Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 16, 14. tammikuuta 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

62. vuosikerta
14. tammikuu 2019


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2019/C 16/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2019/C 16/02

Yhdistetyt asiat C-569/16 ja C-570/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.11.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesarbeitsgericht – Saksa) – Stadt Wuppertal v. Maria Elisabeth Bauer (C-569/16) sekä Volker Willmeroth TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth eK:n omistajana v. Martina Broßonn (C-570/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY — 7 artikla — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Työsuhde, joka päättyy työntekijän kuoleman takia — Kansallinen säännöstö, joka estää maksamasta työntekijän oikeudenomistajille rahallisen korvauksen hänen pitämättä jääneestä palkallisesta vuosilomastaan — Velvollisuus tulkita kansallista oikeutta unionin oikeuden mukaisesti — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Mahdollisuus vedota perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan yksityisten välisessä oikeusriidassa)

2

2019/C 16/03

Asia C-619/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg – Saksa) – Sebastian W. Kreuziger v. Land Berlin (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY — 7 artikla — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan pitämättä jäänyt vuosiloma ja rahallinen korvaus mainitusta lomasta menetetään, jos työntekijä ei ole tehnyt lomahakemusta ennen työsuhteen päättymistä)

3

2019/C 16/04

Yhdistetyt asiat C-622/16 P–C-624/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.11.2018 – Valittajana Scuola Elementare Maria Montessori Srl sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Italian tasavalta (C-622/16 P); valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Scuola Elementare Maria Montessori Srl ja Italian tasavalta (C-623/16 P); valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Pietro Ferracci ja Italian tasavalta (C-624/16 P) (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Päätös, jossa sisämarkkinoille soveltumattoman tuen takaisinperiminen todetaan mahdottomaksi — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Valtiontuen saajien kilpailijoiden nostama kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä — Yksityistä suoraan koskeva toimi — Täydellisen mahdottomuuden käsite, joka koskee sisämarkkinoille soveltumattoman valtiontuen takaisinperimistä — Valtiontuen käsite — Yrityksen ja taloudellisen toiminnan käsitteet)

4

2019/C 16/05

Asia C-684/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 6.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesarbeitsgericht – Saksa) – Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV v. Tetsuji Shimizu (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Työajan järjestäminen — Direktiivi 2003/88/EY — 7 artikla — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan pitämättä jäänyt palkallinen vuosiloma ja rahallinen korvaus mainitusta lomasta menetetään, jos työntekijä ei ole tehnyt lomahakemusta ennen työsuhteen päättymistä — Direktiivi 2003/88/EY — 7 artikla — Velvollisuus tulkita kansallista oikeutta unionin oikeuden mukaisesti — Mahdollisuus vedota Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklan 2 kohtaan yksityisten välisessä oikeusriidassa)

5

2019/C 16/06

Asia C-18/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ym. v. Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice (Ennakkoratkaisupyyntö — Uusien jäsenvaltioiden liittyminen — Kroatian tasavalta — Siirtymäkauden toimet — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 96/71/EY — Työntekijöiden lähettäminen työhön — Kroatian ja kolmansien valtioiden kansalaisten lähettäminen työhön Itävaltaan Italiaan sijoittautuneen yrityksen välityksellä)

6

2019/C 16/07

Asia C-33/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk – Itävalta) – Čepelnik d.o.o. v. Michael Vavti (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Rajoitukset — Palvelut sisämarkkinoilla — Direktiivi 2006/123/EY — Työoikeus — Työntekijöiden lähettäminen rakennustöiden suorittamista varten — Työntekijöiden ilmoittaminen — Palkkakuittien säilyttäminen ja kääntäminen — Maksujen suorittamisen lopettaminen — Palvelun vastaanottaja maksaa vakuuden — Palvelun suorittajalle mahdollisesti määrättävän sakon takaaminen)

