Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2001_121_R_0045_01

2001/339/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, kirjeenvaihdosta Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen liitteessä olevan B kohdan muuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1080)

OJ L 121, 1.5.2001, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32001D0339

2001/339/EY: Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001, kirjeenvaihdosta Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen liitteessä olevan B kohdan muuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1080)

Virallinen lehti nro L 121 , 01/05/2001 s. 0045 - 0045


Komission päätös,

tehty 18 päivänä huhtikuuta 2001,

kirjeenvaihdosta Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen liitteessä olevan B kohdan muuttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1080)

(2001/339/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen tekemisestä 23 päivänä marraskuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/722/EY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen tekemisestä tehdyn neuvoston päätöksen 3 artiklassa säädetään, että sopimuksen 13 artiklan soveltamiseksi komissiolla on oikeus viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87(2) 83 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen antaa tarvittavat sopimuksen mukauttamista koskevat säädökset. Asetus (ETY) N:o 822/87 on korvattu asetuksella (EY) N:o 1493/1999(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2826/2000(4).

(2) Yhteisön puolesta toimiva komissio ja Bulgarian tasavalta ovat käyneet neuvotteluja kirjeenvaihdosta. Se on näin ollen syytä hyväksyä.

(3) Viinin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta kirjeenvaihto, joka koskee Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välisen viinien nimitysten vastavuoroista suojaa ja valvontaa koskevan sopimuksen liitteessä olevan B kohdan muuttamista.

Kirjeenvaihto on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Tämä päätös ja 1 artiklassa säädetty kirjeenvaihto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 337, 31.12.1993, s. 11.

(2) EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1.

(3) EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1.

(4) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 2.

Top