EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:036:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 36, 3. helmikuuta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 36

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

63. vuosikerta
3. helmikuu 2020


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2020/C 36/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2020/C 36/02

asia C-482/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.12.2019 – Tšekin tasavalta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi (EU) 2017/853 – Aseiden hankinta ja hallussapito – Pätevyys – Oikeusperusta – SEUT 114 artikla – Olemassa olevan direktiivin muuttaminen – Suhteellisuusperiaate – Vaikutustenarvioinnin puuttuminen – Omistusoikeuden loukkaaminen – Toteutettujen toimenpiteiden oikeasuhteisuus – Toimenpiteet, joilla luodaan esteitä sisämarkkinoille – Oikeusvarmuuden periaate – Luottamuksensuojan periaate – Toimenpiteet, joilla jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan lainsäädäntöä, jolla on taannehtiva vaikutus – Syrjintäkiellon periaate – Sveitsin valaliittoa koskeva poikkeus – Syrjintä, joka vaikuttaa Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai muihin Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) jäsenvaltioihin kuin kyseiseen valtioon)

2

2020/C 36/03

yhdistetyt asiat C-708/17 ja C-725/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Rayonen sad Asenovgrad ja Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – ”EVN Bulgaria Toplofiskatsia” EAD v. Nikolina Stefanova Dimitrova (C-708/17) ja ”Toplofikatsia Sofia” EAD v. Mitko Simeonov Dimitrov (C-725/17) (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2011/83/EU – Kuluttajan oikeudet – 2 artiklan 1 alakohta – Kuluttajan käsite – 3 artiklan 1 kohta – Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus – Kaukolämmön toimittamista koskeva sopimus – 27 artikla – Suostumuksetta tapahtuva myynti – Direktiivi 2005/29/EY – Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt sisämarkkinoilla – 5 artikla – Sopimattomien kaupallisten menettelyjen kielto – Liite I – Toimitukset, joita ei ole tilattu – Kansallinen lainsäädäntö, jossa edellytetään, että kukin yhteisomistuksessa olevassa kiinteistössä, joka on kytketty kaukolämpöverkkoon, olevan asunnon omistaja osallistuu kiinteistön yhteisiä osia ja sisäistä järjestelmää koskevan lämpöenergian kustannuksiin – Energiatehokkuus – Direktiivi 2006/32/EY – 13 artiklan 2 kohta – Direktiivi 2012/27/EU – 10 artiklan 1 kohta – Laskutusta koskevat tiedot – Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan sisäisen järjestelmän lämpöenergian kulutusta koskevat laskut laaditaan kiinteistössä olevien asuntojen kullekin omistajalle suhteessa tämän omistaman asunnon lämmitettävään tilavuuteen)

3

2020/C 36/04

asia C-117/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.12.2019 – Valittajana PGNiG Supply & Trading GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Maakaasun sisämarkkinat – Direktiivi 2009/72/EY – 32 artikla – Kolmansien osapuolten pääsy verkkoon – 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohta – Tariffisäännöt – 36 artikla – Vapautusta koskeva hakemus – OPAL-kaasuputken käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt – Kansallinen sääntelyviranomainen – Vapautusta koskeva päätös – Muutosvaatimus – Euroopan komission päätös – Kumoamiskanne – SEUT 263 artiklan neljäs kohta – Tutkittavaksi ottaminen – Päätös, joka ei koske kantajaa suoraan)

4

2020/C 36/05

asia C-342/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.12.2019 – Valittajana Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Saksan liittotasavalta (Muutoksenhaku – Maakaasun sisämarkkinat – Direktiivi 2009/72/EY – 32 artikla – Kolmansien osapuolten pääsy verkkoon – 41 artiklan 6, 8 ja 10 kohta – Tariffisäännöt – 36 artikla – Vapautusta koskeva hakemus – OPAL-kaasuputken käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt – Kansallinen sääntelyviranomainen – Vapautusta koskeva päätös – Muutosvaatimus – Euroopan komission päätös – Kumoamiskanne – SEUT 263 artiklan neljäs kohta – Tutkittavaksi ottaminen – Päätös, joka ei koske kantajaa suoraan)