7

2019/C 16/08

Yhdistetyt asiat C-47/17 ja C-48/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag, Haarlemin istuntopaikka – Alankomaat) – X (C-47/17) ja X (C-48/17) v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EU) N:o 604/2013 — ja asetus (EY) N:o 1560/2003 — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen — Määrittämisen perusteet ja menettelyt — Turvapaikanhakijan vastaanottoa tai takaisinottoa koskeva pyyntö — Pyynnön saaneen jäsenvaltion kieltävä vastaus — Uudelleenkäsittelypyyntö — Asetuksen N:o 1560/2003 5 artiklan 2 kohta — Vastaamiselle asetettu määräaika — Päättyminen — Vaikutukset)

7

2019/C 16/09

Asia C-93/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.11.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Sääntöjenvastaisiksi ja sisämarkkinoille soveltumattomiksi todetut tuet — Takaisinperimisvelvollisuus — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Sekä siviili- että sotilasalan toimintaa harjoittava yritys — Täytäntöönpanon laiminlyönti — Jäsenvaltion keskeiset turvallisuusedut — SEUT 346 artiklan 1 kohdan b alakohta — Taloudelliset seuraamukset — Uhkasakko — Kiinteämääräinen hyvitys — Maksukyky — N-tekijä — Maksukyvyn arvioimisen perustana olevat tekijät — Bruttokansantuote — Jäsenvaltion painotetut äänet Euroopan unionin neuvostossa — Neuvoston uusi äänestyssääntö)

8

2019/C 16/10

Asia C-171/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.11.2018 – Euroopan komissio v. Unkari (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2006/123/EY — 15 – 17 artikla — SEUT 49 artikla — Sijoittautumisvapaus — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Kansallinen mobiilimaksujärjestelmä — Monopoli)

9

2019/C 16/11

Asia C-215/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče – Slovenia) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Julkisen sektorin tietojen uudelleenkäyttö — Direktiivi 2003/98/EY — 1 artiklan 2 kohdan c alakohdan kolmas luetelmakohta — Luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset — Asetus (EU) N:o 575/2013 — Tiedot, joita luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten on julkistettava — 432 artiklan 2 kohta — Poikkeukset julkistamisvelvollisuudesta — Liikesalaisuuksina tai luottamuksellisina pidettävät kaupalliset tiedot — Soveltuvuus — Luottolaitokset, joista valtio omistaa enemmistön — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään, että tietyt mainittujen laitosten hallussa olevat kaupalliset tiedot ovat julkisia)

10

2019/C 16/12

Asia C-238/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vilniaus miesto apylinkės teismas – Liettua) – UAB ”Renerga” v. AB ”Energijos skirstymo operatorius” ja AB ”Lietuvos energijos gamyba” (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2009/72/EY — 3 artiklan 2, 6 ja 15 kohta ja 36 artiklan f alakohta — Sähkön sisämarkkinat — Ennakkoratkaisukysymysten hypoteettisuus — Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen)

10

2019/C 16/13

Asia C-247/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein oikeus – Suomi) – Luovuttamismenettely, joka koskee Denis Raugeviciusta (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin kansalaisuus — SEUT 18 ja SEUT 21 artikla — Kolmannen valtion jäsenvaltiolle lähettämä pyyntö, joka koskee sellaisen unionin kansalaisen luovuttamista, joka on toisen jäsenvaltion kansalainen ja joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ensiksi mainitussa jäsenvaltiossa — Pyyntö, joka on esitetty vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa eikä syytetoimia varten — Luovuttamiskielto, jota sovelletaan ainoastaan valtion omiin kansalaisiin — Vapaan liikkuvuuden rajoitus — Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeuttamisperuste — Oikeasuhteisuus)

11

2019/C 16/14

Asia C-257/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – C ja A v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Direktiivi 2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — 15 artikla — Erillisen oleskeluluvan epääminen — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään velvollisuudesta läpäistä kotoutumiskoe)

