Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 382, 13. marraskuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 382

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
13. marraskuuta 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 382/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 382/02

Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 382/03

Asia C-591/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 13.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Valtiontuet — Päätös 2011/678/EU — Nautaeläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) seulontojen rahoittamiseksi myönnetty valtiontuki — Sisämarkkinoille soveltumaton tuki — Takaisinperimisvelvollisuus — Täytäntöönpanon laiminlyönti)

5

2017/C 382/04

Asia C-320/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 14.9.2017 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — Yhdyskuntajätevesien käsittely — 4 artiklan 1 ja 3 kohta — Biologinen tai vastaava käsittely)

6

2017/C 382/05

Asia C-329/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Najwyższy – Puola) – ENEA S.A. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuki — Valtiontuen tai valtion varoista myönnetyn tuen käsite — Valtion kokonaan omistaman energia-alan pääomayhtiön velvollisuus ostaa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa tuotettua energiaa)

6

2017/C 382/06

Asia C-552/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 19.9.2017 – Euroopan komissio v. Irlanti (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Autot — Se, että jossakin jäsenvaltiossa asuva henkilö vuokraa tai leasingvuokraa auton palveluntarjoajalta, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa — Rekisteröintivero — Koko veron maksaminen rekisteröintihetkellä — Veron palauttamista koskevat periaatteet — Oikeasuhteisuus)

7

2017/C 382/07

Asia C-569/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen — Siirtotyöläiset — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta — Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö — Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka tekee palkkatyötä toisen jäsenvaltion alueella kolmen kuukauden palkattoman loman aikana)

8

2017/C 382/08

Asia C-570/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – X v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaaliturvajärjestelmien soveltaminen — Siirtotyöläiset — Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen — Asetus (ETY) N:o 1408/71 — 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohta — Kahden tai useamman jäsenvaltion alueella tavallisesti työskentelevä henkilö — Jäsenvaltiossa työskentelevä henkilö, joka harjoittaa toimintaansa osittain asuinjäsenvaltiossaan)

8

2017/C 382/09

Yhdistetyt asiat C-588/15 P ja C-622/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 14.9.2017 – Valittajina LG Electronics Inc. ja Koninklijke Philips Electronics NV sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien kuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Hintoja, markkinoiden ja asiakkaiden jakamista ja tuotannon rajoittamista koskevat sopimukset ja yhdenmukaistetut menettelytavat — Puolustautumisoikeudet — Väitetiedoksiannon lähettäminen yksinomaan yhteisyrityksen emoyhtiöille eikä yhteisyritykselle — Sakko — Sakkojen määrän laskennasta annetut suuntaviivat (2006) — 13 kohta — Rikkomiseen liittyvän myynnin arvon määrittäminen — Kyseisen tuotteen konserninsisäinen myynti Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella — Euroopan talousalueella toteutetun kyseisen tuotteen sisältävien lopputuotteiden myynnin huomioon ottaminen — Yhdenvertainen kohtelu)

9

2017/C 382/10

Asia C-589/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Valittajana Alexios Anagnostakis ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Toimielimiä koskeva oikeus — Kansalaisaloite, jossa komissiota kehotetaan tekemään lainsäädäntöehdotus, joka koskee valtionvelan mitätöintiä hätätilassa olevien jäsenvaltioiden osalta — Rekisteröintiä koskeva hakemus — Rekisteröinnin epääminen komission toimesta — Komission toimivallan selvä ylittyminen — Asetus (EU) N:o 211/2011 — 4 artiklan 2 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — SEUT 122 artikla — SEUT 136 artikla — Noudattamatta jättäminen)

10

2017/C 382/11

Asia C-628/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – The Trustees of the BT Pension Scheme v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Pääomien vapaa liikkuvuus — SEUT 63 artikla — Soveltamisala — Jäsenvaltion verolainsäädäntö — Yhteisövero — Veronhyvitys — Eläkerahasto — Veronhyvityksen epääminen osakkeenomistajilta, jotka eivät ole tuloverovelvollisia sijoitustuloista, ulkomaisiin tuloihin perustuvien osinkojen osalta — 12.12.2006 annetun tuomion Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) tulkinta — Lainvastaisesti pidätetty veronhyvitys — Oikeussuojakeinot)

