Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 25, 21. tammikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
21. tammikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 25/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 25/02

Yhdistetyt asiat C-626/15 ja C-659/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.11.2018 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto (C-626/15) ja Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto (C-659/16) (Kumoamiskanne — Pysyvien edustajien komitean (Coreper) päätös — Päätös keskusteluasiakirjan toimittamisesta kansainväliselle elimelle — Tutkittavaksi ottaminen — Kannekelpoinen toimi — Euroopan unionin yksinomainen, jaettu tai täydentävä toimivalta — Unionin toiminta kansainvälisessä elimessä yksin vai jäsenvaltioiden osallistuminen unionin rinnalla — Meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen — Kalastus — Ympäristönsuojelu — Tutkimus — Merellinen suojelualue (AMP) — Etelämannersopimus — Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskeva yleissopimus — Weddellinmeri ja Rossinmeri)

2

2019/C 25/03

Asia C-648/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria – Italia) – Fortunata Silvia Fontana v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Reggio Calabria (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 273 artikla — Arviointimenetelmä, jossa veron peruste määrätään induktion avulla — Arvonlisäveron vähennysoikeus — Olettama — Neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate — Kansallinen laki, jossa arvonlisäveron laskeminen perustuu oletettuun liikevaihtoon)

3

2019/C 25/04

Asia C-664/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Alba Iulia – Romania) – Lucrețiu Hadrian Vădan v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Alba (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 167, 168, 178 ja 273 artikla — Vähennysoikeuden laajuus — Laskujen puuttuminen — Tuomioistuimen hankkiman asiantuntijalausunnon käyttäminen — Vähennysoikeutta koskeva todistustaakka — Verotuksen neutraalisuuden periaate ja suhteellisuusperiaate)

4

2019/C 25/05

Asia C-29/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Novartis Farma SpA v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA ja Consiglio Superiore di Sanità (Ennakkoratkaisupyyntö — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Direktiivi 2001/83/EY — 3 artiklan 1 alakohta — 6 artikla — Direktiivi 89/105/ETY — Asetus (EY) N:o 726/2004 — 3, 25 ja 26 artikla — Lääkkeen uudelleenpakkaaminen sen käyttämiseksi hoitoon, jota myyntilupa ei kata (myyntiluvan ulkopuolinen käyttö) — Korvaaminen kansallisesta sairausvakuutusjärjestelmästä)

4

2019/C 25/06

Asia C-147/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Constanţa – Romania) – Sindicatul Familia Constanţa ja Ustinia Cvas ym. v. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Työajan järjestäminen — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 31 artikla — Direktiivi 2003/88/EY — Soveltamisala — Poikkeus — 1 artiklan 3 kohta — Direktiivi 89/391/ETY — 2 artiklan 2 kohta — Sijaisvanhemman työ)

5

2019/C 25/07

Asia C-151/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Swedish Match AB v. Secretary of State for Health (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tupakkatuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti — Direktiivi 2014/40/EU — 1 artiklan c alakohta ja 17 artikla — Suussa käytettäväksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden markkinoille saattamista koskeva kielto — Pätevyys)

6

2019/C 25/08

Asia C-245/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.3.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Pedro Viejobueno Ibánez ja Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan määräaikaisten työsopimusten voimassaolon päättäminen, kun palvelukseenoton peruste lakkaa — Lukuvuodeksi palvelukseen otetut opettajat — Palvelussuhteen irtisanominen opetuksen antamisen päättymispäivänä — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY)

7

2019/C 25/09

Asia C-295/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugali) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Soveltamisala — Verolliset liiketoimet — Vastikkeellinen suoritus — Verottoman vahingonkorvauksen rajaaminen ”hyvitysmaksua” vastaan suoritettavista verollisista palveluista)

8

2019/C 25/10

Asia C-452/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de commerce de Liège – Belgia) – Zako SPRL v. Sanidel SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Itsenäiset kauppaedustajat — Direktiivi 86/653/ETY — 1 artiklan 2 kohta — Käsite ”kauppaedustaja” — Itsenäinen välittäjä, joka harjoittaa toimintaansa päämiehen yrityksessä — Muiden kuin tavaroiden myynnistä tai ostosta neuvottelemiseen päämiehen puolesta liittyvien tehtävien hoitaminen)

