EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:063:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 63, 20. helmikuuta 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 63

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

66. vuosikerta
20. helmikuu 2023


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2023/C 63/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2023/C 63/02

Asia C-246/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2022 – Valittajana Euroopan parlamentti ja muuna osapuolena Giulia Moi (Muutoksenhaku – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin jäsen – Ne ultra petita -periaate – Oikeusriidan kohde – Puolustautumisoikeudet – SEUT 232 artikla – Parlamentin toimintaan liittyvät menettelyt – SEUT 263 artiklan kuudes alakohta – Kanteen nostamisen määräaika – Vastavalitus)

2

2023/C 63/03

Asia C-279/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – X v. Udlændingenævnet (Ennakkoratkaisupyyntö – ETY – Turkki-assosiaatiosopimus – 9 artikla – Päätös N:o 1/80 – 10 artiklan 1 kohta – 13 artikla – Standstill-lauseke – Perheenyhdistäminen – Kansallinen säännöstö, jolla otetaan käyttöön perheenyhdistämistä koskevia uusia rajoittavampia edellytyksiä sellaisten Turkin kansalaisten puolisoille, joilla on pysyvä oleskelulupa asianomaisessa jäsenvaltiossa – Turkkilaiselle työntekijälle asetettu vaatimus sellaisen kokeen läpäisemisestä, joka osoittaa kyseisen jäsenvaltion virallisen kielen tietyntasoisen taidon – Perusteltavuus – Tavoite varmistaa onnistunut kotoutuminen)

2

2023/C 63/04

Asia C-288/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.12.2022 – Valittajana Universität Koblenz-Landau ja muuna osapuolena Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) (Muutoksenhaku – Välityslauseke – Tempus IV -ohjelmat – Tukisopimukset Ecesis, Diusas ja Deque – Systeemiset ja toistuvat sääntöjenvastaisuudet – Maksettujen määrien palauttaminen kokonaisuudessaan – Oikeus tulla kuulluksi – Suhteellisuusperiaate – Luottamuksensuojan periaate – Asian käsittelyn suullisen vaiheen aloittaminen uudelleen ensimmäisessä oikeusasteessa – Yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan c alakohta)

3

2023/C 63/05

Asia C-332/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Bucureşti – Romania) – Quadrant Amroq Beverages SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Ennakkoratkaisupyyntö – Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Direktiivi 92/83/ETY – Alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistaminen – Valmisteverot – Etyylialkoholi – Vapautukset – 27 artiklan 1 kohdan e alakohta – Elintarvikkeiden ja enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien alkoholittomien juomien valmistukseen tarkoitettujen aromien valmistus – Soveltamisala – Suhteellisuus- ja tehokkuusperiaatteet)

4

2023/C 63/06

Yhdistetyt asiat C-383/21 ja C-384/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État– Belgia) – Sambre & Biesme SCRL (C-383/21) ja Commune de Farciennes (C-384/21) v. Société wallonne du logement (Ennakkoratkaisupyyntö – Julkiset hankinnat – Direktiivi 2014/24/EU – Julkisen hankintasopimuksen sopimuspuolen valinta ilman tarjouspyyntömenettelyä – Yksiköiden väliset hankintasopimukset julkisella sektorilla – 12 artiklan 3 kohta – Julkiset hankinnat, jotka tehdään in house -hankintana – Samanlaisen määräysvallan käsite – Edellytykset – Kaikkien hankintaviranomaisten edustus – 12 artiklan 4 kohta – Sellaisten hankintaviranomaisten välinen sopimus, joilla on yhteiset yleisen edun mukaiset tavoitteet – Yhteistyön käsite – Edellytykset – Direktiiviä ei ole saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä määräajassa – Välitön oikeusvaikutus)

5

2023/C 63/07

Asia C-392/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – TJ v. Inspectoratul General pentru Imigrări (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Direktiivi 90/270/ETY – 9 artiklan 3 kohta – Näyttöpäätelaitteilla tehtävä työ – Työntekijöiden silmien ja näön suojelu – Erityiset korjaavat apuneuvot – Silmälasit – Työntekijän tekemä hankinta – Tavat, joilla työnantaja ottaa vastatakseen kuluista)

