EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:062:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 62, 22. helmikuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 62

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta
22. helmikuu 2021


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2021/C 62/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2021/C 62/02

Yhdistetyt asiat C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P ja C-604/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.12.2020 – Valittajana Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC ym., Euroopan unioni, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroryhmä (C-597/18 P), valittajana Euroopan unionin neuvosto sekä muina osapuolina Eleni Pavlikka Bourdouvali ym., Euroopan unioni, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP), Euroryhmä (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC ym. (C-603/18 P), valittajina Eleni Pavlikka Bourdouvali ym. sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroryhmä (C-604/18 P) (Muutoksenhaku – Talous- ja rahapolitiikka – Kyproksen tasavallan vakaustukiohjelma – Kyproksen velan uudelleenjärjestely – Kiireellisten käteisvarojen myöntämisestä Kyproksen keskuspankin pyynnöstä tehty Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätös – 25.3.2013, 12.4.2013, 13.5.2013 ja 13.9.2013 annetut euroryhmän julkilausumat – Päätös 2013/236/EU – Kyproksen tasavallan ja Euroopan vakausmekanismin välillä erityisistä talouspoliittisista ehdoista tehty yhteisymmärryspöytäkirja – Omistusoikeus – Luottamuksensuojan periaate – Yhdenvertainen kohtelu – Sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu)

2

2021/C 62/03

Asia C-601/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 17.12.2020 – Valittajana BP ja muuna osapuolena Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (Muutoksenhaku – Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) – Määräaikainen sopimus – Päätös olla uudistamatta sopimusta – Uuden päätöksen tekeminen unionin yleisen tuomioistuimen suorittaman kumoamisen johdosta – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanossa väitetysti tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet)

5

2021/C 62/04

Asia C-607/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Husqvarna AB v. Lidl Digital International GmbH & Co. KG, aiemmin Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkit – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – 55 artiklan 1 kohta – EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettäminen – EU-tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson aikana – Viiden vuoden jakson päättyminen – Arvioinnin ajankohta)

5

2021/C 62/05

Asia C-656/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szegedi Törvényszék – Unkari) – BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Maastaviennin verovapautukset – 146 artiklan 1 kohdan b alakohta – Kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle sijoittautumattoman hankkijan Euroopan unionin ulkopuolelle lähettämät tai kuljettamat tavarat – 147 artikla – Unioniin sijoittautumattomien ”matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa kuljetettavat tavarat” – Käsite – Tavarat, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet unionin alueelta – Näyttö – Maastaviennin vapautuksen epääminen – Neutraalisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate – Petos)

6

2021/C 62/06

Asia C-667/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö – Sąd Okręgowy w Warszawie – Puola) – A.M. v. E.M. (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Kosmeettiset valmisteet – Asetus (EY) N:o 1223/2009 – 19 artikla – Kuluttajille tiedottaminen – Merkinnät – Pakkauksessa ja ulkopäällyksessä ilmoitettavat tiedot – Vieraskieliset merkinnät – Kosmeettisen valmisteen tarkoitus – Käsite – Kosmeettisten valmisteiden ulkopäällykset, joissa viitataan kuluttajan kielellä laadittuun yksityiskohtaiseen tuoteluetteloon)

7

2021/C 62/07

Asia C-710/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d'État – Belgia) – G. M. A. v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 artikla – Unionin kansalaisuus – Direktiivi 2004/38/EY – Oikeus oleskella yli kolme kuukautta – 14 artiklan 4 kohdan b alakohta – Työnhakijat – Kohtuullinen määräaika, jotta työnhakija voi saada tietoonsa hänelle mahdollisesti sopivat työpaikkatarjoukset ja ryhtyä toimiin työllistyäkseen – Vastaanottavan jäsenvaltion tänä aikana työnhakijalle asettamat vaatimukset – Oleskeluoikeuden edellytykset – Velvollisuus työnhaun jatkamiseen ja siihen, että työnhakijalla on todellisia mahdollisuuksia työllistyä)

8

2021/C 62/08

Asia C-801/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt l’Upravni sud u Zagrebu – Kroatia) – FRANCK d.d. Zagreb v. Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak (Ennakkoratkaisupyyntö – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – Vapautukset – 135 artiklan 1 kohdan b ja d alakohta – Käsitteet ”luottojen myöntäminen” ja ”muut siirrettävät asiakirjat” – Monitahoiset liiketoimet – Pääasiallinen suoritus – Varojen käyttöön antaminen korvausta vastaan – Vekselin siirtäminen factoringyhtiölle ja saadun rahan siirto vekselin asettajalle)

