Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:239:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 239, 24. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 239

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
24. heinäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 239/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 239/02

Asia C-562/14 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 11.5.2017 – Valittajana Ruotsin kuningaskunta sekä muina osapuolina Darius Nicolai Spirlea, Mihaela Spirlea, Euroopan komissio, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Espanjan kuningaskunta ja Suomen tasavalta (Muutoksenhaku — Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — 4 artiklan 2 kohdan kolmas luetelmakohta — Poikkeukset oikeudesta tutustua asiakirjoihin — Virheellinen tulkinta — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suoja — Ylivoimainen yleinen etu, joka oikeuttaa asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaisemisen — Yleinen luottamuksellisuusolettama — EU Pilot -menettelyyn liittyvät asiakirjat)

2

2017/C 239/03

Lausunto 2/15: Unionin tuomioistuimen lausunto (täysistunto) 16.5.2017 – Euroopan komissio SEUT 218 artiklan 11 kohdan nojalla annettu lausunto — Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välinen vapaakauppasopimus — EU- ja EUT-sopimusten voimaantulon jälkeen neuvoteltu ”uuden sukupolven” sopimus — Toimivalta tehdä sopimus — SEUT 3 artiklan 1 kohdan e alakohta — Yhteinen kauppapolitiikka — SEUT 207 artiklan 1 kohta — Tavara- ja palvelukauppa — Ulkomaiset suorat sijoitukset — Julkiset hankinnat — Teollis- ja tekijänoikeuksien kaupalliset näkökohdat — Kilpailu — Kolmansien valtioiden kanssa käytävä kauppa ja kestävä kehitys — Työntekijöiden sosiaaliturva — Ympäristönsuojelu — SEUT 207 artiklan 5 kohta — Liikennepalvelut — SEUT 3 artiklan 2 kohta — Kansainvälinen sopimus, joka voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta — Liikenteen alan palveluiden tarjoamisen vapautta koskevat unionin johdetun oikeuden säännöt — Muut kuin suorat ulkomaiset sijoitukset — SEUT 216 artikla — Jonkin perustamissopimuksissa vahvistetun tavoitteen saavuttamiseksi välttämätön sopimus — Pääomien ja maksujen vapaa liikkuvuus jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden välillä — Perussopimusten ajallinen seuraanto investointeja koskevissa asioissa — Jäsenvaltioiden ja Singaporen tasavallan välisten sijoitussopimusten korvaaminen — Sopimuksen institutionaaliset määräykset — Sijoittajan ja valtion välisten riitojen ratkaisu — Sopimuksen osapuolten välisten riitojen ratkaisu

3

2017/C 239/04

Asia C-68/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Grondwettelijk Hof – Belgia) – X v. Ministerraad (Ennakkoratkaisupyyntö — Sijoittautumisvapaus — Emo-tytäryhtiödirektiivi — Verolainsäädäntö — Yhtiöiden voittojen verotus — Osingonjako — Lähdevero — Kaksinkertainen verotus — Oikeudenmukaisuusvero (Fairness tax))

3

2017/C 239/05

Asia C-133/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Centrale Raad van Beroep – Alankomaat) – H. C. Chavez-Vilchez ym. v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank ym. (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin kansalaisuus — SEUT 20 artikla — Sosiaaliavustuksen ja lapsilisän saamisen edellytykseksi asetettu oikeus oleskella jäsenvaltiossa — Kolmannen maan kansalainen, joka vastaa alaikäisen lapsensa, joka on kyseisen jäsenvaltion kansalainen, päivittäisestä ja tosiasiallisesta huollosta — Kolmannen maan kansalaisen velvollisuus osoittaa, ettei toinen vanhempi, joka on mainitun jäsenvaltion kansalainen, kykene huolehtimaan lapsesta — Oleskeluoikeuden epääminen, minkä johdosta lapsi voi joutua lähtemään jäsenvaltion tai jopa unionin alueelta)

4

2017/C 239/06

Asia C-421/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 11.5.2017 – Valittajana Yoshida Metal Industry Co. Ltd sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) Pi-Design AG, Bodum France SAS ja Bodum Logistics A/S (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Pinnasta, jolla on mustia täpliä, muodostuvien merkkien rekisteröinti — Mitättömäksi julistaminen — Asetus (EY) N:o 40/94 — 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohta — 51 artiklan 3 kohta)