6

2023/C 63/08

Asia C-404/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Ordinario di Asti – Italia) – WP v. Istituto nazionale della previdenza sociale ja Italian tasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan keskuspankin (EKP) henkilöstö – Kansallisessa eläkejärjestelmässä hankittujen eläkeoikeuksien siirtäminen EKP:n eläkejärjestelmään – SEU 4 artiklan 3 kohta – Vilpittömän yhteistyön periaate – EKP:n palvelussuhteen ehdot – Liitteessä III a oleva 8 artikla – Kansallisen lainsäädännön säännöksen tai asianomaisen jäsenvaltion ja EKP:n välisen sopimuksen puuttuminen)

6

2023/C 63/09

Asia C-553/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Hauptzollamt Hamburg v. Shell Deutschland Oil GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2003/96/EY – Energiatuotteiden ja sähkön verotus – 5 artiklan neljäs luetelmakohta – Valmisteverokannat, jotka on eriytetty kyseisten tuotteiden yrityskäytön ja muun kuin yrityskäytön perusteella – Valinnaiset verovapautukset ja verohuojennukset – Valinnaista verovapautusta koskevan hakemuksen toimittaminen tätä varten säädetyn määräajan päätyttyä, mutta ennen asianomaisen veron määräämistä koskevan määräajan päättymistä – Oikeusvarmuuden periaate – Tehokkuusperiaate – Suhteellisuusperiaate)

7

2023/C 63/10

Asia C-656/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – IM Gestão de Ativos (IMGA) – Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Coletivo SA ym. v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2008/7/EY – 5 artiklan 2 kohdan a alakohta – Pääoman hankinnasta suoritettavat välilliset verot – Leimavero, joka kannetaan arvopaperisijoitustoimintaa harjoittavien vaihtuvapääomaisten sijoitusrahastojen osuuksien kaupankäyntipalveluista)

8

2023/C 63/11

Asia C-20/22: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) v. Ministre des Solidarités et de la Santé (Ennakkoratkaisupyyntö – Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Direktiivi 89/105/ETY – Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ja niiden soveltaminen kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä – 4 artikla – Kaikkia lääkkeitä tai tiettyjä lääkeryhmiä koskeva hintasulku – Kansallinen toimenpide, joka koskee ainoastaan tiettyjä yksittäisiä lääkkeitä – Enimmäishinnan vahvistaminen terveydenhuollon yksiköille myytäville tietyille lääkkeille)

9

2023/C 63/12

Asia C-68/22 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.12.2022 – Valittajana Euroopan investointipankki ja muuna osapuolena KL (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Euroopan investointipankin (EIP) henkilöstö – Työkyvyttömyyden käsite – Ilmoitus työkyvystä – Perusteeton poissaolo – Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

10

2023/C 63/13

Asia C-98/22: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel de Paris – Ranska) – Eurelec Trading SCR ja Scabel SA v. Ministre de l’Économie et des Finances (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 1 artiklan 1 kohta – Siviili- ja kauppaoikeudellisen asian käsite – Viranomaisen kanne, jossa vaaditaan toteamaan ja lopettamaan kilpailua rajoittavat menettelytavat sekä määräämään niistä seuraamuksia)

10

2023/C 63/14

Asia C-204/22: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 22.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Úrad pre verejné obstarávanie – Slovakia) – Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poist’ovňa a.s. ja Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – SEUT 267 artikla – Tuomioistuimen käsite – Rakenteelliset ja toiminnalliset kriteerit – Tuomiovallan käyttöön liittyvien tehtävien tai hallinnollisten tehtävien hoitaminen – Ennakkoratkaisua pyytäneen elimen yhteistyövelvollisuus – Direktiivit 89/665/ETY ja 2014/24/EU – Julkiset hankinnat – Hankintamenettelyjen valvonnasta huolehtiva kansallinen elin – Valta toimia viran puolesta – Valta määrätä seuraamuksia – Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa – Tilanne, jossa ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa ei ole vireillä oikeusriitaa – Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

11

2023/C 63/15

Asia C-464/22: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Enniskerry Alliance, Enniskerry Demesne Management Company CLG ja Protect East Meath Limited v. An Bord Pleanála, The Attorney General, Irlanti ja Louth County Council (Ympäristö – Århusin yleissopimus – Oikeussuojan saatavuus – Vaatimus, jonka mukaan menettely ei saa olla niin kallis, että tämä estäisi siihen osallistumisen – Soveltamisala – Kansallisen prosessioikeuden mukaista tulkintaa koskeva velvollisuus)

