta ja 100 miljoonan euron määrä Tšekin tasavallan osalta otetaan huomioon rakennerahastovarojen jakautumista vuosina 2004-2006 koskevissa laskelmissa.

31 artikla

1.   Jäljempänä lueteltujen uusien jäsenvaltioiden on maksettava seuraavat määrät hiili- ja terästutkimusrahastoon, josta säädetään EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta 27 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä 2002/234/EHTY (4):

(miljoonaa EUR käypinä hintoina)

Tšekin tasavalta

39,88

Viro

2,5

Latvia

2,69

Unkari

9,93

Puola

92,46

Slovenia

2,36

Slovakia

20,11

2.   Rahoitusosuudet hiili- ja terästutkimusrahastoon on maksettava neljässä erässä vuodesta 2006 alkaen seuraavasti ja kussakin tapauksessa vuoden ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä:

 

2006: 15%

 

2007: 20%

 

2008: 30%

 

2009: 35%

32 artikla

1.   Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, Phare-ohjelman (5), Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman (6), Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevien varojen (7), ISPA-ohjelman (8) ja SAPARD-ohjelman (9) nojalla ei saa tehdä rahoitussitoumuksia uusien jäsenvaltioiden hyväksi 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen. Uusia jäsenvaltioita kohdellaan samoin kuin nykyisiä jäsenvaltioita 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) määriteltyjen rahoitusnäkymien kolmen ensimmäisen otsakkeen mukaisten menojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen, jollei jäljempänä olevista yksittäisistä määritelmistä ja poikkeuksista muuta johdu tai tässä sopimuksessa toisin määrätä. Liitteessä XV vahvistetaan laajentumiseen liittyvien, rahoitusnäkymien 1, 2, 3 ja 5 otsakkeen lisämäärärahojen enimmäismäärät. Vuoden 2004 talousarvion nojalla ei saa kuitenkaan tehdä kyseisiä ohjelmia tai virastoja koskevia rahoitussitoumuksia ennen kuin asianomaisen uuden jäsenvaltion liittyminen on toteutunut.

2.   Edellä 1 kohtaa ei sovelleta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettaviin, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (11) 2 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 3 artiklan 3 kohdan mukaisiin menoihin, joihin voidaan myöntää yhteisön rahoitusta vasta liittymispäivästä alkaen tämän asiakirjan 2 artiklan mukaisesti.

Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettaviin, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (12) 47 a artiklan mukaisiin maaseudun kehittämismenoihin, jollei kyseiseen asetukseen tehdyssä, tämän asiakirjan liitteessä II olevassa muutoksessa esitetyistä edellytyksistä muuta johdu.

3.   Jollei 1 kohdan viimeisestä virkkeestä muuta johdu, uudet jäsenvaltiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan samojen ehtojen mukaisesti kuin nykyiset jäsenvaltiot Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion rahoituksen turvin. Ehdot, jotka on määritelty assosiaationeuvostojen päätöksissä sekä Euroopan yhteisöjen ja uusien jäsenvaltioiden välisissä sopimuksissa ja yhteisymmärrysmuistioissa, jotka koskevat uusien jäsenvaltioiden osallistumista yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan, korvataan kyseisiä ohjelmia ja virastoja koskevilla säännöksillä 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.

4.   Jos joku liittymissopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainituista valtioista ei liity yhteisöön vuoden 2004 aikana, kaikki kyseisen valtion tekemät tai kyseisestä valtiosta tehdyt, vuoden 2004 rahoitusnäkymien kolmen ensimmäisen otsakkeen mukaisia menoja koskevat rahoitushakemukset mitätöityvät. Siinä tapauksessa asianomaisen assosiaationeuvoston päätöstä, sopimusta tai yhteisymmärrysmuistiota sovelletaan edelleen kyseisen valtion osalta koko vuoden 2004 ajan.

5.   Jos tarvitaan toimenpiteitä helpottamaan siirtymistä liittymistä edeltävästä järjestelmästä tämän artiklan soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa vaaditut toimenpiteet.

33 artikla

1.   Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat Phare-ohjelman (13), Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman (14) mukaisia tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimuksia, täytäntöönpanoa ja liittymistä edeltävän tuen maksuja sekä Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevia varoja (15).

Komissio luopuu tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevasta ennakkovalvonnasta tässä tarkoituksessa tehdyllä komission päätöksellä, kun laajennetusta hajautetusta täytäntöönpanojärjestelmästä (EDIS) on annettu myönteinen arvio niiden perusteiden ja vaatimusten mukaisesti, joista säädetään Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 (16) liitteessä.

Jos komission päätöstä ennakkovalvonnasta luopumisesta ei ole tehty ennen liittymispäivää, niiden sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jolloin komission päätös tehdään, ei voida hakea liittymistä edeltävää tukea.

Jos komission päätökset ennakkovalvonnasta luopumisesta kuitenkin poikkeuksellisesti siirtyvät liittymispäivän jälkeen uuden jäsenvaltion viranomaisista riippumattomista syistä, komissio voi hyväksyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa liittymistä edeltävän tuen hakemisen sellaisten sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja komission päätöksen tekopäivän välisenä aikana, ja liittymistä edeltävän tuen toteuttamisen jatkamisen rajoitetuksi ajaksi komission suorittaman, tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevan ennakkovalvonnan alaisuudessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden nojalla talousarvioon ennen liittymistä tehtyjä kokonaissitoumuksia, mukaan lukien liittymisen jälkeen tehdyt ja rekisteröidyt yksittäiset oikeudelliset sitoumukset ja maksut, on hallinnoitava edelleen liittymistä edeltäviä rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen ja määräysten avulla ja ne on veloitettava vastaavista talousarvion luvuista, kunnes kyseiset ohjelmat ja hankkeet ovat päättyneet. Liittymisen jälkeen aloitettavissa julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä sovelletaan kuitenkin asianomaisia yhteisön direktiivejä.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua liittymistä edeltävää tukea koskeva viimeinen ohjelmasuunnittelu suoritetaan viimeisenä liittymistä edeltävänä täytenä kalenterivuotena. Näiden ohjelmien nojalla suoritettavista toimista on tehtävä sopimus kahden seuraavan vuoden aikana ja maksut suoritettava rahoituspöytäkirjan (17) mukaisesti, tavallisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä sitoumuksen tekemisestä. Sopimuskautta ei pidennetä. Poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maksukautta voidaan pidentää rajoitetusti.

4.   Jotta varmistettaisiin 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden sekä ISPA-ohjelman (18) vaiheittainen lopettaminen ja moitteeton siirtyminen ennen liittymistä sovellettavista säännöistä liittymisen jälkeen sovellettaviin sääntöihin, komissio toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarpeellisen sääntömääräisen henkilöstön määrä pidetään ennallaan uusissa jäsenvaltioissa liittymisen jälkeen enintään 15 kuukautta. Tänä aikana sellaiset virkamiehet, jotka on nimitetty toimiin uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä ja joita pyydetään jäämään kyseisten valtioiden palvelukseen liittymispäivän jälkeen, saavat poikkeuksellisesti samanlaiset taloudelliset ja aineelliset edut, joita komissio sovelsi ennen liittymistä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteen X ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (19). Liittymistä edeltävän tuen hallinnoimiseen tarvittavat hallinnolliset menot, mukaan lukien muun henkilöstön palkat, katetaan vuonna 2004 ja vuoden 2005 heinäkuun loppuun asti asianomaisten liittymistä edeltävien talousarvioiden budjettikohdasta ”toimien tukimenot” (talousarvion entinen B osa) tai vastaavista 1 kohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä sekä ISPA-ohjelmaa koskevista budjettikohdista.

5.   Jos asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisesti hyväksyttyjä hankkeita ei enää voida rahoittaa kyseisen välineen nojalla, ne voidaan liittää maaseudun kehittämisohjelmaan ja rahoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta. Jos erityiset siirtymätoimenpiteet ovat tältä osin tarpeen, komission on hyväksyttävä ne rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 (20) 50 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

34 artikla

1.   Liittymispäivän ja vuoden 2006 lopun välisenä aikana Euroopan unioni antaa uusille jäsenvaltioille tilapäistä taloudellista tukea, jäljempänä ”siirtymäjärjestely”, niiden hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen ja lujittamiseen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen valvomiseksi sekä parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämiseksi muiden samassa asemassa olevien viranomaisten kanssa.

