Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:005:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 5, 8. tammikuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 5

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
8. tammikuu 2018


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2018/C 5/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2018/C 5/02

Asia C-98/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona – Espanja) – María Begoña Espadas Recio v. Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 97/81/EY — UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus — 4 lauseke — Miespuoliset ja naispuoliset työntekijät — Yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan alalla — Direktiivi 79/7/ETY — 4 artikla — Vertikaalista työaikajärjestelyä noudattava osa-aikainen työntekijä — Työttömyysetuus — Kansallinen säännöstö, jonka mukaan päivien, joina ei työskennellä, ei katsota kuuluvan etuuden keston määrittämisessä käytettäviin maksukausiin)

2

2018/C 5/03

Asia C-489/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Berlin – Saksa) – CTL Logistics GmbH v. DB Netz AG (Ennakkoratkaisupyyntö — Rautatiekuljetukset — Direktiivi 2001/14/EY — Infrastruktuurimaksut — Hinnoittelu — Kansallinen sääntelyelin, joka valvoo, että infrastruktuurimaksut ovat tämän direktiivin mukaisia — Rataverkon haltijan ja rautatieyrityksen välinen infrastruktuurin käyttöä koskeva sopimus — Syrjintäkiellon periaate — Maksujen palauttaminen ilman sääntelyelimen puuttumista asiaan ja ilman muutoksenhakukeinoja, joihin se osallistuu — Kansallinen säännöstö, jossa sallitaan se, että mikäli maksut ovat kohtuuttomia, siviilituomioistuin vahvistaa kohtuullisen määrän)

3

2018/C 5/04

Asia C-649/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.11.2017 – Valittajana TV2/Danmark A/Ssekä muina osapuolina Euroopan komissio, Tanskan kuningaskunta ja Viasat Broadcasting UK Ltd (Muutoksenhaku — Valtiontuki — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Julkinen yleisradiopalvelu — Tanskan viranomaisten toteuttamat toimenpiteet tanskalaisen yleisradioyhtiön TV2/Danmarkin hyväksi — Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite — Altmark-tuomio)

3

2018/C 5/05

Asia C-656/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.11.2017 – Valittajana Euroopan komissio sekä muina osapuolina TV2/Danmark A/S, Tanskan kuningaskunta ja Viasat Broadcasting UK Ltd (Muutoksenhaku — Valtiontuki — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Julkinen yleisradiopalvelu — Tanskan viranomaisten toteuttamat toimenpiteet tanskalaisen yleisradioyhtiön TV2/Danmarkin hyväksi — Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite)

4

2018/C 5/06

Asia C-657/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.11.2017 – Valittajana Viasat Broadcasting UK Ltd sekä muina osapuolina TV2/Danmark A/S, Euroopan komissio ja Tanskan kuningaskunta (Muutoksenhaku — Valtiontuki — SEUT 107 artiklan 1 kohta — Julkinen yleisradiopalvelu — Tanskan viranomaisten toteuttamat toimenpiteet tanskalaisen yleisradioyhtiön TV2/Danmarkin hyväksi — Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite — Altmark-tuomio)

5

2018/C 5/07

Asia C-46/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – Valsts ieņēmumu dienests v. ”LS Customs Services” SIA (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — Yhteisön tullikoodeksi — Muut kuin yhteisötavarat — Yhteisön ulkoinen passitusmenettely — Tuontitullien alaisten tavaroiden siirtäminen säännösten vastaisesti pois tullivalvonnasta — Tullausarvon määrittäminen — 29 artiklan 1 kohta — Kauppa-arvomenetelmän soveltamisedellytykset — 30 ja 31 artikla — Tullausarvon määrittämismenetelmän valinta — Tulliviranomaisten velvollisuus perustella menetelmän valintaa)

6

2018/C 5/08

Asia C-204/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 9.11.2017 – Valittajana SolarWorld AG sekä muina osapuolina Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente SA, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1238/2013 — 3 artikla — Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti — Lopullinen polkumyyntitulli — Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen — Erotettavuus)

