Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 134, 16. huhtikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
16. huhtikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 134/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 134/02

Asia C-518/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/88/EY — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Työajan järjestäminen — 2 artikla — Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” — 17 artikla — Poikkeukset — Palomiehet — Varallaoloaika — Varallaolo kotona)

2

2018/C 134/03

Asia C-16/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.2.2018 – Valittajana Belgian kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kuluttajansuoja — Sähköiset rahapelipalvelut — Kuluttajien ja pelaajien suojeleminen sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estäminen — Komission suositus 2014/478/EU — Unionin toimi, joka ei sido oikeudellisesti — SEUT 263 artikla)

3

2018/C 134/04

Asia C-103/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä — 2 artiklan a alakohta — 10 artiklan 1 – 3 alakohta — Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana — Soveltamisala — Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan — Direktiivi 98/59/EY — Työntekijöiden joukkovähentäminen — 1 artiklan 1 kohdan a alakohta — Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin — Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä — Irtisanomisen perustelut — Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa — Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin)

3

2018/C 134/05

Asia C-326/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 – Valittajana LL sekä ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — SEUT 263 artiklan kuudes kohta — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Laskeminen — Euroopan parlamentin entinen jäsen — Parlamentin jäsenen avustajakorvauksen takaisinperintää koskeva päätös — Parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet — 72 artikla — Valitusmenettely parlamentissa — Asianomaiselle vastaisen päätöksen tiedoksianto — Kirjattu postilähetys, jonka vastaanottaja on jättänyt noutamatta)

4

2018/C 134/06

Asia C-328/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Kiinteämääräinen hyvitys — Uhkasakko)

5

2018/C 134/07

Asia C-336/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2008/50/EY — Ilmanlaatu — 13 artiklan 1 kohta — 22 artiklan 3 kohta — Liite XI — Ilman PM10-hiukkaspitoisuudet — Raja-arvojen ylittäminen tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa — 23 artiklan 1 kohta — Ilmanlaatusuunnitelmat — ”Mahdollisimman lyhyt” ylityksen kesto — Asianmukaisten toimien puuttuminen ilmanlaadun suojeluohjelmissa — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

6

2018/C 134/08

Asia C-396/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (konkurssissa) v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 184 ja 185 artikla — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten oikaiseminen — Arvonlisäverovähennysten määrän määräytymistekijöiden muuttuminen — Kokonaan tai osittain maksamatta jääneiden liiketoimien käsite — Akordin hyväksymistä koskevan lainvoimaisen päätöksen vaikutus)

7

2018/C 134/09

Yhdistetyt asiat C-398/16 ja C-399/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X BV (C-398/16) ja X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49 ja SEUT 54 artikla — Sijoittautumisvapaus — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Verotuksellisen yksikön perustamiseen liittyvät edut — Kyseiset edut eivät koske rajat ylittäviä konserneja)

7

2018/C 134/10

Asia C-545/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Kubota (UK) Ltd ja EP Barrus Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tullinimikkeet — Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot — Alanimikkeet 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Asetus (EU) 2015/221 — Pätevyys)

8

2018/C 134/11

Asia C-572/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – INEOS Köln GmbH v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artikla — Päätös 2011/278/EU — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevat siirtymäsäännökset — Kausi 2013–2020 — Päästöoikeuksien jakoa koskeva hakemus — Virheelliset tiedot — Korjaaminen — Preklusiivinen määräaika)

9

2018/C 134/12

Asia C-628/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Samojen tavaroiden peräkkäiset luovutukset — Toisen luovutuksen luovutuspaikka — Tietojen antaminen ensimmäiselle luovuttajalle — Arvonlisäverotunniste — Vähennysoikeus — Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon)

9

2018/C 134/13

Asia C-132/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 2010/13/EU — Määritelmät — Audiovisuaalisen mediapalvelun käsite — Soveltamisala — YouTubessa oleva mainosvideokanava uusia henkilöautomalleja varten)

10

2018/C 134/14

Asia C-182/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 9 artikla ja 13 artiklan 1 kohta — Verovelvollisuuden ulkopuolelle jättäminen — Julkisoikeudellisen yhteisön käsite — Yhtiö, jonka kunta omistaa kokonaan ja jonka huolehdittavaksi on annettu tiettyjen kunnalle kuuluvien julkisten tehtävien suorittaminen — Näiden tehtävien ja niistä maksettavien palkkioiden määrittely yhtiön ja kunnan välisessä sopimuksessa)