4

2020/C 36/06

yhdistetyt asiat C-398/18 ja C-428/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – Antonio Bocero Torrico (C-398/18) ja Jörg Paul Konrad Fritz Bode (C-428/18) v. Instituto Nacional de la Seguridad Social ja Tesorería General de la Seguridad Social (Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläisten sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Varhennettu vanhuuseläke – Myöntämiskelpoisuus – Saatavan eläkkeen määrä, jonka on ylitettävä lakisääteinen vähimmäismäärä – Yksinomaan kyseisessä jäsenvaltiossa saadun eläkkeen huomioon ottaminen – Toisessa jäsenvaltiossa ansaitun eläkkeen huomioon ottamatta jättäminen – Niiden työntekijöiden, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, erilainen kohtelu)

5

2020/C 36/07

asia C-402/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 27.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Tedeschi Srl, omissa nimissään sekä yritysten tilapäisen ryhmittymän valtuuttamana, ja Consorzio Stabile Istant Service, omissa nimissään ja yritysten tilapäisen ryhmittymänvaltuutuksen antajana v. C. M. Service Srl ja Università degli Studi di Roma La Sapienza (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 49 ja SEUT 56 artikla – Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekeminen – Direktiivi 2004/18/EY – 25 artikla – Alihankinta – Kansallinen säännöstö, jossa alihankinnan mahdollisuus rajoitetaan 30 prosenttiin hankintasopimuksen kokonaissummasta ja kielletään alentamasta alihankinnan kohteena oleviin suorituksiin sovellettavia hintoja yli 20 prosentilla suhteessa kilpailutuksesta seuraaviin hintoihin)

6

2020/C 36/08

asia C-413/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.12.2019 – Valittajana H ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) – Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisukokoonpano – Sääntöjenmukaisuus – Päätös 2009/906/YUTP Euroopan unionin poliisioperaatio (EUPM) Bosnia ja Hertsegovinassa – Jäsenvaltion lähettämä henkilöstön jäsen – Siirtäminen kyseisen operaation alueelliseen toimistoon – Operaation johtajan toimivalta – Harkintavallan väärinkäyttö – Vahingonkorvausvaatimus – Kontradiktorinen periaate)

7

2020/C 36/09

asia C-414/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 3.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo v. Banca d’Italia (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2014/59/EU – Pankkiunioni – Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys ja kriisinratkaisu – Vuotuinen rahoitusosuus – Laskenta – Asetus (EU) N:o 806/2014 – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/81 – Yhdenmukainen menettely luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten – Hallintomenettely, johon osallistuvat kansalliset viranomaiset ja unionin elin – Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston yksinomainen päätösvalta – Menettely kansallisissa tuomioistuimissa – Kumoamiskannetta ei ole nostettu riittävän ajoissa unionin tuomioistuimissa – Delegoitu asetus (EU) 2015/63 – Tiettyjen velkojen sivuuttaminen rahoitusosuuksia laskettaessa – Useamman pankin väliset keskinäiset sidokset)

7

2020/C 36/10

asia C-421/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de première instance de Namur – Belgia) – Ordre des avocats du barreau de Dinant v. JN (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla – 7 artiklan 1 alakohdan a alakohta – Erityinen toimivalta sopimusta koskevassa asiassa – Sopimusta koskevan asian käsite – Maksuvaatimus, joka koskee vuotuisia jäsenmaksuja, jotka asianajaja on velkaa asianajajayhteisölle)

8

2020/C 36/11

asia C-432/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena v. Balema GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suoja – Asetukset (EY) N:o 510/2006 ja (EU) N:o 1151/2012 – 13 artiklan 1 kohta – Asetus (EY) N:o 583/2009 – 1 artikla – Nimityksen ”Aceto Balsamico di Modena (SMM)” rekisteröinti – Tämän nimityksen ei-maantieteellisten osien suoja – Ulottuvuus)

