Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 22, 22. tammikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 22

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
22. tammikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 22/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 22/02

Asia C-472/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 23.11.2017 – Valittajina Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) ja Sace BT SpA sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Italian tasavalta (Muutoksenhaku — Valtiontuet — Vientiluottovakuutus — Julkisen yrityksen tytäryhtiölleen myöntämä jälleenvakuutus — Tytäryhtiön tappioiden kattamiseksi tehdyt pääomanlisäykset — Valtiontuen käsite — Valtiosta johtuvaksi katsominen — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste)

2

2018/C 22/03

Yhdistetyt asiat C-596/15 P ja C-597/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.11.2017 – Valittajina Bionorica SE (C-596/15 P) ja Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kansanterveys — Kuluttajansuoja — Asetus (EY) N:o 1924/2006 — Elintarvikkeita koskevat terveysväitteet — 13 artiklan 3 kohta — Elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelo — Kasviperäiset aineet — Terveysväitteet, joiden käsittely on kesken — Laiminlyöntikanne — SEUT 265 artikla — Euroopan komission kannanmäärittely — Oikeussuojan tarve — Asiavaltuus)

3

2018/C 22/04

Asia C-658/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 16.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Alankomaat) – Robeco Hollands Bezit NV ym. v. Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/39/EY — Rahoitusvälineiden markkinat — 4 artiklan 1 kohdan14 alakohta — Säännellyn markkinan käsite — Soveltamisala — Järjestelmä, johon osallistuvat yhtäältä sijoittajia edustavat meklarit ja toisaalta ”avointen” sijoitusyritysten rahastoasiamiehet, joilla on velvollisuus toteuttaa rahastoaan koskevat toimeksiannot)

3

2018/C 22/05

Asia C-671/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Président de l’Autorité de la concurrence v. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen maatalouspolitiikka — SEUT 42 artikla — Asetus (EY) N:o 2200/96 — Asetus (EY) N:o 1182/2007 — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — Kilpailua rajoittavat menettelytavat — SEUT 101 artikla — Asetus N:o 26 — Asetus (EY) N:o 1184/2006 — Tuottajaorganisaatiot — Tuottajaorganisaatioiden liitot — Näiden organisaatioiden ja liittojen tehtävät — Vähimmäismyyntihinnan vahvistamista koskeva menettelytapa — Markkinoille saatettavia määriä koskeva yhteistoimintamenettely — Strategisten tietojen vaihtamista koskeva menettelytapa — Endiivien Ranskan markkinat)

4

2018/C 22/06

Asia C-691/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 22.11.2017 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina Bilbaína de Alquitranes SA ym. (Muutoksenhaku — Ympäristö — Asetus (EY) N:o 1272/2008 — Tiettyjen aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen — Asetus (EU) N:o 944/2013 — Aineen ”piki, kivihiiliterva, korkealämpötilainen” luokittelu — Kategoriat ”Aquatic Acute 1” (H400) ja ”Aquatic Chronic 1” (H410) — Huolellisuusvelvoite — Ilmeinen arviointivirhe)

5

2018/C 22/07

Asia C-122/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.11.2017 – Valittajana British Airways plc ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Euroopan lentorahtimarkkinat — Komission päätös lentorahtipalvelujen hintojen useita osatekijöitä koskevien sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen johdosta — Perustelujen virheellisyys — Unionin tuomioistuinten omasta aloitteestaan huomioon ottama oikeusjärjestyksen perusteisiin liittyvä kumoamisperuste — Kielto lausua kanteen ulkopuolisesta seikasta — Ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kanteen vaatimus riidanalaisen päätöksen kumoamisesta osittain — Unionin yleinen tuomioistuin ei saa kumota riidanalaista päätöstä kokonaan — Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artikla — Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin)

6

2018/C 22/08

Asia C-165/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 14.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Toufik Lounes v. Secretary of State for the Home Department (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin kansalaisuus — SEUT 21 artikla — Direktiivi 2004/38/EY — Henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan — Kaksoiskansalaisuus — Unionin kansalainen, joka on hankkinut vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden ja samalla säilyttänyt alkuperäisen kansalaisuutensa — Kolmannen maan kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus tässä jäsenvaltiossa)