2.   Tuki perustuu jatkuvaan tarpeeseen lujittaa tiettyjen alojen institutionaalisia valmiuksia toimilla, joita ei voida rahoittaa rakennerahastoista; näitä aloja ovat erityisesti seuraavat:

oikeus- ja sisäasiat (oikeuslaitoksen lujittaminen, ulkorajojen valvonta, lahjonnan torjuntastrategia, lainvalvontavalmiuksien tehostaminen),

varainhoidon valvonta,

yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta,

sisämarkkinat, tulliliitto mukaan luettuna,

ympäristö,

eläinlääkintähallinto ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien hallinnollisten valmiuksien kehittäminen,

maatalouden ja maaseudun kehittämisen hallinto- ja valvontarakenteet, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) mukaan luettuna,

ydinturvallisuus (ydinturvaviranomaisten, niiden teknisten tukiorganisaatioiden ja valtion ydinjätehuoltolaitosten tehokkuuden ja toimivallan lujittaminen),

tilastot,

julkisen hallinnon kehittäminen niiden komission kattavassa seurantaraportissa yksilöityjen tarpeiden mukaisesti, joita rakennerahastot eivät kata.

3.   Siirtymäjärjestelyn mukaisesta tuesta päätetään taloudellisen tuen myöntämisestä eräille Keski- ja Itä-Euroopan maille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 (21) 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen (22) 53 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevissa julkisten hallintolaitosten välisissä kumppanuushankkeissa sovelletaan edelleen jäsenvaltioissa olevien yhteyspisteverkostojen kautta tapahtuvaa ehdotuspyyntömenettelyä, kuten nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdyissä puitesopimuksissa määrätään liittymistä edeltävän tuen osalta.

Siirtymäjärjestelyyn tarkoitetut maksusitoumusmäärärahat ovat vuoden 1999 hintoina 200 miljoonaa euroa vuonna 2004, 120 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 60 miljoonaa euroa vuonna 2006. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

35 artikla

1.   Tilapäisenä välineenä otetaan käyttöön Schengen-järjestely, jonka tarkoituksena on auttaa tukea saavia jäsenvaltioita liittymispäivän ja vuoden 2006 lopun välillä rahoittamaan toimia unionin uusilla ulkorajoilla Schengenin säännöstön ja ulkorajojen valvonnan täytäntöönpanemiseksi.

Niiden puutteiden korjaamiseksi, jotka on havaittu valmistauduttaessa osallistumaan Schengeniin, seuraavanlaiset toimet ovat rahoituskelpoisia Schengen-järjestelyn puitteissa:

investoinnit rajanylityspaikkojen infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten rakentamiseen, remontoimiseen tai ajantasaistamiseen

investoinnit toimintaan liittyviin laitteisiin (esim. laboratoriolaitteet, havaitsemisvälineet, Schengenin tietojärjestelmä SIS 2:een liittyvät tietokonelaitteet ja -ohjelmistot, ajoneuvot)

rajavartijoiden kouluttaminen

tuki logistiikan ja toimien kustannuksia varten.

2.   Schengen-järjestelyyn osoitetaan liittymispäivästä alkaen seuraavat määrät kertaluonteisina tukimaksuina jäljempänä luetelluille tukea saaville jäsenvaltioille:

(miljoonaa EUR, vuoden 1999 hintoina)

 

2004

2005

2006

Viro

22,9

22,9

22,9

Latvia

23,7

23,7

23,7

Liettua

44,78

61,07

29,85

Unkari

49,3

49,3

49,3

Puola

93,34

93,33

93,33

Slovenia

35,64

35,63

35,63

Slovakia

15,94

15,93

15,93

3.   Tukea saavat jäsenvaltiot ovat vastuussa tämän artiklan mukaisten yksittäisten toimien valinnasta ja täytäntöönpanosta. Ne ovat vastuussa myös järjestelyn käytön koordinoimisesta muista yhteisön välineistä saatavan tuen kanssa, yhteensopivuuden varmistamisesta yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden kanssa sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen noudattamisesta.

Kertaluonteiset tukimaksut on käytettävä kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä maksamisesta, ja komissio perii takaisin käyttämättömät tai perusteettomasti käytetyt varat. Tukea saavien jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kolmen vuoden määräajan päättymisestä kattava kertomus kertaluonteisten tukimaksujen taloudellisesta toteuttamisesta sekä selvitys menojen perusteluiksi.

Tukea saava valtio täyttää tämän velvollisuuden rajoittamatta komission vastuuta Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta ja hajautettuun hallintoon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

4.   Komissiolla on oikeus suorittaa tarkastuksia Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kautta. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin voivat myös suorittaa tarkastuksia paikan päällä soveltuvien menettelyjen mukaisesti.

5.   Komissio voi antaa tämän järjestelyn toiminnan kannalta tarvittavia teknisiä säännöksiä.

36 artikla

Edellä 29, 30, 34 ja 35 artiklassa tarkoitettuja määriä mukautetaan vuosittain osana 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 15 kohdassa vahvistettua teknistä mukautusta.

II   OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

37 artikla

1.   Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, uusi jäsenvaltio voi enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi yhteismarkkinoiden talouteen.

Nykyinen jäsenvaltio voi samoin edellytyksin pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen yhden tai useamman uuden jäsenvaltion suhteen.

2.   Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio vahvistaa tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet kiireellisellä menettelyllä sekä täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia, ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten edut, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

3.   Toimenpiteissä, jotka ovat sallittuja 2 kohdan mukaisesti, voidaan poiketa EY:n perustamissopimuksen säännöistä sekä tästä asiakirjasta siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle.

38 artikla

Jos uusi jäsenvaltio ei ole onnistunut panemaan täytäntöön liittymisneuvottelujen yhteydessä antamiaan sitoumuksia aiheuttaen näin vakavaa häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, mukaan lukien kaikki sellaisiin alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät sitoumukset, jotka koskevat rajat ylittäviä vaikutuksia omaavia taloudellisia toimia, tai välittömän riskin tällaisen häiriön syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen tämän asiakirjan voimaantulopäivää seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toteuttaa asiaankuuluvia toimenpiteitä.

Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, ja tarvittaessa sovellettava olemassa olevia alakohtaisia suojajärjestelyjä. Näitä suojatoimenpiteitä ei kuitenkaan saa käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja se voi tulla voimaan jo liittymispäivänä. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus pannaan täytäntöön. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin asianomaisia sitoumuksia ei ole täytetty. Komissio voi mukauttaa toimenpiteitä tarvittaessa sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy sitoumustensa täyttämisessä. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

39 artikla

Jos EU-sopimuksen VI osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen rikosoikeuden alalla liittyvien puitepäätösten tai muiden asiaankuuluvien sitoumusten, yhteistyövälineiden ja päätösten sekä EY:n perustamissopimuksen IV osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen yksityisoikeudellisissa asioissa liittyvien direktiivien ja asetusten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa on uudessa jäsenvaltiossa vakavia puutteita tai välitön riski tällaisten puutteiden syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen tämän asiakirjan voimaantulopäivää seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja jäsenvaltioita kuultuaan toteuttaa asiaankuuluvia toimenpiteitä ja täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Kyseiset toimenpiteet voivat merkitä asianomaisten säännösten ja päätösten soveltamisen tilapäistä keskeyttämistä uuden jäsenvaltion ja minkä tahansa muun jäsenvaltion tai muiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tiiviin oikeudellisen yhteistyön jatkumista. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja se voi tulla voimaan jo liittymispäivänä. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun puutteet on korjattu. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin kyseisiä puutteita on. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan tarvittaessa mukauttaa toimenpiteitä sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy todettujen puutteiden korjaamisessa. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

40 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, uusien jäsenvaltioiden kansallisten säännösten täytäntöönpano liitteissä V-XIV tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä.

41 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä tässä asiakirjassa esitettyjen edellytysten mukaisesti sovellettavasta yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvaan järjestelmään, komission on toteutettava ne sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 (23) 42 artiklan 2 kohdassa tai tarvittaessa maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa tarkoitettua menettelyä tai sovellettavassa lainsäädännössä säädettyä asianmukaista komiteamenettelyä noudattaen. Tässä artiklassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet voidaan toteuttaa kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia pidentää kyseistä kautta.

Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen yhteisen maatalouspolitiikan välineiden täytäntöönpanoon liittyvät siirtymätoimenpiteet, jotka ovat liittymisen vuoksi tarpeen, toteuttaa ennen liittymispäivää neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai, kun ne vaikuttavat komission alunperin hyväksymiin välineisiin, komissio kyseisten välineiden hyväksymiseen vaadittavaa menettelyä noudattaen.

