Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:144:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 144, 8. toukokuuta 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 144

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

60. vuosikerta
8. toukokuu 2017


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan unionin tuomioistuin

2017/C 144/01

Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisimmät julkaisut Euroopan unionin virallisessa lehdessä

1


 

V   Ilmoitukset

 

TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Unionin Tuomioistuin

2017/C 144/02

Asia C-141/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt tribunal administratif de Rennes – Ranska) – Doux SA, saneerausmenettelyssä v. Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 543/2008 — 15 artiklan 1 kohta — 16 artikla — Jäädytetyt tai pakastetut kananpojat — Vesipitoisuuden enimmäisraja — Tämän rajan vanhentuminen — Tarkastuksia koskevat yksityiskohtaiset käytännön säännöt — Vastakkaiset analyysit — Asetus N:o 612/2009 — 28 artikla — Maataloustuotteiden vientituet — Myöntämisedellytykset — Laadultaan virheetön, kunnollinen ja myyntikelpoinen — Tuotteet, joita voidaan pitää kaupan tavanomaisissa olosuhteissa)

2

2017/C 144/03

Asia C-173/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Düsseldorf – Saksa) – GE Healthcare GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf (Ennakkoratkaisupyyntö — Tulliliitto — Yhteisön tullikoodeksi — 32 artiklan 1 kohdan c alakohta — Tullausarvon määrittäminen — Arvonmäärityksen kohteena olevaan tavaraan liittyvät rojaltit tai lisenssimaksut — Käsite — Asetus (ETY) N:o 2454/93 — 160 artikla — Arvonmäärityksen kohteena olevien tavaroiden ”myyntiehdot” — Rojaltien tai lisenssimaksujen maksaminen yhtiölle, joka on etuyhteydessä sekä tavaroiden myyjään että niiden ostajaan — 158 artiklan 3 kohta — Tarkistus- ja erittelytoimenpiteet)

3

2017/C 144/04

Asia C-321/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour constitutionnelle – Luxemburg) – ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA v. Luxemburgin valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Ympäristö — Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmä Euroopan unionissa — Direktiivi 2003/87/EY — 3 artiklan a alakohta — 11 ja 12 artikla — Laitoksen toiminnan lakkauttaminen — Käyttämättä jääneiden päästöoikeuksien palauttaminen — Kausi 2008–2012 — Korvauksen puuttuminen — Päästöoikeuksien kaupan järjestelmän rakenne)

4

2017/C 144/05

Asia C-342/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Oberster Gerichtshof – Itävalta) – Leopoldine Gertraud Piringer (Ennakkoratkaisupyyntö — Asianajajien palvelujen tarjoamisen vapaus — Jäsenvaltioiden oikeus varata tietyille asianajajaryhmille oikeus laatia virallisia asiakirjoja, joilla perustetaan tai siirretään kiinteään omaisuuteen kohdistuvia oikeuksia — Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan notaarin on todistettava kiinteistörekisteriin kirjaamista koskevan hakemuksen allekirjoitus oikeaksi)

5

2017/C 144/06

Asia C-390/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Trybunał Konstytucyjny – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) (Ennakkoratkaisupyyntö — Verotus — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Liitteessä III oleva 6 kohta — Pätevyys — Menettely — Ehdotusta neuvoston direktiiviksi muutettiin parlamentin antaman lausunnon jälkeen — Parlamenttia ei kuultu uudelleen — 98 artiklan 2 kohta — Pätevyys — Digitaalisten kirjojen sähköisten toimitusten sulkeminen alennetun arvonlisäverokannan soveltamisen ulkopuolelle — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Kahden tilanteen rinnastettavuus — Digitaalisten kirjojen toimitukset sähköisesti ja kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla)

5

2017/C 144/07

Asia C-398/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Corte suprema di cassazione – Italia) – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v. Salvatore Manni (Ennakkoratkaisupyyntö — Henkilötiedot — Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä — Direktiivi 95/46/EY — 6 artiklan 1 kohdan e alakohta — Yhtiörekisterissä julkaistavat tiedot — Ensimmäinen direktiivi 68/151/ETY — 3 artikla — Kyseisen yhtiön purkautuminen — Ulkopuolisten henkilöiden näiden tietojen saamista koskevan oikeuden rajoittaminen)

6

2017/C 144/08

Asia C-406/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Varhoven administrativen sad – Bulgaria) – Petya Milkova v. Izpalnitelen direktor Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol (Ennakkoratkaisupyyntö — Sosiaalipolitiikka — Yhdenvertainen kohtelu työssä ja ammatissa — Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus — 5 ja 27 artikla — Direktiivi 2000/78/EY — 7 artikla — Vahvistettu suoja, jota sovelletaan irtisanottaessa vammaisia työntekijöitä — Tällaista suojaa ei sovelleta vammaisiin virkamiehiin — Yhdenvertaista kohtelua koskeva yleinen periaate)

7

2017/C 144/09

Asia C-448/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 8.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt hof van beroep te Brussel – Belgia) – Belgian valtio v. Wereldhave Belgium Comm. VA, Wereldhave International NV ja Wereldhave NV, (Ennakkoratkaisupyyntö — Eri jäsenvaltioihin sijoittautuneet emo- ja tytäryhtiöt — Sovellettava yleinen verojärjestelmä — Yhteisövero — Direktiivi 90/435/ETY — Soveltamisala — 2 artiklan c alakohta — Yhtiö, joka on ilman valintamahdollisuutta ja vapautusta velvollinen maksamaan veron — Nollaverokannan mukainen verotus)

