EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:061:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 61, 24. helmikuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 61

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
24. helmikuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2020/C 61/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2020/C 61/02

asia C-16/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Michael Dobersberger v. Magistrat der Stadt Wien (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 56 ja SEUT 57 artikla – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Direktiivi 96/71/EY – Sovellettavuus – 1 artiklan 3 kohdan a alakohta – Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon – Palvelujen tarjoaminen kansainvälisissä junissa – Kansallinen säännöstö, jossa asetetaan hallinnollisia velvoitteita siltä osin kuin kyse on työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon)

2

2020/C 61/03

asia C-168/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesarbeitsgericht – Saksa) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG v. Günther Bauer (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Työntekijöiden suoja työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa – Direktiivi 2008/94/EY – 8 artikla – Lisäeläkejärjestelmät – Vanhuusetuuksia koskevien oikeuksien suojelu – Taatun vähimmäissuojan taso – Entisen työnantajan velvollisuus hyvittää ammatillisen lisäeläkkeen vähennys – Ulkopuolinen eläkelaitos – Välitön oikeusvaikutus)

3

2020/C 61/04

asia C-176/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Club de Variedades Vegetales Protegidas v. Adolfo Juan Martínez Sanchís (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteisön kasvinjalostajanoikeudet – Asetus (EY) N:o 2100/94 – 13 artiklan 2 ja 3 kohta – Suojan vaikutukset – Portaittainen suojajärjestelmä – Lajikeosien istuttaminen ja niiden hedelmien korjaaminen – Lajikeosien osalta suoritettujen toimien ja korjatun aineiston osalta suoritettujen toimien erottelu – Lajikeosien luvattoman käytön käsite – 95 artikla – Tilapäinen suoja)

4

2020/C 61/05

asia C-263/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag – Alankomaat) – Nederlands Uitgeversverbond ja Groep Algemene Uitgevers v. Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV ja Tom Kabinet Uitgeverij BV (Ennakkoratkaisupyyntö – Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa – Direktiivi 2001/29/EY – 3 artiklan 1 kohta – Yleisölle välittämistä koskeva oikeus – Saataviin saattaminen – 4 artikla – Levitysoikeus – Sammuminen – E-kirjat – ”Käytettyjen” e-kirjojen virtuaalimarkkinat)

5

2020/C 61/06

asia C-360/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Düsseldorf – Saksa) – Cargill Deutschland GmbH v. Hauptzollamt Krefeld (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 1360/2013 – Maatalous – Yhteiset markkinajärjestelyt – Sokeriala – Tuotantomaksu – Tehokas oikeusvaikutus – Aiheettomasti maksettujen määrien palauttamista koskeva oikeus – Vanhentumisaikoja koskevien kansallisten sääntöjen sovellettavuus – Tehokkuusperiaate)

5

2020/C 61/07

asia C-386/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel UA v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen kalastuspolitiikka – Asetukset (EU) N:o 1303/2013, 1379/2013 ja 508/2014 – Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuottajaorganisaatiot – Tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevat suunnitelmat – Näiden suunnitelmien valmisteluun ja täytäntöönpanoon tarkoitettu rahoitustuki – Menojen tukikelpoisuus – Jäsenvaltioiden harkintavalta – Tuen hakumahdollisuuden puuttuminen kansallisessa oikeudessa)

6

2020/C 61/08

asia C-389/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgia) – Brussels Securities SA v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö – Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä – Direktiivi 90/435/ETY – Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen – 4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta – Saaduista voitoista verottamisen kielto – Tytäryhtiön jakaman osingon sisällyttäminen emoyhtiön veron laskentaperusteeseen – Jaetun osingon vähentäminen emoyhtiön veron laskentaperusteesta ja ylijäämän siirtäminen seuraaville verokausille ilman aikarajaa – Voitoista tehtävien verovähennysten kohdentamisjärjestys – Veroedun menettäminen)

