EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:418:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 418, 31. lokakuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 418

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
31. lokakuuta 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 418/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 418/02

Asia C-420/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on HN (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 ja 48 artikla – Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi – 6 artikla – Direktiivi (EU) 2016/343 – Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä – 8 artikla – Oikeus olla läsnä omassa oikeudenkäynnissään – Palauttamispäätös, johon on liitetty viiden vuoden pituinen maahantulokielto – Edellytykset oikeudenkäynnille kyseisen henkilön poissa ollessa – Kansallisen lainsäädännön mukainen velvollisuus olla läsnä oikeudenkäynnissä)

2

2022/C 418/03

Asia C-669/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Veridos GmbH v. Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria ja Mühlbauer ID Services GmbH – S&T (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2009/81/EY – Tiettyjä rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittaminen – 38 ja 49 artikla – Velvollisuus tarkistaa, onko kyseessä poikkeuksellisen alhainen tarjous – Kansallisessa lainsäädännössä säädettyä tarjouksen poikkeuksellista alhaisuutta koskevaa arviointiperustetta ei voida soveltaa – Vaatimus siitä, että on esitettävä vähintään kolme tarjousta – Vaatimukseen, jonka mukaan tarjouksen on oltava yli 20 prosenttia edullisempi kuin muiden tarjoajien tarjousten keskiarvo, perustuva peruste – Tuomioistuinvalvonta)

3

2022/C 418/04

Asia C-675/20 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.9.2022 – Valittajana Colin Brown sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liite VII – 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta – Unionin virkamies, joka on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen ja joka on asunut vakituisesti asemapaikkansa valtion alueella hänen palvelukseen tuloaan edeltäneiden kymmenen vuoden ajan – Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista – Kyseisen unionin virkamiehen saama asemapaikan valtion kansalaisuus – Ulkomaankorvauksen maksamista koskevan oikeuden peruuttaminen – Kumoamiskanne)

4

2022/C 418/05

Asia C-705/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Income Tax Tribunal of Gibraltar (Yhdistynyt kuningaskunta) – Fossil (Gibraltar) Limited v. Commissioner of Income Tax (Ennakkoratkaisupyyntö – Valtiontuet – Gibraltarin hallituksen toteuttamat yhtiöverotusta koskevat tukiohjelmat – Päätös (EU) 2019/700 – Passiivisten korkotulojen ja rojaltitulojen verottamatta jättäminen – Euroopan komission päätös, jossa tukiohjelma todetaan sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi – Takaisinperintävelvollisuus – Ulottuvuus – Kansallinen säännös, joka ei ollut riidanalaisia valtiontukia koskevan komission tutkinnan kohteena – Ulkomailla maksetun veron hyvittäminen kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi)

4

2022/C 418/06

Asia C-4/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État – Ranska) – Fédération des entreprises de la beauté v. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Kosmeettiset valmisteet – Asetus (EY) N:o 1223/2009 – 27 artikla – Suojalauseke – 27 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – Kansalliset väliaikaiset suojatoimenpiteet – Yleinen toimenpide – Soveltaminen samaa ainetta sisältävien kosmeettisten valmisteiden ryhmään – Yksittäistapausta koskeva toimenpide – Soveltaminen yksilöityyn kosmeettiseen valmisteeseen – Kansallinen väliaikainen toimenpide, jolla velvoitetaan esittämään tietyt maininnat fenoksietanolia sisältävien ei-poishuuhdeltavien valmisteiden ryhmän merkinnöissä)

5

2022/C 418/07

Asia C-18/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Uniqa Versicherungen AG v. VU (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Eurooppalainen maksamismääräysmenettely – Asetus N:o 1896/2006 – 16 artiklan 2 kohta – Eurooppalaista maksamismääräystä koskevan vastineen antamiselle asetettu 30 päivän määräaika – 20 artikla – Uudelleen tutkimista koskeva menettely – 26 artikla – Kansallisen oikeuden soveltaminen menettelyllisiin kysymyksiin, joista ei ole nimenomaisesti säädetty tässä asetuksessa – Covid-19-pandemia – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan menettelylliset määräajat yksityisoikeudellisissa asioissa katkaistiin muutamaksi viikoksi)