9

2020/C 36/12

asia C-493/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 4.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – UB v. VA, Tiger SCI, WZ, UB:n konkurssipesän selvittäjänä, ja Banque patrimoine et immobilier SA (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Maksukyvyttömyysmenettelyt – Asetus (EY) N:o 1346/2000 – 3 artiklan 1 kohta – Kanteet, jotka johtuvat välittömästi maksukyvyttömyysmenettelystä ja jotka liittyvät siihen läheisesti – Kiinteistön myynti ja kiinnityksen perustaminen – Konkurssipesän selvittäjän nostama takaisinsaantikanne – 25 artiklan 1 kohta – Maksukyvyttömyysmenettelyn aloitusjäsenvaltion tuomioistuinten yksinomainen toimivalta)

10

2020/C 36/13

asia C-591/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.11.2019 – Valittajina Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Sakot – Puolustautumisoikeudet – Oikeus tutustua asiakirja-aineistoon Syyttömyysolettama – Todistusaineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla)

11

2020/C 36/14

asia C-593/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.11.2019 – Valittajina ABB Ltd ja ABB AB sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Todistustaakka – Syyttömyysolettama – Yhdenvertaisen kohtelun periaate)

11

2020/C 36/15

asia C-596/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 28.11.2019 – Valittajana LS Cable & System Ltd ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Maanalaisten ja merenalaisten sähkökaapelien Euroopan markkinat – Markkinoiden jakaminen hankkeissa – Sakot – Todistustaakka – Todistusaineiston ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Julkinen irtisanoutuminen kartellista)

12

2020/C 36/16

asia C-642/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 5.12.2019 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2008/98/EY – 30 ja 33 artikla – Jätehuoltosuunnitelmat – Baleaarien ja Kanariansaarten (Espanja) itsehallintoalueet – Tarkistamisvelvollisuus – Velvollisuus ilmoittaa komissiolle – Sääntöjenmukaisen virallisen huomautuksen puuttuminen – Virallisen huomautuksen lähettäminen ennenaikaisesti – Tutkimatta jättäminen)

13

2020/C 36/17

asia C-671/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Chełmnie – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) (Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Vastavuoroinen tunnustaminen – Taloudelliset seuraamukset – Perusteet tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymiselle – Puitepäätös 2005/214/YOS – Päätöksen antaneen jäsenvaltion viranomaisen ajoneuvon rekisteröintitietojen perusteella tekemä päätös – Se, että asianomainen saa tiedon seuraamuksista ja muutoksenhakumenettelyistä – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)

13

2020/C 36/18

asia C-722/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 28.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy – Puola) – KROL – Zakład Robót Wodno-Kanalizacyjnych sp. z o.o., sp.k. v. Porr Polska Construction S.A. (Ennakkoratkaisupyyntö – Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen – Direktiivi 2000/35/EY – 1 artikla ja 6 artiklan 3 kohta – Soveltamisala – Kansallinen säännöstö – Euroopan unionin rakennerahastoista ja koheesiorahastosta rahoitetut kaupalliset toimet – Soveltamisalan ulkopuolelle jättäminen)

14

2020/C 36/19

asia C-653/19 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.11.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on DK (Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi (EU) 2016/343 – Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittaminen rikosoikeudellisissa menettelyissä – 6 artikla – Todistustaakka – Syytetyn tutkintavankeuden jatkaminen)

15

2020/C 36/20

asia C-727/19 P: Valitus, jonka Guy Steifer on tehnyt 30.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T- T-331/17., Steifer v. ETSK, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

16

2020/C 36/21

asia C-817/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 31.10.2019 – Ligue des droits humains ASBL v. Conseil des ministres

16

2020/C 36/22

asia C-831/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Milano (Italia) on esittänyt 14.11.2019 – Banco di Desio e della Brianza SpA ym. v. YX ja ZW

18

2020/C 36/23

asia C-853/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresný súd Poprad (Slovakia) on esittänyt 22.11.2019 – IM v. Sting Reality s.r.o.