7

2018/C 22/09

Asia C-224/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Asotsiatsia na balgarskite predpriyatia za mezhdunarodni prevozi i patishtata (Aebtri) v. Nachalnik na Mitnitsa Burgas (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Ulkoinen passitus — TIR-carnet’hen merkittyjen tavaroiden maantiekuljetus — SEUT 267 artikla — Unionin tuomioistuimen toimivalta tulkita TIR-yleissopimuksen 8 ja 11 artiklaa — TIR-toimenpidettä ei ole päätetty — Takaajayhdistyksen vastuu — TIR-yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohta — Velvollisuus vaatia maksua mahdollisuuksien mukaan suoraan korvausvelvolliselta henkilöltä tai henkilöiltä ennen vaatimuksen esittämistä takaajayhdistykselle — TIR-yleissopimukseen liitetyt selittävät huomautukset — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 457 artiklan 2 kohta — Yhteinen tullikoodeksi — 203 ja 213 artikla — Henkilöt, jotka ovat hankkineet tai joilla oli hallussaan tavarat ja jotka ovat tienneet tai joiden olisi kohtuudella pitänyt tietää, että tavarat oli siirretty pois tullivalvonnasta)

8

2018/C 22/10

Asia C-246/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Italia) – Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Veron peruste — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 11 artiklan C kohdan 1 alakohdan toinen alakohta — Veron perusteen alentamista sen perusteella, että sopimuspuoli laiminlyö kauppahinnan maksamisen, koskevan oikeuden rajoittaminen — Täytäntöönpanoa koskeva jäsenvaltioiden liikkumavara — Elinkeinonharjoittajan ennakkorahoituksen keston oikeasuhteisuus)

9

2018/C 22/11

Asia C-250/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 16.11.2017 – Valittajana Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Välityslauseke — Kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelma (2002 – 2006) — Valittajalle maksettujen summien osittainen palauttaminen — Kiinteämääräiset korvaukset)

9

2018/C 22/12

Asia C-251/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 22.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Supreme Court – Irlanti) – Edward Cussens, John Jennings ja Vincent Kingston v. T. G. Brosnan (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Kuudes direktiivi 77/388/ETY — 4 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 13 artiklan B kohdan g alakohta — Muiden rakennuksen ja siihen liittyvän maapohjan luovutusten kuin 4 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luovutusten vapauttaminen — Väärinkäytön kieltoa koskeva periaate — Soveltaminen kyseisen periaatteen voimaan saattavien kansallisten säännösten puuttuessa — Oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet)

10

2018/C 22/13

Asia C-292/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Helsingin hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille A Oy (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — Välitön verotus — Yhteisövero — Direktiivi 90/434/ETY — 10 artiklan 2 kohta — Varojensiirto (liiketoimintasiirto) — Ulkomaisen kiinteän toimipaikan luovuttaminen liiketoimintasiirtona niin ikään ulkomaiselle vastaanottavalle yhtiölle — Siirtävän yhtiön jäsenvaltion oikeus verottaa varojen siirron yhteydessä syntynyttä tuloa tai ilmennyttä arvonnousua — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tuloa tai arvonnousua verotetaan välittömästi siirtovuonna — Veron maksuunpano sen verovuoden verotulona, jona liiketoimintasiirto on toteutettu)

11

2018/C 22/14

Asia C-308/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 12 artiklan 1 ja 2 kohta — 135 artiklan 1 kohdan j alakohta — Verolliset liiketoimet — Rakennuksen luovutuksen vapauttaminen verosta — Ensimmäisen käyttöönoton käsite — Muutostöiden käsite)

11

2018/C 22/15

Yhdistetyt asiat C-374/16 ja C-375/16): Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 15.11.2017 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Bundesfinanzhof – Saksa) – Rochus Geissel, RGEX GmbH i.L:n selvitysmiehenä v. Finanzamt Neuss (C-374/16) ja Finanzamt Bergisch Gladbach v. Igor Butin (C-375/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 168 artiklan a alakohta, 178 artiklan a alakohta ja 226 artiklan 5 alakohta — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Laskuissa ilmoitettavat pakolliset tiedot — Verovelvollisen perusteltu luottamus vähennysoikeuden edellytysten olemassaoloon)

12

2018/C 22/16

Asia C-381/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Esteban Torras Ferrazzuolo (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 207/2009 — EU-tavaramerkki — 16 artikla — EU-tavaramerkki omistusoikeuden kohteena — EU-tavaramerkin rinnastaminen kansalliseen tavaramerkkiin — 18 artikla — Tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen — Kansallinen säännös, jolla mahdollistetaan haltijan oikeuksia loukkaavan tai lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvan velvollisuuden laiminlyövän rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin siirtäminen — Yhteensopivuus asetuksen N:o 207/2009 kanssa)

