EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:383:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 383, 11. marraskuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 383

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
11. marraskuuta 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 383/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 383/02

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten

2

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 383/03

Unionin yleisen tuomioistuimen päätös, annettu 16 päivänä lokakuuta 2019, sisäisen valvontajärjestelmän perustamisesta unionin yleisen tuomioistuimen lainkäyttötehtävien yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä varten

4


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 383/04

asia C-82/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.9.2019 – Valittajina TestBioTech eV, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility eV ja Sambucus eV sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Monsanto Europe, Monsanto Company, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (Muutoksenhaku – Ympäristö – Muuntogeeniset tuotteet – Muuntogeenistä soijaa MON 87701 × MON 89788 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta annettu komission päätös – Asetus (EY) N:o 1367/2006 – 10 artiklan 1 kohta – Yleisön osallistumista ympäristöalan päätöksentekomenettelyyn koskevien säännösten nojalla tehdyn päätöksen sisäistä uudelleentarkastelua koskeva pyyntö – Pyynnön hylkääminen)

6

2019/C 383/05

asia C-299/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Berlin – Saksa) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google LLC, Google Inc:n oikeudellisena seuraajana (Ennakkoratkaisupyyntö – Teollisuuspolitiikka – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 98/34/EU – Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely – 1 artiklan 11 alakohta – Teknisen määräyksen käsite)

7

2019/C 383/06

asia C-347/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Rechtbank Rotterdam – Alankomaat) – A, B, C, D, E, F ja G v. Staatssecretaris van Economische Zaken (Ennakkoratkaisupyyntö – Terveyden suojelu – Hygieniapaketti – Asetus (EY) N:o 853/2004 – Asetus (EY) N:o 854/2004 – Eläinperäisten elintarvikkeiden hygienia – Siipikarjan liha – Ruhojen tarkastus – Ruhon näkyvä saastuminen – Nollatoleranssi)

7

2019/C 383/07

yhdistetyt asiat C-447/17 P ja C-479/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.9.2019 – Valittajana (asiassa C-447/17 P) Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin sekä muina osapuolina Guardian Europe Sàrl ja Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio; valittajana (asiassa C-479/17 P) Guardian Europe Sàrl sekä muina osapuolina Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan unionin tuomioistuin ja Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Vahingonkorvauskanne – SEUT 340 artiklan toinen kohta – Oikeudenkäynnin kohtuuton kesto unionin yleisessä tuomioistuimessa vireillä olleessa asiassa – Kantajalle aiheutuneeksi väitetyn vahingon korvaaminen – Yhden ainoan yrityksen käsitteen soveltamatta jättäminen – Aineelliset vahingot – Pankkitakauskulut – Syy-yhteys – Tulonmenetys – Aineeton vahinko – Euroopan unionin vastuu unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuun perustuvista unionin oikeuden rikkomisista aiheutuneista vahingoista – Vastuun syntymättä jääminen)

8

2019/C 383/08

yhdistetyt asiat C-612/17 ja C-613/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte dei conti – Italia) – Federazione Italiana Golf (FIG) v. Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-612/17), sekä Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) v. Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (C-613/17) (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EU) N:o 549/2013 – Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa – Liitteessä A oleva 20.15 kohta – Kansallisen olympiakomitean määräysvalta valtakunnallisiin urheiluliittoihin, jotka ovat voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä – Liitteessä A olevan 20.15 kohdan toinen virke – Käsite ”julkiset toimet, kuten yleiset säännökset, joita sovelletaan kaikkiin samalla toimialalla toimiviin yksiköihin” – Ulottuvuus – Liitteessä A olevan 20.15 kohdan ensimmäinen virke – Käsite ”valta päättää [voittoa tavoittelemattoman yhteisön] toiminnan yleisistä suuntaviivoista tai ohjelmasta” – Ulottuvuus – Liitteessä A olevien 2.39 kohdan d alakohta, 20.15 kohdan d alakohta ja 20309 kohdan i alakohdan viimeinen virke – Voittoa tavoittelemattoman yhteisön jäsenmaksujen huomioon ottaminen)