11

2023/C 63/16

Asia C-543/22: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Save Roscam Peninsula CLG, SC-F, MF, PH, Abbey Park ja District Residents Association Baldoyle v. An Bord Pleanála, Galway City Council, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanti, The Attorney General ja Fingal County Council (Århusin yleissopimus – Oikeussuojan saatavuus – Vaatimus, jonka mukaan menettely ei saa olla niin kallis, että tämä estäisi siihen osallistumisen – Soveltamisala – Kansallisen prosessioikeuden mukaista tulkintaa koskeva velvollisuus)

12

2023/C 63/17

Asia C-616/22: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 8.12.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court– Irlanti) – GY v. An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Local Government and Heritage, Irlanti ja The Attorney General (Århusin yleissopimus – Oikeussuojan saatavuus – Vaatimus, jonka mukaan menettely ei saa olla niin kallis, että tämä estäisi siihen osallistumisen – Soveltamisala – Kansallisen prosessioikeuden mukaista tulkintaa koskeva velvollisuus)

12

2023/C 63/18

Asia C-662/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 19.10.2022 – Airbnb Ireland UC v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

13

2023/C 63/19

Asia C-663/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 19.10.2022 – Expedia Inc. v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/20

Asia C-664/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 21.10.2022 – Google Ireland Limited v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

14

2023/C 63/21

Asia C-665/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 21.10.2022 – Amazon Services Europe Sàrl v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2023/C 63/22

Asia C-666/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 21.10.2022 – Eg Vacation Rentals Ireland Limited v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16

2023/C 63/23

Asia C-667/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) on esittänyt 21.10.2022 – Amazon Services Europe S.A.R.L. v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

17

2023/C 63/24

Asia C-671/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 25.10.2022 – T GmbH v. Bezirkshautpmannschaft Spittal an der Drau

19

2023/C 63/25

Asia C-714/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 22.11.2022 – S.R.G. v. Profi Credit Bulgaria EOOD

19

2023/C 63/26

Asia C-727/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court (Irlanti) on esittänyt 25.11.2022 – Friends of the Irish Environment CLG v. Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Irlanti ja the Attorney General

20

2023/C 63/27

Asia C-733/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven administrativen sad (Bulgaria) on esittänyt 29.11.2022 – Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP v. ”Valentina Heights” EOOD

21

2023/C 63/28

Asia C-737/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 1.12.2022 – Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S v. BibMedia A/S

22

2023/C 63/29

Asia C-740/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Itä-Suomen hovioikeus (Suomi) on esittänyt 2.12.2022 – Endemol Shine Finland Oy

22

2023/C 63/30

Asia C-746/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 6.12.2022 – Slovenské Energetické Strojárne A.S. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2023/C 63/31

Asia C-777/22 P: Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 21.12.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-502/19, Francesca Corneli v. EKP, 12.10.2022 antamasta tuomiosta

24

2023/C 63/32

Asia C-781/22 P: Valitus, jonka LE on tehnyt 23.12.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-475/20, LE v. komissio, 26.10.2022 antamasta tuomiosta

25

2023/C 63/33

Asia C-787/22 P: Valitus, jonka ”Sistem ecologica” production, trade and services d.o.o. Srbac on tehnyt 29.12.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-81/21, ”Sistem ecologica” production, trade and services d.o.o. v. komissio, 19.10.2022 antamasta tuomiosta

26

2023/C 63/34

Asia C-789/22 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 22.12.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-502/19, Francesca Corneli v. EKP, 12.10.2022 antamasta tuomiosta

27

2023/C 63/35

Asia C-797/22 P: Valitus, jonka Helleenien tasavalta on tehnyt 27.12.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-850/19, Helleenien tasavalta v. Euroopan komissio, 19.10.2022 antamasta tuomiosta

28

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2023/C 63/36

Asia T-586/14 RENV II: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings v. komissio (Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevan aurinkopaneeleissa käytettävän lasin tuonti – Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 8 – 10 kohta ja 19 ja 20 artikla (joista on tullut asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 8 – 10 kohta ja 19 ja 20 artikla – Oikeus tutustua luottamuksellisiin asiakirjoihin – Ilmeinen arviointivirhe – Puolustautumisoikeudet)

