Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, C 134, 16. huhtikuuta 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 134

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
16. huhtikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 134/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 134/02

Asia C-518/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Bruxelles – Belgia) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2003/88/EY — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Työajan järjestäminen — 2 artikla — Käsitteet ”työaika” ja ”lepoaika” — 17 artikla — Poikkeukset — Palomiehet — Varallaoloaika — Varallaolo kotona)

2

2018/C 134/03

Asia C-16/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 20.2.2018 – Valittajana Belgian kuningaskunta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kuluttajansuoja — Sähköiset rahapelipalvelut — Kuluttajien ja pelaajien suojeleminen sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estäminen — Komission suositus 2014/478/EU — Unionin toimi, joka ei sido oikeudellisesti — SEUT 263 artikla)

3

2018/C 134/04

Asia C-103/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espanja) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 92/85/ETY — Toimenpiteet raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä — 2 artiklan a alakohta — 10 artiklan 1 – 3 alakohta — Kielto irtisanoa työntekijä raskauden alkamisen ja äitiysloman päättymisen välisenä aikana — Soveltamisala — Erityiset tapaukset, jotka eivät liity asianomaisen työntekijän tilaan — Direktiivi 98/59/EY — Työntekijöiden joukkovähentäminen — 1 artiklan 1 kohdan a alakohta — Syy, joka ei liity yksittäisiin työntekijöihin — Raskaana oleva työntekijä, joka on irtisanottu työntekijöiden joukkovähentämisen yhteydessä — Irtisanomisen perustelut — Asianomaiselle työntekijälle myönnettävä etusija pysyä yrityksen palveluksessa — Etusija siirtämisessä toisiin työtehtäviin)

3

2018/C 134/05

Asia C-326/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 21.2.2018 – Valittajana LL sekä ja muuna osapuolena Euroopan parlamentti (Muutoksenhaku — Kumoamiskanne — SEUT 263 artiklan kuudes kohta — Tutkittavaksi ottaminen — Kanteen nostamisen määräaika — Laskeminen — Euroopan parlamentin entinen jäsen — Parlamentin jäsenen avustajakorvauksen takaisinperintää koskeva päätös — Parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet — 72 artikla — Valitusmenettely parlamentissa — Asianomaiselle vastaisen päätöksen tiedoksianto — Kirjattu postilähetys, jonka vastaanottaja on jättänyt noutamatta)

4

2018/C 134/06

Asia C-328/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Unionin tuomioistuimen tuomio, jossa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen todetaan — Täytäntöönpanon laiminlyönti — SEUT 260 artiklan 2 kohta — Rahamääräiset seuraamukset — Kiinteämääräinen hyvitys — Uhkasakko)

5

2018/C 134/07

Asia C-336/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 22.2.2018 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 2008/50/EY — Ilmanlaatu — 13 artiklan 1 kohta — 22 artiklan 3 kohta — Liite XI — Ilman PM10-hiukkaspitoisuudet — Raja-arvojen ylittäminen tietyillä alueilla ja tietyissä taajamissa — 23 artiklan 1 kohta — Ilmanlaatusuunnitelmat — ”Mahdollisimman lyhyt” ylityksen kesto — Asianmukaisten toimien puuttuminen ilmanlaadun suojeluohjelmissa — Direktiivin virheellinen täytäntöönpano)

6

2018/C 134/08

Asia C-396/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (konkurssissa) v. Slovenian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 184 ja 185 artikla — Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysten oikaiseminen — Arvonlisäverovähennysten määrän määräytymistekijöiden muuttuminen — Kokonaan tai osittain maksamatta jääneiden liiketoimien käsite — Akordin hyväksymistä koskevan lainvoimaisen päätöksen vaikutus)

7

2018/C 134/09

Yhdistetyt asiat C-398/16 ja C-399/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X BV (C-398/16) ja X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 49 ja SEUT 54 artikla — Sijoittautumisvapaus — Verolainsäädäntö — Yhteisövero — Verotuksellisen yksikön perustamiseen liittyvät edut — Kyseiset edut eivät koske rajat ylittäviä konserneja)

7

2018/C 134/10

Asia C-545/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Kubota (UK) Ltd ja EP Barrus Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tullinimikkeet — Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot — Alanimikkeet 8704 10 10 ja 8704 21 91 — Asetus (EU) 2015/221 — Pätevyys)

8

2018/C 134/11

Asia C-572/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Verwaltungsgericht Berlin – Saksa) – INEOS Köln GmbH v. Saksan valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 10 a artikla — Päätös 2011/278/EU — Päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevat siirtymäsäännökset — Kausi 2013–2020 — Päästöoikeuksien jakoa koskeva hakemus — Virheelliset tiedot — Korjaaminen — Preklusiivinen määräaika)

9

2018/C 134/12

Asia C-628/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesfinanzgericht – Itävalta) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Samojen tavaroiden peräkkäiset luovutukset — Toisen luovutuksen luovutuspaikka — Tietojen antaminen ensimmäiselle luovuttajalle — Arvonlisäverotunniste — Vähennysoikeus — Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon)

9

2018/C 134/13

Asia C-132/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Bundesgerichtshof – Saksa) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 2010/13/EU — Määritelmät — Audiovisuaalisen mediapalvelun käsite — Soveltamisala — YouTubessa oleva mainosvideokanava uusia henkilöautomalleja varten)

