EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:471:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 471, 22. marraskuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 471

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
22. marraskuuta 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 471/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 471/02

Kolmannen jaoston puheenjohtajan valitseminen

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 471/03

Asia C-337/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.9.2021 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Belgian kuningaskunta, Magnetrol International ja Irlanti (Muutoksenhaku – Valtiontuet – Belgian kuningaskunnan toteuttama tukiohjelma – Ylisuurten voittojen vapauttaminen verosta – Verotusasiassa annettu ennakkoratkaisu (tax ruling) – Vakiintunut hallintokäytäntö – Asetus (EU) 2015/1589 – 1 artiklan d alakohta – Tukiohjelman käsite – Säännöksen tai päätöksen käsite – Täydentävien täytäntöönpanotoimenpiteiden käsite – Edunsaajien määrittely ”yleisesti ja käsitteellisesti” – Liitännäisvalitus – Tutkittavaksi ottaminen – Jäsenvaltioiden verotuksellinen autonomia)

3

2021/C 471/04

Asia C-410/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Software Incubator Ltd v. Computer Associates (UK) Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö – Itsenäiset kauppaedustajat – Direktiivi 86/653/EY – 1 artiklan 2 kohta – Kauppaedustajan käsite – Tietokoneohjelmiston kappaleen toimittaminen asiakkaille sähköisesti – Ainaislisenssin myöntäminen ohjelmiston käyttöön – Myynnin ja tavaran käsitteet)

4

2021/C 471/05

Asia C-850/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.9.2021 – FVE Holýšov I s. r. o. ym. v. Euroopan komissio, Tšekin tasavalta, Espanjan kuningaskunta, Kyproksen tasavalta, Slovakian tasavalta (Muutoksenhaku – Valtiontuet – Uusiutuvien energianlähteiden hyväksi toteutettu tukijärjestelmä – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Kumoamiskanne)

4

2021/C 471/06

Asia C-21/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – Balgarska natsionalna televizia v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika”– Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Soveltamisala – 2 artiklan 1 kohdan c alakohta – Vastikkeellinen palvelujen suoritus – Katsojille tarjottujen audiovisuaalisten mediapalvelujen, jotka rahoitetaan julkisilla avustuksilla ja joista katsojat eivät maksa mitään, jääminen vastikkeellisen palvelujen suorituksen käsitteen ulkopuolelle – 168 artikla – Vähennysoikeus – Verovelvollinen, joka suorittaa sekä verollisia liiketoimia että arvonlisäveron soveltamisalan ulkopuolelle jääviä liiketoimia)

5

2021/C 471/07

Asia C-144/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt administratīvā rajona tiesa – Latvia) – AS ”LatRailNet” ja VAS ”Latvijas dzelzceļš” v. Valsts dzelzceļa administrācija (Ennakkoratkaisupyyntö – Rautatiekuljetukset – Direktiivi 2012/34/EU – 32 ja 56 artikla – Rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen periminen – Rataverkon haltijan riippumattomuus – Sääntelyelimen toiminta – Rautatiealan markkinasegmenttien parhaan mahdollisen kilpailukyvyn käsite – Yksinoikeus rautatiealan segmentillä – Julkisen liikenteen harjoittaja)

6

2021/C 471/08

Yhdistetyt asiat C-208/20 ja C-256/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – ”Toplofikatsia Sofia” EAD, ”CHEZ Elektro Bulgaria” AD ja ”Agentsia za control na prosrocheni zadalzhenia” EOOD (C-208/20) sekä ”Toplofikatsia Sofia” EAD (C-256/20) (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 20 artiklan 2 kohdan a alakohta – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta – Asetus (EY) N:o 1206/2001 – Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välinen yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa – 1 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – 5 artiklan 1 kohta – Maksamattomat saatavat – Tuomioistuinratkaisut – Maksamismääräykset – Tiedoksi antaminen – Velallinen, joka asuu tuntemattomassa osoitteessa muussa jäsenvaltiossa kuin asian ratkaisevan tuomioistuimen jäsenvaltiossa)