9

2019/C 25/11

Asia C-575/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Sofina SA, Rebelco SA ja Sidro SA v. Ministre de l’Action et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — Ulkomaisille yhtiöille maksettujen kotimaisten osinkojen bruttomäärästä pidätettävä lähdevero — Kotimaiselle yhtiölle jaettujen osinkojen verotuksen lykkääminen siinä tapauksessa, että tilikausi on tappiollinen — Kohtelun erilaisuus — Oikeuttaminen — Tilanteiden rinnastettavuus — Jäsenvaltioiden välisen verotusvallan tasapainoinen jako — Veronkannon tehokkuus — Oikeasuhteisuus — Syrjintä)

10

2019/C 25/12

Asia C-619/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Perustelut — 5 lauseke — Toimenpiteet, joilla pyritään estämään perättäisten määräaikaisten työsopimusten tai -suhteiden väärinkäytökset — Korvaus silloin, kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on irtisanottu objektiivisista syistä — Korvausta ei makseta, kun määräaikainen interinidad-työsopimus päättyy)

10

2019/C 25/13

Asia C-625/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG v. Finanzamt Feldkirch (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 ja SEUT 63 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus ja pääomien vapaa liikkuvuus — Luottolaitokset — Vakausmaksu ja vakausmaksun erityisosuus, jotka lasketaan Itävaltaan sijoittautuneiden luottolaitosten konsolidoimattoman taseen perusteella — Rajatylittävien pankkiliiketoimien huomioon ottaminen — Toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden tytäryhtiöiden liiketoimien huomiotta jättäminen — Erilainen kohtelu — Rajoitus — Oikeuttaminen)

11

2019/C 25/14

Asia C-627/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Okresný súd Dunajská Streda – Slovakia) – ZSE Energia a.s. v. RG (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 861/2007 — Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely — 2 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 1 kohta — Soveltamisalat — Asianosaisten käsite — Rajat ylittävät asiat)

12

2019/C 25/15

Asia C-679/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Antwerpen – Belgia) – Vlaams Gewest, jota edustaa Vlaamse regering, asiamiehenään Vlaamse Minister van Begroting, Financiën en Energie ja Vlaams Gewest, jota edustaa Vlaamse regering, asiamiehenään Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw v. Johannes Huijbrechts (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — Rajoitukset — Verolainsäädäntö — Perintövero — Kestävä metsänhoito — Verovapautus — Metsäpinta-alan suojelu)

13

2019/C 25/16

Asia C-713/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 21.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Itävalta) – Ahmad Shah Ayubi v. Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2011/95/EU — Kansainvälisen suojelun sisältöä koskevat normit — Pakolaisasema — 29 artikla — Sosiaalinen suojelu — Erilainen kohtelu — Pakolaiset, joilla on määräaikainen oleskeluoikeus)

13

2019/C 25/17

Asia C-490/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 26.7.2018 – SD v. Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Asia C-580/18 P: Valitus, jonka Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH on tehnyt 18.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-41/17, Lotte v. EUIPO, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

15

2019/C 25/19

Asia C-618/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di pace di L’Aquila (Italia) on esittänyt 1.10.2018 – Gabriele Di Girolamo v. Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Asia C-639/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Kiel (Saksa) on esittänyt 12.10.2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Asia C-641/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Genova (Italia) on esittänyt 12.10.2018 – LG ym. v. Rina SpA ja Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Asia C-646/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Gerona (Espanja) on esittänyt 15.10.2018 – OD v. Ryanair DAC

18

2019/C 25/23

Asia C-648/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunalul București (Romania) on esittänyt 17.10.2018 – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) v. Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Asia C-658/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di pace di Bologna (Italia) on esittänyt 22.10.2018 – UX v. Governo della Repubblica italiana

19

2019/C 25/25

Asia C-660/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 22.10.2018 – SUNDAIR GmbH v. WV ym.

21

2019/C 25/26

Asia C-661/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugali) on esittänyt 22.10.2018 – CTT – Correios de Portugal SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Asia C-667/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 25.10.2018 – Orde van Vlaamse balies ja Ordre des barreaux francophones et germanophone v. Ministerraad

22

2019/C 25/28

Asia C-670/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italia) on esittänyt 29.10.2018 – CO v. Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Asia C-672/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 29.10.2018 – DN v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Asia C-673/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Paris (Ranska) on esittänyt 30.10.2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Asia C-677/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Asia C-678/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 5.11.2018 – Hoge Raad der Nederlandenin yhteydessä toimiva Procureur-Generaal

26

2019/C 25/33

Asia C-679/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresní soud v Ostravě (Tšekki) on esittänyt 5.11.2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

26

2019/C 25/34

Asia C-687/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 7.11.2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Asia C-688/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 6.11.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat TX ja UW