42 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisön eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa nämä toimenpiteet sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn asianmukaisen komiteamenettelyn mukaisesti. Kyseisiä toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen.

VIIDES OSA

TÄMÄN ASIAKIRJAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

I   OSASTO

TOIMIELINTEN JA MUIDEN ELINTEN JÄRJESTÄYTYMINEN

43 artikla

Euroopan parlamentti tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

44 artikla

Neuvosto tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

45 artikla

1.   Unioniin liittyvillä valtioilla on oikeus saada kansalaisensa komission jäseneksi.

2.   Sen estämättä, mitä EY:n perustamissopimuksen 213 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 214 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 214 artiklan 2 kohdassa sekä Euratomin perustamissopimuksen 126 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrätään:

a)

kunkin uuden jäsenvaltion kansalainen nimitetään komission jäseneksi asianomaisen valtion liittymispäivästä alkaen. Neuvosto nimittää komission uudet jäsenet määräenemmistöllä ja yhteisestä sopimuksesta komission puheenjohtajan kanssa,

b)

a alakohdan nojalla nimitettyjen komission jäsenten samoin kuin niiden jäsenten, jotka on nimitetty 23 päivänä tammikuuta 2000, toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2004,

c)

uusi komissio, joka muodostuu siten, että siinä on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, aloittaa tehtäviensä hoitamisen 1 päivänä marraskuuta 2004; tämän uuden komission jäsenten toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009,

d)

korvataan EU-sopimukseen ja EY:n perustamissopimuksiin liitetyn, Euroopan unionin laajentumisesta tehdyn pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus päivämäärään 1 päivä tammikuuta 2005 viittauksella päivämäärään 1 päivä marraskuuta 2004.

3.   Komissio tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät muutokset.

46 artikla

1.   Yhteisöjen tuomioistuimeen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen nimitetään molempiin kymmenen tuomaria.

2.

a)

Viiden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2006. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2009.

b)

Viiden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2004. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2007.

3.

a)

Yhteisöjen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

b)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset yhteisymmärryksessä yhteisöjen tuomioistuimen kanssa.

c)

Mukautetuille työjärjestyksille on saatava neuvoston määräenemmistön hyväksyminen.

4.   Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ennen liittymispäivää, täysistuntoon kokoontuneet tuomioistuimet tai jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat liittymispäivää edeltävänä päivänä voimassa ollutta työjärjestystä.

47 artikla

Tilintarkastustuomioistuinta täydennetään nimittämällä siihen kymmenen lisäjäsentä kuuden vuoden toimikaudeksi.

48 artikla

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään nimeämällä siihen 95 uusien jäsenvaltioiden järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

49 artikla

Alueiden komiteaa täydennetään nimeämällä siihen 95 uusien jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajaa, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

50 artikla

1.   Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tieteellis-teknisen komitean nykyisten jäsenten toimikausi päättyy tämän asiakirjan tullessa voimaan.

2.   Neuvosto nimeää liittymisajankohtana tieteellis-teknisen komitean uudet jäsenet Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

51 artikla

Liittymisen edellyttämät mukautukset tehdään alkuperäisillä sopimuksilla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen.

52 artikla

1.   Liitteessä XVI lueteltujen komiteoiden, ryhmien ja muiden perussopimuksilla perustettujen tai lainsäätäjän perustamien elinten uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

2.   Liitteessä XVII lueteltujen komiteoiden ja komission perustamien ryhmien uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

3.   Liitteessä XVIII luetellut komiteat muodostetaan liittymisajankohtana kokonaan uudelleen.

II   OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS

53 artikla

Liittymisestä alkaen uusia jäsenvaltioita pidetään niinä, joille EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset osoitetaan, sikäli kuin nämä direktiivit ja päätökset on osoitettu kaikille nykyisille jäsenvaltioille. Muiden kuin sellaisten direktiivien ja päätösten osalta, jotka tulevat voimaan EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, uusien jäsenvaltioiden katsotaan saaneen tiedon näistä direktiiveistä ja päätöksistä liittymisajankohtana.

54 artikla

Uudet jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymispäivästä alkaen EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten säännöksiä ja määräyksiä, jollei 24 artiklassa tarkoitetuissa liitteissä tai tämän asiakirjan tai sen liitteiden muissa määräyksissä ole annettu muuta määräaikaa.

55 artikla

Neuvosto voi 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä toteuttaa yksimielisesti komission ehdotuksesta uuden jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimenpiteitä, jotka merkitsevät väliaikaista poikkeusta toimielinten 1 päivän marraskuuta 2002 ja liittymissopimuksen allekirjoittamispäivän välisenä aikana antamista säädöksistä.

56 artikla

Jollei toisin määrätä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän asiakirjan 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettuihin liitteisiin II, III ja IV sisältyvien määräysten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

57 artikla

1.   Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä asiakirjassa tai sen liitteissä, kyseiset mukautukset tehdään 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kyseiset mukautukset tulevat voimaan liittymisestä alkaen.

2.   Tätä varten tarvittavat tekstit laatii joko neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai komissio, riippuen siitä, kumpi näistä kahdesta on antanut alkuperäiset säädökset.

58 artikla

Toimielinten ja Euroopan keskuspankin ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto tai komissio taikka Euroopan keskuspankki on laatinut latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakin, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ovat liittymispäivästä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin yhdellätoista nykyisellä kielellä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos nykyisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä.

59 artikla

Uudet jäsenvaltiot toimittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa uusien jäsenvaltioiden alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

III   OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

60 artikla

Tämän asiakirjan liitteet I-XVIII, lisäykset ja pöytäkirjat N:o 1-10 ovat erottamaton osa tätä asiakirjaa.

61 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta, Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, mukaan lukien sopimukset Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, ja Helleenien tasavallan, ja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan, sekä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisinä toisintoina.

Näiden sopimusten latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit liitetään tähän asiakirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut, ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen perustamissopimusten tekstit.

62 artikla

Pääsihteeri toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

(3)  EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

(4)  EYVL L 79, 22.3.2002, s. 42.

(5)  Asetus (ETY) N:o 3906/89 (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11) sellaisena kuin se on muutettuna.

(6)  Asetus (EY) N:o 2760/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 49) sellaisena kuin se on muutettuna.

(7)  Asetus (EY) N:o 555/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3) sellaisena kuin se on muutettuna.

(8)  Asetus (EY) N:o 1267/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73) sellaisena kuin se on muutettuna.

(9)  Asetus (EY) N:o 1268/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87).

(10)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 6 päivänä toukokuuta 1999, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta (EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1).

(11)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(12)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(13)  Asetus (ETY) N:o 3906/89 (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11) sellaisena kuin se on muutettuna.

(14)  Asetus (EY) N:o 2760/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 49) sellaisena kuin se on muutettuna.

(15)  Asetus (EY) N:o 555/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3) sellaisena kuin se on muutettuna.

(16)  EYVL L 232, 2.9.1999, s. 34.

(17)  Sellaisena kuin se on Phare-ohjelman suuntaviivoissa (SEC(1999) 1596, päivitetty 6.9.2002 asiakirjalla C 3303/2).

(18)  Asetus (EY) N:o 1267/99 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73) sellaisena kuin se on muutettuna.

(19)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2265/2002 (EYVL L 347, 20.12.2002, s. 1).

(20)  EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1).

(21)  EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2500/2001 (EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1).

(22)  Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

(23)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.


LIITE I

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklassa)

1.

Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehty sopimus (1).

2.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (2) sekä siihen liittyvien päätösasiakirjan ja yhteisten julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

1 artikla siltä osin kuin se liittyy tässä kohdassa oleviin määräyksiin, 3-7 artikla lukuun ottamatta 5 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 13 artikla, 26-27 artikla, 39 artikla, 44-59 artikla, 61-63 artikla, 65-69 artikla, 71-73 artikla, 75-76 artikla, 82 artikla, 91 artikla, 126-130 artikla siltä osin kuin ne liittyvät tässä kohdassa oleviin määräyksiin ja 136 artikla; päätösasiakirjassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

3.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä tehtyjen sopimusten, niiden päätösasiakirjojen ja niihin liittyvien julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

a)

27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitettu sopimus Italian tasavallan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

b)

25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Espanjan kuningaskunnan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

c)

25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Portugalin tasavallan liittymisestä:

4, 5 ja 6 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

d)

6 päivänä marraskuuta 1992 allekirjoitettu sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä:

3, 4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

e)

28 päivänä huhtikuuta 1995 allekirjoitettu sopimus Itävallan tasavallan liittymisestä:

4 artikla

päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

f)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan kuningaskunnan liittymisestä:

4 artikla, 5 artiklan 2 kohta ja 6 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3;

g)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Suomen tasavallan liittymisestä:

4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3

päätösasiakirjan III osassa oleva Suomen tasavallan hallituksen julistus Ahvenanmaasta;

h)

19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä:

4 ja 5 artikla

päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

4.