12

2019/C 16/15

Yhdistetyt asiat C-293/17 ja C-294/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Raad van State – Alankomaay) – Coöperatie Mobilisation for the Environment UA ja Vereniging Leefmilieu v. College van gedeputeerde staten van Limburg ja College van gedeputeerde staten van Gelderland (C-293/17) sekä Stichting Werkgroep Behoud de Peel v. College van gedeputeerde staten van Noord-Brabant (C-294/17) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu — Erityisten suojelutoimien alueet — 6 artikla — Asianmukainen arviointi suunnitelman tai hankkeen vaikutuksista alueeseen — Kansallinen ohjelma typpilaskeumien torjumiseksi — Käsitteet ”hanke” ja ”asianmukainen arviointi” — Kokonaisvaltainen ennakkoarviointi, kun annetaan erillinen hyväksyntä tällaisia laskeumia aiheuttavalle maatalousyritykselle)

13

2019/C 16/16

Asia C-296/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven kasatsionen sad – Bulgaria) – Wiemer & Trachte GmbH, selvitystilassa v. Zhan Oved Tadzher (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — 3 artiklan 1 kohta — Kansainvälinen toimivalta — Takaisinsaantikanne — Jäsenvaltion, jonka alueella maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, tuomioistuinten yksinomainen toimivalta)

14

2019/C 16/17

Asia C-308/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Helleenien tasavalta v. Leo Kuhn (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — Tuomioistuimen toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Soveltamisala — 1 artiklan 1 kohta — Siviili- ja kauppaoikeudellisen asian käsite — Jäsenvaltion liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat — Yksityisen sektorin osallistuminen kyseisen valtion valtionvelan uudelleenjärjestelyyn — Lainaehtojen yksipuolinen ja taannehtiva muuttaminen — Yhteistoimintalausekkeet — Kanne, jonka kyseisten joukkovelkakirjojen haltijoina olevat yksityiset velkojat ovat luonnollisina henkilöinä nostaneet mainittua valtiota vastaan — Valtion vastuu teoista ja laiminlyönneistä, jotka on tehty julkista valtaa käytettäessä)

15

2019/C 16/18

Asia C-310/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 13.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Alankomaat) – Levola Hengelo BV v. Smilde Foods BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistaminen tietoyhteiskunnassa — Direktiivi 2001/29/EY — Soveltamisala — 2 artikla — Kappaleen valmistamista koskeva oikeus — Teoksen käsite — Elintarvikkeen maku)

16

2019/C 16/19

Asia C-330/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eV v. Germanwings GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1008/2008 — 2 artiklan 18 alakohta — 23 artiklan 1 kohta — Kuljetus — Lentoliikenteen harjoittamisen yhteiset säännöt Euroopan unionissa — Tiedottaminen — Lopullisen hinnan ilmoittaminen — Lentohinnan sisällyttäminen lopulliseen hintaan — Velvollisuus ilmoittaa lentohinnat euroina tai paikallisessa valuutassa — Merkityksellisen paikallisen valuutan valinta — Liittymäperusteet)

16

2019/C 16/20

Asia C-334/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 15.11.2018 – Valittajana Viron tasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Latvian tasavalta (Muutoksenhaku — Yhteinen markkinajärjestely — Markkinoilta poistamattomista ylijäämäsokerimääristä perittävä maksu — Päätös 2006/776/EY — Euroopan komission lopullisen päätöksen muuttamista koskeva vaatimus — Hylkäyskirje — Hylkäyskirjeestä tehty valitus — Tutkittavaksi ottaminen)

17

2019/C 16/21

Asia C-342/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale amministrativo regionale per il Veneto – Italia) – Memoria Srl ja Antonia Dall’Antonia v. Comune di Padova (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapauden rajoitukset — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen — Täysin jäsenvaltion sisäinen tilanne — Kansallinen sääntely, jolla kielletään kokonaan tuhkauurnien säilyttämiseen liittyvä voittoa tavoitteleva toiminta — Oikeasuhteisuuden arviointi — Kansallisen sääntelyn johdonmukaisuus)