28

2019/C 25/36

Asia C-689/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Dioikitiko Protodikeio Patron (Kreikka) on esittänyt 5.11.2018 – HT v. Kreikan valtio

28

2019/C 25/37

Asia C-703/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 12.11.2018 – Healthspan Limited v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Asia C-704/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) on esittänyt 12.11.2018 – Rikosoikeudellinen menettely, jonka kohteena ovat LD, ME, NF, OG, PH ja RI

30

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 25/39

Yhdistetyt asiat T-202/10 RENV II ja T-203/10 RENV II: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Stichting Woonlinie v. komissio (Valtiontuet — Sosiaalinen asuntotuotanto — Tukiohjelmat sosiaalisesta asuntotuotannosta vastaavien yhtiöiden hyväksi — Voimassa olevat tuet — Jäsenvaltion antamat sitoumukset — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Asetuksen (EY) N:o 659/1999 17 artikla — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — SEUT 106 artiklan 2 kohta — Julkisen palvelun tehtävän määritteleminen)

31

2019/C 25/40

Asia T-207/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Deutsche Telekom v. komissio (Valtiontuet — Verojärjestelmä, jossa yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi osittain takaisin — Säännös, joka mahdollistaa järjestelmän osittaisen soveltamisen jatkamisen — Oikeussuojan tarpeen säilyminen — Luottamuksensuoja — Komission antamat täsmälliset vakuuttelut — Luottamuksen perusteltavuus — Luottamuksensuojan ajallinen soveltamisala)

32

2019/C 25/41

Asia T-219/10 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – World Duty Free Group v. komissio (Valtiontuet — Yhtiöveroa koskevat säännökset, joiden nojalla Espanjassa verotuksellisesti asuvat yritykset voivat vähentää kuluna liikearvon, joka seuraa omistusosuuksien hankkimisesta ulkomailla verotuksellisesti asuvista yrityksistä — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se takaisin perittäväksi — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Vertailujärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun oikeuttamisperuste — Toimesta hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)

33

2019/C 25/42

Asia T-227/10: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Banco Santander v. komissio (Valtiontuet — Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Viitejärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun perusteltavuus — Toimenpiteestä hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)

34

2019/C 25/43

Asia T-239/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Sigma Alimentos Exterior v. komissio (Valtiontuet — Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Viitejärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun perusteltavuus)

34

2019/C 25/44

Asia T-399/11 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Banco Santander ja Santusa v. komissio (Valtiontuet — Yhtiöveroa koskevat säännökset, joiden nojalla Espanjassa verotuksellisesti asuvat yritykset voivat vähentää kuluna liikearvon, joka seuraa omistusosuuksien hankkimisesta ulkomailla verotuksellisesti asuvista yrityksistä — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään se takaisin perittäväksi — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Vertailujärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun oikeuttamisperuste — Toimesta hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)

35

2019/C 25/45

Asia T-405/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Axa Mediterranean v. komissio (Valtiontuet — Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Viitejärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun perusteltavuus — Toimenpiteestä hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)

36

2019/C 25/46

Asia T-406/11: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Prosegur Compañía de Seguridad v. komissio (Valtiontuet — Yhteisöverosäännökset, joiden perusteella yritykset, joiden verotuksellinen kotipaikka on Espanjassa, voivat kirjata omistusosuuksien hankkimisesta yrityksissä, joiden verotuksellinen kotipaikka on ulkomailla, johtuvan liikearvon kuluksi — Päätös, jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, ja jossa määrätään se perittäväksi takaisin — Valtiontuen käsite — Valikoivuus — Viitejärjestelmä — Poikkeus — Kohtelun erilaisuus — Erilaisen kohtelun perusteltavuus — Toimenpiteestä hyötyvät yritykset — Luottamuksensuoja)

37

2019/C 25/47

Asia T-487/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – CHEMK ja KF v. komissio (Polkumyynti — Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu — Vientihinnan määrittäminen — Yksi ainoa taloudellinen yksikkö — Polkumyyntitullin vaikutus jälleenmyyntihintoihin unionissa — Eri menetelmän käyttäminen kuin aiemmassa tutkimuksessa — Polkumyynnin ja vahingon jatkuminen tai toistuminen — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 9 kohta, 3 artikla ja 11 artiklan 9 ja 10 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 9 kohta, 3 artikla ja 11 artiklan 9 ja 10 kohta))