7

2020/C 61/09

asia C-390/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on X (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2000/31/CE – Tietoyhteiskunnan palvelut – Direktiivi 2006/123/EY – Palvelut – Ammattimaisten ja satunnaisten majoittajien, jotka voivat tarjota vuokralle majoituspaikkoja, saattaminen yhteen tällaista majoitusta etsivien henkilöiden kanssa – Luokittelu – Kansallinen säännöstö, johon sisältyy kiinteistönvälittäjän ammatin harjoittamista rajoittavia sääntöjä – Direktiivi 2000/31/EY – 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan toinen luetelmakohta – Velvollisuus ilmoittaa toimenpiteistä, joilla rajoitetaan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen vapautta – Ilmoittamatta jättäminen – Kysymys siitä, voidaanko toimenpiteeseen vedota palvelujen tarjoajaa vastaan – Rikosoikeudellinen menettely, jossa asianomistaja on esittänyt yksityisoikeudellisen vaatimuksen)

8

2020/C 61/10

asia C-442/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Euroopan keskuspankki (EKP) ja muuna osapuolena Espírito Santo Financial (Portugali) SGPS, SA (Muutoksenhaku – Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston päätöksiin tutustumista koskevan oikeuden epääminen – Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännöstä tehty pöytäkirja – 10.4 artikla – Kokousten luottamuksellisuus – Asioiden käsittelyn tulos – Tietojen ilmaisemista koskeva mahdollisuus – Päätös 2004/258/EY – Oikeus tutustua EKP:n asiakirjoihin – 4 artiklan 1 kohdan a alakohta – Asioiden käsittelyn luottamuksellisuus – Yleisen edun suojan vahingoittaminen)

9

2020/C 61/11

asia C-447/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakia) – UB v. Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 3 artikla – Asiallinen soveltamisala – Vanhuusetuus – Työntekijöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin alueella – Asetus (EU) N:o 492/2011 – 7 artikla – Kotimaisten työntekijöiden ja siirtotyöläisten yhdenvertainen kohtelu – Sosiaaliset edut – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan maajoukkueurheilijan lisä myönnetään vain tämän jäsenvaltion kansalaisille)

10

2020/C 61/12

yhdistetyt asiat C-477/18 ja C-478/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het bedrijfsleven – Alankomaat) – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C-477/18), Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV ja Vitelco BV (C-478/18) v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 882/2004 – 27 artiklan 1 ja 4 kohta – Liitteessä VI oleva 1 ja 2 kohta – Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta – Rahoitus – Virallisesta valvonnasta suoritettavat maksut – Laskeminen – Käsite ”viralliseen valvontaan osallistuva henkilöstö” – Hallinto- ja tukihenkilöstön kuuluminen kyseisen käsitteen soveltamisalaan – Mahdollisuus laskuttaa teurastamon virallista valvontaa varten tilaamat neljännestunnit, joita ei ole käytetty – Edellytykset)

11

2020/C 61/13

asia C-523/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Audiencia Nacional – Espanja) – Engie Cartagena SL v. Ministerio para la Transición Ecológica, aiemmin Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Ennakkoratkaisupyyntö – Sähkön sisämarkkinat – Yhteiset säännöt – Direktiivi 2003/54/EY – 3 artiklan 2 kohta – Direktiivi 2009/72/EY – 3 artiklan 2 kohta – Julkisen palvelun velvoitteet – Käsite – Kansallinen säännöstö – Energiatehokkuusohjelmien rahoitus – Sähköntuottajien nimeäminen – Pakollinen maksu)

12

2020/C 61/14

asia C-532/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – GN, jonka laillinen edustaja on HM v. ZU, Niki Luftfahrt GmbH:n konkurssipesänhoitajana (Ennakkoratkaisupyyntö – Lentoliikenne – Montrealin yleissopimus – 17 artiklan 1 kappale – Lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuu onnettomuustapauksessa – ”Onnettomuuden” käsite – Ilmassa oleva lentokone – Istuimeen kiinnitetylle alas laskettavalle tarjottimelle asetetun kahvimukin kaatuminen – Matkustajalle aiheutuneet ruumiinvammat)

