EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 408, 12. marraskuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 408

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
12. marraskuuta 2018


Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 408/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 408/02

Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin tuomioistuin

2018/C 408/03

Asia C-358/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour administrative – Luxemburg) – UBS Europe SE, aiemmin UBS (Luxembourg) SA, ja Alain Hondequin ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2004/39/EY — 54 artiklan 1 ja 3 kohta — Kansallisia rahoitusvalvontaviranomaisia sitovan salassapitovelvollisuuden laajuus — Päätös, jolla todetaan ammatillisen hyvämaineisuuden menettäminen — Rikoslainsäädännön piiriin kuuluva tapaus — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 ja 48 artikla — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tutustua asiakirjoihin)

5

2018/C 408/04

Asia C-438/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.9.2018 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Ranskan tasavalta ja IFP Énergies nouvelles (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Ranskan toteuttamat tukiohjelmat — Rajoittamaton valtiontakaus, jonka Institut français du pétrole (IFP) sai, koska sille myönnettiin teollista ja kaupallista toimintaa harjoittavan julkisen laitoksen (EPIC) asema — Päätös, jossa todetaan, että kyseinen toimenpide ei osittain ole valtiontukea ja että se on osittain sisämarkkinoille tietyin edellytyksin soveltuvaa valtiontukea — Tukiohjelman käsite — Olettama edun olemassaolosta — Todistustaakka ja näyttökynnys)

6

2018/C 408/05

Asia C-510/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Carrefour Hypermarchés SAS ym. v. Ministre des Finances et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuet — SEUT 108 artiklan 3 kohta — Asetus (EY) N:o 794/2004 — Ilmoitetut tukiohjelmat — 4 artikla — Voimassa olevan tuen muuttaminen — Tukiohjelmien rahoittamiseen osoitettujen verotuottojen huomattava lisääntyminen Euroopan komissiolle ilmoitettuihin ennusteisiin nähden — Kynnysarvo 20 prosenttia alkuperäisestä talousarviosta)

7

2018/C 408/06

Asia C-546/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Espanja) – Montte SL v. Musikene (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 267 artikla — Unionin tuomioistuimen toimivalta — Se, onko ennakkoratkaisua pyytänyt elin tuomioistuin — Direktiivi 2014/24/EU — Julkisia hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Avoin menettely — Hankintasopimuksen tekoperusteet — Tekninen arviointi — Vähimmäispistemäärä — Hintaan perustuva arviointi)

7

2018/C 408/07

Asia C-594/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Enzo Buccioni v. Banca d’Italia (Ennakkoratkaisupyyntö — Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2013/36/EU — 53 artiklan 1 kohta — Kansallisille luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa harjoittaville viranomaisille kuuluva salassapitovelvollisuus — Luottolaitos, joka on määrätty lopettamaan toimintansa — Luottamuksellisten tietojen ilmaiseminen siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä)

8

2018/C 408/08

Asia C-618/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Rafal Prefeta v. Secretary of State for Work and Pensions (Ennakkoratkaisupyyntö — Henkilöiden vapaa liikkuvuus — SEUT 45 artikla — Vuoden 2003 liittymisasiakirja — Liite XII, 2 luku — Jäsenvaltion mahdollisuus poiketa asetuksen (EU) N:o 492/2011 7 artiklan 2 kohdasta ja direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohdasta — Puolan kansalaiset, jotka eivät ole tehneet vastaanottavassa jäsenvaltiossa rekisteröityä työtä 12 kuukauden ajanjakson ajan)

9

2018/C 408/09

Asia C-685/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Münster – Saksa) – EV v. Finanzgericht Münster (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 63 – SEUT 65 artikla — Pääomien vapaa liikkuvuus — Verotettavasta voitosta tehtävä vähennys — Emoyhtiön omistusosuus pääomayhtiössä, jonka liikkeenjohto ja kotipaikka ovat kolmannessa valtiossa — Emoyhtiölle jaettavat osingot — Verovähennysoikeus, jonka edellytykset ovat tiukempia kuin ne, joiden mukaisesti vähennetään voitot, jotka on saatu omistusosuuksista kotimaisessa pääomayhtiössä, jota ei ole vapautettu verosta)