13

2018/C 22/17

Yhdistetyt asiat C-427/16 ja C-428/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sofiyski rayonen sad – Bulgaria) – ”CHEZ Elektro Bulgaria” AD v. Yordan Kotsev (C-427/16) ja ”FrontEx International” EAD v. Emil Yanakiev (C-428/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Asianajajien ammattijärjestön suorittama vähimmäispalkkioiden vahvistaminen — Tuomioistuimelle asetettu kielto määrätä näitä vähimmäismääriä pienemmän palkkiomäärän korvaamisesta — Kansallinen säännöstö, jossa arvonlisäveron katsotaan olevan osa vapaan ammatin harjoittamisen yhteydessä tarjotun palvelun hinnasta)

13

2018/C 22/18

Asia C-507/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – Еntertainment Bulgaria System ЕООD v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Direktiivi 2006/112/EY — 168 artiklan a alakohta, 169 artiklan a alakohta, 214 artiklan 1 kohdan d ja e alakohta sekä 289 ja 290 artikla — Aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa maksettavan tai maksetun arvonlisäveron vähennyskelpoisuus — Aikaisemmassa vaihdannan vaiheessa muissa jäsenvaltioissa toteutetut liiketoimet — Verosta vapauttamista koskeva järjestelmä siinä jäsenvaltiossa, jossa vähennysoikeutta käytetään)

14

2018/C 22/19

Asia C-547/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 23.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Supremo – Espanja) – Josefa Rico Gil ja Antonio Ferrándiz González v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (Kilpailu — SEUT 101 artikla — Yritysten väliset sopimukset — Huoltoasemia pitävien yritysten ja öljy-yhtiöiden väliset liikesuhteet — Pitkäaikainen polttoaineiden yksinostosopimus — Päätös, jossa Euroopan komissio määrää yrityksen sitoumukset velvoittaviksi — Komission sitoumuksia koskevan päätöksen sitovuus kansallisiin tuomioistuimiin nähden — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 9 artiklan 1 kohta ja 16 artiklan 1 kohta)

15

2018/C 22/20

Asia C-424/17 P: Valitus, jonka Vilislav Andreev Kaleychev on tehnyt 14.7.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-58/17, Kaleychev v. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, 22.6.2017 antamasta määräyksestä

16

2018/C 22/21

Asia C-455/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 31.7.2017 – Benedikt Brisch v. TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Asia C-456/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Köln (Saksa) on esittänyt 31.7.2017 – Gabriela Verena Glanzmann ym. v. Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Asia C-470/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Handelsgerichts Wien (Itävalta) on esittänyt 7.8.2017 – Teresa Coria Garcia ym. v. Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Asia C-549/17 P: Valitus, jonka Ukraina on tehnyt 19.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-346/14 DEP, Yanukovych v. neuvosto, 19.7.2017 antamasta määräyksestä

17

2018/C 22/25

Asia C-550/17 P: Valitus, jonka Ukraina on tehnyt 19.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-347/14 DEP, Yanukovych v. neuvosto, 19.7.2017 antamasta määräyksestä

17

2018/C 22/26

Asia C-551/17 P: Valitus, jonka Ukraina on tehnyt 19.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-348/14 DEP, Yanukovych v. neuvosto, 19.7.2017 antamasta määräyksestä

18

2018/C 22/27

Asia C-577/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 2.10.2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl v. Clinton Osas Alake alias Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo ja Prince Nomamidobo

18

2018/C 22/28

Asia C-589/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Espanja) on esittänyt 10.10.2017 – Prenatal S.A. v. Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC)

19

2018/C 22/29

Asia C-597/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Grondwettelijk Hof (Belgia) on esittänyt 16.10.2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie ym.

19

2018/C 22/30

Asia C-598/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Alankomaat) on esittänyt 16.10.2017 – A-Fonds v. Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Asia C-601/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 18.10.2017 – Dirk Harms ym. v. Vueling Airlines S.A.

21

2018/C 22/32

Asia C-604/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) on esittänyt 23.10.2017 – QH v. RG

21

2018/C 22/33

Asia C-606/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 20.10.2017 – IBA Molecular Italy Srl v. Azienda ULSS n. 3 ym.

