EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:216:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 216, 30. kesäkuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 216

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
30. kesäkuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2020/C 216/01

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetuissa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2017/2074, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2020/898, ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2063, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2020/897, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

1

2020/C 216/02

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2017/2074 ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2063 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

3

 

Euroopan komissio

2020/C 216/03

Euron kurssi — 29. kesäkuuta 2020

4

2020/C 216/04

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. syyskuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824 – Kuorma-autot Esittelijä: Irlanti

5

2020/C 216/05

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25. syyskuuta 2017 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa AT.39824(2) – Kuorma-Autot Esittelijä: Irlanti

6

2020/C 216/06

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus Kuorma-autot (Scania) (AT.39824)

7

2020/C 216/07

Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 27 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39824 – Kuorma-autot) (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 6467 final)

9

2020/C 216/08

Keskittymiä käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 3. joulukuuta 2018 antama lausunto alustavasta päätösluonnoksesta asiassa M.8909 – KME/MKM Esittelijä: Kypros ( 1 )

11

2020/C 216/09

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus (M.8909 – KME/MKM) ( 1 )

13

2020/C 216/10

Tiivistelmä komission päätöksestä , annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, yrityskeskittymän julistamisesta sisämarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia M.8909 – KME/MKM) (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 8497) Komissio antoi 11. joulukuuta 2018 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2  ( 1 )

14


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 216/11

Ehdotuspyyntö, joka koskee avustuksia yhden jäsenvaltion sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttamille maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmille markkinatilanteen palauttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti

19

2020/C 216/12

Ehdotuspyyntö, joka koskee avustuksia usean jäsenvaltion sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttamille maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmille markkinatilanteen palauttamiseksi asetuksen (EU) N:o 1144/2014 mukaisesti

20

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2020/C 216/13

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9796 – Uniqa / Axa (Insurance, asset management and pensions – Czechia, Poland and Slovakia)) ( 1 )

21

2020/C 216/14

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9790 – Blackstone/KP1) ( 1 )

23

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2020/C 216/15

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

24

2020/C 216/16

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukainen muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymistä koskevan hakemuksen julkaiseminen

33

2020/C 216/17

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

42


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top