EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:432:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 432, 14. marraskuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 432

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
14. marraskuuta 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 432/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 432/02

Asia C-597/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” SA v. Budapest Főváros Kormányhivatala (Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – 16 artikla – Matkustajille annettava korvaus ja apu – Kyseisen asetuksen soveltamisesta vastaavan kansallisen elimen toimivalta – Kansallinen säännöstö, jossa annetaan kyseiselle elimelle toimivalta määrätä lentoliikenteen harjoittaja maksamaan matkustajalle maksettava korvaus – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeussuojakeino tuomioistuimessa)

2

2022/C 432/03

Asia C-633/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus – Vakuutusalan yhtenäismarkkinat – Direktiivi 2002/92/EY – Vakuutusedustajan käsite – Vakuutusedustustoiminta – Direktiivi (EU) 2016/97 – Vakuutusten tarjoamisen harjoittaminen – Näiden direktiivien soveltamisala – Ryhmävakuutukseen liittyminen – Vakuutussopimukseen perustuvien oikeuksien luovutus – Vakuutusetuudet sairastumisesta tai tapaturmasta ulkomailla – Jäsenen hankkimastaan vakuutusturvasta maksama korvaus – Kuluttajansuoja – Vakuutusedustajien yhdenvertainen kohtelu)

3

2022/C 432/04

Asia C-3/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – FS v. Chief Appeals Officer, The Social Welfare Appeals Office, The Minister for Employment Affairs ja The Minister for Social Protection (Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Perhe-etuudet – Taannehtiva maksaminen – Edunsaajan muuttaminen toiseen jäsenvaltioon – 81 artikla – Hakemuksen käsite – 76 artiklan 4 kohta – Vastavuoroinen tiedotus- ja yhteistyövelvollisuus – Noudattamatta jättäminen – 12 kuukauden vanhentumisaika – Tehokkuusperiaate)

4

2022/C 432/05

Asia C-202/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 29.9.2022 – Valittajana ABLV Bank AS, selvitystilassa sekä muina osapuolina yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Talous- ja rahapolitiikka – Pankkiunioni – Asetus (EU) N:o 806/2014 – Luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä koskevat yhtenäiset kriisinratkaisumekanismit – Yhteinen kriisinratkaisurahasto – Vuotuiset vakausmaksut – Luottolaitoksen selvitystilaan asettaminen – Maksettujen rahoitusosuuksien palauttaminen – Pro rata temporis)

5

2022/C 432/06

Asia C-235/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 203 artikla – Leasingsopimus – Arvonlisäveron maksamisesta vastuussa oleva henkilö – Mahdollisuus rinnastaa kirjallinen sopimus laskuun)

5

2022/C 432/07

Asia C-500/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 29.9.2022 – Valittajana Health Information Management (HIM) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Välityslauseke – Tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelman yhteydessä tehdyt avustussopimukset – Tilintarkastuskertomus – Euroopan komission antamat veloitusilmoitukset tiettyjen rahamäärien perimiseksi takaisin – Kumoamiskanne – Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkinta – Vastakanne – Kyseisten avustusten palauttaminen kokonaisuudessaan – Puolustautumisoikeudet – Hyvän hallintotavan periaate – Puolueettomuus – Suhteellisuusperiaate – Perusteluvelvollisuus)

6

2022/C 432/08

Asia C-460/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 11.7.2022 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

6

2022/C 432/09

Asia C-519/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 4.8.2022 – MAX7 Design Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2022/C 432/10

Asia C-536/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Ravensburg (Saksa) on esittänyt 10.8.2022 – MW ja CY v. VR Bank Ravensburg-Weingarten eG

8

2022/C 432/11

Asia C-537/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 11.8.2022 – Global Ink Trade Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2022/C 432/12

Asia C-538/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 11.8.2022 – SB v. Agrárminiszter

10

2022/C 432/13

Asia C-547/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Bratislava II (Slovakia) on esittänyt 17.8.2022 – INGSTEEL spol. s. r. o. v. Úrad pre verejné obstarávanie

11

2022/C 432/14

Asia C-566/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 26.8.2022 – Inkreal s.r.o. v. Dúha reality s.r.o.