5

2017/C 239/07

Asia C-437/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 17.5.2017 – Valittajana Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja muuna osapuolena Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Kuviomerkki, jossa on sanaosa ”deluxe” — Tutkijan hylkäämä tavaramerkin rekisteröintihakemus)

6

2017/C 239/08

Asia C-617/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 18.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberlandesgericht Düsseldorf – Saksa) – Hummel Holding A/S v. Nike Inc. ja Nike Retail BV (Ennakkoratkaisupyyntö — Immateriaalioikeudet — Asetus (EY) N:o 207/2009 — EU-tavaramerkki — 97 artiklan 1 kohta — Kansainvälinen toimivalta — Tavaramerkin loukkauskanne sellaista yritystä vastaan, jonka kotipaikka on kolmannessa valtiossa — Alatytäryhtiö, jonka kotipaikka on asiaa käsittelevän tuomioistuimen jäsenvaltion alueella — Liikkeen käsite)

6

2017/C 239/09

Asia C-624/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 18.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Vilniaus apygardos administracinis teismas – Liettua) – Litdana UAB v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 314 artikla — Voittomarginaalijärjestelmä — Soveltamisen edellytykset — Kansallisten veroviranomaisten verovelvolliselta epäämä oikeus soveltaa voittomarginaalijärjestelmää — Laskuissa olevat merkinnät, jotka liittyvät myyjän soveltamaan voittomarginaalijärjestelmään ja vapautukseen arvonlisäverosta — Voittomarginaalijärjestelmän soveltamatta jättäminen myyjän tekemään luovutukseen — Tiedot, joiden nojalla voidaan epäillä sääntöjenvastaisuuksia tai petosta luovutuksessa)

7

2017/C 239/10

Asia C-682/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 16.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour administrative – Luxemburg) – Berlioz Investment Fund SA v. Directeur de l’administration des contributions directes (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 2011/16/EU — Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla — 1 artiklan 1 kohta — 5 artikla — Kolmannelle osoitettu tietopyyntö — Kieltäytyminen vastaamasta — Seuraamus — Pyydettyjen tietojen ennalta arvioidun olennaisuuden käsite — Pyynnön vastaanottavan viranomaisen suorittama valvonta — Tuomioistuinvalvonta — Laajuus — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 51 artikla — Unionin oikeuden soveltaminen — 47 artikla — Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan tuomioistuimissa — Tuomioistuimen ja kolmannen oikeus tutustua tietopyynnön esittäneen viranomaisen pyyntöön)

8

2017/C 239/11

Asia C-690/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 10.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt cour administrative d’appel de Douai – Ranska) – Wenceslas de Lobkowicz v. Ministère des Finances et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin virkamies — Henkilöstösäännöt — Pakollinen kuuluminen Euroopan unionin toimielinten sosiaaliturvajärjestelmään — Jäsenvaltiossa saadut kiinteistötulot — Yleisen sosiaalimaksun, sosiaalimaksun ja sosiaalimaksun lisämaksujen periminen jäsenvaltion oikeuden nojalla — Osallistuminen kyseisen jäsenvaltion sosiaaliturvan rahoitukseen)

9

2017/C 239/12

Asia C-36/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Naczelny Sąd Administracyjny – Puola) – Minister Finansówv. Posnania Investment SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä — Direktiivi 2006/112/EY — 2 artiklan 1 kohdan a alakohta — 14 artiklan 1 kohta — Verolliset liiketoimet — Vastikkeellisen tavaroiden luovutuksen käsite — Verovelan suorittamiseksi tehtävä kiinteistön luovutus valtiolle tai alueelliselle yhteisölle — Tällaisen luovutuksen jääminen mainitun käsitteen ulkopuolelle)

10

2017/C 239/13

Asia C-44/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 11.5.2017 – Valittajana Dyson Ltd ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Direktiivi 2010/30/EU — Energian kulutuksen osoittaminen merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin — Delegoitu asetus (EU) N:o 665/2013 — Pölynimurien energiamerkintä — Energiatehokkuus — Mittausmenetelmä — Siirretyn toimivallan rajat — Selvitysaineiston vääristäminen — Unionin yleisen tuomioistuimen perusteluvelvollisuus)

