EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:182:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 182, 10. toukokuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 182

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
10. toukokuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 182/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 182/02

Unionin yleisen tuomioistuimen uuden tuomarin virkavalan vannominen

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 182/03

Asia C-344/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – D. J. v. Radiotelevizija Slovenija (Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Direktiivi 2003/88/EY – 2 artikla – Työajan käsite – Varallaolojärjestelmän mukainen päivystysjakso – Erityinen työ, joka liittyy kaukana asutulta alueelta sijaitsevien televisiolähettimien huoltamiseen – Direktiivi 89/391/ETY – 5 ja 6 artikla – Psykososiaaliset riskit – Ehkäisemisvelvollisuus)

3

2021/C 182/04

Asia C-365/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Schwerin – Saksa) – FD v. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen maatalouspolitiikka – Suorat tuet – Asetus (EU) N:o 1307/2013 – 24 artikla – Nuori viljelijä, jolle on myönnetty tukioikeuksia ensimmäisen kerran – 30 artiklan 6 kohta – Delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 – 28 artiklan 2 kohta – Lisätukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta)

4

2021/C 182/05

Asia C-388/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö – Välitön verotus – Kiinteistön luovutusvoitosta kannettava vero – Pääomien vapaa liikkuvuus – Veroperuste – Syrjintä – Mahdollisuus valita maassa asuviin sovellettavien säännösten mukainen verotus – Yhteensoveltuvuus unionin oikeuden kanssa)

4

2021/C 182/06

Asia C-392/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Ennakkoratkaisupyyntö – Immateriaalioikeudet – Tekijänoikeus ja lähioikeudet tietoyhteiskunnassa – Direktiivi 2001/29/EY – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittämisen käsite – Tekijänoikeudella suojatun teoksen sijoittaminen kolmannen osapuolen internetsivustolle kehystekniikan (framing) avulla – Tekijänoikeuden haltijan luvalla lisenssinsaajan internetsivustolla vapaasti saatavilla oleva teos – Oikeuksien hyödyntämistä koskevan sopimuksen ehto, jonka mukaan lisenssinsaajan on toteutettava framingin vastaisia tehokkaita teknisiä toimenpiteitä – Sallittavuus – Perusoikeudet – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artikla ja 17 artiklan 2 kohta)

5

2021/C 182/07

Asia C-400/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.3.2021 – Euroopan komissio v. Unkari (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – SEUT 34 artikla – Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden myyntihinta – Kyseisten tuotteiden vähittäiskaupassa sovellettavat vähimmäisvoittomarginaalit)

6

2021/C 182/08

Asia C-440/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 18.3.2021 – Valittajana Pometon SpA sekä ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Teräspuhalteiden Euroopan markkinat – Osallistuminen kahden- ja monenväliseen yhteydenpitoon, jonka tarkoituksena on hintojen yhteensovittaminen koko Euroopan talousalueella – Sekamuotoinen menettely, joka on johtanut peräkkäin sovintopäätöksen ja tavanomaisen menettelyn päätteeksi annetun päätöksen tekemiseen – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 41 artikla – Euroopan komission puolueettomuusvelvoite – 48 artikla – Syyttömyysolettama – Perusteluvelvollisuus – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen – Rikkomisen kesto – Yhdenvertainen kohtelu – Täysi harkintavalta)

6

2021/C 182/09

Asia C-459/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. Wellcome Trust Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö – Verolainsäädännön yhdenmukaistaminen – Arvonlisävero (ALV) – Direktiivi 2006/112/EY – 43 ja 44 artikla – Tässä ominaisuudessaan toimivalle verovelvolliselle suoritettavien palvelujen suorituspaikka – Sellaisten varainhoitopalveluiden suorituspaikka, joita hyväntekeväisyysjärjestö vastaanottaa ammattimaista muuta kuin liiketoimintaa varten unionin ulkopuolelle sijoittautuneilta suorittajilta)