22

2018/C 22/34

Asia C-612/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei Conti (Italia) on esittänyt 24.10.2017 – Federazione Italiana Golf (FIG) v. Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ja Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Asia C-613/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei Conti (Italia) on esittänyt 24.10.2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) v. Istituto Nazionale di Statistica -ISTAT

23

2018/C 22/36

Asia C-616/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal correctionnel de Foix (Ranska) on esittänyt 26.10.2017 – Procureur de la République v. Mathieu Blaise ym.

24

2018/C 22/37

Asia C-618/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Limoges (Ranska) on esittänyt 30.10.2017 – BNP Paribas Personal Finance SA, jolle SA Solfean oikeudet ovat siirtyneet v. Roger Ducloux ja Josée Ducloux, o.s. Lecay

25

2018/C 22/38

Asia C-619/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 3.11.2017 – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Asia C-620/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Székesfehérvári Törvényszék (Unkari) on esittänyt 2.11.2017 – Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe v. Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Asia C-621/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 3.11.2017 – Gyula Kiss v. CIB Bank Zrt. ym.

29

2018/C 22/41

Asia C-623/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Investigatory Powers Tribunal – Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 31.10.2017 – Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs ym.

29

2018/C 22/42

Asia C-630/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Općinski sud u Rijeci (Kroatia) on esittänyt 9.11.2017 – Anica Milivojević v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Asia C-678/17: Kanne 5.12.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti

31

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 22/44

Yhdistetyt asiat T-101/15 ja T- 102/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – Red Bull v. EUIPO (Värien sininen ja hopea yhdistelmä) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Värien sininen ja hopea yhdistelmästä koostuva EU-tavaramerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Riittävän selkeä ja täsmällinen graafinen esitys — Systemaattisen sommitelman, jossa värit on yhdistetty ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla, tarpeellisuus — Perusteltu luottamus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan a alakohta))

33

2018/C 22/45

Asia T-31/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2017 – adp Gauselmann v. EUIPO (Juwel) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Juwel rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäämisperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta])

33

2018/C 22/46

Asia T-239/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2017 – Polskie Zdroje v. EUIPO (perlage) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin perlage rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäämisperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta] — Käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 aritklan 3 kohta])

34

2018/C 22/47

Asia T-254/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2017 – Steel Invest & Finance (Luxembourg) v. komissio (Valtiontuet — Terästeollisuuden ala — Valtiontuet, joita Belgia on myöntänyt useille terästeollisuuden alan yrityksille — Päätös, jossa tuet todetaan sisämarkkinoille soveltumattomiksi ja määrätään perimään ne takaisin — Perusteluvelvollisuus — Valtiontuen käsite — Etu — Yksityinen sijoittaja -arviointiperuste)

35

2018/C 22/48

Asia T-475/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – FTI Touristik v. EUIPO – Prantner ja Giersch (Fl) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin FI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki fly.de — Suhteellinen hylkäämisperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta])

35

2018/C 22/49

Asia T-633/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2017 – Bilde v. parlamentti (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen määrien takaisinperintä — Pääsihteerin toimivalta — Electa una via — Puolustautumisoikeudet — Todistustaakka — Perusteluvelvollisuus — Perusteltu luottamus — Poliittiset oikeudet — Yhdenvertainen kohtelu — Harkintavallan väärinkäyttö — Parlamentin jäsenten riippumattomuus — Asiavirhe — Oikeasuhteisuus)

36

2018/C 22/50

Asia T-634/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 29.11.2017 – Montel v. parlamentti (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Parlamentin jäsenten avustajakorvaus — Perusteettomasti suoritettujen määrien takaisinperintä — Pääsihteerin toimivalta — Electa una via — Puolustautumisoikeudet — Todistustaakka — Perusteluvelvollisuus — Perusteltu luottamus — Poliittiset oikeudet — Yhdenvertainen kohtelu — Harkintavallan väärinkäyttö — Parlamentin jäsenten riippumattomuus — Asiavirhe — Oikeasuhteisuus)

37

2018/C 22/51

Asia T-687/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-kuviomerkki STYLO & KOTON — Ehdoton hylkäämisperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta] — Vilpillisen mielen puuttuminen)

37

2018/C 22/52

Asia T-798/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – Hanso Holding v. EUIPO (REAL) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin REAL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdottomat hylkäämisperusteet — Kuvailevuus — Erottamiskyvyn puuttuminen — Erottamiskykyä ei ole syntynyt käytön myötä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta])