7

2018/C 5/09

Asia C-205/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 9.11.2017 – Valittajana SolarWorld AG sekä muina osapuolina Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente SA, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio ja China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) (Muutoksenhaku — Tuet — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1239/2013 — 2 artikla — Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonti — Lopullinen tasoitustulli — Hyväksytyn sitoumuksen kohteena olevan tuonnin vapauttaminen — Erotettavuus)

7

2018/C 5/10

Asia C-217/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Efeteio Athinon – Kreikka) – Euroopan komissio v. Dimos Zagoriou (Ennakkoratkaisupyyntö — Maksettujen rahamäärien palauttamisesta tehty Euroopan komission päätös, joka on täytäntöönpanoperuste — SEUT 299 artikla — Pakkotäytäntöönpano — Täytäntöönpanotoimenpiteet — Toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen määrittäminen täytäntöönpanoa koskevassa riita-asiassa — Sen henkilön määrittäminen, jolle maksuvelvollisuus kuuluu — Kansallisten menettelysääntöjen soveltamisedellytykset — Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate)

8

2018/C 5/11

Asia C-227/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden – Alankomaat) – Jan Theodorus Arts v. Veevoederbedrijf Alpuro BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Yhteinen maatalouspolitiikka — Asetus (EY) N:o 73/2009 — Tilatukijärjestelmä — Integrointisopimuksen tehnyt vasikankasvattaja — Sopimuslauseke, jonka mukaan tilatuki siirtyy integrointiyritykselle — Sopimuslausekkeen hyväksyttävyys)

9

2018/C 5/12

Asia C-298/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Cluj – Romania) – Teodor Ispas ja Anduţa Ispas v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin oikeuden yleiset periaatteet — Oikeus hyvään hallintoon ja puolustautumisoikeudet — Kansallinen verolainsäädäntö, jossa säädetään oikeudesta tulla kuulluksi ja saada tietoja verotusta koskevassa hallintomenettelyssä — Päätös, jonka kansalliset veroviranomaiset ovat tehneet arvonlisäveron määräämisestä antamatta verovelvolliselle oikeutta tutustua tietoihin ja asiakirjoihin, joihin päätös perustuu)

10

2018/C 5/13

Asia C-306/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação do Porto – Portugali) – António Fernando Maio Marques da Rosa v. Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu — Direktiivi 2003/88/EY — 5 artikla — Viikoittainen lepoaika — Kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan seitsemän päivän jakson aikana on oltava vähintään yksi lepopäivä — Yli kuusi peräkkäistä työpäivää käsittävät jaksot)

10

2018/C 5/14

Asia C-423/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.11.2017 – Valittajana HX ja muuna osapuolena Euroopan unionin neuvosto (Muutoksenhaku — Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyrian arabitasavaltaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Päätöksen liitteessä mainittuun henkilöön kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Kyseisen päätöksen voimassaolon jatkaminen unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn kuluessa — Istunnossa mutta ei erillisellä asiakirjalla esitetty pyyntö kanteen tarkistamisesta — Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 86 artikla — Bulgariankielinen versio — Alkuperäisen päätöksen, jolla asianomainen henkilö merkittiin luetteloon henkilöistä, joihin on kohdistettu rajoittavia toimenpiteitä, kumoaminen unionin yleisessä tuomioistuimessa — Jatkamispäätöksen voimassaolon päättyminen — Kanteen tarkistamista koskevan pyynnön kohteen säilyminen)

11

2018/C 5/15

Asia C-481/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.11.2017 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Tuki, joka on todettu lainvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Takaisinperimisvelvollisuus — Tiedottamisvelvollisuus — Täytäntöönpanon laiminlyönti — Puolustautumiskeinot — Täytäntöönpanon täydellinen mahdottomuus)

12

2018/C 5/16

Asia C-499/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – AZ v. Minister Finansów (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 98 artikla — Jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alennettua verokantaa tiettyihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin — Liitteessä III oleva 1 kohta — Elintarvikkeet — Konditoriatuotteet ja leivokset — Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöpäivä — Verotuksen neutraalisuuden periaate)