7

2021/C 471/09

Asia C-277/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Asia, jonka on pannut vireille UM (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Perimys – Asetus (EU) N:o 650/2012 – 3 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perintösopimuksen käsite – Soveltamisala – Kuoleman varalta tehty omistusoikeuden siirtoa koskeva sopimus – 83 artiklan 2 kohta – Sovellettavan lain valinta – Siirtymäsäännökset)

8

2021/C 471/10

Asia C-294/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Nacional – Espanja) – GE Auto Service Leasing GmbH v. Tribunal Económico Administrativo Central (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Kahdeksas direktiivi 79/1072/ETY – 3, 6 ja 7 artikla – Arvonlisäveron palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt – Maan alueelle sijoittautumattomat verovelvolliset – Maksetun arvonlisäveron palauttamisen epääminen – Tositteet, joilla arvonlisäveron palautusoikeus voidaan osoittaa – Tositteita ei ole esitetty asetetussa määräajassa)

8

2021/C 471/11

Asia C-341/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 16.9.2021 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvollisuuksien täyttämättä jättäminen – SEUT 258 artikla – Direktiivi 2003/96/EY – Energiatuotteiden ja sähkön verotus – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta – Sellaisten energiatuotteiden vapauttaminen verosta, joita käytetään polttoaineena laivaliikenteessä Euroopan unionin vesillä – Vapautus, joka on myönnetty ainoastaan sellaisille yksityisille huvialuksille, jotka ovat rahtaussopimuksen kohteena)

9

2021/C 471/12

Asia C-406/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Köln – Saksa) – Phantasialand v. Finanzamt Brühl (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 98 artikla – Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alennettua verokantaa tiettyihin tavaroiden luovutuksiin ja palveluiden suorituksiin – Liitteessä III oleva 7 kohta – Pääsy huvipuistoihin ja messuille – Verotuksen neutraalisuuden periaate – Paikkaan sidottujen huvipuistoalan toimijoiden ja liikkuvien huvipuistoalan toimijoiden suorittamat palvelut – Rinnastettavuus – Toimintaympäristö – Keskivertokuluttajan näkökulma – Asiantuntijalausunto)

10

2021/C 471/13

Asia C-422/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Köln – Saksa) – RK v. CR (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Perimys – Asetus (EU) N:o 650/2012 – 6 artiklan a alakohta – Toimivallan puuttumisen toteaminen – 7 artiklan a alakohta – Tuomioistuimen toimivalta – Tuomioistuimen, jossa asia on myöhemmin pantu vireille, suorittama tarkistus – 22 artikla – Sovellettavan lain valinta – 39 artikla – Vastavuoroinen tunnustaminen – 83 artiklan 4 kohta – Siirtymäsäännökset)

10

2021/C 471/14

Asia C-449/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 9.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal Administrativo – Portugali) – Real Vida Seguros SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – SEUT 63 artikla – Pääomien vapaa liikkuvuus – Tulovero – Listatuille osakkeille maksettavat osingot – Veroetuus, joka on varattu kotimaisessa pörssissä listatuille osakkeille maksettaville osingoille – Kohtelun erilaisuus – Objektiivinen erottelukriteeri – Rajoitus – SEUT 65 artikla – Objektiivisesti toisiinsa rinnastettavissa olevat tilanteet – Perustelut – Puhtaasti taloudellinen päämäärä)

11

2021/C 471/15

Asia C-173/19 P: Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.9.2021 – Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH v. Euroopan komissio, Tanskan kuningaskunta (Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Kumoamiskanne – Valtiontuet – Fehmarninsalmen kiinteän raide- ja tieyhteyden julkinen rahoitus – Yksittäiset tuet – Toimi, josta ei voida nostaa kannetta – Puhtaasti vahvistava toimi – Valmistelutoimi)

12

2021/C 471/16

Asia C-387/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 1.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krapkowicen notaarin Justyna Gawlican lukuun notaarin sijainen Marcin Margoński – Krapkowice – Puola) – Asia, jonka on laittanut vireille OKR (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – SEUT 267 artikla – Notaarin sijainen – Kansallisen tuomioistuimen käsite – Edellytykset – Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymättä jääminen)