37

2019/C 25/48

Asia T-113/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – RFA International v. komissio (Polkumyynti — Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonti — Maksettuja polkumyyntitulleja koskevien palautushakemusten hylkääminen — Normaaliarvon ja vientihinnan määrittäminen — Yhtä kokonaisuutta oleva taloudellinen yksikkö — Polkumyyntitullin vaikutus jälleenmyyntihintoihin unionissa — Eri menetelmän käyttäminen kuin aiemmassa tutkimuksessa — Asetuksen (EY) N:o 1225/2009 2 artiklan 9 kohta ja 11 artiklan 9 ja 10 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2016/1036 2 artiklan 9 kohta ja 11 artiklan 9 ja 10 kohta) — WTO:n polkumyynnin vastaisen sopimuksen 18 artiklan 3.1. kohta)

38

2019/C 25/49

Asia T-854/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2018 – Barata v. parlamentti (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2015 ylennyskierros — Pätevöittämismenettely — Jättäminen lopullisesta koulutusohjelmaan hyväksyttyjen virkamiesten luettelon ulkopuolelle — Henkilöstösääntöjen 45 a artikla — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe — Yhdenvertainen kohtelu — Puolustautumisoikeudet)

39

2019/C 25/50

Asia T-546/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Haufe-Lexware v. EUIPO – Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Leshare rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki LEXWARE — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Merkkien samankaltaisuus)

39

2019/C 25/51

Asia T-790/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ST ANDREWS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Maantieteellinen alkuperä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

40

2019/C 25/52

Asia T-791/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2018 – St. Andrews Links v. EUIPO (ST ANDREWS) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ST ANDREWS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Maantieteellinen alkuperä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

41

2019/C 25/53

Asia T-831/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-kuviomerkki Flexagil — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EU) 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta — Muoto, jossa on poikkeavia osatekijöitä, jotka eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn)

41

2019/C 25/54

Asia T-36/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.11.2018 – Asahi Intecc v. EUIPO – Celesio (Celeson) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti — Sanamerkki Celeson — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki CELESIO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

42

2019/C 25/55

Asia T-646/18: Kanne 26.10.2018 – Bonnafous v. komissio

42

2019/C 25/56

Asia T-653/18: Kanne 31.10.2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Asia T-654/18: Kanne 31.10.2018 – Armani v. EUIPO – Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Asia T-655/18: Kanne 30.10.2018 – Aupicon ym. v. EUH

45

2019/C 25/59

Asia T-658/18: Kanne 31.10.2018 – Hästens Sängar v. EUIPO (Ruutukuvio)

46

2019/C 25/60

Asia T-661/18: Kanne 7.11.2018 – Securitec v. komissio

46

2019/C 25/61

Asia T-663/18: Kanne 9.11.2018 – Nissin Foods Holdings v. EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Asia T-666/18: Kanne 6.11.2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Asia T-668/18: Kanne 6.11.2018 – 6Minutes Media v. EUIPO – ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Asia T-669/18: Kanne 3.11.2018 – Neoperl v. EUIPO (kuvaus, joka esittää neljää täytettyä reikää säännönmukaisten reikien kuvassa)

50

2019/C 25/65

Asia T-672/18: Kanne 13.11.2018 – Pyke v. EUIPO – Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Asia T-674/18: Kanne 14.11.2018 – Vattenfall Europe Nuclear Energy v. komissio

51

2019/C 25/67

Asia T-675/18: Kanne 19.11.2018 – Trifolio-M ym. v. EFSA

52

2019/C 25/68

Asia T-678/18: Kanne 13.11.2018 – Società agricola Giusti Dal Col Srl v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Asia T-679/18: Kanne 12.11.2018 – Showroom v. EUIPO – E Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Asia T-680/18: Kanne 15.11.2018 – SLL Service v. EUIPO – Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Asia T-681/18: Kanne 16.11.2018 – Korporaciya ”Masternet” v. EUIPO – Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Asia T-682/18: Kanne 16.11.2018 – Twitter v. EUIPO – Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Asia T-683/18: Kanne 20.11.2018 – Conte v. EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Asia T-685/18: Kanne 16.11.2018 – Apple v. EUIPO – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Asia T-686/18: Kanne 19.11.2018 – LegalCareers v. EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Asia T-687/18: Kanne 20.11.2018 – Pilatus Bank v. EKP

59

2019/C 25/77

Asia T-688/18: Kanne 21.11.2018 – Exploitatiemaatschappij De Berghaaf v. EUIPO – Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Asia T-689/18: Kanne 21.11.2018 – Executive Selling v. EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Asia T-695/18: Kanne 26.11.2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Asia T-697/18: Kanne 26.11.2018 – Aldi v. EUIPO – Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Asia T-700/18: Kanne 26.11.2018 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


FI

 

Top