8

2021/C 62/09

Asia C-849/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.12.2020 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Erityisten suojelutoimien alue – 4 artiklan 4 kohta – Velvollisuus vahvistaa suojelun tavoitteet – 6 artiklan 1 kohta – Velvollisuus ryhtyä suojelutoimiin – Päätös 2006/613/EY – Välimeren vyöhykkeen luonnonmaantieteellinen alue)

9

2021/C 62/10

Yhdistetyt asiat C-354/20 PPU ja C-412/20 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Amsterdam – Alankomaat) – Eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano L:ää (C-354/20 PPU) ja P:tä (C-412/20 PPU) vastaan (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – 1 artiklan 3 kohta – 6 artiklan 1 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Euroopan unionin perusoikeuskirja – 47 artiklan toinen kohta – Oikeus saada asiansa käsitellyksi riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa – Rakenteelliset tai yleiset puutteet – Pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen käsite – Eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen jälkeisen kehityksen huomioon ottaminen – Täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen velvollisuus arvioida konkreettisesti ja tarkasti, onko painavia perusteita uskoa, että henkilö altistuu todelliselle vaaralle siitä, että hänen oikeuttaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin loukataan luovuttamistapauksessa)

10

2021/C 62/11

Asia C-416/20 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg – Saksa) – TR:stä annettujen eurooppalaisten pidätysmääräysten täytäntöönpano (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – 4 a artiklan 1 kohta – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanoa koskevat edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Poikkeukset – Pakollinen täytäntöönpano – Rangaistus, joka on määrätty vastaajan poissa ollessa – Syytetyn pakeneminen – Direktiivi (EU) 2016/343 – 8 ja 9 artikla – Läsnäoloa omassa oikeudenkäynnissä koskeva oikeus – Vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota koskevat edellytykset – Tarkistaminen tuomitun luovuttamisen yhteydessä)

11

2021/C 62/12

Asia C-349/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 29.7.2020 – NB ja AB v. Secretary of State for the Home Department, muu osapuoli: Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu

11

2021/C 62/13

Asia C-453/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Tšekki) on esittänyt 23.9.2020 – CityRail a.s. v. Správa železnic, státní organizace

12

2021/C 62/14

Asia C-577/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 04.11.2020 – A

13

2021/C 62/15

Asia C-606/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Düsseldorf on esittänyt 17.11.2020 – EZ v. Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Asia C-632/20 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 24.11.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-370/19, Espanja v. komissio, 23.9.2020 antamasta tuomiosta

14

2021/C 62/17

Asia C-633/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 25.11.2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. v. TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Asia C-636/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pécsi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 25.11.2020 – Tolnatext Bt. V. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Asia C-648/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Westminster Magistrates’ Court (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 1.12.2020 – Svishtov Regional Prosecutor’s Office v. PI

16

2021/C 62/20

Asia C-659/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Nejvyšší správní soud (Tšekin tasavalta) on esittänyt 4.12.2020 – ET v. Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Asia C-660/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 4.12.2020 – MK v. Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Asia C-687/20: Kanne 17.12.2020 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta

18

2021/C 62/23

Asia C-690/20 P: Valitus, jonka Casino, Guichard-Perrachon ja Achats Marchandises Casino ovat tehneet 18.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon ja AMC v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

19

2021/C 62/24

Asia C-693/20 P: Valitus, jonka Casino Achats on tehnyt 21.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu yhdeksäs jaosto) asiassa T-254/17, Intermarché Casino Achats v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

20

2021/C 62/25

Asia C-725/20 P: Valitus, jonka Maria Teresa Coppo Gavazzi ym. ovat tehneet 28.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kahdeksas jaosto) yhdistetyissä asioissa T-389/19–T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19–T-414/19, T-416/19–T-418/19, T-420/19–T-422/19, T-425/19–T-427/19, T-429/19–T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19, T-448/19, T-450/19–T-454/19, T-463/19 ja T-465/19, Coppo Gavazzi ym. v. parlamentti 15.10.2020 antamasta tuomiosta

21

2021/C 62/26

Asia C-728/19: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 13.2.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (Chancery Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Beverly Hills Teddy Bear Company v. PMS International Group

22

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2021/C 62/27

Yhdistetyt asiat T-236/17 ja T-596/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Balti Gaas v. komissio ja INEA (Taloudellinen tuki Verkkojen Eurooppa -välineestä ajanjaksolle 2014–2020 – Euroopan laajuiset energiainfrastruktuurit – Ehdotuspyyntö – Laiminlyöntikanne – Toimintapyyntöä ei ole esitetty – Tutkimatta jättäminen – Kumoamiskanne – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Valmisteleva toimi – Osittainen tutkimatta jättäminen – Päätös, jolla ehdotuksesta kieltäydytään – Ilmeiset arviointivirheet – Perusteluvelvollisuus – Komission toimivalta)