Seuraavien tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätösten määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

 

SCH/Com-ex (93) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, ministerien ja valtiosihteerien julistuksista

 

SCH/Com-ex (93) 14 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan torjumisessa

 

SCH/Com-ex (93) 22 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuudesta

 

SCH/Com-ex (94) 16 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, yhteisistä maahantulo- ja maastapoistumisleiman ominaisuuksista

 

SCH/Com-ex (94) 28 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen

 

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

 

SCH/Com-ex (95) 21 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja yksittäisten tietojen vaihtamisesta

 

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, perustettavasta task force -ryhmästä siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

 

SCH/Com-ex (98) 17 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuudesta

 

SCH/Com-ex (98) 26 def. Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta

 

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, yhteisen käsikirjan toimittamisesta valtioille, joiden kanssa käydään konkreettisia neuvotteluja Euroopan unioniin liittymisestä

 

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

 

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajatylittävästä poliisiyhteistyöstä rikollisuuden ehkäisyn ja suojelun alalla

 

SCH/Com-ex (98) 52 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

 

SCH/Com-ex (98) 57 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, kutsua, ylläpitositoumusta ja majoitusta koskevana todisteena käytettävän yhdenmukaisen asiakirjan käyttöönotosta

 

SCH/Com-ex (98) 59 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä

 

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, huumausaineita koskevasta tilanteesta

 

SCH/Com-ex (99) 6 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, televiestintää koskevasta Schengen-säännöstöstä

 

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteyshenkilöistä

 

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemisesta

 

SCH/Com-ex (99) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, laittomasta asekaupasta

 

SCH/Com-ex (99) 13 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista:

Yhteisen konsuliohjeiston liitteet 1-3, 7, 8 ja 15

Yhteinen käsikirja, siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin, mukaan lukien liitteet 1, 5, 5 a, 6, 10, 13

 

SCH/Com-ex (99) 18 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, rangaistavien tekojen ehkäisyssä ja tutkimisessa noudatettavista poliisiyhteistyön periaatteista

5.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean julistukset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

 

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, luovutuksesta

 

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 1998, alaikäisten kaappauksista.

6.

Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun keskusryhmän päätökset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

 

SCH/C (98) 117 Keskusryhmän päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, toimenpiteistä laittoman maahanmuuton torjumiseksi

 

SCH/C (99) 25 Keskusryhmän päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista.

7.

Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät säädökset:

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1)

 

Neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 49)

 

Neuvoston päätös 1999/435/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Schengenin säännöstön määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1)

 

Neuvoston päätös 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17)

 

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31)

 

Neuvoston päätös 1999/848/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 58)

 

Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43)

 

Neuvoston päätös 2000/586/YOS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 4 ja 5 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan ja 65 artiklan 2 kohdan muuttamista koskevasta menettelystä (EYVL L 248, 3.10.2000, s. 1)

 

Neuvoston päätös 2000/751/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan joidenkin osien luokituksen kumoamisesta (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 29)

 

Neuvoston päätös 2000/777/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, Schengenin säännöstön soveltamisesta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Islannissa ja Norjassa (EYVL L 309, 9.12.2000

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1)

 

Neuvoston asetus N:o 789/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2)

 

Neuvoston asetus N:o 790/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 5)

 

Neuvoston päätös 2001/329/EY, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston VI osan ja liitteiden 3, 6 ja 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteiden 5a, 6a ja 8 ajantasaistamisesta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 32), siltä osin kuin se liittyy yhteisen konsuliohjeiston liitteeseen 3 ja yhteisen käsikirjan liitteeseen 5a

 

Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45)

 

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 1)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7)

 

Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20)

 

Neuvoston päätös 2002/352/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 47)

 

Neuvoston päätös 2002/353/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan II osan luokituksen kumoamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 49)

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1)

 

Neuvoston päätös 2002/587/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 50)

 

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1)

 

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17).


(1)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13.

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.


LIITE II

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa

1.   TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A.   MOOTTORIAJONEUVOT

1.   31970 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31978 L 0315: neuvoston direktiivi 78/315/ETY, annettu 21.12.1977 (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 1)

31978 L 0547: neuvoston direktiivi 78/547/ETY, annettu 12.6.1978 (EYVL L 168, 26.6.1978, s. 39)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31980 L 1267: neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16.12.1980 (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 34)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0358: neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 51)

31987 L 0403: neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 44)

31992 L 0053: neuvoston direktiivi 92/53/ETY, annettu 18.6.1992 (EYVL L 225, 10.8.1992, s. 1)

31993 L 0081: komission direktiivi 93/81/ETY, annettu 29.9.1993 (EYVL L 264, 23.10.1993, s. 49)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

31996 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/27/EY, annettu 20.5.1996 (EYVL L 169, 8.7.1996, s. 1)

31996 L 0079: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY, annettu 16.12.1996 (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 7)

31997 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY, annettu 22.7.1997 (EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1)

31998 L 0014: komission direktiivi 98/14/EY, annettu 6.2.1998 (EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1)

31998 L 0091: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14.12.1998 (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25)

32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26.6.2000 (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9)

32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27.9.2001 (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21)

32001 L 0085: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20.11.2001 (EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1)

32001 L 0092: komission direktiivi 2001/92/EY, annettu 30.10.2001 (EYVL L 291, 8.11.2001, s. 24)

32001 L 0116: komission direktiivi 2001/116/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1)

(a)

Korvataan liitteessä VII olevan 1 osan luettelo seuraavasti:

 

”1 Saksa

 

2 Ranska

 

3 Italia

 

4 Alankomaat

 

5 Ruotsi

 

6 Belgia

 

7 Unkari

 

8 Tšekin tasavalta

 

9 Espanja

 

11 Yhdistynyt kuningaskunta

 

12 Itävalta

 

13 Luxemburg

 

17 Suomi

 

18 Tanska

 

20 Puola

 

21 Portugali

 

23 Kreikka

 

24 Irlanti

 

26 Slovenia

 

27 Slovakia

 

29 Viro

 

32 Latvia

 

36 Liettua

 

CY Kypros

 

MT Malta.”

;

(b)

Korvataan liitteessä IX olevan I osan sivulla 2 ja II osan sivulla 2 kohta 47 seuraavasti:

Image

.

2.   31970 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31973 L 0350: komission direktiivi 73/350/ETY, annettu 7.11.1973 (EYVL L 321, 22.11.1973, s. 33)

31977 L 0212: neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8.3.1977 (EYVL L 66, 12.3.1977, s. 33)

31981 L 0334: komission direktiivi 81/334/ETY, annettu 13.4.1981 (EYVL L 131, 18.5.1981, s. 6)

31984 L 0372: komission direktiivi 84/372/ETY, annettu 3.7.1984 (EYVL L 196, 26.7.1984, s. 47)

31984 L 0424: neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3.9.1984 (EYVL L 238, 6.9.1984, s. 31)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31992 L 0097: neuvoston direktiivi 92/97/ETY, annettu 10.11.1992 (EYVL L 371, 19.12.1992, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0020: komission direktiivi 96/20/EY, annettu 27.3.1996 (EYVL L 92, 13.4.1996, s. 23)

31999 L 0101: komission direktiivi 1999/101/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 41)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2. kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

3.   31970 L 0220: Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31974 L 0290: neuvoston direktiivi 74/290/ETY, annettu 28.5.1974 (EYVL L 159, 15.6.1974, s. 61)

31977 L 0102: komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30.11.1976 (EYVL L 32, 3.2.1977, s. 32)

31978 L 0665: komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14.7.1978 (EYVL L 223, 14.8.1978, s. 48)

31983 L 0351: neuvoston direktiivi 83/351/ETY, annettu 16.6.1983 (EYVL L 197, 20.7.1983, s. 1)

31988 L 0076: neuvoston direktiivi 88/76/ETY, annettu 3.12.1987 (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 1)