12

2018/C 5/17

Asia C-552/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – ”Wind Inovation 1” EOOD, selvitystilassa v. Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia, (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — Yhtiön poistaminen arvonlisäverorekisteristä purkamisensa seurauksena — Velvollisuus laskea omistettuun omaisuuteen liittyvä arvonlisävero ja maksaa laskettu arvonlisävero valtiolle — Euroopan unioniin liittymisen ajankohtana voimassa olleen lain pysyttäminen voimassa tai muuttaminen — 176 artiklan toinen kohta — Vaikutus vähennysoikeuteen — 168 artikla)

13

2018/C 5/18

Asia C-641/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 9.11.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Tünkers France ja Tünkers Maschinenbau GmbH v. Expert France (Ennakkoratkaisupyyntö — Maksukyvyttömyysmenettelyt — Asetus (EY) N:o 1346/2000 — Toimivaltainen tuomioistuin — Maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä nostettu vilpilliseen kilpailuun perustuva kanne — Sellaisen yhtiön, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, nostama kanne maksukyvyttömyysmenettelyn piiriin kuuluvan yhtiön toimialan luovutuksensaajaa vastaan — Kanne, joka ei liity maksukyvyttömyysmenettelyyn, vai kanne, joka johtuu välittömästi kyseisestä menettelystä ja liittyy siihen läheisesti)

14

2018/C 5/19

Asia C-356/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 26.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Wamo BVBA ja Luc Cecile Jozef Van Mol (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään esteettisen kirurgian ja ei-kirurgisen esteettisen lääketieteen toimenpiteiden mainonta)

14

2018/C 5/20

Asia C-474/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kuudes jaosto) 24.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d'appel de Colmar – Ranska) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Identtiset ennakkoratkaisukysymykset — Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen — Asetus (EY) N:o 883/2004 — Sovellettava lainsäädäntö — A1-todistus — Todistusvoima)

15

2018/C 5/21

Yhdistetyt asiat C-655/16 ja C-656/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 24.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Hitachi Rail Italy Investments Srl (C-655/16) ja Finmeccanica SpA (C-656/16) v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Yhtiöoikeus — Direktiivi 2004/25/EY — Julkiset ostotarjoukset — 5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta — Mahdollisuus tarjotun hinnan muuttamiseen selkeästi määriteltyjen olosuhteiden vallitessa ja selkeästi määriteltyjen perusteiden mukaisesti — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään valvontaviranomaisen mahdollisuudesta korottaa julkista ostotarjousta, jos tarjouksen tekijä ja myyjä ovat toimineet salaisessa yhteistyössä)

16

2018/C 5/22

Asia C-333/17: Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 26.10.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Judicial da Comarca de Braga – Portugali) – Caixa Económica Montepio Geral v. Carlos Samuel Pimenta Marinho ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 21 ja 38 artikla — Syrjimättömyys — Kuluttajansuoja — Pankkilainasopimus — Kysymys ei koske muita kuin perusoikeuskirjaan sisältyviä unionin oikeuden sääntöjä — Unionin tuomioistuimen toimivallan selvä puuttuminen)

16

2018/C 5/23

Asia C-500/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Frankfurt am Main (Saksa) on esittänyt 18.8.2017 – Thomas Krauss v. TUIfly GmbH

17

2018/C 5/24

Asia C-515/17 P: Valitus, jonka Uniwersytet Wrocławski on tehnyt 24.8.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski v. REA, 13.6.2017 antamasta määräyksestä

17

2018/C 5/25

Asia C-556/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Unkari) on esittänyt 22.9.2017 – Alekszij Torubarov v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

18

2018/C 5/26

Asia C-561/17 P: Valitus, jonka Puolan tasavalta on tehnyt 22.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-137/16, Uniwersytet Wrocławski v. REA, 13.6.2017 antamasta määräyksestä

18

2018/C 5/27

Asia C-584/17 P: Valitus, jonka ADR Center SpA on tehnyt 4.10.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu ensimmäinen jaosto) asiassa T-644/14, ADR Center v. komissio, 20.7.2017 antamasta tuomiosta

20

2018/C 5/28

Asia C-586/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 6.10.2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie ja I. v. D.