12

2021/C 471/17

Asia C-706/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 3.9.2021 (First-tier Tribunalin (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Nimikkeet 6212 ja 9021 – Proteesirintaliivit – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1167 – Tarvikkeiden käsite – 19.12.2019 annetun tuomion Amoena (C-677/18, EU:C:2019:1142) tulkinta)

13

2021/C 471/18

Asia C-131/21: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 1.9.2021 (Budai Központi Kerületi Bíróságin – Unkari esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on KI (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Euroopan unionin perusoikeuskirja – Ne bis in idem -periaate – Seuraamusten päällekkäisyys – Poliisin määräämän seuraamuksen luonne – Kansallisen oikeuden täytäntöönpano – Liityntä Euroopan unionin oikeuteen – Unionin tuomioistuimen toimivaltaan selvästi kuulumaton asia)

14

2021/C 471/19

Asia C-540/20 P: Valitus, jonka FL Brüterei M-V GmbH on tehnyt 23.10.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-755/18, FL Brüterei M-V v. komissio, 20.8.2020 antamasta määräyksestä

14

2021/C 471/20

Asia C-176/21 P: Valitus, jonka Johann A. Löning on tehnyt 22.3.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-543/20, Löning v. Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio, 20.1.2021 antamasta määräyksestä

14

2021/C 471/21

Asia C-236/21 P: Valitus, jonka sprd.net AG on tehnyt 12.4.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-19/20, sprd.net v. EUIPO – Shirtlabor (I love), 12.2.2021 antamasta määräyksestä

15

2021/C 471/22

Asia C-361/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Kroatia) on esittänyt 8.6.2021 – IC v. PET-PROM d.o.o.

15

2021/C 471/23

Asia C-418/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 9.7.2021 – Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH v. Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

16

2021/C 471/24

Asia C-426/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 13.7.2021 –Ocilion IPTV Technologies GmbH v. Seven.One Entertainment Group GmbH ja Puls 4 TV GmbH & Co. KG

16

2021/C 471/25

Asia C-458/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 22.7.2021 – CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2021/C 471/26

Asia C-472/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 2.8.2021 – Monz Handelsgesellschaft lnternational mbH & Co. KG v. Büchel GmbH & Co. Fahrzeugtechnik KG

18

2021/C 471/27

Asia C-477/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Miskolci Törvényszék (Unkari) on esittänyt 3.8.2021 – IH v. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

19

2021/C 471/28

Asia C-482/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 5.8.2021 – Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

20

2021/C 471/29

Asia C-486/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovenia) on esittänyt 9.8.2021 – SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. v. Mestna občina Ljubljana

20

2021/C 471/30

Asia C-492/21 P: Valitus, jonka Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo on tehnyt 9.8.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-223/18, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo v. komissio, 2.6.2021 antamasta tuomiosta

23

2021/C 471/31

Asia C-495/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 12.8.2021 – L. GmbH v. Saksan liittotasavalta

25

2021/C 471/32

Asia C-496/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 12.8.2021 – H. Ltd v. Saksan liittotasavalta

25

2021/C 471/33

Asia C-512/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 17.8.2021 – Aquila Part Prod Com S.A. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

26

2021/C 471/34

Asia C-517/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 20.8.2021 – Laudamotion GmbH v. TG, QN ja AirHelp Germany GmbH

27

2021/C 471/35

Asia C-556/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 10.9.2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. E.N., S.S. ja J.Y.

28

2021/C 471/36

Asia C-567/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 15.9.2021 – BNP Paribas SA v. TR

29

2021/C 471/37

Asia C-576/21 P: Valitus, jonka Ana Carla Mendes de Almeida on tehnyt 17.9.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-75/21, Mendes de Almeida v. neuvosto, 8.7.2021 antamasta määräyksestä

29

2021/C 471/38

Asia C-500/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 24.8.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Puls 4 TV GmbH & Co. KG v. YouTube LLC ja Google Austria GmbH

31

2021/C 471/39

Asia C-806/19 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 1.9.2021 – Euroopan komissio v. HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc ja HSBC Continental Europe, aiemmin HSBC France

31

2021/C 471/40

Asia C-919/19: Unionin tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan määräys 13.8.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky v. X.Y.