9

2019/C 383/09

asia C-676/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Ploiești – Romania) – Oana Mădălina Călin v. Direcția Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița, Statul Român – Ministerul Finanțelor Publice ja Administrația Fondului pentru Mediu (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin oikeusperiaatteet – Menettelyllinen itsemääräämisoikeus – Vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteet – Oikeusvarmuuden periaate – Oikeusvoima – Jäsenvaltion unionin oikeuden vastaisesti kantamien verojen palauttaminen – Lainvoimainen tuomioistuinratkaisu, jolla määrätään unionin oikeuden vastaisen veron maksamisesta – Tällaisen tuomioistuinratkaisun purkuvaatimus – Määräaika purkuvaatimuksen esittämiselle)

11

2019/C 383/10

asia C-683/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supremo Tribunal de Justiça – Portugali) – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV (Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Tekijänoikeus ja lähioikeudet – Direktiivi 2001/29/EY – 2 artiklan a alakohta – Teoksen käsite – Teosten suojaaminen tekijänoikeudella – Edellytykset – Yhteensovittaminen mallisuojan kanssa – Direktiivi 98/71/EY – Asetus (EY) N:o 6/2002 – Vaatteet)

12

2019/C 383/11

asia C-686/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV v. Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö – Maataloustuotteiden yhteinen markkinajärjestely – Hedelmät ja vihannekset – Kaupan pitämistä koskevat säännöt – Alkuperämaan käsite – Asetus (EY) N:o 1234/2007 – 113 a artiklan 1 kohta – Asetus (EU) N:o 1308/2013 – 76 artiklan 1 kohta – Tavaroiden muun kuin etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän määritelmät – Asetus (ETY) N:o 2913/92 – 23 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan b alakohta – Asetus (EU) N:o 952/2013 – 60 artiklan 1 kohta – Delegoitu asetus (EU) 2015/2446 – 31 artiklan b alakohta – Toisessa jäsenvaltiossa suoritetut tuotantovaiheet – Elintarvikemerkinnät – Kielto käyttää merkintää, joka on omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan – Direktiivi 2000/13/EY – 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta – Asetus (EU) N:o 1169/2011 – 7 artiklan 1 kohdan a alakohta – 1 artiklan 4 kohta – 2 artiklan 3 kohta – Selventävät maininnat)

12

2019/C 383/12

asia C-688/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Törvényszék – Unkari) – Bayer Pharma AG v. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Ja Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Patentit – Direktiivi 2004/48/EY – 9 artiklan 7 kohta – Valmisteiden saattaminen markkinoille patentin antamien oikeuksien vastaisesti – Turvaamistoimenpiteet – Patentin myöhempi mitätöinti – Seuraukset – Oikeus asianmukaiseen korvaukseen turvaamistoimenpiteiden aiheuttaman vahingon korvaamiseksi)

14

2019/C 383/13

asia C-709/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.9.2019 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd ja European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (Muutoksenhaku – Polkumyynti – Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/776 – Kambodžasta, Pakistanista ja Filippiineiltä lähetettyjen polkupyörien tuonti – Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentaminen koskemaan näitä tuonteja – Asetus (EY) N:o 1225/2009 – 13 artikla – Kiertäminen – Kokoonpano – Polkupyöränosien tuleminen tietystä maasta ja niiden alkuperä – Kiinasta Sri Lankaan lähetetyt osat, joita on työstetty Sri Lankassa ja jotka on tämän jälkeen lähetetty Pakistaniin koottaviksi)