9

2018/C 408/10

Asia C-26/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 13.9.2018 – Valittajana Birkenstock Sales GmbH ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa nimetään Euroopan unioni — Kuviomerkki, joka esittää risteileviä aaltoviivoja — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Pinnan kuvio)

10

2018/C 408/11

Asia C-41/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Espanja) – Isabel González Castro v. Mutua Umivale, Prosegur España SL ja Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 92/85/ETY — 4, 5 ja 7 artikla — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Imettävä työntekijä — Yötyö — Vuorotyö, jota tehdään osittain yöaikaan — Työtehtävien aiheuttamien riskien arviointi — Ehkäisevät toimenpiteet — Kyseessä olevan työntekijän suorittama riitauttaminen — Direktiivi 2006/54/EY — 19 artikla — Tasa-arvoinen kohtelu — Sukupuoleen perustuva syrjintä — Todistustaakka)

10

2018/C 408/12

Asia C-51/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Ítélőtábla – Unkari) – OTP Bank Nyrt. ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. v. Teréz Ilyés ja Emil Kiss (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Kohtuuttomat sopimusehdot — Direktiivi 93/13/ETY — Soveltamisala — 1 artiklan 2 kohta — Lakien ja asetusten pakottavat säännökset — 3 artiklan 1 kohta — Käsite ”sopimusehto, josta ei ole erikseen neuvoteltu” — Ehto, joka on otettu sopimukseen sen tekemisen jälkeen kansallisen lainsäätäjän puututtua tilanteeseen — 4 artiklan 2 kohta — Ehdon selkeä ja ymmärrettävä muotoilu — 6 artiklan 1 kohta — Ehdon kohtuuttomuuden tutkiminen viran puolesta kansallisessa tuomioistuimessa — Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä ulkomaan valuutan määräisenä tehty lainasopimus)

11

2018/C 408/13

Yhdistetyt asiat C-54/17 ja C-55/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Wind Tre SpA, aiemmin Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), ja Vodafone Italia SpA, aiemmin Vodafone Omnitel NV (C-55/17) (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — 3 artiklan 4 kohta — Soveltamisala — 5, 8 ja 9 artikla — Aggressiiviset kaupalliset menettelyt — Liitteessä I oleva 29 kohta — Kaikissa olosuhteissa aggressiiviset kaupalliset menettelyt — Toimitus, jota ei ole tilattu — Direktiivi 2002/21/EY — Direktiivi 2002/22/EY — Tietoliikennepalvelut — Sellaisten SIM-korttien (Subscriber Identity Module eli tilaajan tunnistusyksikkö) myynti, jotka sisältävät tiettyjä esiasennettuja ja esiaktivoituja palveluja — Asiasta ei ole ilmoitettu ennakolta kuluttajille)

12

2018/C 408/14

Asia C-68/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 11.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesarbeitsgericht – Saksa) – IR v. JQ (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu — Kirkkojen tai muiden organisaatioiden, joiden eetos perustuu uskontoon tai vakaumukseen, ammatillinen toiminta — Työhön liittyvät vaatimukset — Vilpittömyys ja uskollisuus suhteessa kirkon tai organisaation eetokseen — Käsite — Uskontoon tai vakaumukseen perustuva erilainen kohtelu — Johtavassa asemassa olevan katolisen työntekijän irtisanominen tämän avioeron jälkeen solmiman uuden avioliiton perusteella)

13

2018/C 408/15

Asia C-69/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 12.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel București – Romania) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, aiemmin Gamesa Wind România SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Vähennysoikeus — Verohallinnon ”toimintansa lopettaneeksi” toteaman verovelvollisen tekemät ostot — Vähennysoikeuden epääminen — Suhteellisuusperiaate ja arvonlisäveron neutraalisuuden periaate)