7

2021/C 182/10

Asia C-488/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on JR (Ennakkoratkaisupyyntö – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Soveltamisala – 8 artiklan 1 kohdan c alakohta – Käsite ”täytäntöönpanokelpoinen tuomio” – Rikos, josta kolmannen valtion tuomioistuin on tuominnut rangaistuksen – Norjan kuningaskunta – Tuomio, jonka pidätysmääräyksen antanut valtio on tunnustanut ja pannut täytäntöön kahdenvälisen sopimuksen nojalla – 4 artiklan 7 alakohdan b alakohta – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Rikoksen ekstraterritoriaalinen luonne)

8

2021/C 182/11

Asia C-562/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Puolan tasavalta ja Unkari (Muutoksenhaku – SEUT 107 artiklan 1 kohta – Valtiontuet – Puolan vähittäiskauppavero – SEUT 108 artiklan 2 kohta – Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskeva päätös – Viitejärjestelmän määrittämistä koskevat tekijät – Verokantojen progressiivisuus – Valikoivan edun olemassaolo – Todistustaakka)

9

2021/C 182/12

Asia C-572/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 10.3.2021 – Valittajana European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Valtiontuet – Seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma – Suositus 2003/361/EY – Mikroyritykseksi tai pieneksi taikka keskisuureksi yritykseksi (pk-yritys) luokittelua koskeva Euroopan komission validointilautakunnan päätös – Päätös 2012/838/EU, Euratom – Liite – 1.2.6 ja 1.2.7 kohta – Muutoksenhakupyyntö – Asetus (EY) N:o 58/2003 – 22 artikla – Hallinnollisen muutoksenhakumahdollisuuden puuttuminen – Muutoksenhakupyynnön ja hallinnollisen muutoksenhaun välinen yhteys – Pk-yrityksen aseman epääminen suosituksen 2003/361 arviointiperusteiden muodollisesta täyttämisestä huolimatta – Oikeusvarmuus – Perusteltu luottamus – Pk yritysten tyypillisesti kohtaamien esteiden puuttuminen)

9

2021/C 182/13

Asia C-578/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – X v. Kuoni Travel Ltd (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 90/314/ETY – 5 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta – Matkapaketit, pakettilomat ja pakettikiertomatkat – Matkanjärjestäjän ja kuluttajan välinen pakettilomaa koskeva sopimus – Matkanjärjestäjän vastuu siitä, että muut palvelujen suorittajat täyttävät sopimuksen mukaiset velvoitteet asianmukaisesti – Palvelujen suorittajan työntekijän toiminnasta aiheutuva vahinko – Vastuusta vapauttaminen – Tapahtuma, jota matkanjärjestäjä tai palvelujen suorittaja ei voi ennakoida tai estää – Palvelujen suorittajan käsite)

10

2021/C 182/14

Asia C-580/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 9.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Darmstadt – Saksa) – RJ v. Stadt Offenbach am Main (Ennakkoratkaisupyyntö – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Direktiivi 2003/88/EY – 2 artikla – Työajan käsite – Varallaolojärjestelmän mukainen päivystysjakso – Ammattipalomiehet – Direktiivi 89/391/ETY – 5 ja 6 artikla – Psykososiaaliset riskit – Ehkäisemisvelvollisuus)

11

2021/C 182/15

Asia C-585/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Bucureşti – Romania) – Academia de Studii Economice din Bucureşti v. Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu – Työajan järjestäminen – Direktiivi 2003/88/EY – 2 artikla – Työajan käsite – 3 artikla – Päivittäinen vähimmäislepoaika – Saman työnantajan kanssa useita työsopimuksia tehneet työntekijät – Työntekijäkohtainen soveltaminen)

11

2021/C 182/16

Asia C-596/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Unkari ja Puolan tasavalta (Muutoksenhaku – SEUT 107 artiklan 1 kohta – Valtiontuet – Liikevaihdon perusteella kannettava Unkarin mainosvero – Viitejärjestelmän määrittämistä koskevat tekijät – Verokantojen progressiivisuus – Siirrettyjen tappioiden osittaista vähennyskelpoisuutta koskeva siirtymäjärjestely – Valikoivan edun olemassaolo – Todistustaakka)