10

2017/C 382/12

Asia C-646/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Ennakkoratkaisupyyntö — Välitön verotus — Sijoittautumisvapaus — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Pääomien vapaa liikkuvuus — Trusti — Trustin edunvalvojat — Muut oikeushenkilöt — Käsite — Trustin omaisuuden arvonnoususta kannettava vero sen edunvalvojien siirtäessä verotuksellisen asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon — Veron määrän määrittäminen kyseisen siirron ajankohtana — Veron välitön kantaminen — Oikeuttaminen — Oikeasuhteisuus)

11

2017/C 382/13

Asia C-648/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 12.9.2017 – Itävallan tasavalta v. Saksan liittotasavalta (SEUT 273 artikla — Jäsenvaltioiden välinen riita, joka on saatettu unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi välityssopimuksen nojalla — Verotus — Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus — Arvopaperien korkojen verotus — Käsite ”saamiset, joihin liittyy oikeus osuuteen voitosta”)

12

2017/C 382/14

Yhdistetyt asiat C-673/15 P ja C-676/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana The Tea Board sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Delta Lingerie (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkit ja kuviomerkit, jotka sisältävät sanaosan ”darjeeling” tai ”darjeeling collection de lingerie” — Väite, jonka on tehnyt EU-yhteisömerkkien haltija — Maantieteellisestä merkinnästä ”Darjeeling” muodostuvat yhteisömerkit — 66 artiklan 2 kohta — Keskeinen tehtävä — Ristiriita yksilöllisiä tavaramerkkejä koskevien hakemusten kanssa — Sekaannusvaara — Käsite — Tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus — Arviointiperusteet — 8 artiklan 5 kohta)

13

2017/C 382/15

Asia C-18/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Alankomaat) – K v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Ennakkoratkaisupyyntö — Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset — Direktiivi 2013/32/EU — 9 artikla — Oikeus jäädä jäsenvaltioon hakemuksen tutkinnan ajaksi — Direktiivi 2013/33/EU — 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohta — Säilöönotto — Henkilöllisyyden tai kansalaisuuden varmentaminen — Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen perusteiden määrittäminen — Pätevyys — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 6 ja 52 artikla — Rajoittaminen — Oikeasuhteisuus)

13

2017/C 382/16

Asia C-56/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sekä muina osapuolina Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP ja Bruichladdich Distillery Co. Ltd (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohdan d alakohta — EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PORT CHARLOTTE — Tätä tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus — Aiemmille alkuperänimityksille ”Porto” ja ”Port” asetuksen (EY) N:o 1234/2007 ja kansallisen oikeuden nojalla myönnetty suoja — Näille alkuperänimityksille myönnetyn suojan tyhjentävyys — Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 m artikla — Käsitteet suojatun alkuperänimityksen ”käyttö” ja siihen liittyvä ”mielleyhtymä”)

14

2017/C 382/17

Asia C-60/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Ruotsi) – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EU) N:o 604/2013 — Kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittäminen — 28 artikla — Säilöön ottaminen kansainvälistä suojelua hakeneen henkilön siirtämiseksi vastuussa olevaan jäsenvaltioon — Siirron toteuttamisen määräaika — Säilöön ottamisen enimmäiskesto — Laskeminen — Vastaanottopyynnön hyväksyminen ennen säilöön ottamista — Siirtopäätöksen täytäntöönpanon lykkääminen)