31

2021/C 471/41

Asia C-78/20: Unionin tuomioistuimen toisen jaoston puheenjohtajan määräys 1.9.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakia) – Generálna prokuratura Slovenskej republiky v. M.B.

32

2021/C 471/42

Asia C-126/20: Unionin tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan määräys 19.7.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Saksan valtio, edustajanaan Umweltbundesamt

32

2021/C 471/43

Yhdistetyt asiat C-380/20–C-384/20: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 10.8.2021 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – BQ (C-380/20), VR (C-381/20), AL (C-382/20), LK (C-383/20), DP (C-384/20) v. Deutsche Lufthansa AG

32

2021/C 471/44

Asia C-435/20: Unionin tuomioistuimen yhdeksännen jaoston puheenjohtajan määräys 9.8.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht – Saksa) – C. v. Saksan valtio

32

2021/C 471/45

Asia C-298/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 18.8.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Braşov – Romania) – S.C. Techno-Gaz K.F.T. PAKS v. U.A.T. Comuna Dalnic

33

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 471/46

Asia T-341/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Nec v. komissio (Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Alumiini- ja tantaalielektrolyyttikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen yhteensovittaminen koko ETA:ssa – Tytäryhtiön sääntöjenvastainen menettely on luettu emoyhtiön syyksi – Sakkojen laskennasta vuonna 2006 annetut suuntaviivat – Sääntöjenvastaisen menettelyn vakavuus – Sakon korottaminen menettelyn uusimisen vuoksi – Oikeasuhteisuus – Tuomioistuimen täysi toimivalta)

34

2021/C 471/47

Asia T-342/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Nichicon Corporation v. komissio (Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden ja tantaalielektrolyyttikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen koordinointi koko ETA:ssa – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihto – Komission alueellinen toimivalta – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Väitetiedoksianto – Sakkojen määrän laskennasta annettujen vuoden 2006 suuntaviivojen 13 kohta – Myynnin arvo – Perusteluvelvollisuus – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen – Rikkomisen vakavuus – Julkinen irtisanoutuminen – Lieventävät seikat – Täysi harkintavalta)

34

2021/C 471/48

Asia T-343/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Tokin v. komissio (Kilpailu – Kartellit ja muut yhteistoimintamenettelyt – Alumiini- ja tantaalielektrolyyttikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen koordinoiminen koko ETA:ssa – Väitetiedoksianto – Sakkojen laskentaa koskevat suuntaviivat vuodelta 2006 – Myynnin arvo – Suhteellisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Rikkomisen vakavuus – Lieventävät seikat)

35

2021/C 471/49

Asia T-344/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Rubycon ja Rubycon Holdings v. komissio (Kilpailu – Kartellit ja muut yhteistoimintamenettelyt – Alumiini- ja tantaalielektrolyyttikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen koordinoiminen koko ETA:lla – Sakot – Osittainen vapauttaminen sakoista – Vuoden 2006 yhteistyötiedonannon 26 kohta – Sakon määrän alentaminen – Vuoden 2006 sakkojen laskentaa koskevien suuntaviivojen 37 kohta – Enimmäismäärä, joka on 10 prosenttia liikevaihdosta – Täysi harkintavalta)

36

2021/C 471/50

Asia T-363/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Nippon Chemi-Con Corporation v. komissio (Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Alumiinielektrolyyttikondensaattoreiden ja tantaalielektrolyyttikondensaattoreiden markkinat – Päätös, jolla todetaan SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkominen – Hintojen koordinointi koko ETA:ssa – Yhdenmukaistettu menettelytapa – Arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihto – Komission alueellinen toimivalta – Puolustautumisoikeus ja oikeus tulla kuulluksi – Päätöksen koskemattomuus – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu rikkominen – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Myynnin arvo – Perusteluvelvollisuus – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu – Rikkomisen vakavuus – Lieventävät seikat – Sakkojen määrän laskennasta annettujen vuoden 2006 suuntaviivojen 37 kohta – Täysi harkintavalta)