31988 L 0436: neuvoston direktiivi 88/436/ETY, annettu 16.6.1988 (EYVL L 214, 6.8.1988, s. 1)

31989 L 0458: neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 1)

31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

31991 L 0441: neuvoston direktiivi 91/441/ETY, annettu 26.6.1991 (EYVL L 242, 30.8.1991, s. 1)

31993 L 0059: neuvoston direktiivi 93/59/ETY, annettu 28.6.1993 (EYVL L 186, 28.7.1993, s. 21)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31994 L 0012: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/12/EY, annettu 23.3.1994 (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 42)

31996 L 0044: komission direktiivi 96/44/EY, annettu 1.7.1996 (EYVL L 210, 20.8.1996, s. 25)

31996 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/69/EY, annettu 8.10.1996 (EYVL L 282, 1.11.1996, s. 64)

31998 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13.10.1998 (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1)

31998 L 0077: komission direktiivi 98/77/EY, annettu 2.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 34)

31999 L 0102: komission direktiivi 1999/102/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 43)

32001 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/1/EY, annettu 22.1.2001 (EYVL L 35, 6.2.2001, s. 34)

32001 L 0100: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/100/EY, annettu 7.12.2001 (EYVL L 16, 18.1.2002, s. 32)

32002 L 0080: komission direktiivi 2002/80/EY, annettu 3.10.2002 (EYVL L 291, 28.10.2002, s. 20)

Lisätään liitteessä XIII olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

4.   31970 L 0221: Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31979 L 0490: komission direktiivi 79/490/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 22)

31997 L 0019: komission direktiivi 97/19/EY, annettu 18.4.1997 (EYVL L 125, 16.5.1997, s. 1)

32000 L 0008: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY, annettu 20.3.2000 (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 7)

Lisätään liitteessä II olevan 6.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

5.   31970 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

6.   31971 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 68, 22.3.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31979 L 0795: komission direktiivi 79/795/ETY, annettu 20.7.1979 (EYVL L 239, 22.9.1979, s. 1)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31985 L 0205: komission direktiivi 85/205/ETY, annettu 18.2.1985 (EYVL L 90, 29.3.1985, s. 1)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31986 L 0562: komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6.11.1986 (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 49)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0321: komission direktiivi 88/321/ETY, annettu 16.5.1988 (EYVL L 147, 14.6.1988, s. 77)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteen II lisäyksessä 2 olevan 4.2 kohdan tunnusnumeroiden/kirjainten luetteloon seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

7.   31971 L 0320: Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

31974 L 0132: komission direktiivi 74/132/ETY, annettu 11.2.1974 (EYVL L 74, 19.3.1974, s. 7)

31975 L 0524: komission direktiivi 75/524/ETY, annettu 25.7.1975 (EYVL L 236, 8.9.1975, s. 3)

31979 L 0489: komission direktiivi 79/489/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 12)

31985 L 0647: komission direktiivi 85/647/ETY, annettu 23.12.1985 (EYVL L 380, 31.12.1985, s. 1)

31988 L 0194: komission direktiivi 88/194/ETY, annettu 24.3.1988 (EYVL L 92, 9.4.1988, s. 47)

31991 L 0422: komission direktiivi 91/422/ETY, annettu 15.7.1991 (EYVL L 233, 22.8.1991, s. 21)

31998 L 0012: komission direktiivi 98/12/EY, annettu 27.1.1998 (EYVL L 81, 18.3.1998, s. 1)

Lisätään liitteessä XV olevan 4.4.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

8.   31972 L 0245: Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ottomoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen radiohäiriöiden vaimennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

9.   31974 L 0061: Neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

31995 L 0056: komission direktiivi 95/56/EY, annettu 8.11.1995 (EYVL L 286, 29.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevan 5.1.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

10.   31974 L 0150: Neuvoston direktiivi 74/150/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31979 L 0694: neuvoston direktiivi 79/694/ETY, annettu 24.7.1979 (EYVL L 205, 13.8.1979, s. 17)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31988 L 0297: neuvoston direktiivi 88/297/ETY, annettu 3.5.1988 (EYVL L 126, 20.5.1988, s. 52)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

32000 L 0002: komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 23)

32000 L 0025: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22.5.2000 (EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1)

32001 L 0003: komission direktiivi 2001/3/EY, annettu 8.1.2001 (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1)

(a)

Lisätään 2 artiklan a kohtaan seuraavat luetelmakohdat:

”—

Tšekin lainsäädännössä ’vnitrostátní schválení typu’

Viron lainsäädännössä ’riiklik tüübikinnitus’

Kyproksen lainsäädännössä ’Εγκριση Τύπου’

Latvian lainsäädännössä ’Tipa apstiprināšana’

Liettuan lainsäädännössä ’tipo patvirtinimas’

Unkarin lainsäädännössä ’típusjóváhagyás’

Maltan lainsäädännössä ’tip approvat’

Puolan lainsäädännössä: ’homologacja typu pojazdu’

Slovenian lainsäädännössä ’homologacija’

Slovakian lainsäädännössä ’typové schválenie’;”

(b)

Lisätään liitteessä II olevassa osassa C olevan osan II lisäyksessä 1 olevan osan 1 luetteloon seuraava:

”Tšekin tasavalta 8, Viro 29, CY Kypros, Latvia 32, Liettua 36, Unkari 7, MT Malta, Puola 20, Slovenia 26, Slovakia 27”

;

(c)

Korvataan liitteessä III olevassa osassa I oleva kohta 16 seuraavasti:

Image

.

11.   31974 L 0408: Neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1974, moottoriajoneuvojen sisustusta (istuimien ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31981 L 0577: neuvoston direktiivi 81/577/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 34)

31996 L 0037: komission direktiivi 96/37/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 186, 25.7.1996, s. 28)

Lisätään liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

12.   31974 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31979 L 0488: komission direktiivi 79/488/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 1)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.2.2.2 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

”8 = Tšekin tasavalta, 29 = Viro, CY = Kypros, 32 = Latvia, 36 = Liettua, 7 = Unkari, MT = Malta, 20 = Puola, 26 = Slovenia, 27 = Slovakia”

.

13.   31975 L 0322: Neuvoston direktiivi 75/322/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (EYVL L 147, 9.6.1975, p. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

32000 L 0002: komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 23)

32001 L 0003: komission direktiivi 2001/3/EY, annettu 8.1.2001 (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2 kohtaan seuraava:

”Tšekin tasavalta 8, Viro 29, CY Kypros, Latvia 32, Liettua 36, Unkari 7, MT Malta, Puola 20, Slovenia 26, Slovakia 27”

.

14.   31976 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, p. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31978 L 0507: komission direktiivi 78/507/ETY, annettu 19.5.1978 (EYVL L 155, 13.6.1978, s. 31)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”8 = Tšekin tasavalta, 29 = Viro, CY = Kypros, 32 = Latvia, 36 = Liettua, 7 = Unkari, MT = Malta, 20 = Puola, 26 = Slovenia, 27 = Slovakia”

.

15.   31976 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0029: komission direktiivi 97/29/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 11)

Lisätään liitteessä I olevassa 4.2.1 kohdassa olevaan tekstiin seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

16.   31976 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0516: komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0030: komission direktiivi 97/30/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 25)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

17.   31976 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0277: komission direktiivi 89/277/ETY, annettu 28.3.1989 (EYVL L 109, 20.4.1989, s. 25)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0015: komission direktiivi 1999/15/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 14)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

18.   31976 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0031: komission direktiivi 97/31/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 49)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

19.   31976 L 0761: Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0517: komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 15)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0017: komission direktiivi 1999/17/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 45)

Korvataan liitteessä I olevissa 5.2.1 ja 6.2.1 kohdassa olevat luettelot seuraavasti:

 

”1 Saksa

 

2 Ranska

 

3 Italia

 

4 Alankomaat

 

5 Ruotsi

 

6 Belgia

 

7 Unkari

 

8 Tšekin tasavalta

 

9 Espanja

 

11 Yhdistynyt kuningaskunta

 

12 Itävalta

 

13 Luxemburg

 

17 Suomi

 

18 Tanska

 

20 Puola

 

21 Portugali

 

23 Kreikka

 

24 Irlanti

 

26 Slovenia

 

27 Slovakia

 

29 Viro

 

32 Latvia

 

36 Liettua

 

CY Kypros

 

MT Malta”

.

