EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:502:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 502, 13. joulukuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 502

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
13. joulukuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 502/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 502/02

Asia C-186/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – José Cánovas Pardo SL v. Club de Variedades Vegetales Protegidas (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet – Asetus (EY) N:o 2100/94 – 96 artikla – 94 ja 95 artiklassa tarkoitettujen oikeustoimien vanhentumisajan laskeminen – Alkamisajankohta – Ajankohta, jona yhteisön kasvinjalostajanoikeudet myönnettiin ja jona toimesta ja sen tekijän henkilöllisyydestä saatiin tietää – Ajankohta, jona kyseessä oleva menettely lopetettiin – Perättäiset toimet – Jatkuvat toimet – Rajaaminen yli kolme vuotta aikaisemmin toteutettuihin toimiin)

2

2021/C 502/03

Asia C-373/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Finanzamt München Abteilung III v. Dubrovin & Tröger GbR – Aquatics (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 132 artiklan 1 kohdan i ja j alakohta – Tietyille yleishyödyllisille toiminnoille myönnettävät vapautukset – Lasten ja nuorten opetus – Koulu- tai yliopisto-opetus – Uinnin perustaitojen opetus)

3

2021/C 502/04

Asia C-583/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.10.2021 – Valittajana Belén Bernaldo de Quirós ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Kurinpitomenettely – Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt – Liitteessä IX oleva 3 artikla – Komission päätös C(2004) 1588 hallinnollisten tutkimusten ja kurinpitomenettelyiden toteuttamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöksistä – 4 artiklan 4 kohta – Hallinnollinen tutkimus – Asianomaisen virkamiehen kuuleminen – Komission tutkinta- ja kurinpitotoimistolle (IDOC) annettu valtuutus tämän kuulemisen toimittamiseksi – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tulla kuulluksi)

3

2021/C 502/05

Asia C-662/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.10.2021 – Valittajana NRW.Bank sekä muina osapuolina yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB), Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys ja kriisinratkaisu – Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten yhteinen kriisinratkaisumekanismi – Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB) – Yhteinen kriisinratkaisurahasto – Ennakollisen vakausmaksun vahvistaminen vuodelta 2016 – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Kanteen nostaminen liian myöhään – Kannekelpoinen toimi – Vahvistava toimi)

4

2021/C 502/06

Asia C-683/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Viesgo Infraestructuras Energéticas SL, aiemmin E.ON España SLU v. Administración General del Estado ym. (Ennakkoratkaisupyyntö – Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt – Direktiivi 2009/72/EY – 3 artiklan 2 ja 6 kohta – Julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen – Sosiaalisen alennuksen rahoittaminen heikossa asemassa olevien kuluttajien suojelemiseksi – Avoimuuden ja syrjimättömyyden vaatimukset)

4

2021/C 502/07

Asia C-824/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 21.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – TC ja UB v. Komisia za zashtita ot diskriminatsia ja VA (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – Direktiivi 2000/78/EY – Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto – 2 artiklan 2 kohdan a alakohta – 4 artiklan 1 kohta – 5 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 21 ja 26 artikla – Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista – Lautamiehen tehtävät rikosoikeudenkäynnissä – Sokea henkilö – Se, että asianomaiselta evätään täysin osallistuminen rikosasioiden käsittelyyn)

5

2021/C 502/08

Asia C-825/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Thüringer Finanzgericht – Saksa) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH v. Hauptzollamt Erfurt (Ennakkoratkaisupyyntö – Tulliliitto – Tietyn käyttötarkoituksen menettely – Lupa, jolla on taannehtiva vaikutus – Asetus (EU) N:o 952/2013 – Unionin tullikoodeksi – 211 artiklan 2 kohta – Ajallinen soveltamisala – Edellytykset – Asetus (ETY) N:o 2454/93 – 294 artiklan 2 kohta – Ulottuvuus)

6

2021/C 502/09

Asia C-29/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Köln – Saksa) – Biofa AG v. Sikma D. Vertrieb GmbH und Co. KG (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 528/2012 – 3 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta – Biosidivalmisteen ja tehoaineen käsitteet – Edellytykset – Muu vaikutustapa kuin ainoastaan fysikaalinen tai mekaaninen – 9 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tehoaineen hyväksyminen – Hyväksynnän laajuus)

6

2021/C 502/10

Yhdistetyt asiat C-45/20 ja C-46/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – E v. Finanzamt N (C-45/20) ja Z v. Finanzamt G (C-46/20) (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 167 artikla, 168 artiklan a alakohta, 250 ja 252 artikla – Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen – Kiinteä omaisuus – Toimistohuone – Aurinkosähköjärjestelmä – Verovähennykseen oikeuttava kohdentamista koskeva päätös – Kohdentamista koskevasta päätöksestä ilmoittaminen – Vähennysoikeuden käyttämistä koskeva preklusiivinen määräaika – Olettama kohdentamisesta verovelvollisen yksityiseen omaisuuteen, mikäli kohdentamista koskevasta päätöksestä ei ole ilmoitettu – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Oikeusvarmuuden periaate – Vastaavuusperiaate ja suhteellisuusperiaate)