30

2023/C 63/37

Asia T-111/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – PT Wilmar Bioenergi Indonesia ym. v. komissio (Avustukset – Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2092 – Lopullinen tasoitustulli – Asetuksen (EU) 2016/1037 3 artiklan 1 kohdan a alakohta – Rahoitusosuus – Asetuksen (EU) 2016/1037 3 artiklan 2 kohta – Etu – Asetuksen 2016/1037 7 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tasoitustoimenpiteiden käyttöönoton mahdollistavan tuen laskeminen – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohta ja 2 kohta – Toimi, jolla yksityisen elimen tehtäväksi annetaan tukeen oikeuttavan toimen toteuttaminen tai tämä määrätään toteuttamaan se – Riittämättömänä pidettävä vastike – Tulojen tai hintojen tukeminen – Asetuksen 2016/1037 28 artiklan 5 kohta – Käytettävissä olevien tietojen käyttö – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 2 kohta ja 6 artiklan d alakohta – Etu – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 8 kohta – Unionin tuotannonalalle aiheutuva merkittävän vahingon uhka – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 5 ja 6 kohta – Syy-yhteys – Syy-yhteyden tarkastelu – Syy-yhteydettömyyden tarkastelu)

31

2023/C 63/38

Asia T-126/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Autoridad Portuaria de Bilbao v. komissio (Valtiontuet – Satama-ala – Yhteisöverosta vapauttamista koskeva järjestelmä, jonka Espanja on pannut täytäntöön Biskajan provinssin satamien hyväksi – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Olemassa oleva tuki – Etu – Todistustaakka – Valikoivuus – Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan – Kilpailun vääristyminen – Aiheelliset toimenpiteet)

31

2023/C 63/39

Asia T-138/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – PT Ciliandra Perkasa v. komissio (Tuet – Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2092 – Lopullinen tasoitustulli – Asetuksen (EU) 2016/1037 8 artiklan 1 ja 2 kohta – Hinnan alittavuus – Hintapaine – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 5 kohta – Syy-yhteys – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 2 kohta ja 6 artiklan d alakohta – Etu – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 1 kohdan a ja i alakohta – Varojen suora siirto – Asetuksen 2016/1037 7 artikla – Edun määrän laskeminen – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 1 ja 8 kohta – Merkittävän vahingon uhka – Puolustautumisoikeudet)

32

2023/C 63/40

Asia T-143/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – PT Pelita Agung Agrindustri ja PT Permata Hijau Palm Oleo v. komissio (Avustukset – Indonesiasta peräisin olevan biodieselin tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2092 – Lopullinen tasoitustulli – Asetuksen (EU) 2016/1037 8 artiklan 1 ja 2 kohta – Hinnan alittavuus – Hintapaine – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 5 kohta – Syy-yhteys – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohta ja 2 kohta – Toimi, joka muodostuu siitä, että yksityinen elin ”valtuutetaan” tai ”määrätään” toteuttamaan taloudellisen avustuksen muodostava tehtävä – Riittämättömänä pidettävä vastike – Tulojen tai hintojen tukeminen – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 2 kohta ja 6 artiklan d alakohta – Etu – Asetuksen 2016/1037 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta ja 2 kohta – Suora varainsiirto – Asetuksen 2016/1037 7 artikla – Edun määrän laskeminen – Asetuksen 2016/1037 8 artiklan 1 ja 8 kohta – Merkittävän vahingon uhka – Puolustautumisoikeudet)

33

2023/C 63/41

Asia T-526/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Devin v. EUIPO – Haskovo Chamber of Commerce and Industry (DEVIN) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki DEVIN – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Maantieteellinen nimi – Tavaramerkki, joka ei ole yleisen järjestyksen vastainen – Tavaramerkki, joka ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c, f ja g alakohta [joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c, f ja g alakohta) – Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta) – Liitännäiskanne)

33

2023/C 63/42

Asia T-533/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Green Power Technologies v. Yhteisyritys ”Technologies numériques clés” (Välityslauseke – Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 – 2013) – Hankintasopimukset – Tukikelpoiset kustannukset – OLAFin kertomus, jossa on todettu, että eräät esitetyt kustannukset eivät ole tukikelpoisia – Maksettujen määrien palauttaminen – Todistustaakka – Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 – Vastavaatimus)