36

2021/C 471/51

Asia T-447/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – TUIfly v. komissio (Valtiontuet – Sopimukset, jotka Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft on tehnyt lentoyhtiöiden Hapag Lloyd Express ja TUIfly kanssa – Lentokenttäpalvelut – Markkinointipalvelut – Päätös, jolla tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään ne perittäviksi takaisin – Etu – Yksityinen sijoittaja -kriteeri – Perusoikeuskirjan 41 artikla – Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon – Oikeus tulla kuulluksi)

37

2021/C 471/52

Asia T-448/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Ryanair ym. v. komissio (Valtiontuet – Sopimukset, jotka Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft on tehnyt Ryanairin ja sen tytäryhtiöiden Airport Marketing Servicesin ja Leading Verge.comin kanssa – Lentokenttäpalvelut – Markkinointipalvelut – Päätös, jolla tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään ne perittäviksi takaisin – Valtiontuen käsite – Toimi, josta valtio vastaa – Etu – Yksityinen sijoittaja -kriteeri – Perusoikeuskirjan 41 artikla – Takaisinperintä – Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon – Oikeus tulla kuulluksi)

38

2021/C 471/53

Asia T-619/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – TUIfly v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Valtiontukien valvontamenettelyyn liittyvät asiakirjat – Tutustumisoikeuden epääminen – Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus – Kolmannen osapuolen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus – Ylivoimainen yleinen etu)

38

2021/C 471/54

Asia T-745/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Covestro Deutschland v. komissio (Valtiontuki – Saksan tiettyjen suurten sähkönkuluttajien hyväksi toteuttama tukijärjestelmä – Vapauttaminen verkkomaksuista vuosilta 2012 – 2013 – Päätös, jolla tukijärjestelmä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja sääntöjenvastaiseksi ja maksetut tuet määrätään perittäviksi takaisin – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Tutkittavaksi ottaminen – Tuen käsite – Valtion varat – Yhdenvertainen kohtelu – Luottamuksensuoja)

39

2021/C 471/55

Asia T-167/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Tempus Energy Germany ja T Energy Sweden v. komissio (Valtiontuet – Puolan sähkömarkkinat – Kapasiteettimekanismi – Vastustamatta jättämistä koskeva päätös – Tukijärjestelmä – SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta – Epäilyjen käsite – Asetuksen (EU) 2015/1589 4 artiklan 3 ja 4 kohta – Vakavat vaikeudet – SEUT 107 artiklan 3 kohdan c alakohta – Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosina 2014 – 2020 – Osapuolten, joita asia koskee, menettelylliset oikeudet – Perusteluvelvollisuus)

40

2021/C 471/56

Asia T-196/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – AZ v. komissio (Valtiontuki – Tukiohjelmat, jotka Saksa on toteuttanut tiettyjen suurten sähkönkuluttajien hyväksi – Verkkomaksuista vapauttaminen vuosina 2012 – 2013 – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja lainvastaiseksi ja jolla maksetut tuet määrätään palautettavaksi – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Tutkittavaksi ottaminen – Tuen käsite – Valtion varat – Valikoivuus – Yhdenvertainen kohtelu – Luottamuksensuoja)

40

2021/C 471/57

Yhdistetyt asiat T-233/19 ja T-234/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Infineon Technologies Dresden ja Infineon Technologies v. komissio (Valtiontuki – Tukiohjelmat, jotka Saksa on toteuttanut tiettyjen suurten sähkönkuluttajien hyväksi – Verkkomaksuista vapauttaminen vuosina 2012 – 2013 – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja lainvastaiseksi ja jolla maksetut tuet määrätään palautettavaksi – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Tutkittavaksi ottaminen – Tuen käsite – Valtion varat)

41

2021/C 471/58

Asia T-238/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Wepa Hygieneprodukte ym. v. komissio (Valtiontuki – Tukiohjelmat, jotka Saksa on toteuttanut tiettyjen suurten sähkönkuluttajien hyväksi – Verkkomaksuista vapauttaminen vuosina 2012 – 2013 – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja lainvastaiseksi ja jolla maksetut tuet määrätään palautettavaksi – Kumoamiskanne – Kanteen nostamisen määräaika – Tutkittavaksi ottaminen – Tuen käsite – Valtion varat – Valikoivuus)