10

2017/C 239/14

Asia C-48/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 17.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Okresný súd Dunajská Streda – Slovakia) – ERGO Poist’ovňa a.s. v. Alžbeta Barlíková (Ennakkoratkaisupyyntö — Itsenäiset kauppaedustajat — Direktiivi 86/653/ETY — Kauppaedustajan provisio — 11 artikla — Kolmannen henkilön ja päämiehen välisen sopimuksen jättäminen osittain täyttämättä — Seuraamukset provisio-oikeudelle — Käsite ”päämiehen syyksi luettava seikka”)

11

2017/C 239/15

Asia C-59/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Hoge Raad der Nederlanden – Alankomaat) – The Shirtmakers BV v. Staatssecretaris van Financiën (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — Yhteisön tullikoodeksi — 32 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta — Tullausarvo — Kauppa-arvo — Määrittäminen — Käsite ”kuljetuskustannukset”)

12

2017/C 239/16

Asia C-99/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 18.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal de grande instance de Lyon – Ranska) – Jean-Philippe Lahorgue v. Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux (CNB), Conseil des barreaux européens (CCBE) ja Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Direktiivi 77/249/ETY — 4 artikla — Asianajajan ammatin harjoittaminen — Asianajajien yksityisen virtuaaliverkon (RPVA) reititin — RPVA-reititin — Kieltäytyminen luovuttamasta reititintä asianajajalle, joka kuuluu toisen jäsenvaltion asianajajayhteisöön — Syrjivä toimenpide)

12

2017/C 239/17

Asia C-131/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajowa Izba Odwoławcza – Puola) – Archus sp. z o.o. ja Gama Jacek Lipik v. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/17/EY — Hankintasopimusten teossa noudatettavat periaatteet — 10 artikla — Tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaate — Hankintayksiköiden velvoite pyytää tarjoajia muuttamaan tai täydentämään tarjoustaan — Hankintayksikön oikeus pidättää pankkitakaus kieltäytymisen johdosta — Direktiivi 92/13/ETY — 1 artiklan 3 kohta — Muutoksenhakumenettelyt — Julkista hankintaa koskevan sopimuksen sopimuspuolen valintaa koskeva päätös — Tarjoajan sulkeminen pois — Kumoamiskanne — Oikeussuojan tarve)

13

2017/C 239/18

Asia C-150/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 18.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Curtea de Apel Craiova – Romania) – Fondul Proprietatea SAv. Complexul Energetic Oltenia SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Valtiontuet — Yhtiön, jonka osakepääomasta Romanian valtiolla on enemmistöosuus, saatava yhtiöltä, jossa kyseinen valtio on ainoa osakkeenomistaja — Sijaissuoritus — Valtiontuen käsite — Velvollisuus ilmoituksesta Euroopan komissiolle)

14

2017/C 239/19

Asia C-154/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 18.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments – Latvia) – ”Latvijas Dzelzceļš” VAS v. Valsts ieņēmumu dienests (Ennakkoratkaisupyyntö — Yhteisön tullikoodeksi — Asetus (ETY) N:o 2913/92 — 94 artiklan 1 kohta ja 96 artikla — Yhteisön ulkoinen passitusmenettely — Passituksesta vastaavan vastuu — 203 ja 204 artikla sekä 206 artiklan 1 kohta — Tullivelan syntyminen — Tavaran siirtäminen pois tullivalvonnasta — Tullimenettelyn käyttämisestä johtuvan jonkin velvollisuuden täyttämättä jättäminen — Tavaran täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen, joka on ollut seurauksena tavaroiden luonteesta johtuvasta syystä, ennalta-arvaamattomasta tapahtumasta tai ylivoimaisesta esteestä — 213 artikla — Velvollisuus maksaa tullivelka yhteisvastuullisesti — Direktiivi 2006/112/EY — Arvonlisävero — 2 artiklan 1 kohta sekä 70 ja 71 artikla — Verotettavan tapahtuman toteutuminen ja verosaatavan syntyminen — 201, 202 ja 205 artikla — Veron maksamisesta vastuussa olevat henkilöt — Määrätullitoimipaikan toteama rahdin puuttuminen — Säiliövaunun alemman purkulaitteen virheellinen sulkeminen tai rikkoutuminen)

