Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 52, 12. helmikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 52

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
12. helmikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 52/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 52/02

Asia C-600/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.12.2017 – Saksan liittotasavalta v. Euroopan unionin neuvosto (Kumoamiskanne — Euroopan unionin ulkoinen toiminta — SEUT 216 artiklan 1 kohta — SEUT 218 artiklan 9 kohta — Unionin puolesta kansainvälisellä sopimuksella perustetussa elimessä esitettävän kannan vahvistaminen — Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) uudelleentarkastelukomitea — Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) ja sen lisäysten muutokset — Unionin ja sen jäsenvaltioiden jaettu toimivalta — Unionin ulkoinen toimivalta alalla, jolla unioni ei vielä ole antanut yhteisiä sääntöjä — Päätöksen 2014/699/EU pätevyys — Perusteluvelvollisuus — Vilpittömän yhteistyön periaate)

2

2018/C 52/03

Asia C-598/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Espanja) – Banco Santander SA v. Cristobalina Sánchez López (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimukset — Kohtuuttomat sopimusehdot — Kansallisen tuomioistuimen toimivalta — Kuluttajille myönnetyn suojan tehokkuus — Kiinnelainasopimus — Tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä toteutettu kiinnitetyn kiinteistön ulosmittaus — Yksinkertaistettu tuomioistuinmenettely huutokauppaostajan esineoikeuksien tunnustamiseksi)

3

2018/C 52/04

Asia C-61/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.12.2017 – Valittajana European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) sekä muina osapuolina Giant (China) Co. Ltd, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Asetus (EU) N:o 502/2013 — Kiinasta peräisin olevien polkupyörien tuonti — Asetus (EY) N:o 1225/2009 — 18 artiklan 1 kohta — Yhteistyö — Käsite ”tarvittavat tiedot” — 9 artiklan 5 kohta — Yksilöllistä kohtelua koskeva pyyntö — Toimenpiteiden kiertämisen riski)

3

2018/C 52/05

Asia C-189/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 7.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Högsta förvaltningsdomstolen – Ruotsi) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v. Pensionsmyndigheten (Ennakkoratkaisupyyntö — Siirtotyöläisten sosiaaliturva — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 46 artiklan 2 kohta — 47 artiklan 1 kohdan d alakohta — 50 artikla — Takuueläke — Vähimmäisetuus — Eläkeoikeuksien laskeminen)

4

2018/C 52/06

Asia C-230/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Saksa) – Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — SEUT 101 artiklan 1 kohta — Ylellisyyskosmetiikan valikoiva jakelu — Sopimusmääräys, jolla kielletään jakelijoita ottamasta internetmyynnissä mukaan valtuuttamattomia kolmansia yrityksiä — Asetus (EU) N:o 330/2010 — 4 artiklan b ja c alakohta)

5

2018/C 52/07

Asia C-243/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona – Espanja) – Antonio Miravitlles Ciurana ym. v. Contimark SA ja Jordi Socías Gispert (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhtiöoikeus — Direktiivi 2009/101/EY — 2, 6, 7 ja 8 artikla — Direktiivi 2012/30/EU — 19 ja 36 artikla — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 20, 21 ja 51 artikla — Työsopimukseen perustuvien saatavien perintä — Oikeus nostaa samassa tuomioistuimessa kanne yhtiötä ja sen hallituksen jäsentä vastaan, joka vastaa yhteisvastuullisesti yhtiön veloista)

6

2018/C 52/08

Asia C-305/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Avon Cosmetics Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohta — Veron peruste — 17 artikla — Vähennysoikeus — 27 artikla — Poikkeavat erityistoimenpiteet — Päätös 89/534/ETY — Myyntijärjestelmä, joka perustuu arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymättömien henkilöiden välityksellä toteutettavaan tavaroiden luovutukseen — Verotus viimeisessä myyntiportaassa määritetyn tavaran käyvän markkina-arvon mukaan — Kyseisille henkilöille aiheutuneiden kulujen huomioon ottaminen)