21

2018/C 5/29

Asia C-588/17 P: Valitus, jonka Espanjan kuningaskunta on tehnyt 9.10.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-143/15, Espanja v. komissio, 20.7.2017 antamasta tuomiosta

21

2018/C 5/30

Asia C-599/17: Kanne 16.10.2017 – Euroopan komissio v. Espanjan kuningaskunta

23

2018/C 5/31

Asia C-607/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 24.10.2017 – Skatteverket v. Memira Holding AB

23

2018/C 5/32

Asia C-608/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta förvaltningsdomstolen (Ruotsi) on esittänyt 24.10.2017 – Skatteverket v. Holmen AB

24

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2018/C 5/33

Asia T-75/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – USFSPEI v. parlamentti ja neuvosto (Kumoamiskanne — Kanteen nostamisen määräaika — Tutkimatta jättäminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Henkilöstösääntöjen ja unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen uudistaminen — Asetus (EU, Euratom) N:o 1023/2013 — Toimien antamismenettelyssä tapahtuneet sääntöjenvastaisuudet — Henkilöstösääntökomitean ja henkilöstöä edustavien järjestöjen kuulematta jättäminen — Sellaisen oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen)

25

2018/C 5/34

Asia T-831/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2017 – Alfamicro v. komissio (Välityslauseke — Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007 – 2013) yhteydessä tehty avustussopimus — Tilintarkastuskertomus — Tukikelpoiset kustannukset — Maksettujen summien palauttaminen — Oikeasuhteisuus — Luottamuksensuoja — Oikeusvarmuus — Hyvän hallinnon periaate — Perusteluvelvollisuus — Vaatimusten muuttaminen oikeudenkäynnin aikana — Saatavien kuittaus — Vastakanne — Viivästyskorko)

26

2018/C 5/35

Asia T-180/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2017 – Icap ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Jenimääräisten korkojohdannaisten ala — Päätös, jossa todetaan kuusi SEUT 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomista — Pankkienvälisten viitekorkojen jeni-Libor ja eurojeni-Tibor manipuloiminen — Sopimus, jonka tarkoituksena on rajoittaa kilpailua — Välittäjän osallistuminen rikkomisiin — ”Kaksitasoinen” sovintomenettely — Syyttömyysolettaman periaate — Hyvän hallinnon periaate — Sakot — Perusmäärä — Poikkeuksellinen mukauttaminen — Asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta — Perusteluvelvollisuus)

26

2018/C 5/36

Asia T-229/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – European Dynamics Luxembourg ym. v. EPV (Julkiset palveluhankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Väliaikaisen työvoiman tarjoaminen tietojenkäsittelyn alalla — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)

27

2018/C 5/37

Asia T-245/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2017 – Klymenko v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellinen perusta — Ilmeinen arviointivirhe — Puolustautumisoikeudet — Omaisuudensuoja — Oikeus hyvään maineeseen — Oikeasuhteisuus — Perusoikeuksien suojaamisen taso, joka vastaa unionissa taattavaa tasoa — Lainvastaisuusväite)

28

2018/C 5/38

Asia T-246/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2017 – Ivanyushchenko v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Ukrainan tilanteen johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelo, joihin varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen kohdistuu — Kantajan nimen pysyttäminen luettelossa — Ilmeinen arviointivirhe)

29

2018/C 5/39

Asia T-263/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.11.2017 – Gmina Miasto Gdynia ja Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. komissio (Valtiontuki — Lentoasemainfrastruktuuri — Gdynian ja Kosakowon kuntien myöntämä julkinen rahoitus Gdynia-Kosakowon lentoasemalle — Päätös, jossa tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään sen takaisin perimisestä — Päätöksen peruuttaminen — Muodollista tutkintamenettelyä ei ole aloitettu uudelleen — Oikeudellisen järjestelmän muuttaminen — Asianomaisten osapuolten menettelylliset oikeudet — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen)