12

2022/C 432/15

Asia C-611/22 P: Valitus, jonka Illumina, Inc. on tehnyt 22.9.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-227/21, Illumina v. komissio, 13.7.2022 antamasta tuomiosta

13

2022/C 432/16

Asia C-620/22 P: Valitus, jonka RT France on tehnyt 27.9.2022 unionin yleisen tuomioistuimen (suuri jaosto) asiassa T-125/22, RT France v. neuvosto, 27.7.2022 antamasta tuomiosta

14

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 432/17

Asia T-604/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Google ja Alphabet v. komissio (Google Android) (Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Mobiiliälylaitteet – Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen – Alustan ja monisuuntaisten markkinoiden käsitteet (”ekosysteemi”) – Käyttöjärjestelmä (Google Android) – Sovelluskauppa (Play Store) – Haku- ja selainsovellukset (Google Search ja Chrome) – Laitevalmistajien ja matkaviestinoperaattoreiden kanssa tehdyt sopimukset – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen – Käsitteet kokonaissuunnitelma ja käyttäytyminen saman kilpailusääntöjen rikkomisen yhteydessä (tuotteiden ryhmittelyt, yksinoikeusmaksut ja pirstoutumisen estävät velvoitteet) – Syrjäytymisvaikutus – Oikeus puolustukseen – Täysi harkintavalta)

16

2022/C 432/18

Asia T-597/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Helsingin kaupunki v. komissio (Valtiontuet – Bussiliikenne – Helsingin kaupungin myöntämät kalustolaina ja pääomalainat – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja sääntöjenvastaiseksi ja määrätään sen takaisinperimisestä – Voimassa oleva tuki – Etu – Markkinatalouden ehdoin toimiva yksityinen velkoja arviointiperusteen soveltaminen – Velallisen julkisoikeudellinen asema – Voimassa olevan tukiohjelman huomioon ottaminen – Markkinatalouden ehdoin toimiva yksityinen sijoittaja arviointiperusteen soveltaminen – Taloudellinen jatkuvuus – Niiden, joita asia koskee, menettelylliset oikeudet – SEUT 108 artiklan 2 kohta – Perusteluvelvollisuus – Unionin oikeuden yleiset periaatteet)

17

2022/C 432/19

Asia T-603/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Helsingin bussiliikenne v. komissio (Valtiontuet – Bussiliikenne – Helsingin kaupungin myöntämät kalustolaina ja pääomalainat – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisinperimisestä – Taloudellinen jatkuvuus – Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet – Asetuksen (EU) 2015/1589 6 artiklan 1 kohta – Perusteluvelvollisuus)

18

2022/C 432/20

Asia T-744/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Methanol Holdings (Trinidad) v. komissio (Polkumyynti – Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta ja Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1688 – Asetuksen (EU) 2016/1036 3 artiklan 1–3 kohta ja 5–8 kohta – Etuyhteydessä olevien yhtiöiden kautta tapahtuva myynti – Vientihinnan muodostaminen – Unionin tuotannonalalle aiheutuva vahinko – Alihinnoittelun laskeminen – Syy-yhteys – Asetuksen 2016/1036 9 artiklan 4 kohta – Vahinkomarginaalin laskeminen – Vahingon poistuminen)

19

2022/C 432/21

Asia T-865/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Nevinnomysskiy Azot ja NAK ”Azot” v. komissio (Polkumyynti – Venäjältä, Trinidad ja Tobagosta ja Yhdysvalloista peräisin olevien urean ja ammoniumnitraatin seosten tuonti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1688 – Lopullinen polkumyyntitulli – Polkumyyntimarginaali – Normaaliarvon määrittäminen – Tarkistukset – Vientihinnan muodostuminen – Tasapuolinen vertailu – Vahinko unionin tuotannonalalle – Alihinnoittelua koskevat laskelmat – Etuyhteydessä olevien yritysten välinen myynti – Syy-yhteys – Vahinkomarginaalin laskeminen – Vahingon korjaaminen – Alhaisemman tullin sääntö – Käytettävissä olevien tietojen käyttäminen)

19

2022/C 432/22

Yhdistetyt asiat T-371/20 ja T-554/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Pollinis France v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitea – EFSAn kasvinsuojeluaineiden mehiläisille aiheuttamien riskien arviointia koskeva ohjeasiakirja – Yksittäisten jäsenvaltioiden kannat – Tutustumisoikeuden epääminen – Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohta – Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus)

20

2022/C 432/23

Asia T-575/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – SŽ – Tovorni promet v. komissio (Direktiivi 2014/25/EU – Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankintamenettelyt – Täytäntöönpanopäätös direktiivin 2014/25 soveltamisesta rautateiden rahtiliikenteeseen Sloveniassa – Toimintaan suoraan kohdistuva kilpailu – Tuotemarkkinoiden määrittely – Maantieteellisten markkinoiden määrittely – Toimintaan suoraan kohdistuvan kilpailun arviointi – Hyvän hallintotavan periaate – Perusteluvelvollisuus)