6

2022/C 418/08

Asia C-22/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – SRS ja AA v. Minister for Justice and Equality (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – 3 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta – Käsite ”unionin kansalaise[n], joka on ensisijainen oleskeluoikeuden haltija, [muut perheenjäsenet, jotka asuvat] samassa taloudessa tämän kanssa” – Arviointiperusteet)

6

2022/C 418/09

Asia C-45/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – Banka Slovenije (Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan keskuspankkijärjestelmä – Kansallinen keskuspankki – Direktiivi 2001/24/EY – Luottolaitosten tervehdyttäminen ja likvidaatio – Tervehdyttämistoimenpiteiden toteuttamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen – SEUT 123 artikla sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan (N:o 4) 21.1 artikla – Euroalueen jäsenvaltioiden keskuspankkirahoituksen kielto – SEUT 130 artikla ja kyseisen pöytäkirjan 7 artikla – Riippumattomuus – Luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen)

7

2022/C 418/10

Asia C-58/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Wien – Itävalta) – FK (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 13 artikla – Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen – Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta – Liite II – 1 artiklan 2 kohta – Asianajajan ammattia harjoittava henkilö, jonka yksityisen ja ammatillisen toiminnan keskuspaikka on Sveitsissä ja joka harjoittaa kyseistä ammattia myös kahdessa muussa jäsenvaltiossa – Varhennetun vanhuuseläkkeen myöntämistä koskeva hakemus – Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla asianomaisen henkilön on luovuttava mainitun ammatin harjoittamisesta kyseessä olevan jäsenvaltion alueella ja ulkomailla)

8

2022/C 418/11

Asia C-227/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Liettua) – UAB ”HA.EN.” v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysoikeus – Kiinteän omaisuuden myynti verovelvollisten välillä – Maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena oleva myyjä – Kansallinen käytäntö, jonka mukaan ostajalta evätään vähennysoikeus sillä perusteella, että se tiesi tai sen olisi pitänyt tietää myyjän vaikeuksista maksaa myynnistä maksettava arvonlisävero – Petos ja oikeuden väärinkäyttö – Edellytykset)

9

2022/C 418/12

Asia C-326/21 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 15.9.2022 – Valittajana PNB Banka AS ja muuna osapuolena Euroopan keskuspankki (Muutoksenhaku – Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Maksukyvyttömyysmenettelyt – Euroopan keskuspankin (EKP) kieltäytyminen täyttämästä luottolaitoksen johtokunnan pyyntöä määrätä kyseisen luottolaitoksen pesänhoitaja myöntämään johtokunnan valtuuttamalle asianajajalle pääsy pankkiin, sen tietoihin, sen henkilöstöön ja resursseihin – Toimen antajan toimivalta – SEUT 263 artikla – Toimi, joka voi olla kumoamiskanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

10

2022/C 418/13

Asia C-347/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on DD (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi (EU) 2016/343 – Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä – 8 artiklan 1 kohta – Syytetyn oikeus osallistua omaan oikeudenkäyntiinsä – Syytettyä vastaan todistavan todistajan kuuleminen ilman syytetyn läsnäoloa – Mahdollisuus korjata oikeudenloukkaus menettelyn myöhemmässä vaiheessa – Saman todistajan ylimääräinen kuuleminen – Direktiivi 2013/48/EU – Oikeus käyttää oikeudellista avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä – 3 artiklan 1 kohta – Syytettyä vastaan todistavan todistajan kuuleminen ilman syytetyn oikeudellisen avustajan läsnäoloa)