15

2017/C 239/20

Asia C-302/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 11.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt rechtbank Noord-Nederland – Alankomaat) – Bas Jacob Adriaan Krijgsman v. Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV (Ennakkoratkaisupyyntö — Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 1 kohdan c alakohta — Matkustajille lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu — Korvausvelvollisuudesta vapauttaminen — Verkkomatkatoimiston välityksellä tehty kuljetussopimus — Lentoyhtiö on ilmoittanut lentoaikataulun muutoksesta ajoissa matkatoimistolle — Matkatoimisto on välittänyt kyseisen tiedon matkustajalle sähköpostitse kymmenen päivää ennen lentoa)

16

2017/C 239/21

Asia C-337/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.5.2017 – Valittajana Portugalin tasavalta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Euroopan komission täytäntöönpanopäätös — Tiedoksianto adressaatille — Liitteen tulostusmuodon oikaiseminen jälkikäteen — Päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Viivästyminen — Tutkimatta jättäminen)

17

2017/C 239/22

Asia C-338/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.5.2017 – Valittajana Portugalin tasavalta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Euroopan komission täytäntöönpanopäätös — Tiedoksianto adressaatille — Liitteen tulostusmuodon oikaiseminen jälkikäteen — Päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Viivästyminen — Tutkimatta jättäminen)

17

2017/C 239/23

Asia C-339/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 17.5.2017 – Valittajana Portugalin tasavalta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Maataloustukirahasto ja maaseuturahasto — Euroopan komission täytäntöönpanopäätös — Tiedoksianto adressaatille — Liitteen tulostusmuodon oikaiseminen jälkikäteen — Päätöksen julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdessä — Kanteen nostamisen määräaika — Alkamisajankohta — Viivästyminen — Tutkimatta jättäminen)

18

2017/C 239/24

Asia C-365/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 17.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Association française des entreprises privées (AFEP) ym. v. Ministre des Finances et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettava yhteinen verojärjestelmä — Direktiivi 2011/96/EU — Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen — Yhteisöveroon liittyvä 3 prosentin lisävero)

18

2017/C 239/25

Asia C-595/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) on esittänyt 23.11.2016 – Emmea Srl ja Commercial Hub Srl v. Comune di Siracusa ym.

19

2017/C 239/26

Asia C-54/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 1.2.2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM v. Wind Telecomunicazioni SpA

19

2017/C 239/27

Asia C-55/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 1.2.2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM v. Vodafone Omnitel NV

21

2017/C 239/28

Asia C-162/17 P: Valitus, jonka Puolan tasavalta on tehnyt 30.3.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-701/15, Stock Polska v. EUIPO – Lass & Steffen (LUBELSKA), 19.1.2017 antamasta tuomiosta

22

2017/C 239/29

Asia C-191/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 13.4.2017 – Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte v. ING-DiBa Direktbank Austria Niederlassung der ING-DiBa AG

24

2017/C 239/30

Asia C-213/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, Amsterdamin istuntopaikka on esittänyt 25.4.2017 – X v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24

2017/C 239/31

Asia C-220/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 27.4.2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG v. Land Berlin

25

2017/C 239/32

Asia C-221/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Raad van State (Alankomaat) on esittänyt 27.4.2017 – M. G. Tjebbes v. Minister van Buitenlandse Zaken

26

2017/C 239/33

Asia C-234/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 4.5.2017 – XC, YB ja ZA

27

2017/C 239/34

Asia C-236/17 P: Valitus, jonka Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd ja Csi Solar Power (China), Inc. ovat tehneet 8.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-162/14, Canadian Solar Emea ym. v. neuvosto, 28.2.2017 antamasta tuomiosta

27

2017/C 239/35

Asia C-237/17 P: Valitus, jonka Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd ja Csi Solar Power (China), Inc. ovat tehneet 8.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-163/14, Canadian Solar Emea ym. v. neuvosto, 28.2.2017 antamasta tuomiosta

28

2017/C 239/36

Asia C-244/17: Kanne 10.5.2017 – Euroopan komissio v. Euroopan unionin neuvosto

29

2017/C 239/37

Asia C-247/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 16.5.2017 – Oikeusministeriö v. Denis Raugevicius

30

2017/C 239/38

Asia C-250/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 12.5.2017 – Virgílio Tarragó da Silveira v. Espírito Santo Financial Group SA:n konkurssipesä