11

2018/C 134/15

Asia C-185/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Mitnitsa Varna v. ”SAKSA” ООD (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tavaroiden luokittelu — Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi EN 590:2013 — Yhdistetyn nimikkeistön alanimike 2710 19 43 — Merkitykselliset arviointiperusteet luokiteltaessa tietty tavara kaasuöljyksi)

11

2018/C 134/16

Asia C-658/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 24.11.2017 – WB

12

2018/C 134/17

Asia C-698/17 P: Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 13.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-211/14 RENV, Klement v. EUIPO, 10.10.2017 antamasta tuomiosta

13

2018/C 134/18

Asia C-711/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 19.12.2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Asia C-727/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Puola) on esittänyt 29.12.2017 – ECO-WIND Construction S.A. v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Asia C-9/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksa) on esittänyt 4.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Asia C-71/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.2.2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Asia C-90/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki upravni sud (Kroatia) on esittänyt 8.2.2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Asia C-129/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 19.2.2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 134/24

Asia T-166/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Matkapuhelimen suojakotelo) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää matkapuhelimen suojakoteloa — Mallin julkistaminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta — Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)

18

2018/C 134/25

Asia T-222/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki MAGELLAN — Tosiasiallinen käyttö — Todistustaakka — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artikla ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Mitättömyysosaston menettelyvirhe — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) — Suullinen käsittely — Asetuksen N:o 207/2009 77 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 96 artikla)

19

2018/C 134/26

Asia T-307/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – CEE Bankwatch Network v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät Euratom-lainan myöntämisestä Ukrainalle ydinreaktorien turvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman tukemiseen annettuun komission päätökseen — Kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun suojaa koskeva poikkeus — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Ylivoimainen yleinen etu — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Soveltaminen Euratomin perustamissopimuksen puitteissa tehtyihin päätöksiin liittyviin asiakirjoihin)

19

2018/C 134/27

Asia T-338/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Valittajana Zink ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Hallinnollisesta virheestä johtunut korvauksen maksamatta jättäminen usean vuoden ajalta — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta — Kohtuullinen aika)

20

2018/C 134/28

Asia T-260/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2018 – Iberdrola v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

21

2018/C 134/29

Asia T-764/17: Kanne 22.11.2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

21

2018/C 134/30

Asia T-50/18: Kanne 30.1.2018 – Tassi v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/31

Asia T-51/18: Kanne 30.1.2018 – Kleani v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/32

Asia T-61/18: Kanne 5.2.2018 – Rodriguez Prieto v. komissio

23

2018/C 134/33

Asia T-63/18: Kanne 6.2.2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Asia T-65/18: Kanne 6.2.2018 – Venezuela v. neuvosto

24

2018/C 134/35

Asia T-66/18: Kanne 29.1.2018 – Tsapakidou v. Euroopan unionin tuomioistuin

25

2018/C 134/36

Asia T-76/18: Kanne 9.2.2018 – CN v. parlamentti

25

2018/C 134/37

Asia T-77/18: Kanne 12.2.2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Asia T-79/18: Kanne 9.2.2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Asia T-82/18: Kanne 13.2.2018 – Husky CZ v EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Asia T-83/18: Kanne 9.2.2018 – CH v. parlamentti

28

2018/C 134/41

Asia T-88/18: Kanne 19.2.2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Asia T-89/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Asia T-90/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Asia T-91/18: Kanne 16.3.2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Asia T-94/18: Kanne 19.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Asia T-96/18: Kanne 19.2.2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Asia T-97/18: Kanne 16.2.2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Asia T-98/18: Kanne 20.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Asia T-99/18: Kanne 19.2.2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Asia T-102/18: Kanne 19.2.2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Asia T-103/18: Kanne 19.2.2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Asia T-104/18: Kanne 22.2.2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Asia T-105/18: Kanne 22.2.2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Asia T-107/18: Kanne 20.2.2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Asia T-116/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Ranska v. komissio

39

2018/C 134/56

Asia T-288/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Alcan France v. komissio

39


FI

 

Top