10

2018/C 134/14

Asia C-182/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kúria – Unkari) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan c alakohta, 9 artikla ja 13 artiklan 1 kohta — Verovelvollisuuden ulkopuolelle jättäminen — Julkisoikeudellisen yhteisön käsite — Yhtiö, jonka kunta omistaa kokonaan ja jonka huolehdittavaksi on annettu tiettyjen kunnalle kuuluvien julkisten tehtävien suorittaminen — Näiden tehtävien ja niistä maksettavien palkkioiden määrittely yhtiön ja kunnan välisessä sopimuksessa)

11

2018/C 134/15

Asia C-185/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 22.2.2018 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad – Varna – Bulgaria) – Mitnitsa Varna v. ”SAKSA” ООD (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen tullitariffi — Tavaroiden luokittelu — Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi EN 590:2013 — Yhdistetyn nimikkeistön alanimike 2710 19 43 — Merkitykselliset arviointiperusteet luokiteltaessa tietty tavara kaasuöljyksi)

11

2018/C 134/16

Asia C-658/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Puola) on esittänyt 24.11.2017 – WB

12

2018/C 134/17

Asia C-698/17 P: Valitus, jonka Toni Klement on tehnyt 13.12.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-211/14 RENV, Klement v. EUIPO, 10.10.2017 antamasta tuomiosta

13

2018/C 134/18

Asia C-711/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 19.12.2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Asia C-727/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Puola) on esittänyt 29.12.2017 – ECO-WIND Construction S.A. v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Asia C-9/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Karlsruhe (Saksa) on esittänyt 4.1.2018 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Asia C-71/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vestre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.2.2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Asia C-90/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Visoki upravni sud (Kroatia) on esittänyt 8.2.2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Asia C-129/18: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supreme Court of the United Kingdom (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 19.2.2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 134/24

Asia T-166/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Matkapuhelimen suojakotelo) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää matkapuhelimen suojakoteloa — Mallin julkistaminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 7 artiklan 1 kohta — Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet)

18

2018/C 134/25

Asia T-222/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki MAGELLAN — Tosiasiallinen käyttö — Todistustaakka — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 18 artikla ja 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Mitättömyysosaston menettelyvirhe — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla) — Suullinen käsittely — Asetuksen N:o 207/2009 77 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 96 artikla)

19

2018/C 134/26

Asia T-307/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – CEE Bankwatch Network v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asiakirjat, jotka liittyvät Euratom-lainan myöntämisestä Ukrainalle ydinreaktorien turvallisuuden parantamiseen tähtäävän ohjelman tukemiseen annettuun komission päätökseen — Kansainvälisiä suhteita koskevan yleisen edun suojaa koskeva poikkeus — Taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Ylivoimainen yleinen etu — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Soveltaminen Euratomin perustamissopimuksen puitteissa tehtyihin päätöksiin liittyviin asiakirjoihin)

19

2018/C 134/27

Asia T-338/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.2.2018 – Valittajana Zink ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Palkkaus — Ulkomaankorvaus — Hallinnollisesta virheestä johtunut korvauksen maksamatta jättäminen usean vuoden ajalta — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta — Kohtuullinen aika)

20

2018/C 134/28

Asia T-260/15 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2018 – Iberdrola v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Valtiontuet — Espanjan verolainsäädännössä säädetty tukijärjestelmä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

21

2018/C 134/29

Asia T-764/17: Kanne 22.11.2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. komissio

21

2018/C 134/30

Asia T-50/18: Kanne 30.1.2018 – Tassi v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/31

Asia T-51/18: Kanne 30.1.2018 – Kleani v. Euroopan unionin tuomioistuin

22

2018/C 134/32

Asia T-61/18: Kanne 5.2.2018 – Rodriguez Prieto v. komissio

23

2018/C 134/33

Asia T-63/18: Kanne 6.2.2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Asia T-65/18: Kanne 6.2.2018 – Venezuela v. neuvosto

24

2018/C 134/35

Asia T-66/18: Kanne 29.1.2018 – Tsapakidou v. Euroopan unionin tuomioistuin

25

2018/C 134/36

Asia T-76/18: Kanne 9.2.2018 – CN v. parlamentti

25

2018/C 134/37

Asia T-77/18: Kanne 12.2.2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Asia T-79/18: Kanne 9.2.2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Asia T-82/18: Kanne 13.2.2018 – Husky CZ v EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Asia T-83/18: Kanne 9.2.2018 – CH v. parlamentti

28

2018/C 134/41

Asia T-88/18: Kanne 19.2.2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Asia T-89/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Asia T-90/18: Kanne 19.2.2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soulk (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Asia T-91/18: Kanne 16.3.2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Asia T-94/18: Kanne 19.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Asia T-96/18: Kanne 19.2.2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Asia T-97/18: Kanne 16.2.2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Asia T-98/18: Kanne 20.2.2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Asia T-99/18: Kanne 19.2.2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Asia T-102/18: Kanne 19.2.2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Asia T-103/18: Kanne 19.2.2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Asia T-104/18: Kanne 22.2.2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Asia T-105/18: Kanne 22.2.2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Asia T-107/18: Kanne 20.2.2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Asia T-116/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Ranska v. komissio

39

2018/C 134/56

Asia T-288/07: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.2.2018 – Alcan France v. komissio

39


FI

 

Top