14

2019/C 383/14

asia C-28/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Verein für Konsumenteninformation v. Deutsche Bahn AG (Ennakkoratkaisupyyntö – Euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevat tekniset ja liiketoimintaa koskevat vaatimukset – Asetus (EU) N:o 260/2012 – Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) – Maksaminen suoraveloituksella – 9 artiklan 2 kohta – Maksujen käyttömahdollisuus – Kotipaikkaa koskeva edellytys)

15

2019/C 383/15

asia C-46/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl, ym. v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ja Regione Veneto (Ennakkoratkaisupyyntö – Maito- ja maitotuoteala – Kiintiöt – Lisämaksu – Asetus (ETY) N:o 3950/92 – 2 artikla – Maksun periminen ostajan toimesta – Toimitukset, jotka ylittävät tuottajan käytössä olevat viitemäärät – Maidon hintaa vastaava summa – Pidätyksen pakollinen tekeminen – Liikaa perityn maksun palauttaminen – Asetus (EY) N:o 1392/2001 – 9 artikla – Ostaja – Lisämaksun suorittamista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättäminen – Tuottajat – Kuukausittaista maksamista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättäminen – Luottamuksensuoja)

16

2019/C 383/16

yhdistetyt asiat C-64/18, C-140/18, C-146/18 ja C-148/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Landesverwaltungsgericht Steiermark – Itävalta) – Zoran Maksimovic (C-64/18), Humbert Jörg Köfler (C-140/18, C-146/18 ja C-148/18), Wolfgang Leitner (C-140/18 ja C-148/18), Joachim Schönbeck (C-140/18 ja C-148/18), ja Wolfgang Semper (C-140/18 ja C-148/18) v. Bezirkshauptmannschaft Murtal (Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 56 artikla – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Työntekijöiden lähettäminen – Palkka-asiakirjojen kääntäminen ja säilyttäminen – Työlupa – Seuraamukset – Oikeasuhteisuus – Ennalta määritetyt vähimmäissakot – Kumulaatio – Ylärajan puuttuminen – Oikeudenkäyntikulut – Sakon muuntorangaistus)

17

2019/C 383/17

asia C-71/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vestre Landsret – Tanska) – Skatteministeriet v. KPC Herning (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – Sellaisen maa-alueen myynti, jolla sijaitsee rakennus luovutushetkellä – Luokittelu – 12 ja 135 artikla – Rakennusmaan käsite – Rakennuksen käsite – Taloudellisen ja kaupallisen todellisuuden arviointi – Objektiivisten seikkojen arviointi – Osapuolten aikomus)

18

2019/C 383/18

asia C-94/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Nalini Chenchooliah v. Minister for Justice and Equality (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella – Direktiivi 2004/38/EY – 3 artiklan 1 kohta ja 15, 27, 28, 30 ja 31 artikla – Käsite ”henkilö, johon tätä direktiiviä sovelletaan” – Kolmannen valtion kansalainen, joka on sellaisen unionin kansalaisen aviopuoliso, joka on käyttänyt liikkumisvapauttaan – Unionin kansalainen palaa jäsenvaltioon, jonka kansalainen hän on ja jossa hän suorittaa vankeusrangaistusta – Direktiivistä 2004/38/EY jäsenvaltiolle johtuvat vaatimukset tehtäessä kyseisen kolmannen valtion kansalaisen karkottamista koskevaa päätöstä)

18

2019/C 383/19

asia C-104/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.9.2019 – Valittajana Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AȘ sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Joaquín Nadal Esteban (Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Ehdottomat mitättömyysperusteet – 52 artiklan 1 kohdan b alakohta – Vilpillinen mieli tavaramerkin rekisteröintihakemusta jätettäessä)

19

2019/C 383/20

asia C-123/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.9.2019 – Valittajana HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH sekä muina osapuolina Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Iranin islamilaiseen tasavaltaan kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet – Korvaus vahingosta, jota valittaja väittää kärsineensä siksi, että sen nimi on merkitty henkilöiden ja yhteisöjen, joiden varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään, luetteloon – Vahingonkorvauskanne – Sopimussuhteen ulkopuolisen Euroopan unionin vastuun syntymisen välttämättömät edellytykset – Käsite ”unionin oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen” – Arviointi – Käsite ”omistuksessa tai määräysvallassa oleva yhtiö” – Perusteluvelvollisuus)