23

2021/C 62/28

Asia T-442/17 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – RN v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Eloon jäänyt puoliso – Perhe-eläke – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 18 ja 20 artikla – Kelpoisuusehdot – Avioliiton kesto – Lainvastaisuusväite – Yhdenvertainen kohtelu – Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Suhteellisuus – Puolison käsite)

24

2021/C 62/29

Asia T-93/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – International Skating Union v. komissio (Kilpailu – Yritysten yhteenliittymä – Pikaluistelukilpailut – Päätös, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen – Urheiluliiton säännöt – Kilpailuoikeuden ja urheilun erityispiirteiden yhteensovittaminen – Urheiluvedonlyönti – Urheilun välitystuomioistuin – Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat – SEUT 101 artiklan alueellinen soveltamisala – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Korjaavat toimenpiteet)

24

2021/C 62/30

Asia T-515/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Fakro v. komissio (Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Kattoikkunoiden ja laippojen markkinat – Päätös kantelun hylkäämisestä – Asetuksen (EY) N:o 773/2004 7 artikla – Oikeus tutustua asiakirjoihin – Hyvän hallinnon periaate – Kohtuullinen aika – Ilmeinen arviointivirhe – Perusteluvelvollisuus – Unionin etua koskevan edellytyksen täyttymättä jääminen – Todennäköisyys kyetä näyttämään kilpailusääntöjen rikkominen toteen – Saalistushinnoittelu – ”Taistelumerkit” – Alennukset – Yksinoikeus)

25

2021/C 62/31

Asia T-541/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Changmao Biochemical Engineering v. komissio (Polkumyynti – Kiinasta peräisin olevan viinihapon tuonti – Lopullisen polkumyyntitullin jatkaminen – Normaaliarvon määrittäminen – Kiinan liittymistä WTO:hon koskeva pöytäkirja – Vertailumaamenetelmä – Asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 7 kohta ja 11 artiklan 2 kohta – Unionin tuotannonalan haavoittuva tila – Vahingon toistumisen todennäköisyys – Puolustautumisoikeudet – Perusteluvelvollisuus)

26

2021/C 62/32

Asia T-189/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Haikal v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Puolustautumisoikeudet – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Perusteluvelvollisuus – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan – Arviointivirhe – Omaisuudensuoja – Oikeasuhteisuus – Oikeus harjoittaa taloudellista toimintaa – Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta)

27

2021/C 62/33

Asia T-315/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – BT v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Eloon jäänyt puoliso – Perhe-eläke – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 18 ja 20 artikla – Kelpoisuusehdot – Avioliiton kesto – Lainvastaisuusväite – Yhdenvertainen kohtelu – Ikään perustuvan syrjinnän kiellon periaate – Suhteellisuus)

27

2021/C 62/34

Asia T-521/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Haswani v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Oikeusvoima – Kanteen nostamisen määräaika – Perusteluvelvollisuus – Arviointivirhe – Oikeasuhteisuus)

28

2021/C 62/35

Asia T-3/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Forbo Financial Services v. EUIPO – Windmöller (Canoleum) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin Canoleum rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki MARMOLEUM – Suhteellinen hylkäysperuste – Valituksen perusteet sisältävän kirjelmän jättäminen myöhässä – Valituslautakunnalle tehdyn valituksen tutkimatta jättäminen – Menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö – Kantajaa edustavan asianajajan äkillinen sairastuminen – Tarkkaavaisuusvelvollisuus – Asianajajan valaehtoisen vakuutuksen todistusarvo)

29

2021/C 62/36

Asia T-118/20: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.12.2020 – Voco v. EUIPO (Pakkauksen muoto) (EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Pakkauksen muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

30

2021/C 62/37

Asia T-146/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2020 – Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland ym. v. komissio (Valtiontuet – Riidanalaisen toimen peruuttaminen – Oikeusriita on menettänyt merkityksensä – Lausunnon antamisen raukeaminen)

30

2021/C 62/38

Asia T-568/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2020 – Micreos Food Safety v. komissio (Kumoamiskanne – Kansanterveys – Asetus (EY) N:o 853/2004 – Faagipohjainen tuote, jota käytetään vähentämään patogeenistä bakteeria listeria monocytogenesistä eläinperäisissä elintarvikkeissa, jotka ovat valmiita nautittaviksi – Pyynnön hyväksyä Listex P100 dekontaminoivaksi aineeksi eläinperäisissä elintarvikkeissa, jotka ovat valmiita nautittaviksi, hylkääminen – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Toimi, jonka tarkoituksena ei ole tuottaa sitovia oikeusvaikutuksia – Puhtaasti vahvistava toimi – Tiedottamistoimi – Tutkimatta jättäminen)