20.   31976 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0018: komission direktiivi 1999/18/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 82)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

21.   31977 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0680: neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 26)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0055: komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1.6.1999 (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 28)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

22.   31977 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31989 L 0518: komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 24)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0014: komission direktiivi 1999/14/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

23.   31977 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0032: komission direktiivi 97/32/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 63)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

24.   31977 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin ( EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0016: komission direktiivi 1999/16/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

25.   31977 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31981 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 32)

31982 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2.4.1982 (EYVL L 139, 19.5.1982, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31990 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30.10.1990 (EYVL L 341, 6.12.1990, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0036: komission direktiivi 96/36/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 178, 17.7.1996, s. 15)

32000 L 0003: komission direktiivi 2000/3/EY, annettu 22.2.2000 (EYVL L 53, 25.2.2000, s.1)

Lisätään liitteessä III olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

26.   31978 L 0318: Neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

31994 L 0068: komission direktiivi 94/68/EY, annettu 16.12.1994 (EYVL L 354, 31.12.1994, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 7.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

27.   31978 L 0764: Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

31983 L 0190: komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28.3.1983 (EYVL L 109, 26.4.1983, s. 13)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0465: komission direktiivi 88/465/ETY, annettu 30.6.1988 (EYVL L 228, 17.8.1988, s. 31)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

31999 L 0057: komission direktiivi 1999/57/EY, annettu 7.6.1999 (EYVL L 148, 15.6.1999, s. 35)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

28.   31978 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

29.   31979 L 0622: Neuvoston direktiivi 79/622/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 179, 17.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31982 L 0953: komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15.12.1982 (EYVL L 386, 31.12.1982, s. 31)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0413: komission direktiivi 88/413/ETY, annettu 22.6.1988 (EYVL L 200, 26.7.1988, s. 32)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31999 L 0040: komission direktiivi 1999/40/EY, annettu 6.5.1999 (EYVL L 124, 18.5.1999, s. 11)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

30.   31986 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0682: neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 29)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32000 L 0019: komission direktiivi 2000/19/EY, annettu 13.4.2000 (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 31)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

31.   31987 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31989 L 0681: neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 27)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

32000 L 0022: komission direktiivi 2000/22/EY, annettu 28.4.2000 (EYVL L 107, 4.5.2000, s. 26)

Lisätään liitteeseen VII seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

32.   31988 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31991 L 0542: neuvoston direktiivi 91/542/ETY, annettu 1.10.1991 (EYVL L 295, 25.10.1991, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/1/EY, annettu 22.1.1996 (EYVL L 40, 17.2.1996, s. 1)

31999 L 0096: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/96/EY, annettu 13.12.1999 (EYVL L 44, 16.2.2000, s. 1)

32001 L 0027: komission direktiivi 2001/27/EY, annettu 10.4.2001 (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.1.3 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

33.   31989 L 0173: Neuvoston direktiivi 89/173/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

32000 L 0001: komission direktiivi 2000/1/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 16)

(a)

Lisätään liitteessä III A olevaan 5.4.1 kohtaan liittyvään alaviitteeseen 1 seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

(b)

Lisätään liitteessä IV olevan lisäyksen 4 ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

;

(c)

Lisätään liitteessä V olevan 2.1.3 kohdan kolmanteen kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

34.   31991 L 0226: Neuvoston direktiivi 91/226/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.4.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

35.   31994 L 0020: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin (EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.3.4 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavallan osalta 8, Viron osalta 29, Kyproksen osalta CY, Latvian osalta 32, Liettuan osalta 36, Unkarin osalta 7, Maltan osalta MT, Puolan osalta 20, Slovenian osalta 26, Slovakian osalta 27”

.

36.   31995 L 0028: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 6.1.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

37.   32000 L 0025: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta (EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 4 olevan 1 kohdan 1 osaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

38.   32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2000, moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9)

Lisätään liitteessä I olevan 3.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

39.   32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 5 olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

40.   32002 L 0024: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1)

(a)

Korvataan liitteessä IV olevassa A osassa olevan mallin sivulla 2 oleva 47 kohta seuraavasti:

Image

;

(b)

Korvataan liitteessä V olevassa A osassa olevan 1 kohdan osio sanojen ”Osa 1” jälkeen seuraavasti:

”Pieni ’e’ -kirjain, jota seuraa tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnus (numero):

 

1 Saksa,

 

2 Ranska,

 

3 Italia,

 

4 Alankomaat,

 

5 Ruotsi,

 

6 Belgia,

 

7 Unkari,

 

8 Tšekin tasavalta,

 

9 Espanja,

 

11 Yhdistynyt kuningaskunta,

 

12 Itävalta,

 

13 Luxemburg,

 

17 Suomi,

 

18 Tanska,

 

20 Puola,

 

21 Portugali,

 

23 Kreikka,

 

24 Irlanti,

 

26 Slovenia,

 

27 Slovakia,

 

29 Viro,

 

32 Latvia,

 

36 Liettua,

 

CY Kypros,

 

MT Malta”

;

c)

Lisätään liitteessä V olevan B osan 1.1 kohdassa olevaan luetteloon seuraava:

”8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia”

.

B.   LANNOITTEET

31976 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31988 L 0183: neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22.3.1988 (EYVL L 83, 29.3.1988, s. 33)

31989 L 0284: neuvoston direktiivi 89/284/ETY, annettu 13.4.1989 (EYVL L 111, 22.4.1989, s. 34)

31989 L 0530: neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18.9.1989 (EYVL L 281, 30.9.1989, s. 116)

31993 L 0069: komission direktiivi 93/69/ETY, annettu 23.7.1993 (EYVL L 185, 28.7.1993, s. 30)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31996 L 0028: komission direktiivi 96/28/EY, annettu 10.5.1996 (EYVL L 140, 13.6.1996, s. 30)

31997 L 0063: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/63/EY, annettu 24.11.1997 (EYVL L 335, 6.12.1997, s. 15)

31998 L 0003: komission direktiivi 98/3/EY, annettu 15.1.1998 (EYVL L 18, 23.1.1998, s. 25)

31998 L 0097: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/97/EY, annettu 22.12.1998 (EYVL L 18, 23.1.1999, s. 60)

a)

Lisätään liitteessä I olevan A II luvun 6 palstan ensimmäisen alakohdan suluissa olevaan tekstiin sanan ”Italiaan” jälkeen seuraava:

”Tšekin tasavaltaan, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan, Slovakiaan”

;

b)

Lisätään liitteessä I olevan B 1, 2 ja 4 luvun 9 palstan 3 kohtaan suluissa olevaan tekstiin sanan ”Italia” jälkeen seuraava:

”Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia, Slovakia”

.

C.   KOSMETIIKKA

31995 L 0017: Komission direktiivi 95/17/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 76/768/ETY soveltamiseksi yhden tai useamman ainesosan ilmoittamatta jättämisestä luetteloon, joita kosmeettisten valmisteiden merkinnässä käytetään (EYVL L 140, 23.6.1995, s. 26)

Lisätään liitteessä olevaan 2 kohtaan kohdan ”15 Ruotsi” jälkeen seuraavat koodit:

 

”16 Tšekin tasavalta

 

17 Viro

 

18 Kypros

 

19 Latvia

 

20 Liettua

 

21 Unkari

 

22 Malta

 

23 Puola

 

24 Slovenia

 

25 Slovakia.”

.

D.   LAKISÄÄTEINEN MITTAUSTOIMINTA JA VALMISPAKKAUKSET

1.   31971 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14),

31972 L 0427: neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19.12.1972 (EYVL L 291, 28.12.1972, s. 156)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

31983 L 0575: neuvoston direktiivi 83/575/ETY, annettu 26.10.1983 (EYVL L 332, 28.11.1983, s. 43)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31987 L 0355: neuvoston direktiivi 87/355/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 46)

31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

(a)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”CZ Tšekin tasavalta, EST Viro, CY Kypros, LV Latvia, LT Liettua, H Unkari, M Malta, PL Puola, SI Slovenia, SK Slovakia”

;

(b)

Täydennetään liitteessä II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirroksia tunnusten CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK edellyttämillä kirjaimilla.

2.   31971 L 0347: Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään 1 artiklan a kohdan sulkujen väliin seuraava:

 

”EHS objemová hmotnost obilí”

 

”EMÜ puistemass”

 

”EEK tilpummasa”

 

”EEB hektolitro masė”

 

”EGK-hektolitertömeg”

 

”Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar”

 

”gęstość zboża w stanie zsypnym EWG”

 

”EGS hektolitrska masa”

 

”EHS násypná hustota obilia”

.