10

2022/C 418/14

Asia C-416/21: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 15.9.2022 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerisches Oberstes Landesgericht – Saksa) – Landkreis Aichach-Friedberg v. J. Sch. Omnibusunternehmen ja K. Reisen GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Julkisia hankintoja koskevat sopimuksentekomenettelyt – Direktiivi 2014/24/EU – 57 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta – Vapaaehtoiset poissulkemisperusteet – Muiden talouden toimijoiden kanssa tehdyt sopimukset, joilla pyritään vääristämään kilpailua – Direktiivi 2014/25/EU – 36 artiklan 1 kohta – Suhteellisuusperiaate ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaate – 80 artiklan 1 kohta – Direktiivissä 2014/24/EU säädettyjen poissulkemisperusteiden ja valintaperusteiden soveltaminen – Tarjoajat, jotka muodostavat taloudellisen kokonaisuuden ja jotka ovat esittäneet erilliset tarjoukset, jotka eivät ole itsenäisiä eivätkä riippumattomia – Edellytys riittävän uskottavasta näytöstä SEUT 101 artiklan rikkomisen osoittamiseksi)

11

2022/C 418/15

Asia C-470/22: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrchní soud v Praze (Tšekin tasavalta) on esittänyt 14.7.2022 – Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. v. I&Q GROUP, spol. s r.o. ja Hellspy SE

12

2022/C 418/16

Asia C-576/22: Kanne 30.8.2022 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

13

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 418/17

Asia T-631/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – BNetzA v. ACER (Energia – Sähkön sisämarkkinat – Asetus (EU) 2019/942 – ACERin valituslautakunnan päätös – Kumoamiskanne – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen – ACERin toimivalta – Asetuksen (EY) N:o 713/2009 8 artikla – Asetuksen 2019/942 6 artiklan 10 kohta – Asetuksen (EU) 2015/1222 9 artiklan 12 kohta – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (EU) 2019/943)

15

2022/C 418/18

Asia T-793/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Tirreno Power v. komissio (Valtiontuki – Italian sähkömarkkinat – Kapasiteettimekanismi – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Sähköenergian tuotantokapasiteetin saatavuus – Korvausmekanismin muuttaminen – Vakavat vaikeudet – Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet – Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014 – 2020)

15

2022/C 418/19

Asia T-794/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Set v. komissio (Valtiontuki – Italian sähkömarkkinat – Kapasiteettimekanismi – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Sähköenergian tuotantokapasiteetin saatavuus – Korvausmekanismin muuttaminen – Vakavat vaikeudet – Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet – Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014 – 2020)

16

2022/C 418/20

Asia T-91/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – WT v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Kurinpitomenettely – Kurinpitoseuraamuksena annettu varoitus – Huolenpitovelvollisuus – Hyvän hallinnon periaate – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Kohtuullinen aika – Työpaikkakiusaaminen – Oikeusvarmuuden periaate – Aineellinen ja aineeton vahinko)

17

2022/C 418/21

Asia T-217/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Kreikka v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Kreikalle aiheutuneet menot – Maaseudun kehittäminen – Olennainen valvonta – Kiinteämääräinen rahoitusoikaisu – Perusteluvelvollisuus – Luottamuksensuoja – Oikeusvarmuus – Oikeasuhteisuus – Hyvän hallinnon periaate)

18

2022/C 418/22

Asia T-470/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – DD v. FRA (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Kurinpitomenettely – Viraltapano – Hallinnollisen tutkimuksen aloittaminen – Kurinpitomenettelyn aloittaminen – Puolueettomuusvaatimus – Oikeudellinen virhe – Ilmeinen arviointivirhe – Henkilöstösääntöjen 11, 12 ja 21 artikla – Lojaalisuusvelvollisuus – Oikeusvarmuus – Sananvapaus – Perusoikeuskirjan 11 artikla – Hyvän hallintotavan periaate – Huolenpitovelvollisuus – Syyttömyysolettama – Oikeus tulla kuulluksi – Kohtuullinen määräaika – Seuraamuksen oikeasuhteisuus)

18

2022/C 418/23

Asia T-529/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – LR v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palkkaus – Uudelleenasettautumiskorvaus – Henkilöstön jäsenen asettautuminen omaan kotiinsa työsuhteen päätyttyä – EIP:n henkilöstöön sovellettavien hallinnollisten säännösten 13 artiklan ensimmäisen kohdan toinen luetelmakohta – Kodin käsite – Yleisesti sovellettavan kieliversion sanamuodon mukainen tulkinta – Täysi toimivalta – Luonteeltaan taloudellinen riita – Tutkittavaksi ottaminen)