14

2018/C 408/16

Asia C-98/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2018 – Valittajina Koninklijke Philips NV ja Philips France SAS sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Älykorttien sirujen Euroopan-markkinat — Kahdenvälisiä yhteydenpitoja koskeva verkosto — Arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtaminen — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Osallistuminen rikkomiseen ja yhden osaan kahdenvälisiä yhteydenpitoja osallistuneen yrityksen tietoisuus muista kahdenvälisistä yhteydenpidoista — Tuomioistuinvalvonta)

15

2018/C 408/17

Asia C-99/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2018 – Valittajana Infineon Technologies AG ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Älykorttien sirujen Euroopan markkinat — Kahdenvälisiä yhteydenpitoja koskeva verkosto — Arkaluonteisten kaupallisten tietojen vaihtaminen — Todisteiden aitouden kiistäminen — Puolustautumisoikeudet — Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus — Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen — Tuomioistuinvalvonta — Täysi harkintavalta — Laajuus — Sakon määrän laskeminen)

15

2018/C 408/18

Asia C-109/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Espanja) – Bankia SA v. Juan Carlos Marí Merino, Juan Pérez Gavilán ja María de la Concepción Marí Merino (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt — Kiinnelainasopimus — Kiinnitetyn kiinteistön ulosmittausmenettely — Kiinteistön uudelleenarvotus ennen sen huutokauppaamista — Ulosmittausperusteen pätevyys — 11 artikla — Riittävät ja tehokkaat keinot sopimattomien kaupallisten menettelyjen torjumiseksi — Kansallinen tuomioistuin ei saa arvioida sopimattomien kaupallisten menettelyjen olemassaoloa — Ulosmittausmenettelyä ei voida keskeyttää — 2 ja 10 artikla — Käytännesäännöt — Näiden sääntöjen oikeudellinen sitomattomuus)

16

2018/C 408/19

Asia C-114/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.9.2018 – Valittajana Espanjan kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Digitaalitelevisio — Tuki maanpäällisen verkon digitaalitelevisiolle syrjäisillä ja vähemmän kaupungistuneilla alueilla Comunidad Autónoma de Castilla-La Manchassa (Kastilia-La Manchan itsehallintoalue, Espanja) — Avustus maanpäällisen digitaalisen televisiolähetysverkon operaattoreille — Päätös, jolla tukitoimenpiteet todetaan osittain sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Valtiontuen käsite — Etu — Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvä palvelu — Määritelmä — Jäsenvaltioiden harkintavalta)

17

2018/C 408/20

Asia C-137/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Van Gennip BVBA, Antonius Johannes Maria ten Velde, Original BVBA ja Antonius Cornelius Ignatius Maria van der Schoot (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivit 2006/123/EY, 2007/23/EY ja 2013/29/EU — Pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattaminen — Näiden direktiivien vaatimusten mukaisten pyroteknisten tuotteiden vapaa liikkuvuus — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään pyroteknisten tuotteiden varastointia ja myyntiä koskevista rajoituksista — Rikosoikeudelliset seuraamukset — Kahta lupaa edellyttävä järjestelmä — Direktiivi 98/34/EY — ”Teknisen määräyksen” käsite)

17

2018/C 408/21

Asia C-172/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 13.9.2018 – Valittajana ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Välityslausekkeet — Seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007 – 2013) puitteissa tehty sopimus Pocemon — Tukikelpoiset kustannukset — Euroopan komission päätös — Velvollisuus palauttaa maksetut summat — Vastakanne)

18

2018/C 408/22

Asia C-173/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 13.9.2018 – Valittajana ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Välityslausekkeet — Kuudennen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2002 – 2006) puitteissa tehty sopimus Doc@Hand — Tukikelpoiset kustannukset — Euroopan komission päätös — Velvollisuus palauttaa maksetut summat — Vastakanne)

19

2018/C 408/23

Asia C-175/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – X v. Belastingdienst/Toeslagen (Ennakkoratkaisupyyntö — Turvapaikka-asioita ja toissijaista suojelua koskeva yhteinen politiikka — Direktiivi 2005/85/EY — 39 artikla — Direktiivi 2008/115/EY — 13 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 18 artikla, 19 artiklan 2 kohta ja 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin — Palauttamiskiellon periaate — Päätös, jolla hylätään kansainvälistä suojelua koskeva hakemus ja määrätään paluuvelvoitteesta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään valitusoikeudesta toiseen oikeusasteeseen — Suoraan lain nojalla toteutuva lykkäävä vaikutus koskee vain muutoksenhakua ensimmäiseen oikeusasteeseen)