13

2020/C 61/15

asia C-582/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Viscas Corp. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Furukawa Electric Co. Ltd (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeiden yhteydessä – Sakot – Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Eurooppalaisten ja muiden kuin eurooppalaisten osallistujien suhteellisen painoarvon määrittäminen kartellissa – Eurooppalaisten yritysten osallistuminen useilla kartellin tasoilla – Yhdenvertainen kohtelu)

13

2020/C 61/16

asia C-589/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Furukawa Electric Co. Ltd sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Viscas Corp. (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeiden yhteydessä – Sakot – Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Myynnin arvon määrittäminen – Yhdenvertainen kohtelu)

14

2020/C 61/17

asia C-590/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 19.12.2019 – Valittajana Fujikura Ltd sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Viscas Corp. (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Sakot – Sakkojen laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat – Eurooppalaisten ja muiden kuin eurooppalaisten osallistujien suhteellisen painoarvon määrittäminen kartellissa – Eurooppalaisten yritysten osallistuminen useilla kartellin tasoilla – Yhdenvertainen kohtelu)

15

2020/C 61/18

asia C-666/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour d’appel de Paris – Ranska) – IT Development SAS v. Free Mobile SAS (Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen – Direktiivi 2004/48/EY – Tietokoneohjelmien oikeudellinen suoja – Direktiivi 2009/24/EY – Ohjelmistolisenssisopimus – Lisenssinsaaja muuttaa tietokoneohjelman lähdekoodia luvattomasti ja lisenssisopimuksen vastaisesti – Lisenssinantajan lisenssinsaajaa vastaan nostama contrefaçon-kanne – Sovellettavan vastuujärjestelmän luonne)

15

2020/C 61/19

asia C-715/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzhof – Sasksa) – Segler-Vereinigung Cuxhaven eV v. Finanzamt Cuxhaven (Ennakkoratkaisupyyntö – Verotus – Arvonlisävero – Direktiivi 2006/112/EY – 98 artikla – Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin – Liitteessä III oleva 12 kohta – Paikkojen vuokraukseen leirintäalueilla ja asuntovaunualueilla sovellettava alennettu arvonlisäverokanta – Kysymys, sovelletaanko tätä arvonlisäverokantaa venepaikkojen vuokraukseen huvialussatamassa – Vertaaminen alueiden vuokraukseen kulkuneuvojen paikoitusta varten – Yhdenvertainen kohtelu – Verotuksen neutraalisuuden periaate)

16

2020/C 61/20

asia C-752/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Saksa) – Deutsche Umwelthilfe eV v. Freistaat Bayern (Ennakkoratkaisupyyntö – Ympäristö – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 6 artikla, 47 artiklan ensimmäinen kohta ja 52 artiklan 1 kohta – Direktiivi 2008/50/EY – Ilman pilaantuminen – Ilmanlaatu – Ilmanlaatusuunnitelma – Typpidioksidin raja-arvot – Velvollisuus toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä mahdollisimman lyhyen ylityksen keston varmistamiseksi – Kansallisten tuomioistuinten velvollisuus toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet – Aluehallituksen kieltäytyminen noudattamasta tuomioistuimen määräystä – Pakkokeinona käytettävän vankeusrangaistuksen määrääminen asianomaisen alueen korkeille poliittisille edustajille tai korkeille virkamiehille – Tehokas oikeussuoja – Oikeus henkilökohtaiseen vapauteen – Oikeusperusta – Oikeasuhteisuus)

17

2020/C 61/21

asia C-696/19 P: Valitus, jonka Andreas Hauzenberger on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-349/18, Hauzenberger v. EUIPO, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

17

2020/C 61/22

asia C-855/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Naczelny Sąd Administracyjny (Puola) on esittänyt 22.11.2019 – G. Sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

18

2020/C 61/23

asia C-866/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 27.11.2019 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych v. SC

19

2020/C 61/24

asia C-903/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 10.12.2019 – DQ v. Ministre de la Transition écologique et solidaire ja Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2020/C 61/25

asia C-906/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 11.12.2019 – FO v. Ministère public