12

2021/C 182/17

Asia C-652/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 17.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Milano – Italia) – KO v. Consulmarketing SpA, konkurssissa (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 1999/70/EY – Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Syrjintäkiellon periaate – Asialliset syyt, jotka oikeuttavat määräaikaisten työntekijöiden erilaisen kohtelun – Direktiivi 98/59/EY – Joukkovähentäminen – Lainvastaisen joukkovähentämisen kohteena olevalle työntekijälle annettavaa suojaa koskeva kansallinen säännöstö – Vähemmän edullisen suojajärjestelmän soveltaminen määräaikaisiin sopimuksiin, jotka on tehty ennen järjestelmän voimaantulopäivää ja jotka on muutettu toistaiseksi voimassa oleviksi sopimuksiksi tämän päivämäärän jälkeen)

13

2021/C 182/18

Asia C-708/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Düsseldorf – Saksa) – Von Aschenbach & Voss GmbH v. Hauptzollamt Duisburg (Ennakkoratkaisupyyntö – Lopullinen polkumyyntitulli – Kiinasta peräisin olevat alumiinifoliot – Hieman muutetut alumiinifoliot – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/271 – Tutkittavaksi ottaminen – Pääasian kantaja ei ole nostanut kumoamiskannetta – Kumoamista koskeva asiavaltuus)

13

2021/C 182/19

Asia C-739/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – VK v. An Bord Pleanála (Ennakkoratkaisupyyntö – Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus – Direktiivi 77/249/ETY – 5 artikla – Päämiestä kansallisessa oikeudenkäyntimenettelyssä edustavan vierailevan asianajajan velvollisuus työskennellä yhdessä asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa toimivan asianajajan kanssa – Velvollisuuden rajat)

14

2021/C 182/20

Asia C-802/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Firma Z v. Finanzamt Y (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero (ALV) – Direktiivi 2006/112/EY – 90 artiklan 1 kohta – Veron perusteen alentaminen – Periaatteet, jotka on määritetty 24.10.1996 annetussa tuomiossa Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) – Lääkkeiden luovutukset – Hinnanalennusten myöntäminen – Ennakkoratkaisukysymyksen hypoteettinen luonne – Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytysten täyttymättä jääminen)

15

2021/C 182/21

Asia C-812/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial v. Skatteverket (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 9 artikla – Verovelvollinen – Käsite – 11 artikla – Arvonlisäveroryhmä – Yhtiön päätoimipaikka ja sivuliike sijaitsevat kahdessa eri jäsenvaltiossa – Päätoimipaikka kuuluu arvonlisäveroryhmään, johon sivuliike ei kuulu – Päätoimipaikka suorittaa palveluja sivuliikkeelle ja kohdistaa niistä aiheutuneet kustannukset sivuliikkeelle)

15

2021/C 182/22

Asia C-895/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 18.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – Puola) – A. v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Ennakkoratkaisupyyntö – Välillinen verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Tavaroiden yhteisöhankinta – Yhteisöhankintaan sisältyvän veron vähentäminen – Muotovaatimukset – Aineelliset vaatimukset – Veroilmoituksen jättämisen määräaika – Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

16

2021/C 182/23

Asia C-900/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux v. Ministre de la Transition écologique et solidaire (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Direktiivi 2009/147/EY – Luonnonvaraisten lintujen suojelu – 5 ja 8 artikla – Kielto käyttää yhtäkään lintujen pyydystämismenetelmää – 9 artiklan 1 kohta – Lupa käyttää perinteistä menetelmää poikkeuksen nojalla – Edellytykset – Muun tyydyttävän ratkaisun puuttuminen – ”Muun tyydyttävän ratkaisun” puuttumisen perusteleminen ainoastaan perinteisen menetelmän säilyttämisellä – Saaliin valikoivuus – Kansallinen lainsäädäntö, jossa sallitaan lintujen pyydystäminen liima-ansoilla)