19

2018/C 408/24

Asia C-176/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich I Wydział Cywilny – Puola) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej v. Mariusz Wawrzosek (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/EY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Direktiivi 2008/48/EY — Menettely maksamismääräyksen antamiseksi sellaisen oman vekselin perusteella, joka on kulutusluottosopimukseen perustuvien velvoitteiden vakuutena)

20

2018/C 408/25

Asia C-180/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Raad van State – Alankomaat) – X ja Y v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Turvapaikka-asioita ja toissijaista suojelua koskeva yhteinen politiikka — Direktiivi 2013/32/EU — 46 artikla — Direktiivi 2008/115/EY — 13 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 18 artikla, 19 artiklan 2 kohta ja 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin — Palauttamiskiellon periaate — Päätös, jolla kansainvälistä suojelua koskeva hakemus hylätään ja määrätään paluuvelvoitteesta — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään valitusoikeudesta toiseen oikeusasteeseen — Suoraan lain nojalla toteutuva lykkäävä vaikutus koskee vain muutoksenhakua ensimmäiseen oikeusasteeseen)

21

2018/C 408/26

Asia C-214/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Alexander Mölk v. Valentina Mölk (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Elatusvelvoitteisiin sovellettavasta laista tehty Haagin pöytäkirja — 4 artiklan 3 kohta — Elatusapua koskeva vaatimus, jonka elatusapuun oikeutettu on esittänyt sen maan toimivaltaisessa viranomaisessa, jossa elatusvelvollisella on asuinpaikka — Lainvoiman saanut ratkaisu — Myöhempi vaatimus, jonka elatusvelvollinen on esittänyt samassa viranomaisessa ja jossa vaaditaan alentamaan vahvistetun elatusavun määrää — Elatusapuun oikeutetun saapuville tulo — Sovellettavan lain määrittäminen)

21

2018/C 408/27

Asia C-287/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Okresní soud v Českých Budějovicích – Tšekki) – Česká pojišťovna a.s. v. WCZ, spol. s r.o. (Ennakkoratkaisupyyntö — Yritysoikeus — Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen — Direktiivi 2011/7/EU — 6 artiklan 1 ja 3 kohta — Saatavan perintäkulujen korvaaminen — Velallisen maksuviivästyksen johdosta annetuista maksumuistutuksista aiheutuneet kulut)

22

2018/C 408/28

Asia C-304/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Helga Löber v. Barclays Bank plc (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 44/2001 — Tuomioistuinten toimivalta siviili- ja kauppaoikeuden alalla — Erityinen toimivalta — 5 artiklan 3 alakohta — Toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Paikkakunta, missä vahinko sattui tai saattaa sattua — Kuluttaja, jonka kotipaikka on jäsenvaltiossa ja joka on kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin välityksellä ostanut toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen pankin liikkeelle laskemia todistuksia — Toimivalta käsitellä kyseisen kuluttajan nostama kanne, joka perustuu kyseisen pankin deliktiin perustuvaan vahingonkorvausvastuuseen)

23

2018/C 408/29

Asia C-312/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landesarbeitsgericht Hamm – Saksa) – Surjit Singh Bedi v. Saksan valtio ja Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2000/78/EY — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — 2 artiklan 2 kohta — Vammaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto — Sosiaaliturvasta tehty kollektiivinen sopimus — Saksan liittotasavallan alueelle sijoitettujen asevoimien palveluksessa olleille siviilityöntekijöille lisänä suoritettava siirtymäajan korvaus — Korvauksen maksamisen päättyminen, kun sen saaja on oikeutettu saamaan vammaisille myönnettävää varhennettua vanhuuseläkettä lakisääteisen eläkevakuutusjärjestelmän perusteella)

