EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 11, 10. tammikuuta 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta
10. tammikuu 2022


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2022/C 11/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2022/C 11/02

Asia C-819/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Stichting Cartel Compensation ja Equilib Netherlands BV v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ym. (Ennakkoratkaisupyyntö – EY 81, EY 84 ja EY 85 artikla – ETA-sopimuksen 53 artikla – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Yritysten käyttäytyminen Euroopan talousalueen (ETA) ja kolmansien maiden välisen lentoliikenteen alalla EY 84 ja EY 85 artiklan voimassa ollessa – Vahingonkorvauskanne – Kansallisten tuomioistuinten toimivalta soveltaa EY 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa)

2

2022/C 11/03

Asia C-852/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Ivan Gavanozov (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi 2014/41/EU – Rikosasioita koskeva eurooppalainen tutkintamääräys – 14 artikla – Muutoksenhaku – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeussuojakeinojen puuttuminen määräyksen antavassa jäsenvaltiossa – Tutkintamääräys kotietsinnän ja takavarikoinnin suorittamiseksi sekä todistajan kuulemiseksi videokokouksen avulla)

3

2022/C 11/04

Asia C-933/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.11.2021 – Valittajana Autostrada Wielkopolska S.A. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Puolan tasavalta (Muutoksenhaku – Valtiontuet – Tietullillista moottoritietä koskeva konsessio – Laki, jossa säädetään tiettyjen ajoneuvojen vapauttamisesta tietulleista – Jäsenvaltion konsession saajalle tulojen menetyksestä myöntämä korvaus – Varjotulli – Korvaus, jonka Euroopan komissio katsoo olevan kohtuuton ja sisältävän tukea – Komissio päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä – Tuensaajan menettelylliset oikeudet – Komission velvollisuus toimia erityisen tarkkaavaisesti – Valtiontuen käsite – Etu – Konsession saajan taloudellisen tilanteen odotettu parantuminen – Markkinataloustoimijaa koskeva arviointiperuste – Todisteiden huomioon ottaminen vääristyneellä tavalla – Puutteelliset perustelut – Riidanalaisen päätöksen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Perustelujen korvaaminen – Todistustaakan kääntäminen – Unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteen loukkaaminen – Unionin yleiselle tuomioistuimelle kuuluva tuomioistuinvalvonta – Velvollisuudet ja rajat)

3

2022/C 11/05

Asia C-938/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG v. Saksan liittotasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2003/87/EY – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – 2 artiklan 1 kohta – Soveltamisala – 3 artiklan e alakohta – Laitoksen käsite – Vaikutus päästöihin ja pilaantumiseen – Sivulaitokset, joista ei sellaisinaan aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä – 10 a artikla – Maksutta tapahtuvaa päästöoikeuksien jakoa koskeva siirtymäjärjestelmä – Tiedonkeruumalli – Korjattu kelpoisuussuhde – Laskentamenetelmä – Päätös 2011/278/EU – 6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta – Jäähdytyksen vienti merkittävälle hiilivuotoriskille alttiilla toimialalla toimivaan yksiköön)

4

2022/C 11/06

Asia C-948/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Liettua) – UAB ”Manpower Lit” v. E.S., M.L., M.P., V.V., R.V. (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Vuokratyö – Direktiivi 2008/104/EY – 1 artikla – Soveltamisala – Käsitteet ”julkisen sektorin yritys” ja ”taloudellisen toiminnan harjoittaminen” – Euroopan unionin virastot – Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ”käyttäjäyrityksenä” – 5 artiklan 1 kohta – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Keskeiset työehdot – Käsite ”sama tehtävä” – Asetus (EY) N:o 1922/2006 – SEUT 335 artikla – Unionin toimielinten hallinnollisen autonomian periaate – SEUT 336 artikla – Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot)

5

2022/C 11/07

Asia C-91/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesverwaltungsgericht – Saksa) – LW v. Saksan liittotasavalta (Ennakkoratkaisupyyntö – Turvapaikka-asioita ja toissijaista suojelua koskeva yhteinen politiikka – Vaatimukset kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi – Direktiivi 2011/95/EU – 3 ja 23 artikla – Suotuisammat säännökset, joita jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai säätää ulottaakseen oikeuden turvapaikkaan tai toissijaiseen suojeluun koskemaan myös kansainväliseen suojeluun oikeutetun henkilön perheenjäseniä – Pakolaisaseman myöntäminen alaikäiselle lapselle hänen vanhemmastaan johdettuna oikeutena – Perheen yhtenäisyyden säilyttäminen – Lapsen etu)