21

2020/C 61/26

asia C-911/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 13.12.2019 – Fédération bancaire française (FBF) v. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

21

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2020/C 61/27

asia T-812/14 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – BPC Lux 2 ym. v. komissio (Valtiontuet – Portugalin viranomaisten tuki rahoituslaitos Banco Espírito Santo SA:n kriisinratkaisulle – Omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen ja pääomittaminen – Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Asiavaltuuden puuttuminen – Tutkimatta jättäminen)

23

2020/C 61/28

asia T-14/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Kreikka v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Tuotannosta irrotetut suorat tuet – Kiinteämääräinen rahoitusoikaisu – Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 52 artikla – Delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 12 artikla – Perusteluvelvollisuus – Vahingon arviointi – Oikeasuhteisuus)

24

2020/C 61/29

asia T-67/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Probelte v. komissio (Kasvinsuojeluaineet – Tehoaine 8-hydroksikinoliini – Hyväksymisedellytysten muuttamista koskeva hakemus – Yhdenmukaistettuun luokitukseen ja merkintöihin sovellettava menettely – Oikeus tulla kuulluksi – Luottamuksensuoja – Ilmeinen arviointivirhe)

24

2020/C 61/30

asia T-211/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Vanda Pharmaceuticals v. komissio (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet – Lääkkeen Fanaptum – iloperidoni myyntilupahakemus – Komission epäämispäätös – Asetus (EY) N:o 726/2004 – Tieteellinen arviointi lääkkeen riskeistä ja hyödyistä – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe – Oikeasuhteisuus – Yhdenvertainen kohtelu)

25

2020/C 61/31

asia T-457/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Zotkov v. komissio (Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaus – Perhelisät – Vaatimus henkilön samastamiseksi huollettavana olevaan lapseen – Myöntämisedellytykset – Elatuksesta aiheutuvaa rasitusta laskettaessa huomioon otettavat tekijät – Oikeudellinen virhe)

26

2020/C 61/32

asia T-501/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Currency One v. EUIPO – Cinkciarz.pl (CINKCIARZ) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki CINKCIARZ – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyky – Tavaramerkin kuvailevuuden puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – Halventava termi, joka liittyy kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin)

27

2020/C 61/33

asia T-509/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Tšekki v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto – Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot – Kansallisten valvontaviranomaisten useiden käyntien väleihin sovellettavat määräajat – Ilmoitus paikalla tehtävistä tarkastuksista – Implisiittinen ennakkoilmoitus – Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 809/2014 25 ja 26 artikla – Kiinteämääräinen rahoitusta koskeva korjaus)

27

2020/C 61/34

asia T-589/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Vins el Cep v. EUIPO – Rotkäppchen Mumm Sektkellereien (MIM NATURA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin MIM NATURA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat kansainväliset sana- ja kuviomerkit ja kansallinen sanamerkki MM, MM ja MUMM – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

28

2020/C 61/35

asia T-624/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.12.2019 – Gres de Aragón v. EUIPO (GRES ARAGÓN) (EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin GRES ARAGÓN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Kuvailevuuden puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Perusteluvelvollisuus – Oikeudellinen virhe)

29

2020/C 61/36

asia T-647/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – ZQ v. komissio (Henkilöstö – Virkamiehet – Työpaikkakiusaaminen – Henkilöstösääntöjen 12 a artikla – Avustamispyyntö – Henkilöstösääntöjen 24 artikla – Avustamispyynnön hylkääminen – Kohtuullinen aika – Alustavan näytön puuttuminen – Perusteluvelvollisuus – Vastuu)

30

2020/C 61/37

asia T-690/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Sony Interactive Entertainment Europe v. EUIPO – Vieta Audio (Vita) (EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki Vita – Päätös, joka on tehty unionin yleisen tuomioistuimen kumottua aikaisemman päätöksen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 72 artiklan 6 kohta) – Oikeusvoima)