23

2018/C 408/30

Asia C-332/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Riigikohus – Viro) – Starman AS v. Tarbijakaitseamet (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 2011/83/EU — 21 artikla — Kuluttajasopimukset — Puhelinviestintä — Televiestintäpalvelujen tarjoajan käytäntö, joka perustuu siihen, että sopimuksen jo tehneille asiakkaille tarjotaan asiakaspalvelun lyhytnumeroa, joka on hinnaltaan perushintaa korkeampi)

24

2018/C 408/31

Asia C-343/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgia) – Fremoluc NV v. Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Perusvapaudet — SEUT 21, SEUT 45, SEUT 49 ja SEUT 63 artikla — Direktiivi 2004/38/EY — 22 ja 24 artikla — Julkisen laitoksen sen toimialueella sijaitsevia tontteja koskeva etuosto-oikeus sosiaalista asuntotuotantoa varten — Asunnot, joita myönnetään ensisijaisesti yksityishenkilöille, joilla on ”vahva yhteiskunnallinen, taloudellinen tai sosiokulttuurinen side” mainitulla toimialueella sijaitsevaan alueeseen — Tilanne, jonka kaikki osatekijät rajoittuvat yhden ainoan jäsenvaltion sisälle — Ennakkoratkaisupyynnön tutkimatta jättäminen)

25

2018/C 408/32

Asia C-369/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – Shajin Ahmed v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Rajat, turvapaikka ja maahanmuutto — Pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema — Direktiivi 2011/95/EU — 17 artikla — Toissijaisen suojeluaseman myöntämättä jättäminen — Perusteet — Tuomio törkeästä rikoksesta — Teon vakavuusasteen määrittäminen siitä kansallisessa oikeudessa säädetyn rangaistuksen perusteella — Hyväksyttävyys — Tapauskohtaisen arvioinnin tarpeellisuus)

25

2018/C 408/33

Asia C-372/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 13.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Noord-Holland – Alankomaat) – Vision Research Europe BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tariffinimikkeet — Tavaroiden luokittelu — Kamera, jossa on haihtuva muisti, josta tallennetut kuvat katoavat, kun kamera suljetaan tai kun otetaan uusia kuvia — Yhdistetty nimikkeistö — Alanimikkeet 8525 80 19 ja 8525 80 30 — Selittävät huomautukset — Tulkinta — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 113/2014 — Tulkinta — Pätevyys)

26

2018/C 408/34

Asia C-373/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 20.9.2018 – Valittajina Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH ja Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Euroopan komissio hylkää kantelun — Kyseessä ei Euroopan unionin etu)

27

2018/C 408/35

Asia C-448/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajský súd v Prešove – Slovakia) – EOS KSI Slovensko s.r.o. v. Ján Danko ja Margita Danková (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajasopimukset — Direktiivi 93/13/ETY — Kohtuuttomat ehdot — 4 artiklan 2 kohta ja 5 artikla — Velvollisuus laatia ehdot selvästi ja ymmärrettävästi — 7 artikla — Henkilöiden tai järjestöjen, joilla on oikeutettu intressi suojella kuluttajia kohtuuttomien ehtojen käytöltä, oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan kuluttajansuojajärjestön osallistuminen oikeudenkäyntiin väliintulijana riippuu kuluttajan suostumuksesta — Kulutusluotto — Direktiivi 87/102/ETY — 4 artiklan 2 kohta — Velvollisuus ilmoittaa todellinen vuosikorko kirjallisessa sopimuksessa — Sopimus, joka sisältää pelkästään todellisen vuosikoron matemaattisen laskentakaavan, johon ei ole liitetty laskutoimituksen edellyttämiä tietoja)

27

2018/C 408/36

Asia C-466/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Trento – Italia) – Chiara Motter v. Provincia autonoma di Trento (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 1999/70/EY — Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemä määräaikaista työtä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Julkinen sektori — Toisen asteen oppilaitosten opettajat — Määräaikaisten työntekijöiden ottaminen julkishallinnon vakituiseen henkilöstöön todistuksiin perustuvalla palvelukseenottomenettelyllä — Palvelusajan määrittäminen — Määräaikaisten työsopimusten nojalla kertyneen palvelusajan osittainen huomioon ottaminen)