19

2022/C 418/24

Asia T-651/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – KL v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Perusteettomat poissaolot – Poisjäänti lääkärintarkastuksista – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

20

2022/C 418/25

Asia T-713/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – OQ v. Commission (Henkilöstö – Palvelukseen ottaminen – Ilmoitus avoimesta kilpailusta EPSO/AD/378/20 (AD 7) – Euroopan unionin tuomioistuimen kroaatinkieliset lingvistijuristit – Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä kantajaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen – Edellytykset kilpailuun osallistumiselle – Edellytyksenä on Kroatian oikeudesta yliopisto-opintoja vastaavan koulutustason suorittamisesta annettu oikeustieteen tutkintotodistus – Hakijalla on tutkintotodistus Ranskan oikeustieteen alalta – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – Kumoamiskanne)

20

2022/C 418/26

Asia T-751/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – KL v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Sairausloma – Lääkärintodistusten hylkääminen – Perusteettomat poissaolot – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

21

2022/C 418/27

Asia T-40/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Slovakia v. komissio (Maataloustukirahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Aiheettomasti maksettujen tukien takaisinperintämenettelyjen puuttuminen – Menettelylliset takeet – Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artiklan 4 kohdan a alakohta – Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 908/2014 34 artiklan 2 kohta)

22

2022/C 418/28

Asia T-95/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.9.2022 – Portugali v. komissio (Madeiran vapaa-alue) (Valtiontuet – Madeiran vapaa-alue – Portugalin toteuttama tukiohjelma – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan komission päätösten C(2007) 3037 final ja C(2013) 4043 final vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja jolla maksetut tuet määrätään perittäväksi takaisin sen mukaisesti – Valtiontuen käsite – Asetuksen (EU) 2015/1589 1 artiklan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettu olemassa oleva tuki – Takaisin periminen – Luottamuksensuoja – Oikeusvarmuus – Hyvän hallinnon periaate – Täytäntöönpanon täysi mahdottomuus – Vanhentuminen – Asetuksen 2015/1589 17 artikla)

22

2022/C 418/29

Asia T-123/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła v. komissio (Ympäristö – Asetus (EU) N:o 517/2014 – Fluoratut kasvihuonekaasut – Markkinoille saattaminen – Luovutus vapaaseen liikkeeseen – Fluorihiilivetyjen markkinoille saattamista koskevien kiintiöiden sähköinen rekisteri – Päätös rekisteriin merkitsemisestä – Lupa kiintiön käyttämiseen)

23

2022/C 418/30

Asia T-155/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Völkl v. EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki Völkl – Aikaisempi EU-sanamerkki VÖLKL – Suhteellinen mitättömyysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Tavarat eivät ole samankaltaisia – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohta))

24

2022/C 418/31

Asia T-156/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Völkl v. EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki Marker Völkl – Aikaisempi EU-sanamerkki VÖLKL – Suhteellinen mitättömyysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Tavarat eivät ole samankaltaisia – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohta))

24

2022/C 418/32

Asia T-217/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – SB v. eu-LISA (Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – eu-LISAn henkilöstö – Irtisanominen koeajan päättyessä – Perusteluvelvollisuus – Koeajan normaalit olosuhteet – Oikeus tulla kuulluksi – Menettelyvirheet – Huolenpitovelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Hyvän hallinnon periaate)

25

2022/C 418/33

Asia T-266/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.9.2022 – Casanova v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Sopimuksen irtisanominen koeajan päättyessä – Toimen toteuttajan toimivallan puuttuminen – Vastuu – Aineellinen vahinko – Ennenaikaiset vahingonkorvausvaatimukset – Henkinen kärsimys)