30

2020/C 61/38

asia T-729/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – El Corte Inglés v. EUIPO – Lloyd Shoes (LLOYD) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin LLOYD rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki LLOYD’S – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/100 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2020/C 61/39

asia T-743/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Japan Tobacco v. EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin I.J. TOBACCO INDUSTRY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki JTi – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2020/C 61/40

asia T-28/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Karlovarské minerální vody v. EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin VERITEA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-sanamerkki VERI – AGUA PURA DEL PIRINEO – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus)

33

2020/C 61/41

asia T-40/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Amigüitos pets & life v. EUIPO – Société des produits Nestlé (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-sanamerkki ONE – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta)

33

2020/C 61/42

asia T-54/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Nosio v. EUIPO (BIANCOFINO) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin BIANCOFINO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Perusteluvelvollisuus – Asetuksen 2017/1001 94 artikla)

34

2020/C 61/43

asia T-69/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Südwestdeutsche Salzwerke v. EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline) (EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin Bad Reichenhaller Alpensaline rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

35

2020/C 61/44

asia T-175/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft v. EUIPO (eVoter) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin eVoter rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)

36

2020/C 61/45

asia T-270/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.12.2019 – Amazon Technologies v. EUIPO (ring) (EU-tavaramerkki – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Kuviomerkki ring – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

36

2020/C 61/46

asia T-188/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2019 – repowermap.org v. EUIPO – Repower (REPOWER) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki REPOWER – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Oikeusriita on menettänyt kohteensa – Lausunnon antamisen raukeaminen)

37

2020/C 61/47

asia T-394/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.12.2019 – Kipper v. komissio (Komission itsenäinen palveluntarjoaja (free-lance) – Vaatimus saada B-ryhmän virkamiehille myönnettäviä sosiaalietuuksia – Toimivallan puuttuminen)

38

2020/C 61/48

asia T-756/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2019 – AG v. Europol (Kumoamiskanne – Henkilöstö – Europolin eläkerahaston purkamisesta annettu päätös (EU) 2015/1889 – Oikeudenkäyntiä edeltäneen menettelyn sääntöjenvastaisuus – Tutkimatta jättäminen)

38

2020/C 61/49

asia T-763/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2019 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi v. komissio (Kumoamiskanne – Valtiontuet – Väitetysti sääntöjenvastainen tuki, jonka Unkari on myöntänyt yrityksille, jotka ovat työllistäneet vammaisia työntekijöitä – Väitetyt komission päätökset, joissa tukitoimenpide todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi – Kanteen nostamisen määräaika – Alkamisajankohta – Saatu tieto – Näyttö – Huolellisuusvelvoite – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

39

2020/C 61/50

asia T-12/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2019 – Nowhere v. EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) (EU-tavaramerkki – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Oikeusriita on menettänyt kohteensa – Lausunnon antamisen raukeaminen)

40

2020/C 61/51

asia T-66/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2019 – Vlaamse Gemeenschap ja Vlaams Gewest v. Parlamentti ja komissio (Kumoamiskanne – Sisämarkkinat – Perusvapaudet – Asetus (EU) 2018/1724 – Tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja saataville tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustaminen – Alueellinen viranomainen – Asiavaltuus – Kantajaa erikseen koskeva toimi – Tutkimatta jättäminen)

40

2020/C 61/52

asia T-74/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2019 – DK Company v. EUIPO – Hunter Boot (DENIM HUNTER) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin DENIM HUNTER rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Oikeusriita on menettänyt kohteensa – Lausunnon antamisen raukeaminen)

41

2020/C 61/53

asia T-154/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.12.2019 – ZU v. EUH (Kumoamiskanne – Henkilöstö – Virkamiehet – Virkamatkakulut – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Oikeudenkäyntiä edeltäneen menettelyn sääntöjenvastaisuus – Ennenaikaisesti nostettu kanne – Tutkimatta jättäminen)