28

2018/C 408/37

Asia C-513/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 26.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Köln – Saksa) – Asia, jonka on pannut vireille Josef Baumgartner (Ennakkoratkaisupyyntö — Liikenne — Tieliikenne — Asetus (EY) N:o 561/2006 — 19 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta — Hallinnollinen seuraamus, joka koskee yrityksen kotipaikan jäsenvaltion alueella tehtyä rikkomusta ja jonka ovat määränneet sen toisen jäsenvaltion, jossa rikkomus on todettu, toimivaltaiset viranomaiset)

29

2018/C 408/38

Asia C-518/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgerichtshof – Itävalta) – Asia, jonka on pannut vireille Stefan Rudigier (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut — Asetus (EY) N:o 1370/2007 — 5 artiklan 1 kohta — Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten sopimuspuolen valinta — 7 artiklan 2 kohta — Velvollisuus julkaista tietyt tiedot viimeistään vuosi ennen tarjouskilpailumenettelyn aloittamista Euroopan unionin virallisessa lehdessä — Julkaisematta jättämisen seuraukset — Tarjouspyynnön kumoaminen — Direktiivi 2014/24/EU — 27 artiklan 1 kohta — 47 artiklan 1 kohta — Direktiivi 2014/25/EU — 45 artiklan 1 kohta — 66 artiklan 1 kohta — Hankintailmoitus)

30

2018/C 408/39

Asia C-555/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 20.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Østre Landsret – Tanska) – 2M-Locatel A/S v. Skatteministeriet (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (ETY) N:o 2658/87 — Tulliliitto ja yhteinen tullitariffi — Tariffiluokittelu — Yhdistetty nimikkeistö — Alanimikkeet 8528 71 13 ja 8528 71 90 — Laite, joka mahdollistaa internetprotokollan avulla suorana lähetyksenä välitettyjen televisiosignaalien vastaanottamisen, avaamisen ja käsittelyn)

30

2018/C 408/40

Asia C-601/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 12.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Amtsgericht Hamburg – Saksa) – Dirk Harms ym. v. Vueling Airlines SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 8 artiklan 1 kohta — Lipun hinnan palauttaminen lennon peruuntuessa — Matkustajan ja lentoliikenteen harjoittajan välillä välittäjänä toimineen tahon lippua ostettaessa perimä palkkio — Kuuluminen lipun hintaan)

31

2018/C 408/41

Asia C-310/18 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Еmil Milev (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Direktiivi (EU) 2016/343 — Syyttömyysolettama — Julkiset viittaukset syyllisyyteen — Oikeussuojakeinot — Tutkintavankeuteen määräämisen laillisuuden valvontaa koskeva menettely)

32

2018/C 408/42

Yhdistetyt asiat C-325/18 PPU ja C-375/18 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal – Irlanti) – Hampshire County Council v. C.E. ja N.E. (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa — Kansainvälinen lapsikaappaus — Asetus (EY) N:o 2201/2003 — 11 artikla — Palauttamispyyntö — Haagin yleissopimus 25.10.1980 — Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus — Muutoksenhaku — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin — Muutoksenhaun määräaika — Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva määräys — Täytäntöönpano ennen sen tiedoksiantoa)

32

2018/C 408/43

Asia C-327/18 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.9.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court – Irlanti) – Eurooppalaisten pidätysmääräysten toimeenpano, joiden kohteena on RO (Ennakkoratkaisupyyntö — Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely — Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa — Eurooppalainen pidätysmääräys — Puitepäätös 2002/584/YOS — Täytäntöönpanoa koskevat kieltäytymisperusteet — SEU 50 artikla — Euroopan unionista eroamista koskevan menettelyn käynnistäneen jäsenvaltion oikeusviranomaisten antama pidätysmääräys — Epävarmuus järjestelmästä, jota sovelletaan kyseisen valtion ja unionin välisiin suhteisiin eroamisen jälkeen)