31

2017/C 239/39

Asia C-260/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Symvoulio tis Epikrateias (Kreikka) on esittänyt 16.5.2017 – Αnodiki Services EPE v. GNA ”Ο Εvaggelismos – Ofthalmiatreio Αthinon – Polykliniki”, Geniko Nosokomeio Athinon ”Georgios Gennimatas” ja Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias – (GONK) ”Oi Agioi Anargyroi

31

2017/C 239/40

Asia C-274/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Margarethe Yüce, Ali Yüce, Emin Yüce ja Emre Yüce v. TUIfly GmbH

32

2017/C 239/41

Asia C-275/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Friedemann Schoen ja Brigitta Schoen v. TUIfly GmbH

33

2017/C 239/42

Asia C-276/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Michael Siegberg v. TUIfly GmbH

34

2017/C 239/43

Asia C-277/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Heinz-Gerhard Albrecht v. TUIfly GmbH

34

2017/C 239/44

Asia C-278/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Susanne Meyer ym. v. TUIfly GmbH

35

2017/C 239/45

Asia C-279/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Thomas Kiehl v. TUIfly GmbH

36

2017/C 239/46

Asia C-280/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Ralph Eßer v. TUIfly GmbH

37

2017/C 239/47

Asia C-281/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Thomas Schmidt v. TUIfly GmbH

37

2017/C 239/48

Asia C-282/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 18.5.2017 – Werner Ansorge v. TUIfly GmbH

38

2017/C 239/49

Asia C-290/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 22.5.2017 – Angelina Fell, Florian Fell ja Vincent Fell v. TUIfly GmbH

39

2017/C 239/50

Asia C-291/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hannover (Saksa) on esittänyt 22.5.2017 – Helga Jordan-Grompe, Sven Grompe, Yves-Felix Grompe ja Justin Joel Grompe v. TUIfly GmbH

40

2017/C 239/51

Asia C-301/17: Kanne 23.5.2017 – Euroopan komissio v. Romania

40

2017/C 239/52

Asia C-313/17 P: Valitus, jonka George Haswani on tehnyt 26.5.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-231/15, Haswani v. neuvosto, 22.3.2017 antamasta tuomiosta

41

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 239/53

Asia T-442/12: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 1.6.2017 – Changmao Biochemical Engineering v. neuvosto (Polkumyynti — Kiinasta peräisin olevan viinihapon tuonti — Lopullisen polkumyyntitullin muuttaminen — Osittainen välivaiheen tarkastelu — Markkinataloudessa toimivan yrityksen asema — Huomattavien tuotantopanosten kustannukset heijastavat merkittävässä määrin niiden arvoa markkinoilla — Olosuhteiden muuttuminen — Perusteluvelvollisuus — Määräaika, jossa päätös markkinataloudessa toimivan yrityksen asemasta on tehtävä — Puolustautumisoikeudet — Asetuksen (EU) N:o 1225/2009 20 artiklan 2 kohta)

43

2017/C 239/54

Asia T-341/13 RENV: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.6.2017 – Groupe Léa Nature v. EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO’BiO ētic) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin SO’BiO ētic rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aikaisemmat EU-sanamerkit ja aikaisemmat kansalliset sanamerkit SO…? — Suhteelliset hylkäysperusteet — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Maineelle aiheutuva vahinko — Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)

44

2017/C 239/55

Asia T-673/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.6.2017 – Guardian Europe v. Euroopan unioni (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Unionin edustaminen — Vanhentuminen — Lopulliseksi tulleen päätöksen oikeusvaikutusten mitätöiminen — Kannekirjelmän täsmällisyys — Tutkittavaksi ottaminen — Perusoikeuskirjan 47 artikla — Oikeudenkäynnin kohtuullinen kesto — Yhdenvertainen kohtelu — Aineellinen vahinko — Aiheutuneet tappiot — Tulonmenetys — Aineeton vahinko — Syy-yhteys)

44

2017/C 239/56

Asia T-726/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.6.2017 – Blaž Jamnik ja Blaž v. parlamentti (Julkiset palveluhankinnat — Kiinteistöhankintasopimus — Tarjouspyyntömenettely — Neuvottelumenettely hankintailmoitusta julkaisematta — Euroopan unionin toimitilat Ljubljanassa — Ehdotuksen hylkääminen paikallisten markkinoiden kartoittamisen jälkeen — Toisen tarjoajan valinta hankintasopimuksen sopimuspuoleksi — Ehdotukseen liitettyjen asiakirjojen tutkimatta jättäminen — Oikeudellinen virhe — Ilmeinen arviointivirhe)