17

2021/C 182/24

Asia C-941/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský soud v Ostravě – Tšekki) – Samohýl group a.s. v. Generální ředitelství cel (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Tullinimikkeet 3004 ja 3808 – Tulkinta – Asetus (EY) N:o 455/2007 – Kissoille tarkoitettu spot-on-liuos kirppu- ja punkkitartuntoja vastaan – Terapeuttiset tai ennalta ehkäisevät vaikutukset)

17

2021/C 182/25

Asia C-949/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – M.A. v. Konsuł Rzeczypospolitej Polskiej w N. (Ennakkoratkaisupyyntö – Rajavalvonta, turvapaikka ja maahanmuutto – Viisumipolitiikka – Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus – 21 artiklan 2 a kappale – Perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin – Konsulin tekemä pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetun viisumin epäämispäätös – Jäsenvaltion velvollisuus taata tällaisen viisumin epäämispäätöksen osalta oikeus oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa)

18

2021/C 182/26

Asia C-48/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 18.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – UAB ”P” v. Dyrektor Izby Skarbowej w B. (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 203 artikla – Perusteettomasti laskutetut verot – Laskun antajan vilpitön mieli – Verotulojen menettämisen vaara – Jäsenvaltioiden velvollisuus säätää mahdollisuudesta oikaista perusteettomasti laskutettu vero – Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

19

2021/C 182/27

Asia C-96/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY ja OZ v. Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ennakkoratkaisupyyntö – Kansanterveys – SEUT 168 artikla – Direktiivi 2002/98/EY – Ihmisveren ja veren komponenttien laatu- ja turvallisuusvaatimukset – Ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamisen tavoite – 4 artiklan 2 kohta ja 9 artiklan 2 kohta – Veripalvelulaitokset – Vastuuhenkilö – Pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset – Jäsenvaltion mahdollisuus säätää tiukemmasta järjestelmästä – Jäsenvaltioiden harkintavalta)

20

2021/C 182/28

Asia C-112/20: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Belgia) – M. A. v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2008/115/EY – 5 artikla – Palauttamispäätös – Lapsen, joka on Euroopan unionin kansalainen, isä – Lapsen edun huomioon ottaminen tehtäessä palauttamispäätöstä)

20

2021/C 182/29

Asia C-648/20 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Westminster Magistrates’ Court – Yhdistynyt kuningaskunta) – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano, jonka kohteena on PI (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 8 artiklan 1 kohdan c alakohta – Jäsenvaltion syyttäjäviranomaisen syytetoimenpiteitä varten antama eurooppalainen pidätysmääräys, joka perustuu saman viranomaisen toteuttamaan vapaudenmenetyksen käsittävään toimenpiteeseen – Tuomioistuinvalvonnan puuttuminen ennen etsityn henkilön luovuttamista – Seuraukset – Tehokas oikeussuoja – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla)

21

2021/C 182/30

Asia C-701/19 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 4.2.2021 – Valittajana Pilatus Bank plc ja muuna osapuolena Euroopan keskuspankki (EKP) (Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Selvästi perusteeton valitus – Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Kansallisen valvontaviranomaisen toteuttamat keskeyttämistoimenpiteet – Yhteyshenkilön nimeäminen – Ehdollinen yhteydenpito Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa – Toimiluvan peruuttaminen ennen kanteen nostamista – Kumoamiskanne – Tutkimatta jättäminen – Unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen perusteiden jättäminen mainitsematta riittävän selkeästi ja täsmällisesti – Oikeussuojan tarpeen osoittamatta jättäminen – Virheellinen luokittelu valmistelutoimeksi – Perustelujen korvaaminen toisilla)

22

2021/C 182/31

Asia C-755/19: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 11.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Belgia) – T.H.C. v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Turvapaikkapolitiikka – Kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevat yhteiset menettelyt – Direktiivi 2013/32/EU – 46 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin – Muutoksenhaku päätökseen jättää kansainvälistä suojelua koskeva myöhempi hakemus tutkimatta – Muutoksenhaun määräaika – Säilöönotto)