6

2022/C 11/08

Asia C-106/20 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 11.11.2021 – Kreikan tasavalta v. Euroopan komissio (Valitus – Maatalouspolitiikka – Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Kreikan tasavallan menot – Sääntöjenmukaisuuden tarkastusmenettely – Valitusperuste, johon on vedottu ensimmäisen kerran suullisessa käsittelyssä ensimmäisessä oikeusasteessa – Asetus (EY) N:o 796/2004 – 2 artiklan 2 kohta – Asetus (EU) N:o 1307/2013 – 4 artiklan 1 kohdan h alakohta – Pysyvien laidunten käsite – Todisteiden ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Delegoitu asetus (EU) 907/2014 – 12 artiklan 4 kohta – Kertaluonteinen oikaisu – Edellytykset – Todistustaakka)

7

2022/C 11/09

Asia C-168/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) – Yhdistynyt kuningaskunta) – BJ, M:n konkurssipesän pesänhoitajana ja OV, M:n konkurssipesän pesänhoitajana v. M:n puoliso, MH, ILA ja M (Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Sijoittautumisvapaus – SEUT 49 artikla – Yhdenvertainen kohtelu – Direktiivi 2004/38/EY – 24 artiklan 1 kohta – Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan säännöstö, jossa eläkejärjestelmään perustuvien eläkeoikeuksien lähtökohtaisesti täysimääräinen ja automaattinen jättäminen konkurssipesän ulkopuolelle edellyttää asianomaisen järjestelmän hyväksymistä verotuksessa – Tämän vaatimuksen asettaminen sellaisen unionin kansalaisen maksukyvyttömyysmenettelyssä, joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen toimiakseen pysyvästi itsenäisenä ammatinharjoittajana Yhdistyneessä kuningaskunnassa – Tämän unionin kansalaisen eläkeoikeudet, jotka perustuvat hänen alkuperäjäsenvaltiossaan perustettuun ja verotuksessa hyväksyttyyn eläkejärjestelmään – Tilanne, jossa näihin eläkeoikeuksiin ei sovelleta mainittua konkurssipesän ulkopuolelle jättämistä vaan konkurssivelalliselle huomattavasti epäedullisempaa konkurssipesän ulkopuolelle jättämistä koskevaa järjestelmää)

7

2022/C 11/10

Asia C-214/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt The Labour Court, Ireland – Irlanti) – MG v. Dublin City Council (Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Direktiivi 2003/88/EY – 2 artikla – Käsite ”työaika” – Varalla oleva palomies – Varallaolojärjestelmän mukainen päivystys – Itsenäisen ammattitoiminnan harjoittaminen päivystysjakson aikana – Varallaolojärjestelmästä johtuvat velvoitteet)

8

2022/C 11/11

Asia C-281/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Ferimet SL v. Administración General del Estado (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 168 artikla – Vähennysoikeus – 199 artikla – Käännetyn veronmaksuvelvollisuuden järjestelmä – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Vähennysoikeuden aineelliset edellytykset – Tavaroiden tai palvelujen toimittajan verovelvollisasema – Todistustaakka – Petos – Väärinkäytös – Lasku, jossa mainitaan fiktiivinen tavaroiden tai palvelujen toimittaja)

9

2022/C 11/12

Asia C-315/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.11.2021 (Consiglio di Stato – Italia esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Regione Veneto v. Plan Eco Srl (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Asetus (EY) N:o 1013/2006 – Jätteiden siirto – 3 artiklan 5 kohta ja 11 artiklan 1 kohdan i alakohta – Direktiivi 2008/98/EY – Jätehuolto – 16 artikla – Omavaraisuus- ja läheisyysperiaatteet – Päätös 2000/532/EY – Euroopan jäteluettelo – Sekalainen yhdyskuntajäte, johon on sovellettu mekaanista käsittelyä, joka ei ole muuttanut kyseisen jätteen luonnetta)

9

2022/C 11/13

Asia C-340/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Bank Sepah v. Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) – Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet – Asetus (EY) N:o 423/2007 – Sellaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvien varojen jäädyttäminen, joiden Euroopan unionin neuvosto on todennut osallistuvan ydinaseiden levittämiseen – Käsitteet ”varojen jäädyttäminen” ja ”taloudellisten resurssien jäädyttäminen” – Mahdollisuus toteuttaa jäädytettyihin varoihin ja taloudellisiin resursseihin kohdistuva turvaamistoimi – Ennen varojen jäädyttämistä syntynyt saatava, jonka peruste ei liity Iranin ydinohjelmaan eikä ballististen ohjusten ohjelmaan)