20

2019/C 383/21

asia C-143/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Bonn – Saksa) – Antonio Romano ja Lidia Romano v. DSL Bank – DB Privat- und Firmenkundenbank AG:n toimipaikka, aiemmin DSL Bank – Deutsche Postbank AG:n liiketoimintayksikkö (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Direktiivi 2002/65/EY – Etäsopimuksena tehdyt kuluttajaluottosopimukset – Peruuttamisoikeus – Peruuttamisoikeuden käyttö sen jälkeen, kun kumpikin osapuoli on täyttänyt kokonaisuudessaan sopimuksen kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä – Peruuttamisoikeutta koskevien tietojen ilmoittaminen kuluttajalle)

21

2019/C 383/22

asia C-145/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Regards Photographiques SARL v. Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä – Direktiivi 2006/112/EY – 103 artiklan 2 kohdan a alakohta – 311 artiklan 1 kohdan 2 alakohta – Liitteessä IX olevan A osan 7 kohta – Alennettu arvonlisäverokanta – Taide-esineet – Käsite – Taiteilijan ottamat ja hänen vedostamansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen – Kansallinen säännöstö, jossa rajataan alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen ainoastaan luonteeltaan taiteellisiin valokuviin)

22

2019/C 383/23

asia C-172/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees ja Mark Crabtree v. Heritage Audio SL ja Pedro Rodríguez Arribas (Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 97 artiklan 5 kohta – Tuomioistuinten toimivalta – Loukkauskanne – Sen jäsenvaltion tuomioistuinten toimivalta, jonka alueella ”loukkaustoimi on tapahtunut” – Internetsivustolla ja sosiaalisen median alustoilla julkaistavat mainokset ja myyntitarjoukset)

23

2019/C 383/24

yhdistetyt asiat C-199/18, C-200/18 ja C-343/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Pollo del Campo S.c.a., Avi Coop Società Cooperativa Agricola (C-199/18), C.A.F.A.R. – Società Agricola Cooperativa ja Società Agricola Guidi di Roncofreddo di Guidi Giancarlo e Nicolini Fausta (C-200/18) v. Regione Emilia-Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale 104 di Modena ja A.U.S.L. Romagna (C-199/18 ja C-200/18), sekä SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l. ja MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa v. Regione Emilia-Romagna ja A.U.S.L. Romagna (C-343/18), (Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Asetus (EY) N:o 882/2004 – 27 artikla – Rehujen ja elintarvikkeiden virallinen valvonta – Rahoitus – Virallisesta valvonnasta perittävät maksut – Jäsenvaltioilla oleva mahdollisuus vapauttaa maksusta eräät toimijoiden luokat – Vähimmäismaksut)

23

2019/C 383/25

asia C-290/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 5.9.2019 – Euroopan komissio v. Portugalin tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – Luonnonvarainen eläimistö ja kasvisto – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – 4 artiklan 4 kohta – Liitteet I ja II – Yhteisön tärkeänä pitämiä alueita ei ole osoitettu erityisten suojelutoimien alueiksi – Tarvittavia toimenpiteitä ei ole toteutettu)

24

2019/C 383/26

asia C-331/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský súd v Prešove – Slovakia) – TE v. Pohotovosť s. r. o. (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2008/48/EY – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – 10 artiklan 2 kohdan h ja i alakohta ja 3 kohta – Sopimuksessa mainittavat tiedot – Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään velvollisuudesta täsmentää kunkin maksuerän osalta jakautuminen pääoman lyhennykseen, korkoihin ja maksuihin)