22

2021/C 182/32

Asia C-321/20: Unionin tuomioistuimen määräys (seitsemäs jaosto) 4.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Provincial de Barcelona – Espanja) – CDT, SA v. MIMR, HRMM (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla – Kuluttajansuoja – Tuomion ajalliset vaikutukset – Direktiivi 93/13/ETY – Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot – Kansallisen tuomioistuimen toimivalta, kun kyse on kohtuuttomaksi todetusta ehdosta – Ennenaikaista erääntymistä koskeva sopimusehto – Kohtuuttoman sopimusehdon sisällön osittainen poistaminen – Oikeusvarmuuden periaate – Velvollisuus tulkita sen mukaisesti)

23

2021/C 182/33

Asia C-378/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 25.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Itävalta) – Stadtapotheke E v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artikla – Oikeus puolueettomaan tuomioistuimeen – Hakemus toimiluvan saamiseksi uutta apteekkia varten – Velvollisuus pyytää asiantuntijalausunto apteekkarien ammattiyhteisöltä – Ammatillinen vapaus ja oikeus tehdä työtä – Elinkeinovapaus – Omistusoikeus – Uuden apteekin perustamisen edellytykset – Oikeasuhteisuus – Kyse ei ole unionin oikeuden soveltamisesta – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta ja 94 artikla – Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

24

2021/C 182/34

Asia C-639/20 P: Valitus, jonka CEDC International sp. z o.o. on tehnyt 26.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-796/16, CEDC International v. EUIPO – Underberg, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

24

2021/C 182/35

Asia C-697/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 21.12.2020 – W.G. v. Dyrektor Izby Skarbowej w L.

25

2021/C 182/36

Asia C-698/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 21.12.2020 – Gmina Wieliszew v. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominien, asetettu konkurssiin, konkurssipesän pesänhoitaja (syndyk)

25

2021/C 182/37

Asia C-715/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie (Puola) on esittänyt 18.12.2020 – KL v. X sp. z o.o.

26

2021/C 182/38

Asia C-722/20 P: Valitus, jonka Ultrasun AG on tehnyt 31.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-805/19, Ultrasun v. EUIPO, 20.10.2020 antamasta määräyksestä

27

2021/C 182/39

Asia C-28/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Łodzi (Puola) on esittänyt 15.1.2021 – TM v. EJ

27

2021/C 182/40

Asia C-44/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 28.1.2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG v. HARTING Deutschland GmbH & Co. KG ja Harting Electric GmbH & Co. KG

27

2021/C 182/41

Asia C-64/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 2.2.2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. v. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

28

2021/C 182/42

Asia C-76/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 8.2.2021 – Wacker Chemie AG v. Saksan valtio, edustajanaan Umweltbundesamt Deutsche Emissionshandelsstelle

28

2021/C 182/43

Asia C-77/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 8.2.2021 – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. v. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

30

2021/C 182/44

Asia C-83/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 9.2.2021 – Airbnb Ireland UC ja Airbnb Payments UK Ltd v. Agenzia delle Entrate

30

2021/C 182/45

Asia C-98/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 15.2.2021 – Finanzamt R v. W-GmbH

32

2021/C 182/46

Asia C-99/21 P: Valitus, jonka Danske Slagtermestre on tehnyt 17.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-486/18, Danske Slagtermestre v. komissio, 1.12.2020 antamasta määräyksestä

32

2021/C 182/47

Asia C-106/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.2.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. BC

33

2021/C 182/48

Asia C-107/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.2.2021 – Deutsche Lufthansa AG v. ZR

34

2021/C 182/49

Asia C-110/21 P: Valitus, jonka Universität Bremen on tehnyt 23.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-660/19, Universität Bremen v. REA, 16.12.2020 antamasta määräyksestä

34

2021/C 182/50

Asia C-116/21 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-243/18, VW v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

35

2021/C 182/51

Asia C-117/21 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-315/19, BT v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