42

2020/C 61/54

asia T-192/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2019 – Ceramica Flaminia v. EUIPO – Ceramica Cielo (goclean) (EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-kuviomerkki goclean – Riidanalaisen päätöksen peruuttaminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 103 artikla – Oikeusriidan kohteen puuttuminen – Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2020/C 61/55

asia T-210/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.12.2019 – Società Agricola Tenuta di Rimale ym. v. komissio (Kumoamiskanne – Yhteinen maatalouspolitiikka – Suojatulla alkuperänimityksellä varustetun juuston tarjonnan sääntelyä koskevat pakottavat säännöt – Täytäntöönpanotoimien antamista koskevan vaatimuksen hylkääminen – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Tutkimatta jättäminen)

43

2020/C 61/56

asia T-297/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 20.12.2019 – Dragomir v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Oikeusvaltioperiaate – Tuomioistuinten riippumattomuus – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – Henkilötietojen suoja – Komission laiminlyönti toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että Romania noudattaa velvoitteitaan – Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen – Selvästi täysin perusteeton kanne)

44

2020/C 61/57

asia T-319/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 10.12.2019 – Gollnisch v. parlamentti (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt – Vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelmän muuttaminen – Säädös – Kanteen nostamisen määräaika – Viivästyminen – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen – Tutkimatta jättäminen)

45

2020/C 61/58

asia T-360/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 19.12.2019 – Jalkh v. parlamentti (Kumoamiskanne – Toimielimiä koskeva oikeus – Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma – Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena – Valmisteleva toimi – Tutkimatta jättäminen)

46

2020/C 61/59

asia T-654/19 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.12.2019 – FF v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Toimielimiä koskeva oikeus – Unionin vastuu – Miehen kuva, jota on käytetty terveysvaroituksena – Vahingonkorvauskanne – Välitoimihakemus – Tarve – Tutkimatta jättäminen)

46

2020/C 61/60

asia T-411/18: Kanne 13.12.2019 – WM v. komissio

47

2020/C 61/61

asia T-827/19: Kanne 2.12.2019 – Gaspar v. komissio

48

2020/C 61/62

asia T-846/19: Kanne 12.12.2019 – Golden Omega v. komissio

48

2020/C 61/63

asia T-851/19: Kanne 16.12.2019 – Body Attack Sports Nutrition v. EUIPO – Sakkari (SAKKATTACK)

49

2020/C 61/64

asia T-857/19: Kanne 13.12.2019 – Dehousse v. Euroopan unionin tuomioistuin

50

2020/C 61/65

asia T-862/19: Kanne 18.12.2019 – Brasserie St Avold v. EUIPO (pullon muoto)

51

2020/C 61/66

asia T-863/19: Kanne 19.12.2019 – Production Christian Gallimard v. EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)

52

2020/C 61/67

asia T-864/19: Kanne 17.12.2019 – AI ym. v. ECDC

53

2020/C 61/68

asia T-865/19: Kanne 18.12.2019 – Nevinnomysskiy Azot ja NAK ”Azot” v. komissio

53

2020/C 61/69

asia T-869/19: Kanne 20.12.2019 – Tetra v. EUIPO – Neusta next (Wave)

54

2020/C 61/70

asia T-876/19: Kanne 23.12.2019 – Broadcom v. komissio

55

2020/C 61/71

asia T-877/19: Kanne 23.12.2019 – Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler v. EUIPO – Tigges (TOOLINEO)

56

2020/C 61/72

asia T-878/19: Kanne 23.12.2019 – Bende v. EUIPO – Julius-K9 (K-9)

57

2020/C 61/73

asia T-879/19: Kanne 30.12.2019 – Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials)

57

2020/C 61/74

asia T-884/19: Kanne 30.12.2019 – Folschette ym. v. komissio

58

2020/C 61/75

asia T-886/19: Kanne 28.12.2019 – Design Light & Led Made in Europe e Design Luce & Led Made in Italy v. komissio

59

2020/C 61/76

asia T-15/20: Kanne 10.1.2020 – Skyliners v. EUIPO – Sky (SKYLINERS)

60

2020/C 61/77

asia T-16/20: Kanne 10.1.2020 – Hub Culture v. EUIPO – PayPal (VEN)

61

2020/C 61/78

asia T-270/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 12.12.2019 – O’Flynn ym. v. komissio

62


FI

 

Top