25

2019/C 383/27

asia C-333/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Lombardi Srl v. Comune di Auletta, Delta Lavori SpA ja Msm Ingegneria Srl (Ennakkoratkaisupyyntö – Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvät muutoksenhakumenettelyt – Direktiivi 89/665/ETY – Julkista hankintaa koskevan sopimuksen sopimuspuolen valinnasta tehtyyn päätökseen kohdistuva kumoamiskanne, jonka on nostanut tarjoaja, jonka tarjousta ei ole valittu – Sopimuspuoleksi valitun esittämä liitännäiskanne – Pääkanteen tutkittavaksi ottaminen siinä tapauksessa, että liitännäiskanne on perusteltu)

26

2019/C 383/28

asia C-347/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Milano – Italia) – Alessandro Salvoni v. Anna Maria Fiermonte (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 53 artikla – Liitteessä I oleva todistus siviili- ja kauppaoikeudellisessa asiassa annetusta tuomiosta – Ratkaisun antaneen tuomioistuimen toimivalta – Kuluttajien tekemiä sopimuksia koskevien toimivaltasääntöjen rikkomisen tarkastaminen viran puolesta)

26

2019/C 383/29

asia C-377/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat AH, PB, CX, KM ja PH (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi (EU) 2016/343 – 4 artiklan 1 kohta – Syyttömyysolettama – Julkiset viittaukset syyllisyyteen – Syyttäjän ja rikoksentekijän välinen sopimus – Kansallisen oikeuskäytännön mukaan yksilöidään syytetyt, jotka eivät ole tehneet tällaista sopimusta – Perusoikeuskirja – 48 artikla)

27

2019/C 383/30

asia C-383/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – Puola) – Lexitor Sp. z o.o. v. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Santander Consumer Bank S.A. ja mBank S.A. (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluottosopimukset – Direktiivi 2008/48/EY – 16 artiklan 1 kohta – Ennenaikainen takaisinmaksu – Kuluttajan oikeus vähennykseen luoton kokonaiskustannuksista niin, että tämä vähennys koostuu sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana kertyvistä koroista ja kustannuksista)

28

2019/C 383/31

asia C-397/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 11.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Espanja) – DW v. Nobel Plastiques Ibérica SA (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Direktiivi 2000/78/EY – Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa – 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta ja 5 artikla – Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto – Kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettu ammatillisille riskeille erityisen altis työntekijä – Vammaisuuden olemassaolo – Objektiivisiin syihin perustuva irtisanominen tuottavuustasoa, työpaikan työtehtävien monialaisuutta sekä poissaoloja työstä koskevin perustein – Erityinen haitta vammaisille henkilöille – Välillinen syrjintä – Kohtuulliset mukautukset – Henkilö, joka ei ole pätevä, kykenevä eikä käytettävissä kyseessä olevien työtehtävien hoitamiseen)

29

2019/C 383/32

asia C-417/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vilniaus apygardos administracinis teismas – Liettua) – AW, BV, CU ja DT v. Liettuan valtio, jota edustavat Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Bendrasis pagalbos centras ja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2002/22/EY – Yleispalvelut ja käyttäjien oikeudet sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla – 26 artiklan 5 kohta – Eurooppalainen hätänumero – Soittajan sijaintitietojen käyttöön antaminen)

30

2019/C 383/33

asia C-443/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 5.9.2019 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kasvinsuojelu – Direktiivi 2000/29/EY – Kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estäminen – 16 artiklan 1 ja 3 kohta – Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789 – Toimenpiteet Xylella fastidiosan (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi – 7 artiklan 2 kohdan c alakohta – Leviämisen rajoittamista koskevat toimenpiteet – Velvollisuus poistaa välittömästi tartunnan saaneet kasvit 20 kilometrin etäisyydellä tartuntavyöhykkeeltä – 7 artiklan 7 kohta – Seurantavelvollisuus – Vuotuiset kartoitukset – 6 artiklan 2, 7 ja 9 kohta – Hävittämistoimenpiteet – Jatkuva ja yleinen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEU 4 artiklan 3 kohta – Vilpittömän yhteistyön velvoite)