30

2018/C 5/40

Asia T-668/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 10.11.2017 – Jema Energy v. Fusion for Energy -yhteisyritys (Julkiset tavarahankinnat — Tarjouspyyntömenettely — Suurnopeussyötöllä toimivan sähkövirran muuntajajärjestelmän toimittaminen — Tarjoajan tarjouksen hylkääminen — Avoimuus — Oikeusvarmuus — Yhdenvertainen kohtelu — Oikeasuhteisuus)

31

2018/C 5/41

Asia T-129/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2017 – Claranet Europe v. EUIPO – Claro (claranet) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin claranet rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi Benelux-sanamerkki CLARO — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

31

2018/C 5/42

Asia T-271/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.11.2017 – Pempe v. EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemmat EU-sana- ja kuviomerkit MARSHALL ja Marshall AMPLIFICATION — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta) — Aiempien tavaramerkkien tosiasiallisen käytön osoittamiseksi tehdyn vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

32

2018/C 5/43

Asia T-419/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Carrera Brands v. EUIPO – Autec (Carrera) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki Carrera — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 63 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Menettämisvaatimuksen tutkittavaksi ottaminen — Riitauttamatta jättämistä koskeva sopimus — Kansallisten tuomioistuinten päätökset — Oikeuden väärinkäyttö — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 20 säännön 7 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1430 71 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Vaatimus menettelyn keskeyttämiseksi EUIPO:ssa)

33

2018/C 5/44

Asia T-456/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Galletas Gullón v. EUIPO – Hug (GULLON DARVIDA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GULLON DARVIDA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansainväliset ja kansalliset sanamerkit DAR VIDA — Asiakirjat, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan 2 kohta) annettu harkintavalta — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 säännön 1 kohta ja 20 säännön 1 kohta (joista on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 7 artiklan 1 kohta sekä 8 artiklan 1 ja 7 kohta) — Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Sekaannusvaara)

33

2018/C 5/45

Asia T-458/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Acquafarm v. komissio (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Kalastus — Unionin rahoittama toimenpideohjelma — Unionin säännökset, jotka kieltävät Australiasta peräisin olevien äyriäisten tuonnin — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen — Toimimatta jättäminen — Luottamuksensuoja)

34

2018/C 5/46

Asia T-555/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.11.2017 – Teeäär v. EKP (Henkilöstö — EKP:n henkilöstö — Avustaminen ammatillisessa siirtymässä — Asianomaiselle vastaisen toimen toteuttajan toimivallan puuttuminen — Hyvää hallintoa henkilöstöhallinnon alalla koskevat säännöt — Aineellinen vahinko ja aineeton vahinko)

35

2018/C 5/47

Asia T-586/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2017 – Vincenti v. EUIPO (Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2015 ylennyskierros — Arviointikertomusten puuttuminen sairausloman vuoksi — Henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleiset täytäntöönpanosäännöt)

35

2018/C 5/48

Asia T-667/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2017 – De Meyer v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2014 ylennyskierros — Pääjohtajien ja osastopäälliköiden laatima luettelo ylennettäviksi ehdotettavista virkamiehistä — Kantajien nimien merkitsemättä jättäminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellista virhettä ei ole tehty — Selvitysaineistoa ei ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla — Tuomarin jääväämistä koskeva vaatimus)

36

2018/C 5/49

Asia T-668/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.11.2017 – HL v. komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Virkamiehet — Ylennys — Vuoden 2014 ylennyskierros — Pääjohtajien ja osastopäälliköiden laatima luettelo ylennettäviksi ehdotettavista virkamiehistä — Kantajan nimen merkitsemättä jättäminen — Perusteluvelvollisuus — Oikeudellista virhettä ei ole tehty — Selvitysaineistoa ei ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla — Tuomarin jääväämistä koskeva vaatimus)

37

2018/C 5/50

Asia T-684/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.11.2017 – Ciarko v. EUIPO – Maan (Liesituuletin) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää liesituuletinta — Aiempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllisen luonteen puuttuminen — Asiantunteva käyttäjä — Mallin luoneen vapaus — Erilaisen yleisvaikutelman puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

37

2018/C 5/51

Asia T-722/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Mapei v. EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (zerø) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin zerø rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki ZERO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