38

2018/C 22/53

Asia T-895/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – Toontrack Music v. EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin SUPERIOR DRUMMER rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäämisperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta])

39

2018/C 22/54

Asia T-909/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.11.2017 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NRIM Life Sciences rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki RYM — Suhteellinen hylkäämisperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta])

39

2018/C 22/55

Asia T-50/17: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 30.11.2017 – Mackevision Medien Design v. EUIPO (TO CREATE REALITY) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin TO CREATE REALITY rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Mainoslauseesta muodostuva tavaramerkki — Ehdoton hylkäämisperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta [josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta])

40

2018/C 22/56

Asia T-670/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.11.2017 – Digital Rights Ireland v. komissio (Kumoamiskanne — Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Henkilötietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin — Irlannin oikeuden mukainen voittoa tavoittelematon yhteisö — Oikeushenkilöiden henkilötietoja ei suojata — Rekisterinpitäjä — Jäsenten ja tukijoiden nimissä nostettu kanne — Yleisen edun mukainen kanne — Tutkimatta jättäminen)

40

2018/C 22/57

Asia T-423/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 23.11.2017 – Nexans France ja Nexans v. komissio (Väliaikainen oikeussuoja — Kilpailu — Sähkökaapelit — Tiettyjen päätöksessä, jossa todetaan SEUT 101 artiklan rikkominen, olevien tietojen luottamuksellista käsittelyä koskevan pyynnön hylkääminen — Välitoimihakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

41

2018/C 22/58

Asia T-526/17: Kanne 7.8.2017 – Ruiz Jayo ym. v. SRB

42

2018/C 22/59

Asia T-693/17: Kanne 5.10.2017 – García Gómez v. SRB

42

2018/C 22/60

Asia T-719/17: Kanne 23.10.2017 – DuPont de Nemours ym. v. komissio

43

2018/C 22/61

Asia T-727/17: Kanne 26.10.2017 – PP ym. v. EUH

45

2018/C 22/62

Asia T-728/17: Kanne 24.10.2017 – Marinvest ja Porting v. komissio

46

2018/C 22/63

Asia T-731/17: Kanne 30.10.2017 – Escribà Serra ym. v. SRB

48

2018/C 22/64

Asia T-734/17: Kanne 3.11.2017 – ViaSat v. komissio

48

2018/C 22/65

Asia T-738/17: Kanne 3.11.2017 – STIF-IDF v. komissio

49

2018/C 22/66

Asia T-748/17: Kanne 15.11.2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Asia T-749/17: Kanne 14.11.2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Asia T-750/17: Kanne 10.11.2017 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych v. komissio

51

2018/C 22/69

Asia T-756/17: Kanne 13.11.2017 – CMS Hasche Sigle v. EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Asia T-758/17: Kanne 17.11.2017 – Perfect Bar v. EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Asia T-759/17: Kanne 17.11.2017 – Perfect Bar v. EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Asia T-760/17: Kanne 20.11.2017 – Meesenburg Großhandel v. EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Asia T-762/17: Kanne 21.11.2017 – Grammer v. EUIPO (geometrisen muodon kuva)

55

2018/C 22/74

Asia T-763/17: Kanne 21.11.2017 – Septona v. EUIPO – Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Asia T-765/17: Kanne 23.11.2017 – Kiku v. CPVO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Asia T-766/17: Kanne 23.11.2017 – Eglo Leuchten v. EUIPO – Di-Ka (Valaisimen malli)

57

2018/C 22/77

Asia T-767/17: Kanne 23.11.2017 – Eglo Leuchten v. EUIPO – Briloner Leuchten (Seinävalaisin)

58

2018/C 22/78

Asia T-769/17: Kanne 20.11.2017 – roelliroelli confectionery schweiz v. EUIPO – Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Asia T-772/17: Kanne 27.11.2017 – Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Asia T-773/17: Kanne 27.11.2017 – Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Asia T-774/17: Kanne 27.11.2017 – Café del Mar ym. v. EUIPO – Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Asia T-777/17: Kanne 23.11.2017 – Pan v. EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Asia T-509/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 22.11.2017 – Baradel ym. v. EIR

62

2018/C 22/84

Asia T-244/17: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.11.2017 – António Conde & Companhia v. komissio

62


FI

 

Top