Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 213, 3. heinäkuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 213

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
3. heinäkuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 213/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 213/02

Tuomarien sijoittaminen jaostoihin

2


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 213/03

Asia C-387/14: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Krajowa Izba Odwoławcza – Puola) – Esaprojekt Sp. z o.o. v. Województwo Łódzkie (Ennakkoratkaisupyyntö — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Yhdenvertaisen kohtelun, syrjintäkiellon ja avoimuuden periaatteet — Taloudellisten toimijoiden tekninen ja/tai ammatillinen pätevyys — 48 artiklan 3 kohta — Mahdollisuus turvautua muiden yksiköiden voimavaroihin — 51 artikla — Mahdollisuus täydentää tarjousta — 45 artiklan 2 kohdan g alakohta — Sulkeminen hankintamenettelystä pois vakavan virheen vuoksi)

5

2017/C 213/04

Asia C-239/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 4.5.2017 – Valittajana RFA International LP ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Polkumyynti — Venäjältä peräisin oleva ferropiin tuonti — Maksettujen polkumyyntitullien palautushakemusten hylkääminen)

6

2017/C 213/05

Asia C-274/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 4.5.2017 – Euroopan komissio v. Luxemburgin suurherttuakunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 132 artiklan 1 kohdan f alakohta — Riippumattomien yhteenliittymien jäsenilleen suorittamien palvelujen vapauttaminen arvonlisäverosta — 168 artiklan a alakohta ja 178 artiklan a alakohta — Yhteenliittymän jäsenten vähennysoikeus — 14 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 28 artikla — Jäsenen toimiminen omissa nimissään yhteenliittymän lukuun)

7

2017/C 213/06

Asia C-315/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Obvodní soud pro Prahu 6 – Tšekki) – Marcela Pešková ja Jiří Peška v. Travel Service a.s. (Ennakkoratkaisupyyntö — Lentoliikenne — Asetus (EY) N:o 261/2004 — 5 artiklan 3 kohta — Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus — Soveltamisala — Korvausvelvollisuudesta vapautuminen — Lentokoneen ja linnun yhteentörmäys — Käsite ”poikkeukselliset olosuhteet” — Käsite ”kohtuulliset toimenpiteet” poikkeuksellisen olosuhteen tai tällaisen olosuhteen seurausten ehkäisemiseksi)

7

2017/C 213/07

Asia C-339/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgia) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on Luc Vanderborght (Ennakkoratkaisupyyntö — SEUT 56 artikla — Palvelujen tarjoamisen vapaus — Suu- ja hammashoitojen tarjoaminen — Kansallinen lainsäädäntö, jossa kielletään ehdottomasti suu- ja hammashoitopalvelujen mainonta — Rajatylittävän tekijän olemassaolo — Kansanterveyden suojelu — Oikeasuhteisuus — Direktiivi 2000/31/EY — Tietoyhteiskunnan palvelu — Mainonta internetsivustolla — Säännellyn ammatin harjoittaja — Ammatilliset säännöt — Direktiivi 2005/29/EY — Sopimattomat kaupalliset menettelyt — Terveyttä koskevat kansalliset säännökset — Kansalliset säännökset, joilla säännellään säänneltyjä ammatteja)

8

2017/C 213/08

Asia C-502/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 4.5.2017 – Euroopan komissio v. Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/271/ETY — 3 – 5 artikla ja 10 artikla — Liitteessä I olevat A, B ja D jaksot — Yhdyskuntajätevesien käsittely — Keräysjärjestelmä — Biologinen tai vastaava käsittely — Haavoittumiselle alttiille alueille johdettujen jätevesien tehokkaampi käsittely)

9

2017/C 213/09

Asia C-699/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Yhdistynyt kuningaskunta) – Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. Brockenhurst College (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Vapautukset — Vastikkeelliset ravintola- ja viihdepalvelujen suoritukset, jotka oppilaitos suorittaa rajatulle yleisölle)

10

2017/C 213/10

Asia C-13/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Augstākā tiesa – Latvia) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde v. Rīgas pašvaldības SIA ”Rīgas satiksme” (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 95/46/EY — 7 artiklan f alakohta — Henkilötiedot — Henkilötietojen käsittelyn laillisuuden edellytykset — Käsite ”tarpeen sivullisen oikeutetun intressin toteuttamiseksi” — Pyyntö saada liikenneonnettomuudesta vastuussa olevan henkilön henkilötietoja oikeusvaateen esittämistä varten — Rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta hyväksyä tällaista pyyntöä)

11

2017/C 213/11

Asia C-17/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour de cassation – Ranska) – Oussama El Dakkak ja Intercontinental SARL v. Administration des douanes et droits indirects (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 1889/2005 — Euroopan unionin alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonta — 3 artiklan 1 kohta — Unionin alueelle saapuva tai sieltä poistuva luonnollinen henkilö — Ilmoittamisvelvollisuus — Jäsenvaltion lentoaseman kansainvälinen kauttakulkualue)