3.   31971 L 0348: Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareiden lisälaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä olevan IV luvun 4.8.1 jakson loppuun seuraava:

 

”10 haléria

 

1 Viron sent

 

1 σεντ Κύπρου

 

1 Latvian santīms

 

1 Liettuan centas

 

1 Unkarin forint

 

1 Maltan ċenteżmu

 

1 grosz

 

1 stotin

 

10 halierovia.”

E.   PAINEASTIAT

31976 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

”CZ Tšekin tasavaltaa, EST Viroa, CY Kyprosta, LV Latviaa, LT Liettuaa, H Unkaria, M Maltaa, PL Puolaa, SI Sloveniaa, SK Slovakiaa”

.

F.   TEKSTIILIT JA JALKINEET

1.   31994 L 0011: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37)

a)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaan tekstin ”P Parte superior” jälkeen seuraava:

”CZ

Vrch

EST

Pealne

LV

Virsa

LT

Viršus

HU

Felsőrész

M

Wiċċ

PL

Wierzch

SI

Zgornji del

SK

Vrch”

;

b)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohtaan tekstin ”P Forro e Palmilha” jälkeen seuraava:

”CZ

Podšívka a stélka

EST

Vooder ja sisetald

LV

Odere un ieliekamā saistzole

LT

Pamušalas ir įklotė

HU

Bélés és fedőtalpbélés

M

Inforra u suletta

PL

Podszewka z wyściółką

SI

Podloga in vložek (steljka)

SK

Podšívka a stielka”

;

c)

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohtaan tekstin ”P Sola” jälkeen seuraava:

”CZ

Podešev

EST

Välistald

LV

Ārējā zole

LT

Padas

HU

Járótalp

M

Pett ta' barra

PL

Spód

SI

Podplat

SK

Podošva”

;

d)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan tekstin ”P Couros e peles curtidas” jälkeen seuraava:

”CZ

Useň

EST

Nahk

LV

Āda

LT

Oda

HU

Bőr

M

Ġilda

PL

Skóra

SI

Usnje

SK

Useň”

;

e)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan tekstin ”P Couro revestido” jälkeen seuraava:

”CZ

Povrstvená useň

EST

Kaetud nahk

LV

Pārklāta āda

LT

Padengta oda

HU

Bevonatos bőr

M

Ġilda miksija

PL

Skóra pokryta

SI

Krito usnje

SK

Povrstvená useň”

;

f)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohtaan tekstin ”P Téxteis” jälkeen seuraava:

”CZ

Textilie

EST

Tekstiil

LV

Tekstilmateriāls

LT

Tekstilė

HU

Textil

M

Tessut

PL

Materiał włókienniczy

SI

Tekstil

SK

Textil”

;

g)

Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohtaan tekstin ”P Outros materiais” jälkeen seuraava:

”CZ

Ostatní materiály

EST

Teised materjalid

LV

Citi materiāli

LT

Kitos medžiagos

HU

Egyéb anyag

M

Materjal ieħor

PL

Inny materiał

SI

Drugi materiali

SK

Iný materiál”

.

2.   31996 L 0074: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, tekstiilien nimityksistä (EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

31997 L 0037: komission direktiivi 97/37/EY, annettu 19.6.1997 (EYVL L 169, 27.6.1997, s. 74)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—

’střižní vlna’,

’uus vill’,

’pirmlietojuma vilna’ tai ’cirptā vilna’,

’natūralioji vilna’,

’élőgyapjú’,

’suf verġni’,

’żywa wełna’,

’runska volna’,

’strižná vlna’.”

G.   LASI

31969 L 0493: Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

a)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 1 kohtaan seuraava:

”VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ 30 %

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %

KRISTALL SUPERJURI 30 %

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŚTÁĹOVÉ SKLO 30 % PbO”

;

b)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 2 kohtaan seuraava:

”OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %

KVALITEETKRISTALL 24 %

ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 24 %

SVINA KRISTĀLS 24 %

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %

ÓLOMKRISTÁLY 24 %

KRISTALL BI'-ĊOMB 24 %

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %

SVINČEV KRISTAL 24 %

OLOVNATÉ KRIŠTÁĹOVÉ SKLO 24 % PbO”

;

c)

Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 3 kohtaan seuraava:

”KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN

KRISTALLIINKLAAS

ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

KRISTĀLSTIKLS

KRIŠTOLAS

KRISZTALLIN ÜVEG

KRISTALLIN

SZKŁO KRYSZTAŁOWE ’S’

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)

KRIŠTALÍN”

;

d)

Lisätään liittessä I olevan b sarakkeen 4 kohtaan seuraava:

”KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO

KRISTALLKLAAS

ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

KRISTĀLSTIKLS

KRIŠTOLO STIKLAS

KRISZTALIN ÜVEG

KRISTALLIN'

SZKŁO KRYSZTAŁOWE

KRISTALNO STEKLO

KRIŠTÁĹOVÉ SKLO”

.

H.   HORISONTAALISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

1.   31998 L 0034: Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a)

Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan seuraava:

”—

’Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93’,

’Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93’,

’Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93’,

’Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93’,

’Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet’,

’Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93’,

’Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93’,

’Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93’,

’Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93’;”

b)

Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan seuraava:

”—

’Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93’,

’Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93’,

’Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93’,

’Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93’,

’Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet’,

’Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93’,

’Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93’,

’Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93’,

’Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93’.”

2.   31998 L 0034: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

31998 L 0048: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20.7.1998 (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18)

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

KANSALLISET STANDARDOINTIELIMET

1.

BELGIUM

 

IBN/BIN

 

Institut belge de normalisation

 

Belgisch Instituut voor Normalisatie

 

CEB/BEC

 

Comité électrotechnique belge

 

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.

TŠEKIN TASAVALTA

 

ČSNI

 

Český normalizační institut

3.

TANSKA

 

DS

 

Dansk Standard

 

NTA

 

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4.

SAKSA

 

DIN

 

Deutsches Institut für Normung e.V.

 

DKE

 

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5.

VIRO

 

EVS

 

Eesti Standardikeskus

 

Sideamet

6.

KREIKKA

 

ΕΛΟΤ

 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7.

ESPANJA

 

AENOR

 

Asociación Española de Normalización y Certificación

8.

RANSKA

 

AFNOR

 

Association française de normalisation

 

UTE

 

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9.

IRLANTI

 

NSAI

 

National Standards Authority of Ireland

 

ETCI

 

Electrotechnical Council of Ireland

10.

ITALIA

 

UNI (1)

 

Ente nazionale italiano di unificazione

 

CEI (1)

 

Comitato elettrotecnico italiano

11.

KYPROS

 

ΚΟΠΠ

 

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12.

LATVIA

 

LVS

 

Latvijas Standarts

13.

LIETTUA

 

LST

 

Lietuvos standartizacijos departamentas

14.

LUXEMBURG

 

ITM

 

Inspection du travail et des mines

 

SEE

 

Service de l'énergie de l'État

15.

UNKARI

 

MSZT

 

Magyar Szabványügyi Testület

16.

MALTA

 

MSA

 

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17.

ALANKOMAAT

 

NNI

 

Nederlands Normalisatie Instituut

 

NEC

 

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18.

ITÄVALTA

 

ÖN

 

Österreichisches Normungsinstitut

 

ÖVE

 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19.

PUOLA

 

PKN

 

Polski Komitet Normalizacyjny

20.

PORTUGALI

 

IPQ

 

Instituto Português da Qualidade

21.

SLOVENIA

 

SIST

 

Slovenski inštitut za standardizacijo

22.

SLOVAKIA

 

SÚTN

 

Slovenský ústav technickej normalizácie

23.

SUOMI

 

SFS

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

 

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

 

THK/TFC

 

Telehallintokeskus

 

Teleförvaltningscentralen

 

SESKO

 

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

 

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24.

RUOTSI

 

SIS

 

Standardiseringen i Sverige

 

SEK

 

Svenska elektriska kommissionen

 

ITS

 

Informationstekniska standardiseringen

25.

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

 

BSI

 

British Standards Institution

 

BEC

 

British Electrotechnical Committee

.

I.   JULKISET HANKINNAT

1.   31992 L 0013: neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteeseen seuraava:

”TŠEKIN TASAVALLASSA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

VIROSSA

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

KYPROKSESSA

Κύπρος - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

LATVIASSA

Iepirkumu uzraudzības birojs (Procurement Monitoring Bureau)

LIETTUASSA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Public Procurement Office under the Government of the Republic of Lithuania)

UNKARISSA

Közbeszerzések Tanácsa (Public Procurement Council)

MALTASSA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

PUOLASSA

Urząd Zamówień Publicznych (Office of Public Procurement)

SLOVENIASSA

Državna revizijska komisija

SLOVAKIASSA

Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement)”

.