31

2021/C 62/39

Asia T-872/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2020 – IM v. EIP (Vahingonkorvauskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – EIR:n pääjohtajan tehtävä – Ilmoitus avoinna olevasta toimesta – Kantajan hakemuksen hylkääminen – Muutoksenhakukeinot eivät ole itsenäisiä – Muutoksenhaun määräaika – Tutkimatta jättäminen)

32

2021/C 62/40

Asia T-37/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2020 – Yhdistynyt kuningaskunta v. komissio (Kumoamiskanne – Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Kanteen nostamisen määräaika – Laskemisen aloitusajankohta – Tiedoksianto ja julkaisu – Anteeksiannettavaa erehdystä ei ole – Myöhästyminen – Tutkimatta jättäminen)

32

2021/C 62/41

Asia T-80/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2020 – IM v. EIP ja EIR (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – EIR:n pääjohtajan tehtävä – Kantajan hakemuksen hylkääminen – Toisen hakijan nimittäminen – Kantajalla ei ole oikeussuojan tarvetta – Tutkimatta jättäminen)

33

2021/C 62/42

Asia T-161/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2020 – Ighoga Region 10 v. komissio (Valtiontuet – Kongressikeskuksen ja hotellin rakentaminen Ingolstadtiin – Kantelu – Laiminlyöntikanne – Laiminlyönnin päättävä kannan määrittely – Lausunnon antamisen raukeaminen)

33

2021/C 62/43

Asia T-289/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2020 – Facegym v. EUIPO (FACEGYM) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin FACEGYM rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Selvästi täysin perusteeton kanne)

34

2021/C 62/44

Asia T-350/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2020 – Wagenknecht v. komissio (Laiminlyöntikanne – Unionin taloudellisten etujen suojaaminen – Petosten torjunta – Komission jäsenten kollegion ja sen puheenjohtajan kokoukset Tšekin tasavallan edustajan kanssa – Monivuotinen rahoituskehys 2021 – 2027 – Varainhoitoasetus – Suorat maksut maanviljelijöille unionin talousarviosta – Tšekin tasavallan pääministerin väitetty eturistiriita – Komission väitetty toimimatta jättäminen – Työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohta – Oikeussuojan tarve – Asiavaltuus – Komission kannan määrittely – Tutkimatta jättäminen)

35

2021/C 62/45

Asia T-729/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 31.12.2020 – Aurubis v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Direktiivi 2003/87/EY – Päätös 2011/278/EU – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

35

2021/C 62/46

Asia T-731/20 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 31.12.2020 – ExxonMobil Production Deutschland v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Direktiivi 2003/87/EY – Päätös 2011/278/EU – Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

36

2021/C 62/47

Asia T-739/20: Kanne 17.12.2020 – Unite the Union v. EUIPO – WWRD Ireland (WATERFORD)

36

2021/C 62/48

Asia T-754/20: Kanne 18.12.2020 – Christescu v. komissio

37

2021/C 62/49

Asia T-757/20: Kanne 21.12.2020 – OT v. parlamentti

39

2021/C 62/50

Asia T-764/20: Kanne 23.12.2020 – Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry ja Inner Mongolia Mengwei Technology v. komissio

39

2021/C 62/51

Asia T-766/20: Kanne 23.12.2020 – PrenzMarien v. EUIPO – Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Asia T-715/20: Kanne 31.12.2020 – Standard International Management v. EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard)

41

2021/C 62/53

Asia T-769/20: Kanne 23.12.2020 – Ryanair v. komissio

42

2021/C 62/54

Asia T-771/20: Kanne 29.12.2020 – KS ja KD v. neuvosto ym.

43

2021/C 62/55

Asia T-1/21: Kanne 4.1.2021 – Fabryki Mebli ”Forte” v. EUIPO – Bog-Fran (Furniture)

44

2021/C 62/56

Asia T-2/21: Kanne 5.1.2021 – Emmentaler Switzerland v. EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Asia T-3/21: Kanne 5.1.2021 – Power Horse Energy Drinks v. EUIPO – Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Asia T-4/21: Kanne 5.1.2021 – Advanced Superabrasives v. EUIPO – Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Asia T-6/21: Kanne 7.1.2021 – Advanced Organic Materials v. EUIPO – Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Asia T-7/21: Kanne 8.1.2021 – El Corte Inglés v. EUIPO – Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Asia T-8/21: Kanne 10.1.2021 – IFIC Holding v. komissio

49

2021/C 62/62

Asia T-653/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.12.2020 – FF v. komissio

50

2021/C 62/63

Asia T-5/20: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 5.1.2021 – CP v. parlamentti

51


FI

 

Top