11

2017/C 213/12

Asia C-29/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Stralsund – Saksa) – HanseYachts AG v. Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur ja Compagnie Generali IARD SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 44/2001 — 27 artikla — Vireilläolovaikutus — Tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu — 30 artiklan 1 alakohta — Haastehakemus tai muu vastaava asiakirja — Hakemus, jossa vaaditaan asiantuntijalausunnon hankkimista, jotta voitaisiin säilyttää tai hankkia ennen oikeudenkäyntiä sellaisia tosiseikkoja koskeva todiste, jotka saattavat olla myöhemmän kanteen perustana)

12

2017/C 213/13

Asia C-33/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 4.5.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt korkein hallinto-oikeus – Suomi) – Asia, jonka on pannut vireille A Oy (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 148 artiklan d alakohta — Vapautus arvonlisäverosta — Palvelujen suoritukset, jotka suoraan palvelevat avomeriliikenteeseen käytettävien alusten tai niiden lastin välittömiä tarpeita — Alihankkijan välittäjän lukuun suorittama lastin nostaminen)

12

2017/C 213/14

Asia C-71/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 4.5.2017 – Valittajana Comercializadora Eloro SA sekä muina osapuolina Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Zumex Group SA (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Hakemus sanaosan ”ZUMEX” sisältävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Sanamerkin JUMEX haltijan esittämä väite — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan b alakohta ja 42 artiklan 2 kohta — Todisteet aiemmasta käytöstä — Käyttö Euroopan unionin alueella — 76 artiklan 2 kohta — Käytön lisätodisteiden toimittaminen valituslautakunnalle myöhässä — Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) harkintavalta)

13

2017/C 213/15

Asia C-98/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 4.5.2017 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Verotus — Pääomien vapaa liikkuvuus — SEUT 63 artikla — ETA-sopimuksen 40 artikla — Perintövero — Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen hyväksi tehdyt testamenttilahjoitukset — Alennetun verokannan soveltaminen järjestöihin, jotka ovat Kreikassa tai jotka on perustettu siellä, sekä samankaltaisiin ulkomaisiin järjestöihin vastavuoroisuuden edellytyksellä — Kohtelun erilaisuus — Rajoitus — Perustelut)

14

2017/C 213/16

Asia C-417/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 4.5.2017 – Valittajana August Storck KG ja muuna osapuolena Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) (Muutoksenhaku — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N: 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Ehdottomat hylkäysperusteet — Kuviomerkki — Sinivalkoinen neliönmuotoinen pakkaus — Erottamiskyky)

14

2017/C 213/17

Asia C-535/16: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 27.4.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunalul Specializat Mureș – Romania) – Michael Tibor Bachman v. FAER IFN SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 99 artikla — Kuluttajansuoja — Direktiivi 93/13/ETY — 2 artiklan b alakohta — Kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot — Kuluttajan käsite — Luonnollinen henkilö, joka on tehnyt uudistamissopimuksen luottolaitoksen kanssa täyttääkseen alun perin yhtiölle myönnettyjen lainojen takaisinmaksua tälle luottolaitokselle koskevan velvoitteen

15

2017/C 213/18

Asia C-36/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Minden (Saksa) on esittänyt 25.1.2017 – Daher Muse Ahmed v. Saksan valtio

15

2017/C 213/19

Asia C-86/17 P: Valitus, jonka Redpur GmbH on tehnyt 16.2.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (seitsemäs jaosto) asiassa T-227/15, Redpur v. EUIPO, 15.12.2016 antamasta tuomiosta

16

2017/C 213/20

Asia C-112/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 6.3.2017 – Angela Irmgard Diedrich ym. v. Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Asia C-125/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) on esittänyt 10.3.2017 – Luigi Bisignani v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Asia C-132/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.3.2017 – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Asia C-144/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale Calabria (Italia) on esittänyt 22.3.2017 – Lloyd’s of London v. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Asia C-149/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht München I (Saksa) on esittänyt 24.3.2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG v. Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Asia C-152/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Consiglio di Stato (Italia) on esittänyt 24.3.2017 – Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi SpA v. Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Asia C-165/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 3.4.2017 – Morgan Stanley & Co International plc v. Ministre de l’Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Asia C-185/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna (Bulgaria) on esittänyt 10.4.2017 – Nachalnik na Mitnitsa Varna v. Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Asia C-215/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) on esittänyt 25.4.2017 – Nova Kreditna Banka Maribor d.d. v. Slovenian tasavalta

21

2017/C 213/29

Asia C-222/17 P: Valitus, jonka Plásticos Españoles, SA (ASPLA) ja Armando Álvarez, SA ovat tehneet 27.4.2017 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu kolmas jaosto) asiassa T-40/15, ASPLA ja Armando Álvarez v. Euroopan unioni, 17.2.2017 antamasta tuomiosta