6

2018/C 52/09

Asia C-329/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 7.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem) ja Philips France v. Premier ministre ja Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Ennakkoratkaisupyyntö — Lääkinnälliset laitteet — Direktiivi 93/42/ETY — Soveltamisala — Lääkinnällisen laitteen käsite — CE-merkintä — Kansallinen säännöstö, jossa asetetaan lääkemääräysten laadinnassa käytettävät ohjelmistot kansallisen viranomaisen vahvistaman sertifiointimenettelyn alaisiksi)

7

2018/C 52/10

Asia C-403/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 13.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Soufiane El Hassani v. Minister Spraw Zagranicznych (Ennakkoratkaisupyyntö — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Asetus (EY) N:o 810/2009 — 32 artiklan 3 kohta — Yhteisön viisumisäännöstö — Viisumin epäävä päätös — Hakijan oikeus hakea muutosta kyseiseen päätökseen — Jäsenvaltion velvollisuus taata oikeus oikeussuojakeinoihin tuomioistuimessa)

8

2018/C 52/11

Asia C-408/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 6.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel București – Romania) – Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, aiemmin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA v. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Soveltamisala — Asetus (EY) N:o 1083/2006 — Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja koheesiorahasto — Euroopan investointipankin kanssa ennen jäsenvaltion liittymistä Euroopan unioniin tehty moottoritien rakentamista koskeva rahoitussopimus — Asetuksessa N:o 1083/2006 tarkoitettu sääntöjenvastaisuuden käsite)

9

2018/C 52/12

Asia C-487/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 13.12.2017 – Valittajana Telefónica SA ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Portugalin ja Espanjan televiestintämarkkinat — Kahden yhtiön välillä tehtyyn sopimukseen sisältyvä kilpailukieltolauseke — Kilpailunrajoitus — Puolustautumisoikeudet — Kieltäytyminen todistajien kuulemisesta — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Lieventävät asianhaarat)

10

2018/C 52/13

Asia C-567/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 7.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court – Yhdistynyt kuningaskunta) – Merck Sharp & Dohme Corporation v. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks (Ennakkoratkaisupyyntö — Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet — Patenttioikeus — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Asetus (EY) N:o 469/2009 — 3 artiklan b alakohta — Lisäsuojatodistus — Edellytykset todistuksen saamiselle — 10 artiklan 3 kohta — Todistuksen antaminen tai todistushakemuksen hylkääminen — Direktiivi 2001/83/EY — 28 artiklan 4 kohta — Hajautettu menettely)

10

2018/C 52/14

Asia C-630/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Helsingin hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille Anstar Oy (Ennakkoratkaisupyyntö — Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevat yhdenmukaistetut ehdot — Yhdenmukaistettu standardi EN 1090-1:2009+A1:2011 — Euroopan standardointikomitean (CEN) hyväksymän sellaisen standardin soveltamisalan määrittämisperusteet, joka on vahvistettu Euroopan komission toimeksiannon nojalla — Betoniin ennen sen kovettumista kiinnitettävät ripustusosat, joita käytetään rakennusten kuorielementtien ja muurauskannakkeiden kiinnittämiseen rakennuksen runkoon)

11

2018/C 52/15

Asia C-636/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 7.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Espanja) – Wilber López Pastuzano v. Delegación del Gobierno en Navarra (Ennakkoratkaisupyyntö — Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema — Direktiivi 2003/109/EY — 12 artikla — Karkottamispäätöksen tekeminen pitkään oleskelleesta kolmannen maan kansalaisesta — Huomioon otettavat seikat — Kansallinen säännöstö — Kyseisten seikkojen huomiotta jättäminen — Yhteensopivuus)

11

2018/C 52/16

Asia C-42/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 5.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte costituzionale – Italia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat M.A.S. ja M.B. (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 325 artikla — Tuomio 8.9.2015, Taricco ym. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Arvonlisäverorikoksia koskeva rikosoikeudenkäynti — Kansallinen lainsäädäntö, jossa säädetään vanhentumisajoista, jotka voivat johtaa siihen, että rikoksista ei rangaista — Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuva vahinko — Velvollisuus jättää soveltamatta kansallisen oikeuden säännöksiä, jotka saattavat olla ristiriidassa jäsenvaltioille unionin oikeudessa asetettujen velvollisuuksien kanssa — Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate)