26

2022/C 418/34

Asia T-341/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Rauff-Nisthar v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Avoin kilpailu EPSO/AD/371/19 – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Kokeiden aikana sattuneet sääntöjenvastaisuudet, jotka saattavat vääristää lopputulosta – Yhdenvertainen kohtelu – Ilmeinen arviointivirhe – Uusi peruste)

26

2022/C 418/35

Asia T-353/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – KTM Fahrrad v. EUIPO – KTM (R2R) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki R2R – Tavaramerkin menetetyksi julistaminen – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Todisteet tosiasiallisesta käyttämisestä – Käyttämättä jättämisen pätevä syy)

27

2022/C 418/36

Asia T-448/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Saure v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Komission kirjeenvaihto BioNTech SE:n covid-19-rokotteen toimitusmääristä ja – ajoista – Kumoamiskanne – Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden implisiittisen epäämisen jälkeen tehty nimenomainen päätös – Ei vireilläolovaikutusta toisen kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttuessa – Tutustumisoikeuden epääminen osittain – Poikkeukset, jotka koskevat yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, oikeudellisen neuvonannon suojaa, päätöksentekomenettelyn suojaa ja kolmannen taloudellisten etujen suojaa)

28

2022/C 418/37

Asia T-475/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.9.2022 – Ranska v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Ranskalle aiheutuneet menot – Vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki – Tuen saamisen edellytys – Tukikelpoiset alat ja tuotannot – Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 52 artiklan 2 kohta)

28

2022/C 418/38

Asia T-486/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – OE v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Etätyö – Hakemus puhelinkulujen ja internetyhteyskulujen korvaamisesta – Hakemuksen hylkääminen – Lainvastaisuusväite – Osittainen tutkittavaksi ottaminen – Henkilöstösääntöjen 71 artikla ja liite VII – Huolenpitovelvollisuus – Yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaate – Oikeus yksityiselämän kunnioittamiseen)

29

2022/C 418/39

Asia T-507/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Migadakis v. ENISA (Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Kiinnostuksenilmaisupyyntö – Videoneuvotteluna järjestetty valintakoe – Vähimmäispistemäärä – Yhdenvertainen kohtelu – Arvioinnin objektiivisuus)

30

2022/C 418/40

Asia T-521/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-kuviomerkki ad pepper the e-advertising network – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta)

30

2022/C 418/41

Asia T-627/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Segimerus v. EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki MONSOON – Ehdoton mitättömyysperuste – Asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 2017/1001 94 artikla – Asetuksen 2017/1001 34 artikla)

31

2022/C 418/42

Asia T-651/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Saure v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Komission kirjeenvaihto BioNTech:n covid-19-rokotteen toimitusmääristä ja -ajoista – Kumoamiskanne – Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden implisiittisen epäämisen jälkeen tehdyt nimenomaiset päätökset – Ei vireilläolovaikutusta toisen kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttuessa – Tutustumisoikeuden epääminen kokonaan ja osittain – Poikkeukset, jotka koskevat yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa, oikeudellisen neuvonannon suojaa, päätöksentekomenettelyn suojaa ja kolmannen taloudellisten etujen suojaa)

32

2022/C 418/43

Asia T-699/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Peace United v. EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkki MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN – Tavaramerkin julistaminen menetetyksi – Tavaramerkkiä ei ole käytetty tosiasiallisesti – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Todisteet tosiasiallisesta käytöstä – Oikeuden väärinkäyttö)

32

2022/C 418/44

Asia T-700/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 21.9.2022 – Voco v. EUIPO (Pakkauksen muoto) (EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Pakkauksen muoto – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

33

2022/C 418/45

Asia T-730/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Łosowski v. EUIPO – Skawiński (KOMBI) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki KOMBI – Aikaisempi EU-sanamerkki kombii – Suhteellinen mitättömyysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Vetoaminen nimeä ”kombi” koskevaan subjektiiviseen oikeuteen kansallisen oikeuden nojalla)

33

2022/C 418/46

Asia T-754/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Peace United v. EUIPO – 1906 Collins (bâoli) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-kuviomerkki bâoli – Tavaramerkin menetetyksi julistaminen – Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta – Todisteet tosiasiallisesta käytöstä – Oikeuden väärinkäyttö)