15

2017/C 382/18

Asia C-111/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale di Udine – Italia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajina ovat Giorgio Fidenato, Leandro Taboga ja Luciano Taboga (Ennakkoratkaisupyyntö — Maatalous — Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut — Hätätoimenpiteet — Kansallinen toimenpide, jolla kielletään muuntogeenisen maissin MON 810 viljely — Toimenpiteen soveltamisen tai voimassaolon jatkaminen — Asetus (EY) N:o 1829/2003 — 34 artikla — Asetus (EY) N:o 178/2002 — 53 ja 54 artikla — Soveltamisedellytykset — Ennalta varautumisen periaate)

16

2017/C 382/19

Asia C-132/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia v. ”Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments” EOOD (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 26 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä 168 ja 176 artikla — Ostoihin sisältyvän veron vähentäminen — Kolmannelle henkilölle kuuluvaan kiinteistöön kohdistuvat rakennus- tai kunnostuspalvelut — Tilanne, jossa kolmas henkilö ja verovelvollinen käyttävät palveluja — Palvelun suorittaminen kolmannelle henkilölle vastikkeetta — Suoritetuista palveluista aiheutuvien kustannusten kirjaaminen verovelvollisen yleiskustannuksiin — Sen määrittäminen, onko olemassa suora ja välitön yhteys verovelvollisen liiketoimintaan)

17

2017/C 382/20

Yhdistetyt asiat C-168/16 ja C-169/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour du travail de Mons – Belgia) – Sandra Nogueira ym. v. Crewlink Ireland Ltd (C-168/16) sekä Miguel José Moreno Osacar v. Ryanair Designated Activity Company, aiemmin Ryanair Ltd (C-169/16) (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Tuomioistuimen toimivalta — Toimivalta työsopimusten alalla — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 19 artiklan 2 alakohdan a alakohta — Käsite ”paikkakunta, missä työntekijä tavallisesti työskentelee” — Ilmailuala — Lentohenkilökunta — Asetus (ETY) N:o 3922/91 — Käsite ”kotiasema”)

17

2017/C 382/21

Asia C-177/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments – Latvia) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība v. Konkurences padome (Ennakkoratkaisupyyntö — Kilpailu — SEUT 102 artikla — Määräävän aseman väärinkäyttö — Kohtuuttoman hinnan käsite — Tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestön perimät maksut — Vertailu muissa jäsenvaltioissa sovellettuihin hintoihin — Viitejäsenvaltioiden valinta — Hintojen arviointiperusteet — Sakon määrän laskeminen)

18

2017/C 382/22

Asia C-183/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Tilly-Sabco SAS sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Doux SA (Muutoksenhaku — Maatalous — Siipikarjanliha — Jäädytetyt kanat — Vientituki — Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 689/2013, jolla vientituen määräksi vahvistetaan nolla euroa — Laillisuus — Asetus (EY) N:o 1234/2007 — 162 ja 164 artikla — Vientituen kohde ja luonne — Vientituen määrän vahvistamisperusteet — Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (PO) pääjohtajan toimivalta allekirjoittaa riidanalainen asetus — Harkintavallan väärinkäyttö — Komiteamenettely — Asetus (EU) N:o 182/2011 — 3 artiklan 3 kohta — Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean kuuleminen — Täytäntöönpanoasetusta koskevan ehdotuksen toimittaminen kyseisen komitean kokouksen kuluessa — Määräaikojen noudattaminen — Olennaisten menettelymääräysten rikkominen — Kumoaminen siten, että vaikutukset pysytetään)

19

2017/C 382/23

Asia C-184/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Kreikka) – Ovidiu-Mihăiță Petrea v. Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/38/EY — Direktiivi 2008/115/EY — Vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskeva oikeus — Jäsenvaltion kansalaisen oleskelu toisen jäsenvaltion alueella tämän valtion asettamasta maahantulokiellosta huolimatta — Rekisteröintitodistuksen peruuttamispäätöksen ja toisen karkottamispäätöksen laillisuus — Mahdollisuus vedota lainvastaisuusväitteellä aikaisemman päätöksen lainvastaisuuteen — Kääntämisvelvollisuus)