2.   31992 L 0050: Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

31993 L 0036: neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14.6.1993 (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 1)

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0052: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997, s. 1)

32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

Lisätään 30 artiklan 3 kohtaan seuraava:

”—

Tšekin tasavallassa ’obchodní rejstřík’,

Virossa ’Keskäriregister’,

Kyproksessa palvelujen tarjoajaa voidaan vaatia esittämään yhtiö- ja yritysrekisterin (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) antama todistus, jossa hänet todistetaan luetteloon merkityksi tai rekisteröidyksi, tai, jos häntä ei ole tällä tavoin merkitty tai rekisteröity, todistus siitä, että kyseinen henkilö on ilmoittanut valaehtoisesti, että hän toimii kyseisessä ammatissa maassa, johon hän on sijoittautunut, tietyssä paikassa ja käyttäen tiettyä toiminimeä.

Latviassa ’Uzņēmumu reģistrs’ (’Enterprise Register’),

Liettuassa ’Juridinių asmenų registras’,

Unkarissa ’Cégnyilvántartás’, ’egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása’, tietty ’szakmai kamarák nyilvántartása’ tai tiettyjen toimintojen osalta todistus, josta käy ilmi, että henkilö on oikeutettu harjoittamaan kyseistä liiketoimintaa tai ammattia,

Maltassa tarjouksen tekijän (tai palvelun tarjoajan) on ilmoitettava ’numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ’, ja, jos kyseessä on kumppanuus tai yhtiönä toimiminen, Maltan taloudellisten palvelujen viranomaisen antama asianomainen rekisterinumero.

Puolassa ’Krajowy Rejestr Sądowy’ (National Court Registry),

Sloveniassa ’Sodni register’ ja ’obrtni register’,

Slovakiassa ’Obchodný register’.”

.

3.   31993 L 0036: Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

31997 L 0052: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997, s. 1)

32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

a)

Lisätään 21 artiklan 2 kohtaan seuraava:

”Tšekin tasavallassa: ’obchodní rejstřík’,

Virossa: ’Keskäriregister’,

Kyproksessa: palvelujen tarjoajaa voidaan vaatia esittämään yhtiö- ja yritysrekisterin (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) antama todistus, jossa hänet todistetaan luetteloon merkityksi tai rekisteröidyksi, tai, jos häntä ei ole tällä tavoin merkitty tai rekisteröity, todistus siitä, että kyseinen henkilö on ilmoittanut valaehtoisesti, että hän toimii kyseisessä ammatissa maassa, johon hän on sijoittautunut, tietyssä paikassa ja käyttäen tiettyä toiminimeä.

Latviassa: ’Uzņēmumu reģistrs’ (’Enterprise Register’),

Liettuassa: ’Juridinių asmenų registras’,

Unkarissa: ’Cégnyilvántartás’, ’egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása’,

Maltassa tarjouksen tekijän (tai palvelun tarjoajan) on ilmoitettava ’numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-li/enzja ta' kummer’, ja, jos kyseessä on kumppanuus tai yhtiönä toimiminen, Maltan taloudellisten palvelujen viranomaisen antama asianomainen rekisterinumero,

Puolassa: ’Krajowy Rejestr Sądowy’,

Sloveniassa: ’Sodni register’ ja ’obrtni register’,

Slovakiassa: ’Obchodný register’”

;

b)

Korvataan liitteen I otsikko seuraavasti:

”A.   

JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN WTO:N SOPIMUKSEN MUKAINEN LUETTELO HANKINTAVIRANOMAISISTA”

;

c)

Lisätään liitteeseen I seuraava:

”B.   

LUETTELO MUISTA KESKUSHALLINNON VIRANOMAISISTA

 

TŠEKIN TASAVALTA

Hankintaviranomaiset ovat seuraavat (luettelo ei ole täydellinen):

 

Ministeriöt ja muut hallinnolliset elimet:

 

Ministerstvo dopravy

 

Ministerstvo informatiky

 

Ministerstvo financí

 

Ministerstvo kultury

 

Ministerstvo obrany

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Ministerstvo spravedlnosti

 

Ministerstvo školstvi, mládeže a tělovýchovy

 

Ministerstvo vnitra

 

Ministerstvo zahraničních věcí

 

Ministerstvo zdravotnictví

 

Ministerstvo zemědělství

 

Ministerstvo životního prostředí

 

Poslanecká sněmovna PČR

 

Senát PČR

 

Kancelář prezidenta

 

Český statistický úřad

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální

 

Úřad průmyslového vlastnictví

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Bezpečnostní informační služba - BIS

 

Národní bezpečnostní úřad

 

Česká akademie věd

 

Vězeňská služba

 

VIRO

1.

Vabariigi Presidendi Kantselei

2.

Eesti Vabariigi Riigikogu

3.

Eesti Vabariigi Riigikohus

4.

Riigikontroll

5.

Õiguskantsler

6.

Riigikantselei

7.

Rahvusarhiiv

8.

Haridus- ja Teadusministeerium

9.

Justiitsministeerium

10.

Kaitseministeerium

11.

Keskkonnaministeerium

12.

Kultuuriministeerium

13.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14.

Põllumajandusministeerium

15.

Rahandusministeerium

16.

Siseministeerium

17.

Sotsiaalministeerium

18.

Välisministeerium

19.

Keeleinspektsioon

20.

Riigiprokuratuur

21.

Teabeamet

22.

Maa-amet

23.

Keskkonnainspektsioon

24.

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25.

Muinsuskaitseamet

26.

Patendiamet

27.

Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28.

Energiaturu Inspektsioon

29.

Tarbijakaitseamet

30.

Riigihangete Amet

31.

Eesti Patendiraamatukogu

32.

Taimetoodangu Inspektsioon

33.

Tõuaretusinspektsioon

34.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35.

Veterinaar- ja Toiduamet

36.

Konkurentsiamet

37.

Maksuamet

38.

Statistikaamet

39.

Tolliamet

40.

Proovikoda

41.

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42.

Piirivalveamet

43.

Politseiamet

44.

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45.

Keskkriminaalpolitsei

46.

Päästeamet

47.

Andmekaitse Inspektsioon

48.

Ravimiamet

49.

Sotsiaalkindlustusamet

50.

Tööturuamet

51.

Tervishoiuamet

52.

Tervisekaitseinspektsioon

53.

Tööinspektsioon

54.

Lennuamet

55.

Maanteeamet

56.

Sideamet

57.

Veeteede Amet

58.

Raudteeamet

 

KYPROS

Julkisoikeudelliset yksiköt (luettelo ei ole täydellinen)

1.

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2.

Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3.

Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4.

Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5.

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6.

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9.

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10.

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11.

Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12.

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13.

Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15.

Τμήμα Δασών (Forest Department)

16.

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17.

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18.

Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19.

Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20.

Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21.

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22.

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24.

Αστυνομία (Police)

25.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27.

Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28.

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30.

Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31.

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32.

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33.

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35.

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36.

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37.

Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38.

Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39.

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40.

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43.

Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44.

Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45.

Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46.

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47.

Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48.

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49.

Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50.

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51.

Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52.

Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54.

Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56.

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57.

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58.

Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59.

Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60.

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61.

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65.

Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66.

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67.

Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68.

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69.

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70.

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

 

LATVIA

1.

Valsts prezidenta kanceleja

2.

Saeimas kanceleja

3.

Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4.

Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5.

Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6.

Finansu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7.

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8.

Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9.

Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10.

Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12.

Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13.

Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14.

Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15.

Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16.

Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17.

Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18.

Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19.

Augstākās izglītības padome

20.

Eiropas integrācijas birojs

21.

Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22.

Centrālā vēlēšanu komisija

23.

Finansu un kapitāla tirgus komisija

24.

Latvijas Banka

25.

Nacionālie bruņotie spēki

26.

Nacionālā radio un televīzijas padome

27.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28.

Satversmes aizsardzības birojs

29.

Valsts cilvēktiesību birojs

30.

Valsts kontrole

31.

Satversmes tiesa

32.

Augstākā tiesa

33.

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34.

Pašvaldību domes un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

 

LIETTUA

1.

Prezidento kanceliarija

2.

Seimo kanceliarija

3.

Konstitucinis Teismas

4.

Vyriausybės kanceliarija

5.

Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6.

Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7.