18

2019/C 16/22

Asia C-380/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – K ja B v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Direktiivi 2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — 12 artikla — Kansainvälisen suojelun myöntämistä seuraavan kolmen kuukauden määräajan noudattamatta jättäminen — Toissijaisen suojeluaseman saaja — Viisumihakemuksen hylkääminen)

18

2019/C 16/23

Asia C-432/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court of the United Kingdom – Yhdistynyt kuningaskunta) – Dermod Patrick O’Brien v. Ministry of Justice, aiemmin Department for Constitutional Affairs (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 97/81/EY — UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Syrjintäkiellon periaate — Osa-aikaiset työntekijät — Vanhuuseläke — Eläkkeen määrän laskeminen — Direktiivin 97/81/EY saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetun määräajan päättymistä edeltäneiden palvelusvuosien huomioon ottaminen — Uuden lainsäädännön soveltaminen välittömästi aikaisemman lainsäädännön soveltamisaikana syntyneiden tilanteiden tuleviin vaikutuksiin)

19

2019/C 16/24

Asia C-457/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Heiko Jonny Maniero v. Studienstiftung des deutschen Volkes eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumaton yhdenvertainen kohtelu — Direktiivi 2000/43/EY — 3 artiklan 1 kohdan g alakohta — Soveltamisala — Koulutuksen käsite — Ulkomailla toteutettavien tutkimus- tai opiskeluhankkeiden tukemiseen yksityisestä säätiöstä myönnetyt stipendit — 2 artiklan 2 kohdan b alakohta — Välillinen syrjintä — Kyseisten stipendien myöntämisen edellytyksenä on Saksassa on suoritettu ensimmäinen oikeustieteellinen valtiontutkinto (Erste Juristische Staatsprüfung))

20

2019/C 16/25

Asia C-461/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Brian Holohan ym. v. An Bord Pleanála (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Direktiivi 92/43/ETY — Luontotyyppien suojelu — Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu — Tienrakennushanke — Ympäristövaikutusten asianmukainen arviointi — Perusteluvelvollisuuden laajuus — Direktiivi 2011/92/EU — Tiettyjen hankkeiden vaikutusten arviointi — Liitteessä IV oleva 3 kohta — 5 artiklan 3 kohdan d alakohta — Käsitteen ”tärkeimmät vaihtoehdot” ulottuvuus)

21

2019/C 16/26

Asia C-484/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 7.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/86/EY — Oikeus perheenyhdistämiseen — 15 artikla — Erillisen oleskeluluvan epääminen — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään velvollisuudesta läpäistä kotoutumiskoe)

22

2019/C 16/27

Asia C-495/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 8.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Prahova – Romania) – Cartrans Spedition SRL v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova ja Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vapautukset — 146 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 153 artikla — Välittömästi tavaroiden maastavientiin liittyvät maantieliikenteen kuljetustoimet — Tällaisiin liiketoimiin osallistuvien välittäjien suorittamat suoritukset — Tavaroiden maastavientiä koskevat näyttösäännöt — Tulli-ilmoitus — TIR-carnet)

22

2019/C 16/28

Asia C-502/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 8.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vestre Landsret – Tanska) – C&D Foods Acquisition ApS v. Skatteministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Tytäryhtiön tytäryhtiön osakkeiden suunniteltu myynti — Tätä myyntiä varten hankittuihin palveluihin liittyvät kustannukset — Myynnin toteutumatta jääminen — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämisvaatimus — Arvonlisäveron soveltamisala)

23

2019/C 16/29

Asia C-544/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.11.2018 – Valittajina BPC Lux 2 Sàrl ym. sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Portugalin tasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Kumoamiskanne — Tutkittavaksi ottaminen — Portugalin viranomaisten tuki rahoituslaitos Banco Espírito Santo SA:n kriisinratkaisulle — Omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen ja pääomittaminen — Euroopan komission päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi — Oikeussuojan tarve — Kanne kansallisissa tuomioistuimissa Banco Espírito Santon kriisinratkaisupäätöksen kumoamiseksi)