42

2021/C 471/59

Asia T-384/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Parlamentti v. Axa Assurances Luxembourg ym. (Välityslauseke – Vakuutussopimus ”Kaikki työmaariskit” – Luxemburgissa olevan Konrad Adenauer -rakennuksen laajentaminen ja kunnostaminen – Sadevesien aiheuttamat vahingot – Vaatimus kulujen ja vahinkojen korvaamisesta – Vakuutuksen soveltamisala – Poissulkemislauseke – Liitännäiset menettelylliset velvollisuudet – Osittain yksipuolinen tuomio)

43

2021/C 471/60

Asia T-569/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – AlzChem Group v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Asiakirjat, jotka liittyvät sellaisen päätöksen, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se perittäväksi takaisin, johdosta noudatettavaan valtiontuen takaisinperintämenettelyyn – Tutustumisoikeuden epääminen – Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus – Ylivoimainen yleinen etu – Syrjintäkiellon periaate – Perusteluvelvollisuus)

43

2021/C 471/61

Asia T-7/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Global Translation Solutions v. parlamentti (Julkisia palveluhankintoja koskevat sopimukset – Tarjouskilpailumenettely – Käännöspalvelut – Tarjouksentekijän tarjouksen hylkääminen – Hankintasopimuksen tekeminen toisen tarjouksentekijän kanssa – Sopimuskumppanin valinnassa sovellettavat perusteet – Kokeen yhteydessä toimitetun tiedoston lataamisessa käytettävä tiedostomuoto)

44

2021/C 471/62

Asia T-60/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Enosi Mastichoparagogon Chiou v. EUIPO (MASTIHACARE) (EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki MASTIHACARE – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta)

45

2021/C 471/63

Asia T-116/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Società agricola Vivai Maiorana ym. v. komissio (Maatalous – Asetus (EU) 2016/2031 – Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet – Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista – Säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymiselle istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa vahvistettu kynnysarvo, jonka ylittyessä taloudelliset vaikutukset ovat kohtuuttomat – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072 – Toimialajärjestöt – Kumoamiskanne – Asiavaltuus – Tutkittavaksi ottaminen – Oikeasuhteisuus – Perusteluvelvollisuus)

45

2021/C 471/64

Asia T-519/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – LP v. parlamentti (Henkilöstö – Parlamentin jäsenten valtuutetut avustajat – Palvelukseen ottamatta jättäminen – Palvelussuhteen ehdot – Hyvää mainetta koskevat vaatimukset – Ilmeinen arviointivirhe – Huolellisuusvelvoite)

46

2021/C 471/65

Asia T-528/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Kočner v. Europol (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Europolin kansallisen rikosoikeudenkäyntimenettelyn tarpeisiin toteuttamat asiantuntija-arvio – Väitetty tietojen luvaton julkistaminen – Asetus (EU) 2016/794 – 50 artiklan 1 kohta – Henkinen kärsimys – Syy-seuraussuhde)

46

2021/C 471/66

Asia T-592/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.9.2021 – Univers Agro v. EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki AGATE – Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta))

47

2021/C 471/67

Asia T-685/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2021 – Asian Gear v. EUIPO – Multimox (Skootteri) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Skootteria kuvaava rekisteröity yhteisömalli – Aikaisempi skootteria kuvaava yhteisömalli – Aikaisempi yhteisömalli – Mitättömyysperuste – Aikaisemman yhteisömallin julkistaminen – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artikla)

48

2021/C 471/68

Asia T-686/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.9.2021 – Asian Gear v. EUIPO – Multimox (Skootteri) (Yhteisömalli – Mitättömyysmenettely – Skootteria kuvaava rekisteröity yhteisömalli – Aikaisempi skootteria kuvaava yhteisömalli – Aikaisempi yhteisömalli – Mitättömyysperuste – Aikaisemman yhteisömallin julkistaminen – Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artikla)