34

2022/C 418/47

Asia T-9/22: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.9.2022 – Olimp Laboratories v. EUIPO (VITA MIN MULTIPLE SPORT) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin VITA-MIN MULTIPLE SPORT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 3 kohta)

35

2022/C 418/48

Asia T-373/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.9.2022 – Etablissements Nicolas v. EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Mitättömyysvaatimuksen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

35

2022/C 418/49

Asia T-75/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.9.2022 – Prigozhin v. neuvosto (Kumoamiskanne – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Rajoittavat toimenpiteet vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi – Perustelut, joissa kantaja nimetään Wagner Groupin rahoittajaksi – Perusteluissa esitetyt arvioinnit – Toimet, jotka eivät voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

36

2022/C 418/50

Asia T-179/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2022 – Farco Pharma v. EUIPO – Infarco (FARCO) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Väitteen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

36

2022/C 418/51

Asia T-340/22: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 6.9.2022 – Etablissements Nicolas v. EUIPO – St. Nicolaus (NICOLAS) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Väitteen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2022/C 418/52

Asia T-508/22: Kanne 19.8.2022 – Espanja v. komissio

38

2022/C 418/53

Asia T-530/22: Kanne 28.8.2022 – Medel v. neuvosto

40

2022/C 418/54

Asia T-531/22: Kanne 28.8.2022 – International Association of Judges v. neuvosto

41

2022/C 418/55

Asia T-532/22: Kanne 28.8.2022 – Association of European Administrative Judges v. neuvosto

42

2022/C 418/56

Asia T-533/22: Kanne 28.8.2022 – Rechters voor Rechters v. neuvosto

43

2022/C 418/57

Asia T-537/22: Kanne 1.9.2022 – Delta Sport Handelskontor v. EUIPO – Lego (Rakennuspalikat rakennuspelisarjaa varten)

45

2022/C 418/58

Asia T-538/22: Kanne 1.9.2022 – Hästens Sängar v. EUIPO – Mustang (harmaa ruutukuvio, jossa on mustia hevosia)

45

2022/C 418/59

Asia T-539/22: Kanne 1.9.2022 – Hästens Sängar v. EUIPO – Mustang (harmaa ruutukuvio, jossa tummempia hevosia)

46

2022/C 418/60

Asia T-545/22: Kanne 1.9.2022 – Hästens Sängar v. EUIPO – Mustang (Beigenvärinen valkoisia hevosia sisältävä ruutukuvio)

47

2022/C 418/61

Asia T-546/22: Kanne 1.9.2022 – Hästens Sängar v. EUIPO – Mustang (Sinivalkoinen ruutukuvio valkoisilla hevosilla)

47

2022/C 418/62

Asia T-547/22: Kanne 1.9.2022 – Hästens Sängar v. EUIPO – Mustang (Ruutukuvio, jossa on hevosia)

48

2022/C 418/63

Asia T-554/22: Kanne 1.9.2022 – Carmeuse Holding v. komissio

49

2022/C 418/64

Asia T-557/22: Kanne 9.9.2022 – Chmielarz v. EUIPO – Granulat (granulat)

50

2022/C 418/65

Asia T-561/22: Kanne 9.9.2022 – CFA Institute v. EUIPO – Global Chartered Controller Institute (CCA Chartered Controller Analyst CERTIFICATE)

51

2022/C 418/66

Asia T-562/22: Kanne 9.9.2022 – Noah Clothing v. EUIPO – Noah (NOAH)

51

2022/C 418/67

Asia T-567/22: Kanne 14.9.2022 – ATPN v. komissio

52

2022/C 418/68

Asia T-568/22: Kanne 15.9.2022 – XNT v. EUIPO – Exane (EXANE)

53

2022/C 418/69

Asia T-585/22: 20.9.2022 – Trus v. EUIPO – Unilab (ARTESAN)

54

2022/C 418/70

Asia T-567/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.7.2022 – WG v. EUIPO

54


FI

 

Top