24

2019/C 16/30

Asia C-592/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vestre Landsret – Tanska) – Skatteministeriet v. Baby Dan A/S (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Yhdistetty nimikkeistö — Tariffiluokittelu — Nimikkeet ja alanimikkeet 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 ja 9403 90 10 — Erityisesti lasten turvaporttien kiinnittämiseen suunniteltu tavara — Polkumyynti — Asetuksen (EY) N:o 91/2009 pätevyys — Kiinasta peräisin olevien tiettyjen rauta- ja teräskiinnittimien tuonti — Maailman kauppajärjestön (WTO) polkumyynnin vastainen sopimus — Asetus (EY) N:o 384/96 — 3 artiklan 2 kohta ja 4 artiklan 1 kohta — Yhteisön tuotannonalan määritelmä)

24

2019/C 16/31

Asia C-648/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.11.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – BTA Baltic Insurance Company AS, aiemmin Balcia Insurance SE v. Baltijas Apdrošināšanas Nams AS (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus — Direktiivi 72/166/ETY — 3 artiklan 1 kohta — Ajoneuvojen käytön käsite — Liikennevahinko, jossa on osallisina kaksi pysäköintialueelle pysäköityä ajoneuvoa — Ajoneuvon omaisuusvahingot, jotka sen viereen pysäköidyn ajoneuvon matkustaja on aiheuttanut avatessaan tämän ajoneuvon oven)

25

2019/C 16/32

Asia C-426/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 25.10.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 2de Terrassa – Espanja) – Elena Barba Giménez v. Francisca Carrión Lozano (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 53 artiklan 2 kohta — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Oikeusavun saaja — Viran puolesta nimettävien asianajajien palkkaus — Asianajajayhteisön vahvistamat palkkiot — Asianajaja ei ole ennalta ilmoittanut asiakkaalleen palkkioitaan — Palkkiovaatimus — Kohtuuttomien ehtojen ja vilpillisten menettelyjen olemassaolon valvonta — Pääasian oikeudenkäynti — Asian saattaminen toimivaltaisen elimen tutkittavaksi — Asiaa ei ole saatettu ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen käsiteltäväksi — Vastaukset ennakkoratkaisukysymyksiin — Hyödyllisyyden puuttuminen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

26

2019/C 16/33

Asia C-300/18 P: Valitus, jonka UF on tehnyt 3.5.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-422/17, UF v. parlamentti ja neuvosto, 7.3.2018 antamasta määräyksestä

26

2019/C 16/34

Asia C-534/18 P: Valitus, jonka Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez on tehnyt 15.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-577/15, Uribe-Etxebarría Jiménez v. EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), 29.5.2018 antamasta tuomiosta

27

2019/C 16/35

Asia C-551/18 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Cassatie (Belgia) on esittänyt 29.8.2018 – IK

28

2019/C 16/36

Asia C-568/18 P: Valitus, jonka Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH on tehnyt 11.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-643/13, Rogesa v. komissio, 11.7.2018 antamasta tuomiosta

29

2019/C 16/37

Asia C-656/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Erding (Saksa) on esittänyt 19.10.2018 – F v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

30

2019/C 16/38

Asia C-676/18: Kanne 30.10.2018 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

30

2019/C 16/39

Asia C-685/18 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 7.11.2018 – Minister for Justice and Equality v. ND

31

2019/C 16/40

Asia C-288/17: Unionin tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräys 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France ja Smakq développement v. Premier ministre ja Ministre des Affaires sociales et de la Santé, sekä muina osapuolina Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France ja Villiger France

32

2019/C 16/41

Asia C-299/18: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 22.8.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Düsseldorf – Saksa) – Stefan Neldner v. Eurowings GmbH