38

2018/C 5/52

Asia T-723/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Mapei v. EUIPO – Steenfabrieken Vandersanden (RE-CONzerø) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin RE-CONzerø rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki ZERO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla)

39

2018/C 5/53

Asia T-767/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.11.2017 – Nanogate v. EUIPO (metals) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin metals rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta))

39

2018/C 5/54

Asia T-802/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.11.2017 – Endoceutics v. EUIPO – Merck (FEMIBION) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki FEMIBION — Tavaramerkin julistaminen osittain menetetyksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta) — Näyttö tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä — Niiden tuotteiden luokittelu, joiden tosiasiallinen käyttö on osoitettu)

40

2018/C 5/55

Asia T-194/13 OST: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 18.10.2017 – United Parcel Service v. komissio (Työjärjestyksen 165 artikla — Ratkaisun täydentäminen — Väliintulo, joka on tehty sellaisen asianosaisen tueksi, joka häviää asiansa — Väliintuloon liittyvät oikeudenkäyntikulut — Vaatimusten muuttaminen asian käsittelyn aikana)

41

2018/C 5/56

Asia T-511/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 25.10.2017 – Novartis Europharm v. komissio (Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Lääkkeen Zoledronic acid Teva Generics myyntilupa — Tsoledronihappo — Tsoledronihappoa tehoaineena sisältävän lääkkeen Aclasta suoja-aika — Riidanalaisen toimen peruuttaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2018/C 5/57

Asia T-570/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 26.10.2017 – Federcaccia della Regione Liguria ym. v. komissio (Ympäristö — Luonnonvaraisten lintujen suojelu — Lajit, joiden metsästäminen on sallittua — Kansallisessa metsästyslainsäädännössä noudatettavat vaatimukset — Direktiivin 2009/147/EY 7 artiklan 4 kohdan soveltamisperusteiden yhdenmukaistaminen — Ligurian metsästyskieltokausi)

42

2018/C 5/58

Asia T-833/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2017 – Karp v. parlamentti (Kumoamiskanne ja vahingonkorvauskanne — Henkilöstö — Sopimussuhteiset toimihenkilöt — Palkkaluokan määrittäminen — Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Ennenaikainen valitus — Oikeudenkäyntiä edeltäneen menettelyn sääntöjenvastaisuus — Tutkimatta jättäminen)

43

2018/C 5/59

Asia T-619/17: Kanne 9.9.2017 – de la Fuente Martín ym. v. SRB

44

2018/C 5/60

Asia T-653/17: Kanne 26.9.2017 – Relea Álvarez ym. v. SRB

44

2018/C 5/61

Asia T-666/17: Kanne 29.9.2017 – NeoCell v. EUIPO (BIOACTIVE NEOCELL COLLAGEN)

45

2018/C 5/62

Asia T-687/17: Kanne 5.10.2017 – Vendrell Marti v. SRB

46

2018/C 5/63

Asia T-690/17: Kanne 5.10.2017 – Uluru ym. v. komissio ja SRB

46

2018/C 5/64

Asia T-697/17: Kanne 4.10.2017 – De Longhi Benelux v. EUIPO (COOKING CHEF GOURMET)

47

2018/C 5/65

Asia T-700/17: Kanne 5.10.2017 – Traviacar ym. v. SRB

48

2018/C 5/66

Asia T-701/17: Kanne 5.10.2017 – OCU v. SRB

48

2018/C 5/67

Asia T-706/17: Kanne 11.10.2017 – UP v. komissio

49

2018/C 5/68

Asia T-739/17: Kanne 7.11.2017 – Euracoal ym. v. komissio

50

2018/C 5/69

Asia T-307/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 23.10.2017 – 1&1 Telecom v. komissio

51

2018/C 5/70

Asia T-595/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.11.2017 – HO v. EUH

52


 

Oikaisuja

2018/C 5/71

Oikaisu virallisessa lehdessä julkaistuun tiedonantoon asiassa C-448/17 ( EUVL C 382, 13.11.2017 )

53


FI

 

Top