34

2023/C 63/43

Asia T-687/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Jinan Meide Casting ym. v. komissio (Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevien kierteitettyjen tempervalurautaisten putkien liitos- ja muiden osien tuonti – Lopullisen polkumyyntitullin ottaminen uudelleen käyttöön – Oikeusvarmuus – Perusteltu luottamus – Taannehtivuuskielto – Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 10 artikla (josta on tullut asetuksen (EU) 2016/1036 10 artikla – Oikeasuhteisuus – Tuonnin kirjaaminen – Asetuksen N:o 1225/2009 14 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2016/1036 14 artiklan 5 kohta))

35

2023/C 63/44

Asia T-753/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Green Power Technologies v. komissio (Välityslauseke – Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013) – Tukisopimus – Avustuskelpoiset kustannukset – OLAFin kertomus, jossa on todettu, että eräät esitetyt kustannukset eivät ole tukikelpoisia – Maksettujen määrien palauttaminen – Todistustaakka – Asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 – Perusteluvelvollisuus – Perusteeton etu – Kumoamiskanne – OLAFin kertomus – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

36

2023/C 63/45

Asia T-182/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – PKK v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – PKK:hon terrorismin torjumiseksi kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Yhteinen kanta 2001/931/YUTP – Asetus (EY) N:o 2580/2001 – Soveltaminen tilanteisiin, joissa vallitsee aseellinen konflikti – Terroristiryhmä – Varojen jäädyttämisestä tehtyjen päätösten tosiasiallinen perusta – Toimivaltaisen viranomaisen päätös – Kolmannen valtion viranomainen – Uudelleenkäsittely – Perusteluvelvollisuus – Oikeasuhteisuus – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)

36

2023/C 63/46

Asia T-296/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – SU v. EIOPA (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikainen sopimus – Sopimuksen uusimatta jättäminen – Sopimuksen uusimista koskeva menettely – Arviointikertomusten huomioon ottaminen – Viimeistelemätön arviointikertomus – Vastuu – Aineellinen vahinko – Mahdollisuuden menetys – Henkinen kärsimys – Täysi harkintavalta – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpano)

37

2023/C 63/47

Asia T-312/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – SY v. komissio (Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Kilpailuilmoitus – Yleinen kilpailu EPSO/AD/374/19 – Päätös olla merkitsemättä kantajan nimeä kilpailun varallaololuetteloon – Kumoamiskanne – Kilpailuilmoituksen muuttaminen sen jälkeen, kun alkukarsintakokeet oli osittain pidetty – Oikeusperustan puuttuminen – Luottamuksensuoja – Oikeusvarmuus – Ylivoimainen este – Yhdenvertainen kohtelu – Erityisjärjestelyjen myöntäminen – Kokeiden järjestäminen etäyhteydellä – Sisäisten hakijoiden korkea onnistumisprosentti – Laiminlyöntikanne)

38

2023/C 63/48

Asia T-346/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.1.2023 – Hecht Pharma v. EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki Gufic – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Julkinen ja ulospäin suuntautuva käyttö – Käytön laajuus – Käytön luonne ja muoto – Käyttö tavaroissa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity)

39

2023/C 63/49

Asia T-358/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Hotel Cipriani v. EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-kuviomerkki CIPRIANI FOOD – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Käytön luonne – Asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohta – Käytön laajuus – Asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta)

40

2023/C 63/50

Asia T-440/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – TM v. EKP (Henkilöstö – EKP:n henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Avointa virkaa koskeva ilmoitus – [Luottamukselliset tiedot peitetty] tehtävää koskeva virantäyttömenettely – Valintaperusteet – Työkokemus – Hakemuksen hylkääminen – Toisen hakijan nimittäminen – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Harkintavallan väärinkäyttö – Yksikön etu – Vastuu – Aineellinen vahinko ja henkinen kärsimys)

40

2023/C 63/51

Asia T-490/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Vanhoudt v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Avointa virkaa koskeva ilmoitus – Hakemuksen hylkääminen – Toisen hakijan nimittäminen – Perusteluvelvollisuus – Palvelukseenottomenettelyn sääntöjenvastaisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Vahingonkorvausvastuu)

41

2023/C 63/52

Asia T-530/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Pierre Lannier v. EUIPO – Pierre Lang Trading (PL) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus päällekkäin asetettuja isoja P- ja L-kirjaimia esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää päällekkäin asetettujen isojen P- ja L-kirjainten peilikuvayhdistelmää – Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa – Asiavaltuus – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