31

2019/C 383/34

asia C-468/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Judecătoria Constanța – Romania) – R v. P (Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa – Asetus (EY) N:o 4/2009 – 3 artiklan a ja d alakohta ja 5 artikla – Tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu kolme toisiinsa liittyvää vaatimusta, nimittäin alaikäisen lapsen vanhempien avioeroa koskeva vaatimus, vanhempainvastuuta lapsen osalta koskeva vaatimus ja lapsen elatusvelvollisuutta koskeva vaatimus – Toteaminen toimivaltaiseksi avioeron osalta ja vailla toimivaltaa olevaksi vanhempainvastuun osalta – Toimivalta käsitellä lapsen elatusvelvollisuutta koskeva vaatimus – Vastaajan asuinpaikan tuomioistuin, jossa hän vastaa)

32

2019/C 383/35

asia C-473/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 4.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Baden-Württemberg – Saksa) – GP v. Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Baden-Württemberg West (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Siirtotyöläiset – Valuuttojen muuntamisesta annetut Euroopan unionin säännöt – Asetus (EY) N:o 987/2009 – Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätös H3 – Jäsenvaltiossa asuvan ja Sveitsissä työskentelevän työntekijän perheavustusten erotusetuuden laskeminen – Muuntokurssin viitepäivän määrittäminen)

32

2019/C 383/36

asia C-540/18 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 11.9.2019 – Valittajana HX ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku – Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet – Toimenpiteet, jotka kohdistuvat Syyriassa toimiviin johtaviin liike-elämän edustajiin – Näyttö siitä, että merkitseminen luetteloihin on perusteltua)

33

2019/C 383/37

asia C-541/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – AS v. Deutsches Patent- und Markenamt (Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 3 artiklan 1 kohdan b alakohta – Erottamiskyky – Arviointiperusteet – Aihetunnisteesta (hashtag) koostuva merkki)

34

2019/C 383/38

asia C-559/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Baden-Württemberg – Saksa) – TDK-Lambda Germany GmbH v. Hauptzollamt Lörrach (Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (ETY N:o 2658/87 – Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi – Tariffiluokittelu – Yhdistetty nimikkeistö – Alanimike 85044030 – Staattiset muuttajat – Luokitteluperusteet – Pääasiallinen käyttötarkoitus)

35

2019/C 383/39

asia C-239/19: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 5.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (patents court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Eli Lilly and Company v. Genentech Inc. (Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta – Lääkkeiden lisäsuojatodistus – Asetus (EY) N:o 469/2009 – 3 artiklan b alakohta – Myöntämisedellytykset – Myyntilupa – Kolmannelle myönnetty myyntilupa – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

35

2019/C 383/40

asia C-71/19 P: Valitus, jonka João Miguel Barata on tehnyt 30.1.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-854/16., Barata v. parlamentti, 20.11.2018 antamasta tuomiosta

36

2019/C 383/41

asia C-185/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul Arbitral de pe lângă Asociația de arbitraj de pe lângă Baroul Cluj (Romania) on esittänyt 25.2.2019 – KE v. LF

36

2019/C 383/42

asia C-412/19 P: Valitus, jonka Xianhao Pan on tehnyt 27.5.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-777/17, Pan v. EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), 21.3.2019 antamasta tuomiosta

37

2019/C 383/43

asia C-460/19 P: Valitus, jonka Stada Arzneimittel AG on tehnyt 14.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-804/17, Stada Arzneimittel v. EUIPO (Kaksi vastakkaista kaarta), 4.4.2019 antamasta tuomiosta

37

2019/C 383/44

asia C-541/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – XW v. Eurowings GmbH