7

2021/C 502/11

Asia C-231/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – MT v. Landespolizeidirektion Steiermark (Ennakkoratkaisupyyntö – Palvelujen tarjoamisen vapaus – SEUT 56 artikla – Onnenpelit – Kiellettyjen arpajaisten saattaminen yleisön käyttöön – Seuraamukset – Oikeasuhteisuus – Vähimmäissakot – Kumulaatio – Ylärajan puuttuminen – Sakon muuntorangaistus – Oikeasuhteinen osallistuminen menettelyn kuluihin – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklan 3 kohta)

8

2021/C 502/12

Asia C-244/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – F.C.I. v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 79/7/ETY – 3 artiklan 2 kohta – Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturva-asioissa – Jälkeenjääneille suoritettavat etuudet – Avoliittoon perustuva leskeneläke – Poissulkemisehto – Pätevyys – Kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto – Etuus, joka ei kuulu direktiivin 79/7 soveltamisalaan – Tutkimatta jättäminen – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklan 1 kohta – Sukupuoleen perustuvan syrjinnän kielto – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohta – Omistusoikeus – Oikeudellinen tilanne, joka ei kuulu unionin oikeuden soveltamisalaan – Toimivallan puuttuminen)

9

2021/C 502/13

Asia C-360/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Argeş – Romania) – Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, aiemmin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice v. NE (Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen – SEUT 325 artikla – Petosten ja muun laittoman toiminnan torjunta – Yleissopimus unionin taloudellisten etujen suojaamisesta – Käsite ”petos” – Rangaistava menettely hankkeen pysyvien vaikutusten varmistamisen vaiheessa)

9

2021/C 502/14

Asia C-373/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.10.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie – Puola) – A.M. v. Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Ennakkoratkaisupyyntö – Maatalous – Yhteinen maatalouspolitiikka – Suorat tukijärjestelmät – Yhteiset säännöt – Tilatukijärjestelmä – Asetus (EY) N:o 1120/2009 – 2 artiklan c alakohta – Pysyvä laitumen käsite – Viljelykierto – Erityisellä luonnonsuojelualueella sijaitsevien niittyjen ja laitumien luonnollinen ja säännöllinen tulvien alle jääminen)

10

2021/C 502/15

Asia C-464/20 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.10.2021 – Valittajana KF ja muuna osapuolena Euroopan unionin satelliittikeskus (EUSK) (Muutoksenhaku – Institutionaalinen oikeus – Euroopan unionin satelliittikeskuksen (EUSK) henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Kantajaan kohdistuvaa hallinnollista tutkintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt – Tutkinnan uudelleenaloittaminen – Unionin yleisen tuomioistuimen 25.10.2018 antaman tuomion KF v. EUSK (T-286/15, EU:T:2018:718) täytäntöönpano – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

11

2021/C 502/16

Asia C-27/21 P: Valitus, jonka Ramón González Calvet ja Joan González Calvet ovat tehneet 13.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-257/20, González Calvet v. SRB, 17.11.2020 antamasta määräyksestä

11

2021/C 502/17

Asia C-145/21 P: Valitus, jonka José María Castillejo Oriol on tehnyt 27.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-696/20, Castillejo Oriol v. Espanja ja komissio, 11.2.2021 antamasta määräyksestä

11

2021/C 502/18

Asia C-225/21 P: Valitus, jonka Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido on tehnyt 17.3.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-701/20, Segura del Oro Pulido v. komissio, 3.2.2021 antamasta määräyksestä

12

2021/C 502/19

Asia C-497/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 13.8.2021 – SI, TL, ND, VH, YT ja HN v. Saksan valtio

12

2021/C 502/20

Asia C-580/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 22.9.2021 – EEW Energy from Waste Großräschen GmbH v. MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

13

2021/C 502/21

Asia C-593/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 24.9.2021 – NY v. Herios SARL

13

2021/C 502/22

Asia C-595/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Saksa) on esittänyt 27.9.2021 – LSI – Germany GmbH v. Freistaat Bayern

14

2021/C 502/23

Asia C-600/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 28.9.2021 – QE v. Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

15

2021/C 502/24

Asia C-607/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 30.9.2021 – XXX v. Belgian valtio