10

2022/C 11/14

Asia C-388/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV v. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 1169/2011 – Elintarviketietojen antaminen kuluttajille – 9 artiklan 1 kohdan l alakohta – Ravintoarvoilmoitus – 31 artiklan 3 kohdan toinen alakohta – Energiasisällön ja ravintoaineiden määrien laskeminen – Mahdollisuus antaa kyseiset tiedot siten, että ne koskevat elintarviketta valmistuksen jälkeen – Edellytykset – 33 artiklan 2 kohdan toinen alakohta – Ilmaiseminen annosta tai kulutusyksikköä kohti)

11

2022/C 11/15

Asia C-398/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 11.11.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský soud v Brně – Tšekki) – ELVOSPOL v. Odvolací finanční ředitelství (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artikla – Arvonlisäveron perusteen alentaminen – Kauppahinnan maksamisen täysi tai osittainen laiminlyönti velallisen konkurssin takia – Kansallisessa säännöstössä myynteihin sisältyvän arvonlisäveron oikaisulle asetetut edellytykset – Edellytys, jonka mukaan täysin tai osittain maksamatta oleva saatava ei saa syntyä velallisyhtiön konkurssiin asettamista edeltäneen kuuden kuukauden ajanjakson aikana – Sääntöjenvastaisuus)

12

2022/C 11/16

Asia C-424/21 P: Valitus, jonka Sun Stars & Sons Pte Ltd on tehnyt 12.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-638/19., Sun Stars & Sons v. EUIPO – Valvis Holding (AC AQUA AC), 12.5.2021 antamasta tuomiosta

12

2022/C 11/17

Asia C-425/21 P: Valitus, jonka Sun Stars & Sons Pte Ltd on tehnyt 12.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-637/19, Sun Stars & Sons v EUIPO – Carpathian Springs (AQUA CARPATICA), 12.5.2021 antamasta tuomiosta

13

2022/C 11/18

Asia C-459/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 26.7.2021 – The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A. v. Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2022/C 11/19

Asia C-465/21 P: Valitus, jonka König Ludwig International GmbH & Co. KG on tehnyt 29.7.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-332/20, König Ludwig International v. EUIPO, 31.5.2021 antamasta määräyksestä

13

2022/C 11/20

Asia C-564/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Wiesbadenin hallintotuomioistuin, Saksa) on esittänyt 14.9.2021– BU v. Saksan liittotasavalta

14

2022/C 11/21

Asia C-588/21 P: Valitus, jonka Public.Resource.Org, Inc. ja Right to Know CLG ovat tehneet 23.9.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu viides jaosto) asiassa T-185/19, Public.Resource.Org, Inc. ja Right to Know CLG v. komissio, 14.7.2021 antamasta tuomiosta

14

2022/C 11/22

Asia C-598/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakia) on esittänyt 28.9.2021 – SP, CI v. Všeobecná úverová banka a.s.

16

2022/C 11/23

Asia C-604/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portugali) on esittänyt 28.9.2021– Vapo Atlantic SA v. Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) ym.

17

2022/C 11/24

Asia C-615/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Szegedi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 4.10.2021 – Napfény-Toll Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2022/C 11/25

Asia C-657/21: Kanne 29.10.2021 – Euroopan parlamentti v. Euroopan komissio

18

2022/C 11/26

Asia C-665/21 P: Valitus, jonka MKB Multifunds BV on tehnyt 5.11.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-277/20, MKB Multifunds v. komissio, 6.9.2021 antamasta määräyksestä

19

2022/C 11/27

Asia C-673/21 P: Valitus, jonka KN on tehnyt 9.11.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-377/20., XXX v. KN v. ETSK, 1.9.2021 antamasta tuomiosta

20

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2022/C 11/28

Asia T-602/15 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Jenkinson v. neuvosto (Välityslauseke – Euroopan unionin kansainvälisten operaatioiden kansainvälinen siviilihenkilöstö – Sopimuspohjainen palvelukseen ottaminen – Perättäiset määräaikaiset palvelussopimukset – Kaikkien sopimussuhteiden uudelleenmäärittelemistä toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi koskeva vaatimus – Sopimussuhteeseen perustuvaa vastuuta koskeva kanne – Sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskeva kanne)

22

2022/C 11/29

Asia T-495/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Romania v. komissio (Institutionaalinen oikeus – Eurooppalainen kansalaisaloite – Koheesiopolitiikka – Kansallisen vähemmistön sisältävät alueet – Rekisteröintipäätös – Kumoamiskanne – Kannekelpoinen toimi – Tutkittavaksi ottaminen – Asetuksen (EU) 211/2011 4 artiklan 2 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus)