20

2017/C 382/24

Asia C-186/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Oradea – Romania) – Ruxandra Paula Andriciuc ym. v. Banca Românească SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — 3 artiklan 1 kohta ja 4 artiklan 2 kohta — Sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioiminen — Ulkomaanvaluutan määräinen luottosopimus — Kokonaan kuluttajan vastuulla oleva valuuttariski — Osapuolten sopimuksesta johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien välinen huomattava epätasapaino — Ajankohta, joka otetaan huomioon arvioitaessa epätasapainoa — Käsitteen ”laadittu selkeästi ja ymmärrettävästi” ulottuvuus — Pankin toimittamien tietojen taso)

21

2017/C 382/25

Yhdistetyt asiat C-215/16, C-216/16, C-220/16 ja C-221/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Espanja) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16) ja Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16) v. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Tuulivoimalla tuotettu sähkö — Direktiivi 2009/28/EY — Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistäminen — 2 artiklan toisen kohdan k alakohta — Tukijärjestelmä — 13 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e alakohta — Hallinnolliset maksut — Direktiivi 2008/118/EY — Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä — 1 artiklan 2 kohta — Erityistarkoituksissa kannettavat muut välilliset verot — Direktiivi 2003/96/EY — Energiatuotteiden ja sähkön verotus — 4 artikla — Energiatuotteiden vähimmäisverotaso — Sähköntuotantoon käytettäviin tuulivoimaloihin kohdistuva maksu)

22

2017/C 382/26

Asia C-223/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Casertana Costruzioni Srl v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise ja Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.Ca.Di.S. (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2004/18/EY — 47 artiklan 2 kohta ja 48 artiklan 3 kohta — Tarjoaja, joka turvautuu muiden yksiköiden voimavaroihin hankintaviranomaisen vaatimusten täyttämiseksi — Kyseisten yksikköjen vaadittujen voimavarojen menetys — Kansallinen säännöstö, jossa säädetään tarjoajan poissulkemisesta tarjouspyyntömenettelystä ja kilpailijan valitsemisesta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi)

23

2017/C 382/27

Asia C-300/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2017 – Valittajana Euroopan komissio ja muuna osapuolena Frucona Košice a.s. (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Tuen käsite — Taloudellisen edun käsite — Yksityinen velkoja -arviointiperuste — Sovellettavuutta koskevat edellytykset — Soveltaminen — Euroopan komissiolle kuuluvat tutkimusvelvollisuudet)

24

2017/C 382/28

Asia C-350/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.9.2017 – Valittajina Salvatore Aniello Pappalardo ym. ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Yhteinen kalastuspolitiikka — Sopimussuhteen ulkopuolinen Euroopan unionin vastuu — Vahingonkorvausvaatimus — Asetus (EY) N:o 530/2008 — Euroopan komission toteuttamat kiireelliset toimenpiteet — Oikeussäännön riittävän ilmeinen rikkominen — Mahdollisuus vedota kyseiseen rikkomiseen — Syrjintäkiellon periaate — Oikeusvoima)

24

2017/C 382/29

Asia C-503/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 14.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunal da Relação de Évora – Portugali) – Luís Isidro Delgado Mendes v. Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava vakuutus — Direktiivit 72/166/ETY, 84/5/ETY, 90/232/ETY ja 2009/103/EY — Ajoneuvon varkaus — Liikennevahinko — Vakuutetulle ajoneuvon omistajalle jalankulkijana aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot — Siviilioikeudellinen vastuu — Korvaus — Pakollisen vakuutuksen kattavuus — Poissulkemislausekkeet — Kansallinen säännöstö, jossa suljetaan vakuutettu ajoneuvon omistaja vakuutuksesta maksettavien korvausten ulkopuolelle — Yhteensoveltuvuus kyseessä olevien direktiivien kanssa — Vahinkoa kärsineiden kolmansien käsite)