18

2020/C 36/24

asia C-857/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 26.11.2019 – Slovak Telekom a.s. v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

19

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2020/C 36/25

asia T-323/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2019 – Banco Cooperativo Español v. SRB (Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten yhteinen kriisinratkaisujärjestelmä – Yhteinen kriisinratkaisurahasto – Vuoden 2016 ennakollisista vakausmaksuista tehty kriisinratkaisuneuvoston päätös – Kumoamiskanne – Kysymys siitä, koskeeko toimi kantajaa suoraan ja erikseen – Tutkittavaksi ottaminen – Olennaiset menettelymääräykset – Päätöksen todistusvoimaiseksi saattaminen – Päätöksentekomenettely)

21

2020/C 36/26

asia T-365/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2019 – Portigon v. SRB (Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM) luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä varten – Yhteinen kriisinratkaisurahasto (SRF) – Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös vuodelta 2016 suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista – Kumoamiskanne – Päätös koskee kantajaa suoraan ja erikseen – Tutkittavaksi ottaminen – Olennaiset menettelymääräykset – Päätöksen todistusvoimaiseksi saattaminen – Päätöksen hyväksymismenettely – Perusteluvelvollisuus)

22

2020/C 36/27

yhdistetyt asiat T-377/16, T-645/16 ja T-809/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2019 – Hypo Vorarlberg Bank v. SRB (Talous- ja rahaliitto – Pankkiunioni – Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM) luottolaitoksia ja tiettyjä sijoituspalveluyrityksiä varten – Yhteinen kriisinratkaisurahasto (SRF) – Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston (SRB) päätös vuodelta 2016 suoritettavista ennakollisista vakausmaksuista – Kumoamiskanne – Päätös koskee kantajaa suoraan ja erikseen – Tutkittavaksi ottaminen – Olennaiset menettelymääräykset – Päätöksen todistusvoimaiseksi saattaminen – Päätöksen hyväksymismenettely – Perusteluvelvollisuus – Tuomion vaikutusten rajoittaminen ajallisesti)

23

2020/C 36/28

asia T-527/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Tàpias v. neuvosto (Henkilöstö – 1.1.2014 voimaan tullut henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen uudistus – Asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013 – 1.1.2014 lähtien sovellettava yhteisvastuumaksu – Palkkojen mukauttamismenetelmän soveltamisen keskeyttäminen vuosien 2013 ja 2014 osalta)

24

2020/C 36/29

asia T-528/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – OS v. komissio (Henkilöstö – 1.1.2014 voimaan tullut henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen uudistus – Asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013 – 1.1.2014 lähtien sovellettava yhteisvastuumaksu – Palkkojen mukauttamismenetelmän soveltamisen keskeyttäminen vuosien 2013 ja 2014 osalta)

24

2020/C 36/30

asia T-529/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Feral v. ETSK (Henkilöstö – 1.1.2014 voimaan tullut henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen uudistus – Asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013 – 1.1.2014 lähtien sovellettava yhteisvastuumaksu – Palkkojen mukauttamismenetelmän soveltamisen keskeyttäminen vuosien 2013 ja 2014 osalta)

25

2020/C 36/31

asia T-524/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.12.2019 – Billa v. EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin Billa rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat EU-sanamerkit BILLABONG – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Merkkien samankaltaisuus – Tavaroiden ja palveluiden vertailu – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

26

2020/C 36/32

asia T-648/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Super bock group v. EUIPO – Agus (Crystal) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin Crystal rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi kansallinen sanamerkki CRISTAL – Suhteellinen hylkäysperuste – Tavaroiden samankaltaisuuden puuttuminen – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