33

2018/C 408/44

Asia C-241/17 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 12.9.2018 – Valittajana Holistic Innovation Institute SLU ja muuna osapuolena tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA) (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Euroopan unionin rahoittamat hankkeet tutkimuksen alalla — Tutkimuksen ja teknologian kehittämisen seitsemäs puiteohjelma (2007 – 2013) — Hankkeet Inachus ja ZONeSEC — Päätös evätä kantajan osallistuminen — Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne)

34

2018/C 408/45

Asia C-539/17 P: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 13.9.2018 – Valittajana Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla — Euroopan yhteisön seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007 – 2013) — Avustussopimus — Ei-tukikelpoiset kustannukset — Parlamentin perintäpäätös — Edunsaajan Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa SEUT 272 artiklan perusteella nostama kanne — Selvästi perusteeton valitus)

35

2018/C 408/46

Asia C-23/18 P: Valitus, jonka Ccc Event Management GmbH on tehnyt 10.1.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-363/17, Ccc Event Management v. Euroopan unionin tuomioistuin, 7.11.2017 antamasta määräyksestä

35

2018/C 408/47

Asia C-411/18 P: Valitus, jonka Romantik Hotels & Restaurants AG on tehnyt 21.6.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants v. EUIPO, 25.4.2018 antamasta tuomiosta

36

2018/C 408/48

Asia C-448/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 9.7.2018 – WA v. Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Asia C-466/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Linz (Itävalta) on esittänyt 17.7.2018 – DS v. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Asia C-514/18 P: Valitus, jonka Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark on tehnyt 6.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-72/17, Schmid v. EUIPO, 7.6.2018 antamasta tuomiosta

37

2018/C 408/51

Asia C-516/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Nürnberg on esittänyt 6.8.2018 – QE v. Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Asia C-520/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour constitutionnelle (Belgia) on esittänyt 2.8.2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, VZ, WY ja XX v. Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Asia C-523/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Audiencia Nacional (Espanja) on esittänyt 8.8.2018 – Engie Cartagena SL v. Ministerio para la Transición Ecológica (aiemmin Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Asia C-540/18 P: Valitus, jonka HX on tehnyt 17.8.2018 unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-408/16, HX v. neuvosto, 19.6.2018 antamasta tuomiosta

41

2018/C 408/55

Asia C-562/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Sens (Ranska) on esittänyt 30.8.2018 – X

42

2018/C 408/56

Asia C-575/18 P: Valitus, jonka Tšekin tasavalta on tehnyt 13.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-147/15, Tšekin tasavalta v. komissio, 28.6.2018 antamasta määräyksestä

43

2018/C 408/57

Asia C-611/18 P: Valitus, jonka Pirelli & C. SpA on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-455/14, Pirelli & C. v. komissio, 12.7.2018 antamasta tuomiosta

43

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 408/58

Asia T-10/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – GABO:mi v. komissio (Välityslauseke — Kuudes ja seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2002 – 2006 ja 2007 – 2013) — Kirjeet, joissa vaaditaan jo myönnettyjen tukien osittaista palauttamista — Veloitusilmoitus — Saatavien kuittaus — Kanteen tarkistaminen — Tutkittavaksi ottaminen — Menojen tukikelpoisuus — Trustin hallussa olevat varat — Velvollisuus kirjata kulut sopimuspuolen kirjanpitoon — Sen valtion kirjanpitosääntöjen mukaisuus, jossa sopimus on laadittu — Oikeusvarmuus — Luottamuksensuoja — Hyvä hallintotapa — Avoimuus — Oikeus tulla kuulluksi — Oikeasuhteisuus)

46

2018/C 408/59

Asia T-260/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Ruotsi v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Tuotannosta irrotetut suorat tuet — Paikan päällä suoritetut tarkastukset — Kaukokartoitus — Riskitekijöiden arviointi — Korjaustoimenpiteet, jotka kyseessä olevan jäsenvaltion on toteutettava — Taloudellisen vahingon arviointi — Oikeasuhteisuus)

47

2018/C 408/60

Asia T-33/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Amicus Therapeutics UK ja Amicus Therapeutics v. EMA (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — EMA:n hallussa olevat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja, jotka kantajat ovat antaneet lääkkeen Galafold markkinoille saattamista koskevan lupahakemuksen yhteydessä — Päätös myöntää kolmannelle osapuolelle oikeus tutustua asiakirjoihin — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Ei yleistä luottamuksellisuusolettamaa)