38

2019/C 383/45

asia C-542/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 16.7.2019 – YX v. Eurowings GmbH

38

2019/C 383/46

asia C-574/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 29.7.2019 – PL v. Deutsche Lufthansa AG

39

2019/C 383/47

asia C-581/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 30.7.2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL LDA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

39

2019/C 383/48

asia C-584/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht für Strafsachen Wien (Itävalta) on esittänyt 2.8.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana ovat A***** ja muut tuntemattomat tekijät

40

2019/C 383/49

asia C-597/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgia) on esittänyt 6.8.2019 – M.I.C.M. Mircom International Content Management & Consulting Limited v. Telenet BVBA

41

2019/C 383/50

asia C-604/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Puola) on esittänyt 9.8.2019 – Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

42

2019/C 383/51

asia C-620/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 20.8.2019 – Land Nordrhein-Westfalen v. D.-H. T., joka toimii selvittäjänä J & S Service UG (haftungsbeschränkt) -yhtiön maksukyvyttömyysmenettelyssä

43

2019/C 383/52

asia C-625/19 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 22.8.2019 – Openbaar Ministerie v. XD

44

2019/C 383/53

asia C-626/19 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 22.8.2019 – Openbaar Ministerie v. YC

44

2019/C 383/54

asia C-627/19 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 22.8.2019 – Openbaar Ministerie v. ZB

45

2019/C 383/55

asia C-630/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 23.8.2019 – PAGE Internacional Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira

46

2019/C 383/56

asia C-636/19: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 26.8.2019 – Y v. CAK

46

2019/C 383/57

asia C-666/19 P: Valitus, jonka Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd on tehnyt 9.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-741/16, Changmao Biochemical Engineering v. komissio, 28.6.2019 antamasta tuomiosta

47

2019/C 383/58

asia C-669/19 P: Valitus, jonka BP on tehnyt 9.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-838/16, BP v FRA, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

48

2019/C 383/59

asia C-697 P: Valitus, jonka Sony Corporation ja Sony Electronics, Inc ovat tehneet 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-762/15, Sony ja Sony Electornics v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

49

2019/C 383/60

asia C-698 P: Valitus, jonka Sony Optiarc, Inc ja Sony Optiarc America, Inc ovat tehneet 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-763/15, Sony Optiarc ja Sony Optiarc America v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

51

2019/C 383/61

asia C-700 P: Valitus, jonka Toshiba Samsung Storage Technology Corp. ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea Corp. ovat tehneet 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-8/16, Toshiba Samsung Storage Technology ja Toshiba Samsung Storage Technology Korea v. komissio, 12.7.2019 antamasta tuomiosta

52

2019/C 383/62

asia C-702/19 P: Valitus, jonka Silver Plastics GmbH & Co. KG ja Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-582/15, Silver Plastics ja Johannes Reifenhäuser v. komissio, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

53

2019/C 383/63

asia C-706/19 P: Valitus, jonka CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC ym. on tehnyt 20.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-522/15, CCPL ym. v. komissio, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

55

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 383/64

asia T 883/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2019 – Puola v. komissio ((Maakaasun sisämarkkinat – Direktiivi 2009/73/EY – Komission päätös, jolla hyväksytään OPAL-kaasuputken käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä ja tariffisääntelyä koskevista unionin säännöistä myönnettyjen vapautusten edellytysten muuttaminen – Direktiivin 2009/73 36 artiklan 1 kohta – Energiayhteisvastuun periaate))

57

2019/C 383/65

yhdistetyt asiat T-721/17 ja T-722/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.9.2019 – Topor-Gilka ja WO Technopromexport v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Varojen jäädyttäminen – Perusteluvelvollisuus – Arviointivirhe)