27

2020/C 36/33

asia T-667/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2019 – Pinto Teixeira v. EUH (Henkilöstö – Virkamiehen oikeudet ja velvollisuudet – Ilmoitus aikomuksesta harjoittaa ammatillista toimintaa tehtävissä lopettamisen jälkeen – Henkilöstösääntöjen 16 artikla – Vaara yhteensoveltumattomuudesta toimielimen oikeutettujen intressien kanssa – Aika, jonka kuluessa aikomusta koskevaan ilmoitukseen on vastattava – Implisiittinen hyväksymispäätös – Kielto harjoittaa ammatillista toimintaa tehtävissä lopettamisen jälkeen – Henkinen kärsimys)

27

2020/C 36/34

asia T-683/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM) (EU-tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin CANNABIS STORE AMSTERDAM rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Yleisen järjestyksen vastainen tavaramerkki – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan f alakohta – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 2 kohta)

28

2020/C 36/35

asia T-692/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Montanari v. EUH (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Tilapäinen tarkastuskertomus – Tutustumisoikeuden epääminen – Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan b alakohta – Yksityiselämän ja yksilön koskemattomuuden suojaa koskeva poikkeus – Asetus (EY) N:o 45/2001 – Asetuksen N:o 45/2001 8 artiklan b alakohta – Henkilötietojen siirto – Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta – Tutkintatoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus – Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 3 kohta – Päätöksentekomenettelyn suojaa koskeva poikkeus – Perusteluvelvollisuus)

29

2020/C 36/36

asia T-747/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Refan Bulgaria v. EUIPO (Kukan muoto) (EU-tavaramerkki – Hakemus kolmiulotteisen merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Kukan muoto – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Perusteluvelvollisuus)

29

2020/C 36/37

asia T-29/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 5.12.2019 – Idea Groupe v. EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiemmat kansalliset sanamerkit idéa logistique, IDEA ja groupe idea – Aiempi kansallinen kuviomerkki iDÉA – Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit – Aiempi kuviomerkki iDÉA ja aiempi sanamerkki IDEA – Suhteelliset hylkäysperusteet – Sekaannusvaara – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artikla 1 kohdan b alakohta – Sellaisen merkin käyttäminen liike-elämässä, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen – Asetuksen 2017/1001 8 artiklan 4 kohta)

30

2020/C 36/38

asia T-255/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – Baustoffwerke Gebhart & Söhne v. EUIPO (BIOTON) (EU-tavaramerkki – Hakemus sanamerkin BIOTON rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Ehdottomat hylkäysperusteet – Kuvailevuus – Asetuksen (EU) 2017/100 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

31

2020/C 36/39

asia T-266/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – gastivo portal v. EUIPO – La Fourchette (Haarukka vihreällä pohjalla) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus haarukkaa vihreällä pohjalla esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki gastivo – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2020/C 36/40

asia T-267/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2019 – gastivo portal v. EUIPO – La Fourchette (Haarukka vihreällä pohjalla) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus haarukkaa vihreällä pohjalla esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aiempi EU-kuviomerkki gastivo – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

32

2020/C 36/41

asia T-746/19: Kanne 5.11.2019 – GY v. EKP

33

2020/C 36/42

asia T-760/19: Kanne 8.11.2019 Imperial Brands ym. v. komissio

34

2020/C 36/43

asia T-761/19: Kanne 8.11.2019 – Willis Europe v. komissio

35

2020/C 36/44

asia T-811/19: Kanne 22.11.2019 – Enoport – Produção de Bebidas v. EUIPO – Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO)

37

2020/C 36/45

asia T-824/19: Kanne 2.12.2019 – RY v. komissio

37

2020/C 36/46

asia T-835/19: Kanne 6.12.2019 – CrossFit v. EUIPO – Hochwarter (CROSSBOX)

38

2020/C 36/47

asia T-99/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.12.2019 – Eutelsat v. GSA

39

2020/C 36/48

asia T-566/19: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 27.11.2019 – Scandlines Danmark ja Scandlines Deutschland v. komissio

39


FI

 

Top