12

2018/C 52/17

Asia C-66/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 14.12.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Puola) – Grzegorz Chudaś ja Irena Chudaś v. DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 805/2004 — Soveltamisala — Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste — Täytäntöönpanoasiakirjat, jotka voidaan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi — Tuomioon, joka ei koske riitauttamatonta vaatimusta, sisältyvä ratkaisu tuomioistuinmenettelyyn liittyvien kustannusten määrästä — Jääminen kyseisen soveltamisalan ulkopuolelle)

13

2018/C 52/18

Asia C-344/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 30.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Torino – Italia) – IJDF Italy Srl v. Violeta Fernando Dionisio ja Alex Del Rosario Fernando (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajasopimukset — Direktiivi 93/13/ETY — Kansallinen lainsäädäntö, jossa mahdollistetaan päävelallisen ja takaajan haastaminen samaan tuomioistuimeen — Kuluttajansuojaa koskevasta toimivallasta annettuja sääntöjä koskeva poikkeus — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla)

13

2018/C 52/19

Asia C-622/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vilniaus apygardos administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 3.11.2017 – Baltic Media Alliance Ltd. v. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Asia C-626/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Giudice di Pace di Roma (Italia) on esittänyt 3.11.2017 – Alberto Rossi ym. v. Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Asia C-634/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Oldenburg (Saksa) on esittänyt 13.11.2017 – ReFood GmbH & Co. KG v. Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Asia C-638/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Liettua) on esittänyt 15.11.2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. UAB ”Skonis ir kvapas”

16

2018/C 52/23

Asia C-639/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Augstākā tiesa (Latvia) on esittänyt 15.11.2017 – SIA ”KPMG Baltics”, AS ”Latvijas Krājbanka” -yhtiön konkurssipesän hoitaja

17

2018/C 52/24

Asia C-643/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 17.11.2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal Lda v. Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Asia C-644/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 17.11.2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Asia C-646/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale di Brindisi (Italia) on esittänyt 17.11.2017 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Asia C-647/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 20.11.2017 – Skatteverket v. Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Asia C-650/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundespatentgericht (Saksa) on esittänyt 21.11.2017 – QH

20

2018/C 52/29

Asia C-657/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 24.11.2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Asia C-659/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 24.11.2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Asia C-667/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Cagliari (Italia) on esittänyt 24.11.2017 – Francesca Cadeddu v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari ym.

22

2018/C 52/32

Asia C-672/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 28.11.2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Asia C-675/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 30.11.2017 – Ministero della Salute v. Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Asia C-683/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 6.12.2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário SA v. G-Star Raw CV

23

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 52/35

Asia T-505/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – Unkari v. komissio (Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Rahoituksen ulkopuolelle jätettävät menot — Asetukset (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 73/2009 ja (EY) N:o 1122/2009 — Unkarille aiheutuneet menot — Täydentävät ehdot — Lakisääteisten hoitovaatimusten tarkastaminen — Hyvää maatalous- ja ympäristökuntoa koskevien vaatimusten valvonta — Kiinteämääräiset ja kertaluonteiset oikaisut — Rahastoon kohdistuva riski)

25

2018/C 52/36

Asia T-304/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – bet365 Group v. EUIPO – Hansen (BET 365) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki BET 365 — Ehdoton hylkäysperuste — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Näyttö — Tavaramerkin käyttö useisiin tarkoituksiin — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta ja 52 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 3 kohta ja 59 artiklan 2 kohta))

26

2018/C 52/37

Asia T-609/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – PB v. komissio (Henkilöstö — Virkamiehet — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Lääkärit Luxemburgin työterveysyksikköön — Hakijaa ei hyväksytty arviointikeskuksessa järjestettäviin kokeisiin — Toisen kielen valintamahdollisuuksien rajaaminen vain joihinkin unionin virallisiin kieliin — Lainvastaisuusväite — Ilmeinen arviointivirhe — Vastuu — Henkinen kärsimys)

26

2018/C 52/38

Asia T-792/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – N & C Franchise v. EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin OJO sunglasses rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansainvälinen sanamerkki oio — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