58

2019/C 383/66

asia T-741/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2019 – Trasys International ja Axianseu – Digital Solutions v. EASA (Palveluhankintasopimukset – Tarjouspyyntömenettely – Tietoteknisten sovellusten ja infrastruktuurin hallintapalvelut – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen ja toisen tarjoajan valinta palveluhankintasopimuksen sopimuspuoleksi – Perusteluvelvollisuus – Arviointi siitä, ovatko tarjoukset poikkeuksellisen alhaisia – Valittujen tarjousten ominaisuudet ja suhteelliset edut – Sellaisen tarjoajan, joka ei ole poissulkemistilanteessa ja jonka tarjous on hankinta-asiakirjojen mukainen, esittämä perustelupyyntö)

59

2019/C 383/67

asia T-50/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2019 – BO v. Euroopan unionin tuomioistuin (Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Euroopan unionin tuomioistuimen tarjouspyyntö – Freelance-kääntäjät – Valintamenettely – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe)

59

2019/C 383/68

asia T-51/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2019 – BP v. Euroopan unionin tuomioistuin (Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Euroopan unionin tuomioistuimen tarjouspyyntö – Freelance-kääntäjät – Valintamenettely – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe)

60

2019/C 383/69

asia T-66/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.9.2019 – BQ v. Euroopan unionin tuomioistuin (Julkiset palveluhankinnat – Tarjouspyyntömenettely – Euroopan unionin tuomioistuimen tarjouspyyntö – Freelance-kääntäjät – Valintamenettely – Tarjoajan tarjouksen hylkääminen – Perusteluvelvollisuus – Ilmeinen arviointivirhe)

61

2019/C 383/70

asia T-472/19 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 19.8.2019 – BASF v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja – Lääke – Myyntilupa – Omega-3-happoetyyliesterit – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

61

2019/C 383/71

asia T-565/19: Kanne 14.8.2019 – Oltchim v. komissio

62

2019/C 383/72

asia T-599/19: Kanne 5.9.2019 – EM v. parlamentti

63

2019/C 383/73

Asia T-603/19: Kanne 9.9.2019 – Helsingin Bussiliikenne v. komissio

64

2019/C 383/74

asia T-605/19: Kanne 9.9.2019 – EP v. komissio

65

2019/C 383/75

asia T-627/19: Kanne 20.9.2019 – Schindler ym. v. komissio

66

2019/C 383/76

asia T-628/19: Kanne 20.9.2019 – Teva v. komissio ja EMA

67

2019/C 383/77

asia T-630/19: Kanne 20.9.2019 – AH v. Eurofound

68

2019/C 383/78

asia T-631/19: Kanne 21.9.2019 – BNetzA v. ACER

69

2019/C 383/79

asia T-633/19: Kanne 24.9.2019 – Essential Export v. EUIPO – Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)

71

2019/C 383/80

asia T-635/19: Kanne 25.9.2019 – Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro ym. v. komissio

72

2019/C 383/81

asia T-639/19: Kanne 25.9.2019 – Sánchez Romero Carvajal Jabugo v. EUIPO – Embutidos Monells (5Ms MMMMM)

73

2019/C 383/82

asia T-641/19: Kanne 24.9.2019 – FD v. F4E

74

2019/C 383/83

asia T-642/19: Kanne 25.9.2019 – JCDecaux Street Furniture Belgium v. komissio

75

2019/C 383/84

asia T-643/19: Kanne 26.9.2019 – Dermavita v. EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

76

2019/C 383/85

asia T-644/19: Kanne 26.9.2019 – Linde Material Handling v. EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight)

77

2019/C 383/86

asia T-646/19: Kanne 26.9.2019 – eSky Group IP v. EUIPO – Gröpel (e)

78

2019/C 383/87

asia T-659/19: Kanne 30.9.2019 – FF Group Romania v. EUIPO – KiK Textilien und Non-Food (_kix)

78

2019/C 383/88

asia T-664/19: Kanne 30.9.2019 – Allergan Holdings France v. EUIPO – Dermavita (JUVEDERM ULTRA)

79


FI

 

Top