36

2021/C 182/52

Asia C-118/21 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 25.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-442/17 RENV, RN v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

37

2021/C 182/53

Asia C-120/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 26.2.2021 – LB v. TO

39

2021/C 182/54

Asia C-122/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 26.2.2021 – Get Fresh Cosmetics Limited v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

39

2021/C 182/55

Asia C-123/21 P: Valitus, jonka Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-541/18, Changmao Biochemical Engineering v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

40

2021/C 182/56

Asia C-128/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 26.2.2021 – Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba v. Lietuvos notarų rūmai, M. S., S. Š., D. V., V. P., J. P., D. L.-B., D. P. ja R. O. I. XX

41

2021/C 182/57

Asia C-130/21 P: Valitus, jonka Lukáš Wagenknecht on tehnyt 1.3.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-350/20, Wagenknecht v. komissio, 17.12.2020 antamasta määräyksestä

42

2021/C 182/58

Asia C-131/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budai Központi Kerületi Bíróság (Unkari) on esittänyt 2.3.2021 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on KI

44

2021/C 182/59

Asia C-135/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 4.3.2021 –Deutsche Lufthansa AG v. GD ja WT

44

2021/C 182/60

Asia C-138/21 P: Valitus, jonka Europan unionin neuvosto on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-315/19, BT v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

45

2021/C 182/61

Asia C-139/21 P: Valitus, jonka Europan unionin neuvosto on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-243/18, VW v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

46

2021/C 182/62

Asia C-147/21: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 8.3.2021 – Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF), Florame, Hyteck Aroma-Zone, Laboratoires Gilbert, Laboratoire Léa Nature, Laboratoires Oméga Pharma France, Pierre Fabre Médicament, Pranarom France ja Puressentiel France v. Ministre de la Transition écologique ja Premier ministre

47

2021/C 182/63

Asia C-149/21 P: Valitus, jonka Fakro sp. z o.o. on tehnyt 5.3.2021 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-515/18, Fakro v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

48

2021/C 182/64

Asia C-506/19 P: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 11.2.2021 – Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), Khazar Sea Shipping Lines Co., Rahbaran Omid Darya Ship Management Co., Irinvestship Ltd ja IRISL Europe GmbH v. Euroopan unionin neuvosto

49

2021/C 182/65

Asia C-737/19: Unionin tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtajan määräys 26.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal administratif de Montreuil – Ranska) – Bank of China Limited v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

49

2021/C 182/66

Asia C-558/20: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 5.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – PR ja BV v. Germanwings GmbH

49

2021/C 182/67

Asia C-8/21: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 5.2.2021 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Köln – Saksa) – Germanwings GmbH v. KV

50

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 182/68

Asia T-719/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2021 – FMC v. komissio (Kasvinsuojeluaineet – Tehoaine flupyrsulfuronimetyyli – Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteeseen sisällyttämisen uusimatta jättäminen – Arviointimenettely – Tehoaineen luokitusta koskeva ehdotus – Ennalta varautumisen periaate – Puolustautumisoikeudet – Oikeusvarmuus – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus – Syrjintäkiellon periaate – Hyvän hallinnon periaate – Luottamuksensuoja)

51

2021/C 182/69

Asia T-585/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.3.2021 – EJ v. EIP (Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Palkkaus – Matkakulut – Huollettavana olevasta lapsesta kaksinkertaisena maksettava lisä – Lapsi, jolla on vakava sairaus – Näiden kulujen korvaamisen ja tämän kaksinkertaisena maksettavan lisän taannehtivan maksamisen rajoittaminen – Kohtuullinen aika – Huolenpitovelvollisuus – Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne)

51

2021/C 182/70

Asia T-739/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.3.2021 – Productos Jamaica v. EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Lausunnon antamisen raukeaminen)