25

2017/C 382/30

Asia C-158/17 P: Valitus, jonka nton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG on tehnyt 29.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik v. EUIPO, 25.1.2017 antamasta tuomiosta

26

2017/C 382/31

Asia C-188/17 P: Valitus, jonka Slavcho Asenov Todorov on tehnyt 12.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-839/16, Todorov v. Euroopan unionin tuomioistuin, 14.3.2017 antamasta määräyksestä

26

2017/C 382/32

Asia C-245/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Espanja) on esittänyt 11.5.2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez ja Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Asia C-321/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail de Nivelles (Belgia) on esittänyt 29.5.2017 – v. Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti) ja Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Asia C-437/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 19.7.2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH v. EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Asia C-448/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Prešove (Slovakian tasavalta) on esittänyt 25.7.2017 – EOS KSI Slovensko, s.r.o. v. Ján Danko ja Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Asia C-469/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 4.8.2017 – Funke Medien NRW GmbH v. Saksan liittotasavalta

30

2017/C 382/37

Asia C-473/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Supremo (Espanja) on esittänyt 2.8.2017 – Repsol Butano S.A. v. Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Asia C-474/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 8.8.2017 – Saksan liittotasavalta v. Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Asia C-480/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Köln (Saksa) on esittänyt 9.8.2017 – Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Asia C-513/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 22.8.2017 – Sakkomenettely, jossa vastaajana on Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Asia C-521/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tallinna Ringkonnakohus (Viro) on esittänyt 1.9.2017 – c.v. SNB-REACT u. a. v. Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Asia C-564/17: Kanne 25.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

34

2017/C 382/43

Asia C-574/17 P: Valitus, jonka Euroopan komissio on tehnyt 28.9.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-752/14, Combaro v. komissio, 19.7.2017 antamasta tuomiosta

35

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 382/44

Asia T-138/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Aanbestedingskalender ym. v. komissio (Valtiontuet — Alankomaiden viranomaisten hyväksymät rahoitustoimet sähköisen hankintamenettelyalustan Tender-Nedin luomiseen ja käyttöönottoon — Päätös, jossa todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Muut kuin taloudelliset yleishyödylliset palvelut)

37

2017/C 382/45

Asia T-411/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.10.2017 – Gappol Marzena Porczyńska v. EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin GAPPOL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki GAP — Liitännäiskanne — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) — Maine — Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla (josta on tullut asetuksen 2017/1001 94 artikla)

38

2017/C 382/46

Asia T-695/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – BMB v. EUIPO – Ferrero (Makeisrasia) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Makeisrasiaa esittävä rekisteröity yhteisömalli — Aiempi kansainvälinen kolmiulotteinen tavaramerkki — Sellaisen standardirasian, joka voidaan täyttää makeisilla, muoto — Sekaannusvaara — Kansallisen oikeuden soveltaminen — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta — Asetuksen N:o 6/2002 62 artikla ja 63 artiklan 1 kohta)

39

2017/C 382/47

Asia T-765/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.9.2017 – BelTechExport v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Valko-Venäjään kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Toimenpiteiden keskeyttäminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Oikeus tulla kuulluksi — Arviointivirhe)

39

2017/C 382/48

Asia T-206/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Bodegas Verdúguez v. EUIPO (TRES TOROS 3) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin TRES TOROS 3 rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Maantieteellisiä merkintöjä sisältävä viinin tavaramerkki — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan j alakohta)

40

2017/C 382/49

Asia T-453/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.10.2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 v. EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin 520Barcode Hellas rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 4 kohta) — Väitteen perustana olevan merkin luonteen yksilöiminen — Muu aikaisempi merkki 520 — Niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöiminen, joihin väite perustuu)

41

2017/C 382/50

Yhdistetyt asiat T-495/16 RENV I ja T-495/16 RENV II: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Hristov v. komissio ja EMA (Henkilöstö — Nimitys — Sääntelyviraston toimitusjohtajan tehtävä — EMA — Valinta- ja nimitysmenettely — Esivalintalautakunnan kokoonpano — Puolueettomuus — Arviointiperusteet — Toisen ehdokkaan nimittäminen — Oikeusvoima)