22

2022/C 11/30

Asia T-661/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Sasol Germany ym v. komissio (REACH – Erityistä huolta aiheuttavat aineet – Aineita koskevan luettelon laatiminen myöhempää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV sisällyttämistä varten – Päätös, jolla yksilöidään 4-tert-butyylifenoli luetteloon sisällyttämistä koskevat kriteerit täyttäväksi aineeksi – Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artikla – Näytön todistusvoimaan perustuva lähestymistapa – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)

23

2022/C 11/31

Asia T-41/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Di Bernardo v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Kilpailuilmoitus – Avoin kilpailu – Hyväksymisedellytykset – Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen – Riittämätön työkokemus – SEUT 266 artikla – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tehty päätös – Kumoamistuomion täytäntöönpanossa tarvittavat toimenpiteet – Henkilöstösääntöjen liitteessä III oleva 2 artikla – Yhdenvertainen kohtelu – Ilmeinen arviointivirhe – Vastuu)

24

2022/C 11/32

Asia T-218/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Alkattan v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Perusteluvelvollisuus – Puolustautumisoikeudet – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Arviointivirhe – Luetteloihin sisällyttämistä koskevien kriteerien määrittäminen)

24

2022/C 11/33

Asia T-532/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Phi Group v. EUIPO – Gruppo Cadoro (REDELLO) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin REDELLO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-kuviomerkki CADELLO 88 – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2022/C 11/34

Asia T-678/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Solar Electric ym. v. komissio (Valtiontuet – Uusiutuvista energialähteistä, mukaan lukien aurinkosähkö, tuotettavan sähkön markkinat – Ranskan lakiin perustuva velvollisuus ostaa sähköä markkinahintaa korkeampaan hintaan – Kantelun hylkääminen – Asetuksen (EU) 2015/1589 12 artiklan 1 kohta ja 24 artiklan 2 kohta – Soveltamisala)

26

2022/C 11/35

Yhdistetyt asiat T-758/20 ja T-759/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – Monster Energy v. EUIPO – Frito-Lay Trading Company (MONSTER ja MONSTER ENERGY) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-sanamerkit MONSTER ja MONSTER ENERGY – Tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö – Käyttö niille tavaroille, joita varten tavaramerkit on rekisteröity – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta)

26

2022/C 11/36

Asia T-73/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2021 – PIK-KO v. EUIPO – Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki P.I.C. Co. – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki PIK – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) – Osittainen mitättömäksi julistaminen)

27

2022/C 11/37

Asia T-556/21: Kanne 4.11.2021 – Lyubetskaya v. neuvosto

27

2022/C 11/38

Asia T-557/21: Kanne 5.11.2021 – Omelyanyuk v. neuvosto

28

2022/C 11/39

Asia T-579/21: Kanne 5.11.2021 – Gusachenka v. neuvosto

29

2022/C 11/40

Asia T-580/21: Kanne 5.11.2021 – Haidukevich v. neuvosto

29

2022/C 11/41

Asia T-581/21: Kanne 5.11.2021 – Skryba v. neuvosto

30

2022/C 11/42

Asia T-582/21: Kanne 5.11.2021 – Rubnikovich v. neuvosto

30

2022/C 11/43

Asia T-583/21: Kanne 5.11.2021 – Bakhanovich v. neuvosto

31

2022/C 11/44

Asia T-671/21: Kanne 18.10.2021 – NFL Properties Europe v. EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL)

31

2022/C 11/45

Asia T-685/21: Kanne 18.10.2021 – IR v. komissio

32

2022/C 11/46

Asia T-703/21: Kanne 2.11.2021 – Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa v. EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ)

33

2022/C 11/47

Asia T-710/21: Kanne 4.11.2021 – Roos ym. v. parlamentti

34

2022/C 11/48

Asia T-720/21: Kanne 10.11.2021 – G.J. Riedel v. EUIPO – Brew Dog (Punk)

35

2022/C 11/49

Asia T-722/21: Kanne 11.11.2021 – D’Amato ym. v. parlamentti

36

2022/C 11/50

Asia T-723/21: Kanne 11.11.2021 – Rooken ym. v. parlamentti

36

2022/C 11/51

Asia T-726/21: Kanne 10.11.2021 – Rolex v. EUIPO – PWT (kruunua esittävä kuvio)

37

2022/C 11/52

Asia T-727/21: Kanne 9.11.2021 – TO v. EASO

37

2022/C 11/53

Asia T-728/21: Kanne 5.11.2021 – LW v. komissio

38


FI

 

Top