21

2022/C 432/24

Asia T-775/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – PB v. komissio (Julkiset palveluhankinnat – Teknisen tuen palvelujen tarjoaminen ylimmälle tuomarineuvostolle ja Ukrainan viranomaisille – Sääntöjenvastaisuudet hankintasopimusten tekomenettelyssä – Aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä – Veloitusilmoitus – Yhtiön johtaja – Oikeusperusta – Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

21

2022/C 432/25

Asia T-179/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – QN v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Vuoden 2019 arviointikierros – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Huolenpitovelvollisuus – Vastuu)

22

2022/C 432/26

Yhdistetyt asiat T-367/21 ja T-432/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Sushi&Food Factor v. EUIPO (READY 4YOU) (EU-tavaramerkki – Hakemukset kuviomerkkien READY 4YOU rekisteröimiseksi EU-tavaramerkeiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

23

2022/C 432/27

Asia T-416/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Itinerant Show Room v. EUIPO – Save the Duck (ITINERANT) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin ITINERANT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-kuviomerkki, joka esittää ympyrään sijoitettua laulavaa ankkaa – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta – Samankaltaisuus – Maine – Yhteys – Epäoikeutettu hyväksikäyttö – Perustellun syyn puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta – Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 4 kohta – Asiakirjan esittäminen ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa – Tutkimatta jättäminen)

23

2022/C 432/28

Asia T-417/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Itinerant Show Room v. EUIPO – Save the Duck (ITINERANT) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin ITINERANT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-kuviomerkki, joka esittää ympyrään sijoitettua laulavaa ankkaa – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 5 kohta – Samankaltaisuus – Maine – Yhteys – Epäoikeutettu hyväksikäyttö – Perustellun syyn puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohta – Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 4 kohta – Asiakirjan esittäminen ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa – Tutkimatta jättäminen)

24

2022/C 432/29

Asia T-423/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Gioioso v. EUIPO – Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki GIOIA DI MARE – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2022/C 432/30

Asia T-498/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Lotion v. EUIPO (BLACK IRISH) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin BLACK IRISH rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1011 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

25

2022/C 432/31

Asia T-607/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Blueroots Technology v. EUIPO – Rezk-Salama ja Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki SKILLTREE STUDIOS – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuuden puuttuminen – Erottamiskyky – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta))

26

2022/C 432/32

Asia T-609/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Privatbrauerei Eichbaum v. EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki STEAM – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Käytön luonne – Asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tulla kuulluksi – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

27

2022/C 432/33

Asia T-686/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Task Food v. EUIPO – Foodtastic (ENERGY CAKE) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki ENERGY CAKE – Mitättömäksi julistaminen – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2022/C 432/34

Asia T-705/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Balaban v. EUIPO (Stahlwerk) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin STAHLWERK rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

28

2022/C 432/35

Asia T-706/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Balaban v. EUIPO (Stahlwerkstatt) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Stahlwerkstatt rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

29

2022/C 432/36

Asia T-737/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Refractory Intellectual Property v. EUIPO (e-tech) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin e-tech rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2022/C 432/37

Asia T-795/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Protectoplus v. EUIPO (Li-SAFE) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Li-SAFE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden rajoittaminen)

30

2022/C 432/38

Asia T-523/22: Kanne 18.8.2022 – Sberbank Europe v. neuvosto ym.

30

2022/C 432/39

Asia T-524/22: Kanne 19.8.2022 – Sberbank Europe v. neuvosto ym.

31

2022/C 432/40

Asia T-594/22: Kanne 23.9.2022 – Kypros v. EUIPO – Kolios (HALLOUMAKI)

32

2022/C 432/41

Asia T-602/22: Kanne 27.9.2022 – Veritas v. komissio

33

2022/C 432/42

Asia T-604/22: Kanne 27.9.2022 – Société du Tour de France v. EUIPO – FitX (TOUR DE X)

34

2022/C 432/43

Asia T-607/22: Kanne 30.9.2022 – Kozitsyn v. komissio

35

2022/C 432/44

Asia T-612/22: Kanne 1.10.2022 – Primicerj v. komissio

36

2022/C 432/45

Asia T-615/22: Kanne 30.9.2022 – Kypros v. EUIPO – Cemet (Halime)

38

2022/C 432/46

Asia T-457/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2022 – Synthomer v. komissio

39

2022/C 432/47

Asia T-712/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2022 – Hikma Pharmaceuticals ja Hikma Pharmaceuticals International v. komissio

39

2022/C 432/48

Asia T-718/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.9.2022 – The Weir Group ym. v. komissio

39


FI

 

Top