32

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2019/C 16/42

Asia T-316/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – PKK v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — PKK:hon terrorismin torjumiseksi kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Neuvoston toimivalta — Mahdollisuus luokitella kolmannen valtion viranomainen yhteisessä kannassa 2001/931/YUTP tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi — Varojen jäädyttämistä koskevien päätösten tosiasiallinen perusta — Viittaus terroritekoihin — Tuomioistuinvalvonta — Perusteluvelvollisuus — Lainvastaisuusväite)

33

2019/C 16/43

Asia T-793/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Tempus Energy ja Tempus Energy Technology v. komissio (Valtiontuet — Yhdistyneen kuningaskunnan kapasiteettimarkkinat — Tukijärjestelmä — SEUT 108 artiklan 2 ja 3 kohta — Asetuksen (EY) N:o 659/1999 4 artiklan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettu epäilyjen käsite — Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosiksi 2014 – 2020 — Vastustamatta jättämistä koskeva päätös — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamatta jättäminen — Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet)

35

2019/C 16/44

Asiat T-639/15–T-666/15 ja T-94/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Psara ym. v. parlamentti (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Euroopan parlamentti — Parlamentin jäsenten korvausten käyttö — Tutustumisoikeuden epääminen — Asiakirjat, joita ei ole olemassa — Henkilötiedot — Asetus (EY) N:o 45/2001 — Tietojen siirtämisen tarpeellisuus — Konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta — Oikeus tutustua asiakirjoihin osittain — Kohtuuton hallinnollinen rasite — Perusteluvelvollisuus)

36

2019/C 16/45

Asia T-718/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2018 – Mad Dogg Athletics v. EUIPO – Aerospinning Master Franchising (SPINNING) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki SPINNING — Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan b alakohta))

38

2019/C 16/46

Asia T-724/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2018 – Cocchi ja Falcione v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen — Henkilöstösääntöjen 24 artikla — Unionin avustamisvelvollisuus — Kantajien oikeussuojan tarpeen menettäminen oikeudenkäynnin aikana — Lausunnon antamisen raukeaminen ensimmäisessä oikeusasteessa — Syy-yhteys)

39

2019/C 16/47

Asia T-827/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2018 – QB v. EKP (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Arviointikierros — Urakehitystä koskeva kertomus [2015] — Mahdollisuus ammattijärjestön edustajan läsnäoloon arviointikeskustelussa — Arvioijan objektiivisuutta ja puolueettomuutta koskevien sääntöjen rikkominen — Palkkaus — Palkankorotuksen epäämistä koskeva päätös — Todisteiden tutkittavaksi ottaminen — Henkilöstöön kuuluvan ja hänen valmentajansa (coach) välillä työsähköpostitse vaihdettu viesti — Vastuu)

39

2019/C 16/48

Asia T-44/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2018 – Camomilla v. EUIPO – CMT (CAMOMILLA) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki CAMOMILLA — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CAMOMILLA — Mitättömyysvaatimuksen osittainen hylkääminen — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Näyttö — Liitännäiskanne — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 64 artiklan 2 ja 3 kohta))

40

2019/C 16/49

Asia T-216/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – Mabrouk v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet — Toimenpiteet, jotka on kohdistettu valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa oleviin henkilöihin ja heitä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa — Riittämätön tosiseikkaperusta — Ilmeinen arviointivirhe — Oikeudellinen virhe — Hyvän hallinnon periaate — Kohtuullinen aika)

41

2019/C 16/50

Asia T-241/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2018 – Puola v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 585/2011 — Enterohemorragisen Escherichia coli -bakteerin (E. coli) aiheuttamien tautiesiintymien johdosta toteutetut hedelmä- ja vihannesalan väliaikaiset poikkeukselliset tukitoimenpiteet — Sadon korjaamatta jättäminen — Sadon korjaamatta jättäneille tuottajille maksettavan korvauksen suuruus — Puolalle aiheutuneet menot — Perusteluvelvollisuus)