48

2021/C 471/69

Asia T-32/21: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 6.10.2021 – Daw v. EUIPO (Muresko) (EU-tavaramerkki – EU-sanamerkki Muresko – Aikaisemmat kansalliset sanamerkit Muresko – Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittäminen EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen – Asetuksen (EU) 2017/1001 39 ja 40 artikla – Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnit, joiden voimassaolo on päättynyt vaatimuksen esittämispäivänä)

49

2021/C 471/70

Asia T-139/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.9.2021 – Pilatus Bank v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Toimiluvan peruuttaminen – EKP:lle annetut tehtävät – Kanne, joka on oikeudellisesti selvästi perusteeton)

49

2021/C 471/71

Asia T-476/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.9.2021 – Alteryx v. EUIPO – Allocate Software (ALLOCATE) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Menettämisvaatimuksen peruuttaminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

50

2021/C 471/72

Asia T-611/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.9.2021 – Airoldi Metalli v. komissio (Kumoamiskanne – Polkumyynti – Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien pursotettujen alumiiniprofiilien tuonti – Tuonnin kirjaaminen – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

50

2021/C 471/73

Asia T-588/21: Kanne 15.9.2021 – Tinnus Enterprises v. EUIPO – Mystic Products ja Koopman International (Nesteenjakelulaite)

51

2021/C 471/74

Asia T-605/21: Kanne 20.9.2021 – TestBioTech v. komissio

52

2021/C 471/75

Asia T-606/21: Kanne 20.9.2021 – TestBioTech v. komissio

53

2021/C 471/76

Asia T-608/21: Kanne 27.9.2021 – Automobiles Citroën v. EUIPO – Polestar (kahta vastakkain olevaa kulmaa esittävä merkki)

53

2021/C 471/77

Asia T-609/21: Kanne 22.9.2021 – Privatbrauerei Eichbaum v. EUIPO – Anchor Brewing Company (STEAM)

54

2021/C 471/78

Asia T-617/21: Kanne 24.9.2021 – B&Bartoni v. EUIPO – Hypertherm (Hitsauspolttimet (osa –))

55

2021/C 471/79

Asia T-619/21: Kanne 27.9.2021 – PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs v. EUIPO – Haufe-Lexware (TAXMARC)

55

2021/C 471/80

Asia T-622/21: Kanne 29.9.2021 – Puma v. EUIPO – SMB Swisspour (PUMA)

56

2021/C 471/81

Asia T-623/21: Kanne 29.9.2021 – Puma v. EUIPO – Vaillant (Puma)

57

2021/C 471/82

Asia T-625/21: Kanne 28.9.2021 – Automobiles Citroën v. EUIPO – Polestar (kahta vastakkain olevaa kulmaa esittävä merkki)

58

2021/C 471/83

Asia T-627/21: Kanne 30.9.2021 – Segimerus v. EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON)

58

2021/C 471/84

Asia T-629/21: Kanne 29.9.2021 – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari ym. v. komissio

59

2021/C 471/85

Asia T-630/21: Kanne 29.9.2021 – Çolakoğlu Metalurji ja Çolakoğlu Dış Ticaret v. komissio

60

2021/C 471/86

Asia T-632/21: Kanne 1.10.2021 – Agreiter ym. v. komissio

61

2021/C 471/87

Asia T-635/21: Kanne 1.10.2021 – Carlings v. EUIPO – Margarete Steiff (STUHF)

62

2021/C 471/88

Asia T-636/21: Kanne 1.10.2021 – Eurol v. EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS)

63

2021/C 471/89

Asia T-637/21: Kanne 4.10.2021 – Target Brands v. EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

64

2021/C 471/90

Asia T-640/21: Kanne 4.10.2021 – bet-at-home.com Entertainment v. EUIPO (bet-at-home)

64

2021/C 471/91

Asia T-641/21: Kanne 4.10.2021 – dennree v. EUIPO (BioMarkt)

65

2021/C 471/92

Asia T-344/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.9.2021 – El Corte Inglés v. EUIPO – Unión Detallistas Españoles (unit)

66


FI

 

Top