15

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 502/25

Asia T-191/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro v. komissio (Rahoitustuki – Eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista ja innovointia tukeva Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002 – 2006) – Sopimus unionin rahoitustuesta lääketieteellisen yhteistyön alaan kuuluvalle hankkeelle – Täytäntöönpanokelpoinen päätös – Komission toimivalta – Tukisopimukset – Rahoitusosuuden osittainen takaisinperintä – Välityslauseke – Luottamuksensuoja)

17

2021/C 502/26

Asia T-240/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” v. komissio (Kilpailu – Yrityskeskittymät – Lentoliikenne – Päätös, jolla keskittymätoimi todetaan sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi – Merkitykselliset markkinat – Toimella kilpailuun olevien vaikutusten arviointi – Sitoumuksen puuttuminen – Perusteluvelvollisuus)

17

2021/C 502/27

Asia T-296/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Polskie Linie Lotnicze ”LOT” v. komissio (Kilpailu – Yrityskeskittymät – Lentoliikenne – Päätös, jolla keskittymätoimi todetaan sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi – Merkitykselliset markkinat – Toimella kilpailuun olevien vaikutusten arviointi – Sitoumuksen puuttuminen – Perusteluvelvollisuus)

18

2021/C 502/28

Yhdistetyt asiat T-671/18 ja T-140/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – ZU v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Toisiin tehtäviin siirtäminen yksikön edun nimissä – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Työpaikkakiusaaminen – Henkilöstösääntöjen 25 artikla – Perusteluvelvollisuus – Puolustautumisoikeudet ja oikeus tulla kuulluksi – Ilmeinen arviointivirhe – Hyvän hallinnon periaate ja huolenpitovelvollisuus – Henkilöstösääntöjen 22 a artikla – Toimivallan väärinkäyttö – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustuspyyntö – Pyynnön hylkääminen – Vuoden 2017 arviointikierros – Arviointikertomus – Vuoden 2018 ylennyskierros – Ehdotus ylentämättä jättämisestä – Vastuu)

19

2021/C 502/29

Asia T-434/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Rosca v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Palvelukseen ottaminen – Kilpailuilmoitus – Avoin kilpailu EPSO/AD/363/18 – Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä kantajaa kilpailun seuraavaan vaiheeseen – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Henkilöstösääntöjen 27 artikla – Yhdenvertainen kohtelu)

19

2021/C 502/30

Asia T-790/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Novolipetsk Steel v. komissio (Toimenpiteet, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä – Teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levytuotteiden ja raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levytuotteiden tuonti – Suojatoimenpiteiden kohteena oleviin tuotteisiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden käyttöönotosta annettujen asetusten muuttaminen – Syrjintäkiellon periaate – Ilmeinen arviointivirhe)

20

2021/C 502/31

Asia T-823/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – JMS Sports v. EUIPO – Inter Vion (Spiraalinmuotoiset hiuslenkit) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Spiraalinmuotoista hiuslenkkiä esittävä rekisteröity yhteisömalli – Aiempien mallien tunnetuksi tuleminen – Tunnetuksi tuleminen internetissä – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta – Prosessuaalinen yhdenvertaisuus – Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)

21

2021/C 502/32

Asia T-112/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Intis v. EUIPO – Televes (TELEVEND) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki TELEVEND – Aikaisempi EU-sanamerkki TELEVES – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 209/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

21

2021/C 502/33

Asia T-210/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Square v. EUIPO ($ Cash App) (EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki $ Cash App – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta – Yhdenvertainen kohtelu ja hyvän hallinnon periaate)

22

2021/C 502/34

Asia T-211/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Square v. EUIPO ($ Cash App) (EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki $ Cash App – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Oikeus tulla kuulluksi – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

22

2021/C 502/35

Asia T-351/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – St. Hippolyt v. EUIPO – Raisioaqua (Vital like nature) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Vital like nature rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-kuviomerkki VITAL – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

23

2021/C 502/36

Asia T-352/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – St. Hippolyt v. EUIPO – Elephant (Strong like nature) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Strong like nature rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi EU-kuviomerkki STRONG NATURE – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

24

2021/C 502/37

Asia T-356/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.10.2021 – Jiruš v. EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki Racing Syndicate – Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki SYNDICATE – Selvitysaineiston esittäminen ensimmäisen kerran valituslautakunnassa – Asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan 2 kohta – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 209/2007 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

24

2021/C 502/38

Asia T-559/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Yadex International v. EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki PINAR Süzme Peynir – Aiempi kansainvälinen kuviomerkki Süzme Peynir – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2021/C 502/39

Asia T-560/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Yadex International v. EUIPO – Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Aiempi kansainvälinen kuviomerkki Süzme Peynir – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

25

2021/C 502/40

Asia T-596/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Roller v. EUIPO – Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki DORMILLO – Aikaisempi EU-kuviomerkki DORMILON – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2021/C 502/41