45

2017/C 239/57

Asia T-6/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.6.2017 – AWG v. EUIPO – Takko (Southern Territory 23o48’25"S) (EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-sanamerkki Southern Territory 23o48’25’’S — Aikaisempi EU-sanamerkki SOUTHERN — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

46

2017/C 239/58

Asia T-294/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.6.2017 – Kaane American International Tobacco v. EUIPO – Global Tobacco (GOLD MOUNT) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-kuviomerkki GOLD MOUNT — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen — Käyttämättä jättämiseen ei ole pätevää syytä — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

46

2017/C 239/59

Asia T-221/17: Kanne 15.4.2017 – Mémora Servicios Funerarios v. EUIPO – Chatenoud (MEMORAME)

47

2017/C 239/60

Asia T-262/17: Kanne 30.4.2017 – Metrans v. komissio ja INEA

47

2017/C 239/61

Asia T-263/17: Kanne 3.5.2017 – SD v. EIGE

48

2017/C 239/62

Asia T-275/17: Kanne 10.5.2017 – Michela Curto v. parlamentti

49

2017/C 239/63

Asia T-289/17: Kanne 15.5.2017 – Keolis CIF ym. v. komissio

50

2017/C 239/64

Asia T-296/17: Kanne 15.5.2017 – Buck-Chemie v. EUIPO – Henkel (wc-raikastimen kuvaus)

51

2017/C 239/65

Asia T-323/17: Kanne 29.5.2017 – Martinair Holland v. komissio

51

2017/C 239/66

Asia T-324/17: Kanne 29.5.2017 – SAS Cargo Group ym. v. komissio

53

2017/C 239/67

Asia T-325/17: Kanne 29.5.2017 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij v. komissio

53

2017/C 239/68

Asia T-326/17: Kanne 29.5.2017 – Air Canada v. komissio

55

2017/C 239/69

Asia T-328/17: Kanne 26.5.2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI)

56

2017/C 239/70

Asia T-334/17: Kanne 31.5.2017 – Cargolux Airlines v. komissio

57

2017/C 239/71

Asia T-335/17: Kanne 30.5.2017 –Help – Hilfe zur Selbsthilfe v.komissio

59

2017/C 239/72

Asia T-339/17: Kanne 31.5.2017 – Shenzhen Jiayz Photo Industrial v. EUIPO – Seven (sevenoak)

60

2017/C 239/73

Asia T-340/17: Kanne 30.5.2017 – Japan Airlines v. komissio

60

2017/C 239/74

Asia T-341/17: Kanne 31.5.2017 – British Airways v. komissio

62

2017/C 239/75

Asia T-342/17: Kanne 30.5.2017 – Deutsche Lufthansa ym. v. komissio

63

2017/C 239/76

Asia T-343/17: Kanne 31.5.2017 – Cathay Pacific Airways v. komissio

64

2017/C 239/77

Asia T-344/17: Kanne 31.5.2017 – Latam Airlines Group ja Lan Cargo v. komissio

65

2017/C 239/78

Asia T-346/17: Kanne 31.5.2017 – Hotelbeds Spain v. EUIPO – Guidigo Europe (Guidigo what to do next)

68

2017/C 239/79

Asia T-350/17: Kanne 1.6.2017 – Singapore Airlines ja Singapore Airlines Cargo v. komissio

68

2017/C 239/80

Asia T-352/17: Kanne 2.6.2017 – Korwin-Mikke v. parlamentti

69

2017/C 239/81

Asia T-355/17: Kanne 2.6.2017 – Daico International v. EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

70

2017/C 239/82

Asia T-356/17: Kanne 2.6.2017 – Daico International v. EUIPO – American Franchise Marketing (RoB)

71

2017/C 239/83

Asia T-358/17: Kanne 31.5.2017 – Mubarak v. neuvosto

71

2017/C 239/84

Asia T-226/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 24.4.2017 – Ipuri v. EUIPO – van Graaf (IPURI)

72


FI

 

Top