27

2018/C 52/39

Asia T-21/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.12.2017 – RL v. Euroopan unionin tuomioistuin (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2015 ylennyskierros — Päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AD 10 1.7.2015 lähtien — Toimielinten välinen siirto — Pro rata temporis -järjestelmä — Ansioiden vertailu — Henkilöstösääntöjen 45 artikla — Vastuu)

28

2018/C 52/40

Asia T-559/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2017 – Durazzo v. EUH (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2014 ylennyskierros — Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Päätös olla ylentämättä kantajaa — Henkilöstösääntöjen 43 artikla ja 45 artiklan 1 kohta — Ansioiden vertailu — Arviointikertomusten huomioon ottaminen ylennystä varten — Yksinomaan kirjalliset arvioinnit — Ei ole menetelmää, joka mahdollistaisi arviointikertomusten vertailtavuuden ylennystä varten — Selvästi hyväksyttävä kanne)

28

2018/C 52/41

Asia T-849/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2017 – PGNiG Supply & Trading v. komissio (Kumoamiskanne — Maakaasun sisämarkkinat — Direktiivi 2009/73/EY — OPAL-kaasuputken käyttöä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta kolmansien osapuolten verkkoon pääsyä ja tariffisääntelyä koskevista unionin säännöistä myönnettyjen vapautusten edellytysten muuttamisesta tehty komission päätös — Toimi ei koske kantajaa suoraan — Tutkimatta jättäminen)

29

2018/C 52/42

Asia T-853/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.12.2017 – Techniplan v. komissio (Laiminlyöntikanne — Komission kannanotto — Vahingonkorvauskanne — Muotovaatimusten noudattamatta jättäminen — Toimimisvelvollisuutta koskevaa määräystä koskeva vaatimus — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen — Toimivallan selvä puuttuminen)

30

2018/C 52/43

Asia T-284/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.12.2017 – Le Pen v. parlamentti (Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne — Toimielimiä koskeva oikeus — Euroopan parlamentin jäsen — Erioikeudet ja vapaudet — Päätös parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämisestä — Oikeussuojan tarpeen lakkaaminen — Lausunnon antamisen osittainen raukeaminen — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

30

2018/C 52/44

Asia T-475/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2017 – Rogesa v. komissio (Kumoamiskanne — Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Asetus (EY) N:o 1367/2006 — Asiakirjat, jotka liittyvät pellettien ja sintratun malmin sekoitusta tuottavaan laitokseen — Asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden implisiittinen epääminen — Ennen kanteen nostamista tehty nimenomainen päätös — Vaatimus lausunnon antamisen raukeamisesta — Oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

31

2018/C 52/45

Asia T-768/17: Kanne 22.11.2017 – Comprojecto-Projectos e Construções ym. v. EKP

31

2018/C 52/46

Asia T-780/17: Kanne 29.11.2017 – US v. EKP

34

2018/C 52/47

Asia T-793/17: Kanne 5.12.2017 – Bruel v. komissio ja EUH

35

2018/C 52/48

Asia T-805/17: Kanne 11.12.2017 – BASF v. ECHA

36

2018/C 52/49

Asia T-806/17: Kanne 11.12.2017 – BASF ja REACH & colours v. ECHA

37

2018/C 52/50

Asia T-811/17: Kanne 12.12.2017 – Classic Media v. EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Asia T-812/17: Kanne 15.12.2017 – Seco Belgium ja Vinçotte v. parlamentti

39

2018/C 52/52

Asia T-813/17: Kanne 14.12.2017 – Nerantzaki v. komissio

39

2018/C 52/53

Asia T-814/17: Kanne 14.12.2017 – Lietuvos geležinkeliai v. komissio

40

2018/C 52/54

Asia T-821/17: Kanne 12.12.2017 – Vitromed v. EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Asia T-825/17: Kanne PVÄ – Carbon System Verwaltungs v. EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Asia T-826/17: Kanne 22.12.2017 – TeamBank v. EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Asia T-831/17: Kanne 29.12.2017 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Asia T-305/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2017 – Airdata v. komissio

44

2018/C 52/59

Asia T-234/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.12.2017 – Meissen Keramik v. EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Asia T-451/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.12.2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie v. komissio

44


FI

 

Top