42

2017/C 382/51

Asia T-562/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Hanschmann v. Europol (Henkilöstö — Europol — Työsopimuksen uusimatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen — Vahingonkorvaus — Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio — Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-27/09 ja F-104/12)

42

2017/C 382/52

Asia T-563/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Knöll v. Europol (Henkilöstö — Europol — Työsopimuksen uusimatta jättäminen — Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tekemisestä kieltäytyminen — Vahingonkorvaus — Virkamiestuomioistuimen kumoamistuomio — Tuomioiden täytäntöönpano asioissa F-44/09 ja F-105/12)

43

2017/C 382/53

Asia T-717/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – Waldhausen v. EUIPO (Hevosenpään siluetin kuva) (EU-tavaramerkki — Hakemus hevosenpään siluettia esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

44

2017/C 382/54

Asia T-755/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 26.9.2017 – La Rocca v. EUIPO (Take your time Pay After) (EU-tavaramerkki — Hakemus kuviomerkin Take your time Pay After rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perusteluvelvollisuus — Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäinen virke)

44

2017/C 382/55

Asia T-779/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.9.2017 – Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Tähdenmuotoinen valaisin) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää tähdenmuotoista valaisinta — Aiempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Erilainen yleisvaikutelma — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

45

2017/C 382/56

Asia T-153/17: Kanne 30.9.2017 – FV v. neuvosto

45

2017/C 382/57

Asia T-521/17: Kanne 6.8.2017 – Hernández Díaz v. SRB

46

2017/C 382/58

Asia T-554/17: Kanne 16.8.2017 – Gonzalez Calvet v. SRB

47

2017/C 382/59

Asia T-575/17: Kanne 17.8.2017 – Algebris (UK) ym. v. SRB

47

2017/C 382/60

Asia T-600/17: Kanne 4.9.2017 – Remolcadores Nosa Terra ym. v. komissio ja SRB

48

2017/C 382/61

Asia T-609/17: Kanne 6.9.2017 – Ranska v. komissio

49

2017/C 382/62

Asia T-615/17: Kanne 8.9.2017 – Ardigo ja UO v. komissio

50

2017/C 382/63

Asia T-631/17: Kanne 19.9.2017 – Hola v. komissio ja SRB

50

2017/C 382/64

Asia T-632/17: Kanne 15.9.2017 – Erdősi Galcsikné v. komissio

51

2017/C 382/65

Asia T-633/17: Kanne 15.9.2017 – Sárossy v. komissio

52

2017/C 382/66

Asia T-634/17: Kanne 15.9.2017 – Pint v. komissio

53

2017/C 382/67

Asia T-636/17: Kanne 15.9.2017 – PlasticsEurope v. ECHA

54

2017/C 382/68

Asia T-637/17: Kanne 20.9.2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros ja Medicina Asturiana v. komissio ja SRB

55

2017/C 382/69

Asia T-638/17: Kanne 21.9.2017 – Helibética v. komissio ja SRB

56

2017/C 382/70

Asia T-641/17: Kanne 20.9.2017 – Ferri v. EKP

57

2017/C 382/71

Asia T-652/17: Kanne 26.9.2017 – Eddy’s Snack Company v. EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Asia T-668/17: Kanne 27.9.2017 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Asia T-673/17: Kanne 26.9.2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest ym. v. komissio

59

2017/C 382/74

Asia T-674/17: Kanne 26.9.2017 – Le Port de Bruxelles ja Région de Bruxelles-Capitale v. komissio

60

2017/C 382/75

Asia T-393/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Asia T-394/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 13.9.2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


FI

 

Yksilöiden henkilötietojen suojaamiseksi joitakin tämän julkaisun sisältämiä tietoja ei voida julkaista, ja sen korvaa uusi todistusvoimainen versio.

Top