22

2017/C 213/30

Asia C-230/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 2.5.2017 – Érdem Deha Altiner ja Isabel Hanna Ravn v. Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Asia C-240/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 10.5.2017 – E

23

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 213/32

Asia T-531/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.5.2017 – Sotiropoulou ym. v. neuvosto (Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Talous- ja rahapolitiikka — Jäsenvaltiolle liiallisen alijäämän korjaamiseksi osoitetut päätökset — Eläkeoikeuksien vähentäminen ja poistaminen Kreikassa — Oikeussäännön, jolla annetaan yksityisille oikeuksia, riittävän ilmeinen rikkominen)

25

2017/C 213/33

Yhdistetyt asiat T-15/15 ja T-197/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.5.2017 – Costa v. parlamentti (Parlamentin jäsenille maksettavat etuudet — Vanhuuseläke — Keskeyttäminen — Perintä — Päällekkäisyyden kieltävä sääntö — Parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt — Viittaus kansalliseen lainsäädäntöön — Jäsenten eläkkeestä annetun säännöksen 12 artiklan 2 a kohdan v alakohta — Italian satamaviranomaisen johtajan tehtävän hoitamisesta saatu korvaus — Perusteltu luottamus)

25

2017/C 213/34

Asia T-122/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.5.2017 – Landeskreditbank Baden-Württemberg v. EKP (Talous- ja rahapolitiikka — Luottolaitosten vakavaraisuusvalvonta — Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 6 artiklan 4 kohta — Asetuksen (EU) N:o 468/2014 70 artiklan 1 kohta — Yhteinen valvontamekanismi — EKP:n toimivalta — Kansallisten viranomaisten hajautetusti käyttämä toimivalta — Luottolaitoksen merkittävyyden arviointi — EKP:n suorittaman suoran valvonnan tarve)

26

2017/C 213/35

Asia T-303/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.5.2017 – Barqawi v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Ilmeinen arviointivirhe)

27

2017/C 213/36

Asia T-304/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.5.2017 – Abdulkarim v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Ilmeinen arviointivirhe)

27

2017/C 213/37

Asia T-376/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 11.5.2017 – KK v. EASME (Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 — Ehdotuspyyntö vuosien 2014 – 2015 työohjelmaan — Pk-yritysten innovoinnin tukiohjelma — EASMEn päätös, jossa ehdotus todetaan kelvottomaksi — Yhden toimituksen sääntö — Arvioinnin uudelleentarkastelumenettely — Ehdotusten jättämiselle tarkoitetun sähköisen portaalin tilapäinen toimimattomuus — Arviointivirhe — Menettelysääntöjen rikkominen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

28

2017/C 213/38

Asia T-159/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.5.2017 – Metronia v. EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin TRIPLE O NADA rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-kuviomerkki TRIPLE BINGO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

29

2017/C 213/39

Asia T-71/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.5.2017 – Valittajana De Nicola ja muuna osapuolena EIP (Muutoksenhaku — Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Arviointi — Urakehitystä koskeva kertomus — Vuoden 2007 arviointikierros — Oikeudelliset virheet — Selvästi perusteeton valitus)

29

2017/C 213/40

Asia T-73/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.5.2017 – Valittajana De Nicola ja muuna osapuolena EIP (Muutoksenhaku — Henkilöstö — EIP:n henkilöstö — Työpaikkakiusaaminen — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu — Oikeudelliset virheet — Selvästi perusteeton valitus)

30

2017/C 213/41

Asia T-111/17: Kanne 20.2.2017 – Computer Market v. EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Asia T-211/17: Kanne 6.4.2017 – Amplexor Luxembourg v. komissio

31

2017/C 213/43

Asia T-231/17: Kanne 20.4.2017 – SE v. neuvosto

31

2017/C 213/44

Asia T-233/17: Kanne 20.4.2017 – Portugali v. komissio

32

2017/C 213/45

Asia T-245/17: Kanne 24.4.2017 – ViaSat v. komissio

33

2017/C 213/46

Asia T-256/17: Kanne 2.5.2017 – Labiri v. ETSK

34

2017/C 213/47

Asia T-258/17: Kanne 3.5.2017 – Arbuzov v. neuvosto

35

2017/C 213/48

Asia T-276/17: Kanne 8.5.2017 – Ogrodnik v. EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Asia T-278/17: Kanne 10.5.2017 – Bank of New York Mellon v. EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Asia T-279/17: Kanne 11.5.2017 – Hermann Bock v. EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Asia T-280/17: Kanne 9.5.2017 – GE.CO.P. v. komissio

37

2017/C 213/52

Asia T-287/17: Kanne 8.5.2017 – Swemac Innovation v. EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Oikaisuja

2017/C 213/53

Oikaistaan virallisessa lehdessä julkaistu tiedonanto asiassa T-197/17 ( EUVL C 151, 15.5.2017 )

39


FI

 

Top