42

2019/C 16/51

Asia T-454/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2018 – ”Pro NGO!” v. komissio (Julkiset hankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Yksityisen tarkastajan tekemä tutkinta — OLAF:n tekemä tutkinta — Sääntöjenvastaisuuksien toteaminen — Komission päätös, joka koskee kantajalle määrättävää hallinnollista seuraamusta — Hankintamenettelyjen ja unionin yleisestä talousarviosta rahoitettujen avustusten myöntämismenettelyjen ulkopuolelle sulkeminen kuuden kuukauden ajaksi — Merkitseminen varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmää koskevaan tietokantaan — Uusi peruste — Puolustautumisoikeus)

42

2019/C 16/52

Asia T-486/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2018 – Foodterapia v. EUIPO – Sperlari (DIETOX) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin DIETOX rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-kuviomerkki Dietor — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

43

2019/C 16/53

Asia T-830/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.11.2018 – Szentes v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus — Avoin kilpailu — Osallistumisedellytykset — Työkokemus — Valintalautakunnan päätös olla hyväksymättä hakijaa kilpailuun — Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus — Lainvastaisuusväite — Perusteluvelvollisuus — Hakemukseen sisältyvien tietojen ottaminen huomioon vääristyneessä muodossa — Ilmeinen arviointivirhe — Kilpailuilmoituksen vastainen menettely)

44

2019/C 16/54

Asia T-140/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.11.2018 – LMP Lichttechnik v. EUIPO (LITECRAFT) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin LITECRAFT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

44

2019/C 16/55

Asia T-271/10 OST: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.9.2018 – H v. neuvosto (Oikeudenkäyntimenettely — Oikeudenkäyntikuluista lausumatta jättäminen)

45

2019/C 16/56

Asia T-621/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 12.10.2018 – Taminco v. EFSA (Väliaikainen oikeussuoja — Kasvinsuojeluaineet — Asetus (EY) N:o 1107/2009 — EFSA:n tekemää, tiraamia tehoaineena koskevan hyväksynnän uudelleentarkastelua koskevien päätelmien julkaiseminen — Tiettyjen osien luottamuksellisuutta koskeva pyyntö — Luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön epääminen — Välitoimihakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

46

2019/C 16/57

Asia T-625/18: Kanne 10.10.2018 – FT v. ESMA

46

2019/C 16/58

Asia T-635/18: Kanne 23.10.2018 – Industrial Química del Nalón v. komissio

47

2019/C 16/59

Asia T-636/18: Kanne 23.10.2018 – Tokai erftcarbon v. komissio

48

2019/C 16/60

Asia T-637/18: Kanne 23.10.2018 – Bawtry Carbon International v. komissio

49

2019/C 16/61

Asia T-638/18: Kanne 23.10.2018 – Deza v. komissio

50

2019/C 16/62

Asia T-639/18: Kanne 23.10.2018 – SGL Carbon v. komissio

51

2019/C 16/63

Asia T-643/18: Kanne 29.10.2018 – August Wolff v. EUIPO – Faes Farma (DermoFaes)

52

2019/C 16/64

Asia T-645/18: Kanne 23.10.2018 – Bilbaína de Alquitranes v. komissio

53

2019/C 16/65

Asia T-647/18: Kanne 29.10.2018 – ZQ v. komissio

54

2019/C 16/66

Asia T-648/18: Kanne 22.10.2018 – Super bock group, SGPS v. EUIPO – Agus (Crystal)

56

2019/C 16/67

Asia T-650/18: Kanne 29. lokakuuta 2018 – Reaktor Group v. EUIPO (REAKTOR)

56

2019/C 16/68

Asia T-665/18: Kanne 12.11.2018 – Soundio v. EUIPO – E-Plus Mobilfunk (Vibble)

57

2019/C 16/69

Asia T-667/18: Kanne 9.11.2018 – Pinto Teixeira v. EUH

58

2019/C 16/70

Asia T-671/18: Kanne 15.11.2018 – ZU v. komissio

58


FI

 

Top