48

2018/C 408/61

Asia T-123/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte v. ACER (Energia — ACERin valituslautakunnan päätös — Väliintulohakemuksen hylkääminen — Edellytys, jonka mukaan asian ratkaisun on vaikutettava suoraan ja tosiasiallisesti väliintulijan etuun — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tulla kuulluksi)

48

2018/C 408/62

Asia T-146/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2018 – Mondi v. ACER (Energia — ACERin valituslautakunnan päätös — Väliintulohakemuksen hylkääminen — Edellytys, jonka mukaan asian ratkaisun on vaikutettava suoraan ja tosiasiallisesti väliintulijan etuun — Oikeus tulla kuulluksi)

49

2018/C 408/63

Asia T-180/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – EM Research Organization v. EUIPO – Christoph Fischer ym. (EM) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki EM — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) — Ensimäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)

50

2018/C 408/64

Asia T-182/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Novartis v. EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin AKANTO rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-sanamerkki KANTOS — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

50

2018/C 408/65

Asia T-233/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Portugali v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätetyt menot — Portugalille aiheutuneet menot — Suorat tuet — POSEI-ohjelma — Enimmäismäärien ylittyminen — Asetuksen (EY) N:o 885/2006 11 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta — Kaksinkertainen rahoitusoikaisu — Puolustautumisoikeudet — Oikeasuhteisuus)

51

2018/C 408/66

Asia T-238/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Gugler v. EUIPO – Gugler France (GUGLER) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-kuviomerkki GUGLER — Aiempi kansallinen toiminimi Gugler France — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Sekaannusvaara)

52

2018/C 408/67

Asia T-328/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BBQLOUMI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-yhteisömerkiksi rekisteröity sanamerkki HALLOUMI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

52

2018/C 408/68

Asia T-384/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Kypros v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BBQLOUMI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Tarkastusmerkiksi rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan aikaisempi sanamerkki HALLOUMI — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

53

2018/C 408/69

Asia T-457/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.9.2018 – Medisana v. EUIPO (happy life) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin happy life rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta))

54

2018/C 408/70

Asia T-488/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2018 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Dry Zone rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Kanteen nostamisen määräaika — Liian myöhään nostettu kanne — Valituslautakunnalle tehdyn valituksen tutkimatta jättäminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 60 artikla (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 68 artikla) — Odottamattomien tapahtumien tai ylivoimaisten esteiden puuttuminen — Tarkkaavaisuus- ja huolellisuusvelvollisuus — Luottamuksensuoja)

54

2018/C 408/71

Asia T-668/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2018 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Eico rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-sanamerkki MAICO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

55

2018/C 408/72

Asia T-528/18: Kanne 4.9.2018 – XI v. komissio

55

2018/C 408/73

Asia T-530/18: Kanne 7.9.2018 – Romania v. komissio

56

2018/C 408/74

Asia T-541/18: Kanne 12.9.2018 – Changmao Biochemical Engineering v. komissio

57

2018/C 408/75

Asia T-558/18: Kanne 21.9.2018 – Lupu v. EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Asia T-563/18: Kanne 21.9.2018 – YP v. komissio

59

2018/C 408/77

Asia T-570/18: Kanne 25.9.2018 – YQ v. komissio

60

2018/C 408/78

Asia T-571/18: Kanne 25.9.2018 – YR v. komissio

60

2018/C 408/79

Asia T-572/18: Kanne 25.9.2018 – YS v. komissio

61

2018/C 408/80

Asia T-573/18: Kanne 25.9.2018 – Hickies/EUIPO (Kengännauhan muoto)

62

2018/C 408/81

Asia T-581/18: Kanne 27.9.2018 – ND (*1)  ja OE (*1) v. komissio

62


(*1)Henkilötietojen ja/tai tietosuojan suojaamisen puitteissa poistettu tai korvattu tieto.

 


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen ja/tai tietosuojan suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top