Asia T-597/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.10.2021 – Roller v. EUIPO – Flex Equipos de Descanso (Dormillo) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki Dormillo – Aikaisempi EU-kuviomerkki DORMILON – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2021/C 502/42

Asia T-74/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 1.10.2021 – IJ v. parlamentti (Henkilöstö – Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 100 artikla – Soveltamisajaltaan viiden vuoden mittainen lääketieteellinen varauma – Kantelu oikeusasiamiehelle – Kanteen nostamisen määräaika – Määräajan ylitys – Uusien ja olennaisten seikkojen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

27

2021/C 502/43

Asia T-100/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2021 – Junqueras i Vies v. parlamentti (Kumoamiskanne – Institutionaalinen oikeus – Euroopan parlamentin jäsen – Erioikeudet ja vapaudet – Vaatimus, jolla puolustetaan erioikeuksia ja vapauksia – Parlamentin puheenjohtajan päätös, jonka mukaan vaatimus ei anna aihetta toimenpiteisiin – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

28

2021/C 502/44

Asia T-208/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.10.2021 – JH v. Europol (Vahingonkorvauskanne – Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Europol – Selvitysaineiston todistusvoima – Henkilölle vastaisen toimen puuttuminen – Virheet oikeudenkäyntiä edeltäneessä menettelyssä – Tutkimatta jättäminen)

28

2021/C 502/45

Asia T-613/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.10.2021 – Junqueras i Vies v. parlamentti (Kumoamiskanne – Parlamentin pöytäkirjamerkintä Euroopan parlamentin jäsenen valinnasta toisen jäsenen paikan vapauduttua – Asiavaltuus – Päätöksen adressaatin käsite – Toimi ei koske kantajaa suoraan – Yleisesti sovellettavan lainsäädäntötoimen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

29

2021/C 502/46

Asia T-19/21: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.10.2021 – Amazon.com ym. v. komissio (Kumoamiskanne – Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Verkkomyynti – Päätös tutkinnan aloittamisesta – Tutkinnan alueellinen soveltamisala – Italian ulkopuolelle jättäminen – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Valmisteleva toimi – Tutkimatta jättäminen)

30

2021/C 502/47

Asia T-497/21 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.10.2021 – Girardi v. EUIPO (Väliaikainen oikeussuoja – EU-tavaramerkki – Ammattimainen edustus – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

30

2021/C 502/48

Asia T-554/21: Kanne 8.9.2021 – European Lotto and Betting v. EUIPO – Tipp24 Services (Cash4Life)

31

2021/C 502/49

Asia T-567/21: Kanne 7.9.2021 – WG v. EUIPO

31

2021/C 502/50

Asia T-592/21: Kanne 16.9.2021 – Kakuzo v. EUIPO – Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

33

2021/C 502/51

Asia T-611/21: Kanne 23.9.2021 – ADS L. Kowalik ja B. Włodarczyk v. EUIPO – ESSAtech (Kaukosäätimet (langattomat) (tarvikkeet -))

34

2021/C 502/52

Asia T-612/21: Kanne 23.9.2021 – ADS L. Kowalik ja B. Włodarczyk v. EUIPO – ESSAtech (Kaukosäätimet (langattomat) (tarvikkeet -))

34

2021/C 502/53

Asia T-634/21: Kanne 30.9.2021 – Rimini Street v. EUIPO (WE DO SUPPORT)

35

2021/C 502/54

Asia T-648/21: Kanne 5.10.2021– YD v. FRA

36

2021/C 502/55

Asia T-656/21: Kanne 11.10.2021 – H/2 Credit Manager v. EUIPO – Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

37

2021/C 502/56

Asia T-664/21: Kanne 15.10.2021 – YF v. EFCA

37

2021/C 502/57

Asia T-667/21: Kanne 12.10.2021 – BAWAG PSK v. EKP

38

2021/C 502/58

Asia T-672/21: Kanne 18.10.2021 – Grupa ”LEW” v. EUIPO – Lechwerke (GRUPALEW.)

39

2021/C 502/59

Asia T-676/21: Kanne 19.10.2021 – Target Brands v. EUIPO – The Art Company B & S (art class)

39

2021/C 502/60

Asia T-677/21: Kanne 18.10.2021 – TL v. komissio

40

2021/C 502/61

Asia T-678/21: Kanne 19.10.2021– Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

41

2021/C 502/62

Asia T-680/21: Kanne 20.10.2021 – Funline International v. EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

41

2021/C 502/63

Asia T-714/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.10.2021 – Smiths Group ja Siti 1 v. komissio

42

2021/C 502/64

Asia T-719/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.10.2021 – Northgate ja Northgate Europe v. komissio

42

2021/C 502/65

Asia T-731/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.10.2021 – Arris Global v. komissio

42


FI

 

Top