42

2023/C 63/53

Asia T-553/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Agrarfrost v. EUIPO – McCain (Hymiön muoto) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Hymiön muoto – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Käytön luonne – Erottamiskyky ei ole muuttunut)

42

2023/C 63/54

Asia T-636/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Eurol v. EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki eurol LUBRICANTS – Aiempi kansallinen sanamerkki EUROLLUBRICANTS – Näyttö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 ja 57 artikla (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 ja 64 artikla) – Käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella – Tilanne, jossa erottamiskyky ei ole muuttunut – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

43

2023/C 63/55

Asia T-18/22: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret v. EUIPO – Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-sanamerkki Newport – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2023/C 63/56

Asia T-46/22: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2022 – Esedra v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Parlamentin Brysselin-toimipaikan pienten lasten päiväkotikeskuksen täysimääräinen hallinnointi – Tarjoajan tekemän tarjouksen hylkääminen – Poikkeuksellisen alhainen tarjous – Tarjouksen ja tarjouspyyntöasiakirjoissa vahvistettujen edellytysten vastaavuus – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe)

44

2023/C 63/57

Asia T-735/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.12.2022 – CX v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Virasta erottaminen – Päätös alentaa kantajan palkkaa – Lausunnon antamisen raukeaminen)

45

2023/C 63/58

Asia T-52/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.12.2022 – CX v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Viraltapano – Virkaan palauttamista koskeva päätös – Kumoamisvaatimus – Lausunnon antamisen raukeaminen – Vahingonkorvausvaatimus – Ylennysmahdollisuuden menettäminen – Selvästi täysin perusteeton kanne)

45

2023/C 63/59

Asia T-280/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.12.2022 – CX v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Viraltapano – Lausunnon antamisen raukeaminen)

46

2023/C 63/60

Asia T-675/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2022 – Leonardo v. Frontex (Asiakirjoihin tutustumista koskeva oikeus – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Tarjouskilpailumenettely – Ilmavalvontapalvelu – Kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä – Pääsyn epääminen – Kahden pääasianosaisen vaatimukset siitä, että lausunnon antaminen raukeaa – Tilanne, jossa kannetta ei ole peruutettu – Hyvä oikeudenhoito – Lausunnon antamisen raukeaminen)

47

2023/C 63/61

Asia T-522/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2022 – XH v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Ylennys – Vuoden 2020 ylennyskierros – Päätös, jolla kieltäydytään muuttamasta kantajan Sysper 2 -tietoja – Päätös olla ylentämättä kantajaa – Kanteen nostamisen määräajat – Liittyminen oikeusjärjestyksen perusteisiin – Alkamisajankohta – Oikeusapuhakemus – Määräaikojen kulumisen keskeytyminen – Määräaikojen laskenta – Viivästyminen – Ylivoimainen este tai force majeure -tilanne – Anteeksi annettava erehdys – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttuminen)

47

2023/C 63/62

Asia T-709/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2022 – WhatsApp Ireland v. Euroopan tietosuojaneuvosto (Kumoamiskanne – Henkilötietojen suoja – Johtavan valvontaviranomaisen päätösehdotus – Valvontaviranomaisten välisten riitojen ratkaisu Euroopan tietosuojaneuvostossa – Sitova päätös – Asetuksen (EU) 2016/679 60 artiklan 4 kohta ja 65 artiklan 1 kohdan a alakohta – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Valmisteleva toimi – Toimi ei koske kantajaa suoraan)

48

2023/C 63/63

Asia T-717/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2022 – ICA Traffic v. komissio (Kumoamiskanne – Julkiset hankinnat – Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua – Desinfiointirobottien toimittaminen eurooppalaisiin sairaaloihin COVID-19 -kriisin yhteydessä – Puitesopimuksen osalta toimitettavien tuotteiden enimmäismäärä – Yksinomaan sopimussuhteeseen liittyvä toimi – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

49

2023/C 63/64

Asia T-721/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2022 – Sunrise Medical ja Sunrise Medical Logistics v. komissio (Kumoamiskanne – Tulliliitto – Yhteinen tullitariffi – Tariffi- ja tilastonimikkeistö – Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön – Tullinimike – Täytäntöönpanotoimenpiteitä edellyttävä toimi – Toimi ei koske kantajaa erikseen – Tutkimatta jättäminen)