52

2021/C 182/71

Asia T-50/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.3.2021 – PNB Banka v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka – Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta – Maksukyvyttömyysmenettely – EKP:n kieltäytyminen hyväksymästä luottolaitoksen johtokunnan pyyntöä siitä, että kyseisen laitoksen pesänselvittäjää on kehotettava myöntämään kyseisen johtokunnan valtuuttamalle asianajajalle mahdollisuus käyttää laitoksen tiloja, tietoja, henkilöstöä ja resursseja – Toimen antajan toimivalta – Selvästi täysin perusteeton kanne)

53

2021/C 182/72

Asia T-160/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.3.2021 – 3M Belgium v. ECHA (Kumoamiskanne – REACH – Perfluoributaanisulfonaatin (PFBS) ja sen suolojen tunnistaminen erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi – Lisääminen tunnistettujen aineiden luetteloon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteeseen XIV sisällyttämistä varten – Kanteen nostamisen määräaika – Asetuksen N:o 1907/2006 59 artiklan 10 kohta – Työjärjestyksen 59 artikla – Tutkimatta jättäminen)

53

2021/C 182/73

Asia T-426/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.3.2021 – Techniplan v. komissio (Kumoamis- ja vahingonkorvauskanne – EKR – Työjärjestyksen 76 artiklan d alakohta – Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttuminen)

54

2021/C 182/74

Asia T-742/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 19.3.2021 – Indofil Industries (Netherlands) v. komissio (Välitoimihakemus – Kasvinsuojeluaineet – Asetus (EY) N:o 1107/2009 – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2087 – Tehoaineen mankotsebi hyväksynnän uusimatta jättäminen – Täytäntöönpanon lykkäämispyyntö – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

55

2021/C 182/75

Asia T-45/21 R: Unionin yleisen tuomioistuimen varapresidentin määräys 12.3.2021 – Ciano Trading & Services CT & S ym. v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Julkiset hankinnat – Välitoimihakemus – Tutkimatta jättäminen – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

55

2021/C 182/76

Asia T-713/20: Kanne 30.11.2020 – OQ v. komissio

56

2021/C 182/77

Asia T-100/21: Kanne 16.2.2021 – Sánchez-Gavito León v. neuvosto ja komissio

57

2021/C 182/78

Asia T-102/21: Kanne 18.2.2021 – Bastion Holding ym. v. komissio

58

2021/C 182/79

Asia T-129/21: Kanne 1.3.2021 – Colombani v. EUH

59

2021/C 182/80

Asia T-133/21: Kanne 1.3.2021 – QK v. EKP

59

2021/C 182/81

Asia T-140/21: Kanne 5.3.2021 – Apologistics v. EUIPO – Kerckhoff (apo-discounter.de)

60

2021/C 182/82

Asia T-141/21: Kanne 5.3.2021 – Shakutin v. neuvosto

61

2021/C 182/83

Asia T-146/21: Kanne 15.3.2021 – Vetpharma Animal Health v. EUIPO – Deltavit (DELTATIC)

61

2021/C 182/84

Asia T-149/21: Kanne 18.3.2021 – UGA Nutraceuticals v. EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA)

62

2021/C 182/85

Asia T-150/21: Kanne 15.3.2021 – Hangzhou Dingsheng Industrial Group ym. v. komissio

63

2021/C 182/86

Asia T-152/21: Kanne 19.3.2021 – Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM v. komissio

63

2021/C 182/87

Asia T-155/21: Kanne 23.3.2021 – Völkl v. EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Völkl)

64

2021/C 182/88

Asia T-156/21: Kanne 23.3.2021 – Völkl v. EUIPO – Marker Dalbello Völkl (International) (Marker Völkl)

65

2021/C 182/89

Asia T-159/21: Kanne 25.3.2021 – Bustos v. EUIPO – Bicicletas Monty (motwi)

66

2021/C 182/90

Asia T-405/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2021 – Yavorskaya v. neuvosto ym.

66

2021/C 182/91

Asia T-162/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 11.3.2021 – UPL Europe ja Indofil Industries (Netherlands) v. EFSA

67


 

Oikaisuja

2021/C 182/92

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-87/21 ( EUVL C 110, 29.3.2021 )

68


FI

 

Top