49

2023/C 63/65

Asia T-751/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.12.2022 – EMS v. EUIPO (AIRFLOW) (Kumoamiskanne – EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki AIRFLOW – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – Selvästi täysin perusteeton kanne)

50

2023/C 63/66

Asia T-110/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2022 – Kremer v. komissio (Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Vanhuuseläke – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Kumoamiskanne – Vaatimus sellaisen siirretyn pääoman palauttamisesta, joka ei ole johtanut hyvitykseen – Valitusaika – Perusteeton etu – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

50

2023/C 63/67

Asia T-111/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2022 – Baert v. komissio (Henkilöstö – Vanhuuseläke – Ennen unionin palvelukseen tuloa saavutetut eläkeoikeudet – Siirtäminen unionin järjestelmään – Hyvitettävät palvelusvuodet – Kumoamiskanne – Vaatimus sellaisen siirretyn pääoman palauttamisesta, joka ei ole johtanut hyvitykseen – Valitusaika – Perusteeton etu – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

51

2023/C 63/68

Asia T-116/22 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 24.11.2022 – Belavia v. neuvosto (Väliaikainen oikeussuoja – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävät rajoittavat toimenpiteet – Täytäntöönpanon lykkäämispyyntö – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

52

2023/C 63/69

Asia T-264/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.12.2022 – Suicha v. EUIPO – Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki MK MARKTOMI – Aikaisempi EU-kuviomerkki MK MICHAEL KORS – Suhteellinen mitättömyysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artikla – Selvästi täysin perusteeton kanne)

52

2023/C 63/70

Asia T-311/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.12.2022 – AMO Development v. EUIPO (Lääkinnälliset laitteet) (Yhteisömalli – Lääkinnällisiä laitteita esittävät mallit – Rekisteröinnin uudistamista koskevan hakemuksen puuttuminen – Mallien poistaminen rekisteristä rekisteröinnin umpeutumisen jälkeen – Menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 67 artikla – Huolellisuusvelvoite – Selvästi täysin perusteeton kanne)

53

2023/C 63/71

Asia T-713/22: Kanne 14.11.2022 – Portumo Madeira ym. v. komissio

54

2023/C 63/72

Asia T-720/22: Kanne 15.11.2022 – Nova Ship Invest v. komissio

55

2023/C 63/73

Asia T-724/22: Kanne 15.11.2022 – Neottolemo v. komissio

56

2023/C 63/74

Asia T-725/22: Kanne 15.11.2022 – Register.com v. komissio

56

2023/C 63/75

Asia T-760/22: Kanne 6.12.2022 – TB v ENISA

57

2023/C 63/76

Asia T-786/22: Kanne 18.12.2022 – Frajese v. komissio

58

2023/C 63/77

Asia T-788/22: Kanne 19.12.2022 – PT v. komissio

60

2023/C 63/78

Asia T-790/22: Kanne 1.12.2022 – Sberbank Europe v. EKP

60

2023/C 63/79

Asia T-797/22: Kanne 26.12.2022 – Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles ym. v. neuvosto

61

2023/C 63/80

Asia T-798/22: Kanne 28.12.2022 – Ordre des avocats à la cour de Paris ja Couturier v. neuvosto

62

2023/C 63/81

Asia T-803/22: Kanne 30.12.2022 – TZ v. neuvosto

64

2023/C 63/82

Asia T-830/22: Kanne 22.12.2022 – Puolan tasavalta v. Euroopan komissio

64

2023/C 63/83

Asia T-831/22: Kanne 22.12.2022 – TO v. EUAA

65

2023/C 63/84

Asia T-3/23: Kanne 9.1.2023 – UA v. EUAA

66

2023/C 63/85

Asia T-5/23: Kanne 10.1.2023 – Illumina v. komissio

67

2023/C 63/86

Asia T-780/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 21.12.2022 – Smith & Nephew USD ja Smith & Nephew USD One v. komissio

68

2023/C 63/87

Asia T-76/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2022 – Schwa-Medico v. EUIPO – Med El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

68

2023/C 63/88

Asia T-443/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2022 – PV v. Euroopan syyttäjänvirasto

68


FI

 

Top