8

2017/C 144/10

Asia C-484/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru – Kroatia) – Ibrica Zulfikarpašić v. Slaven Gajer (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EY) N:o 805/2004 — Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste — Eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistamisen edellytykset — Käsite ”tuomioistuin” — Julkinen notaari, joka on antanut täytäntöönpanomääräyksen ”todistusvoimaisen asiakirjan” perusteella — Virallinen asiakirja)

8

2017/C 144/11

Asia C-551/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Općinski sud u Puli-Pola – Kroatia) – Pula Parking d.o.o. v. Sven Klaus Tederahn (Ennakkoratkaisupyyntö — Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Asetus (EU) N:o 1215/2012 — Ajallinen ja aineellinen soveltamisala — Siviili- ja kauppaoikeudelliset asiat — Täytäntöönpanomenettely maksamatta jätetyn julkisen pysäköintimaksusaatavan perimiseksi — Kuuluminen soveltamisalaan — Käsite ”tuomioistuin” — Julkinen notaari, joka on antanut täytäntöönpanomääräyksen todistusvoimaisen asiakirjan perusteella)

9

2017/C 144/12

Asia C-573/15: Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 9.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Cour d’appel de Liège – Belgia) – Belgian valtio v. Oxycure Belgium SA (Ennakkoratkaisupyyntö — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — 98 artiklan 2 kohta — Liitteessä III olevat 3 ja 4 kohta — Verotuksen neutraalisuuden periaate — Happihoito — Alennettu arvonlisäverokanta — Happipullot — Yleinen arvonlisäverokanta — Happirikastimet)

10

2017/C 144/13

Asia C-615/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.3.2017 – Valittajina Samsung SDI Co. Ltd ja Samsung SDI (Malaysia) Bhd sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt — Televisioissa ja tietokoneiden näytöissä käytettävien värikuvaputkien maailmanlaajuiset markkinat — Hintoja, markkinoiden ja asiakkaiden jakamista ja tuotannon rajoittamista koskevat sopimukset ja yhtenäistetyt menettelytavat — Sakot — Sakkojen määrän laskennasta annetut vuoden 2006 suuntaviivat — 13 kohta — Kilpailusääntöjen rikkomiseen liittyvän myynnin arvon määrittäminen)

10

2017/C 144/14

Asia C-660/15 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.3.2017 – Valittajana Viasat Broadcasting UK Ltd sekä muina osapuolina Euroopan komissio, Tanskan kuningaskunta ja TV2/Danmark A/S (Muutoksenhaku — Valtiontuki — SEUT 107 artiklan 1 kohta — SEUT 106 artiklan 2 kohta — Tanskan viranomaisten tanskalaisen julkisen palvelun yleisradioyhtiön TV2/Danmarkin hyväksi toteuttama toimenpide — Julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien kustannusten korvaaminen — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltuvaksi)

11

2017/C 144/15

Asia C-14/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 8.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Euro Park Service, jolle SCI Cairnbulg Nanteuil’n oikeudet ja velvoitteet ovat siirtyneet v. Ministre des Finances et des Comptes publics (Ennakkoratkaisupyyntö — Välitön verotus — Eri jäsenvaltioissa olevat yhtiöt — Yhteinen verojärjestelmä — Absorptiosulautuminen — Veroviranomaisten ennakkohyväksyntä — Direktiivi 90/434/ETY — 11 artiklan 1 kohdan a alakohta — Veropetos tai veron kiertäminen — Sijoittautumisvapaus)

11

2017/C 144/16

Asia C-100/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 9.3.2017 – Valittajana Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou sekä muina osapuolina Helleenien tasavalta ja Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Valtiontuki — Kaivosten luovuttaminen todellista markkina-arvoa pienempään hintaan — Luovutuksen vapauttaminen veroista — Myönnetyn edun määrän arvioiminen)

12

2017/C 144/17

Asia C-105/16 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 9.3.2017 – Valittajana Puolan tasavalta ja muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — EMOTR ja maaseuturahasto — Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle jätetyt kulut — Maaseudun kehittäminen — Asetus (EY) N:o 1257/1999 — 33 b artikla — Rakenneuudistuksen kohteena olevien osaelantotilojen tukeminen — Velvoite osoittaa vähintään 50 % tuesta rakenneuudistustoimiin)

13

2017/C 144/18

Asia C-638/16 PPU: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 7.3.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil du Contentieux des Étrangers – Belgia) – X ja X v. Belgian valtio (Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 810/2009 — 25 artiklan 1 kohdan a alakohta — Alueellisesti rajoitettu viisumi — Viisumin myöntäminen humanitaarisista syistä tai kansainvälisten velvoitteiden vuoksi — Kansainvälisten velvoitteiden käsite — Euroopan unionin perusoikeuskirja — Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi — Geneven yleissopimus — Ei velvollisuutta viisumin myöntämiseen tilanteessa, jossa perusoikeuskirjan 4 ja/tai 18 artiklan rikkomisen vaara on todellinen)

13

2017/C 144/19

Asia C-576/16 P: Valitus, jonka TVR Italia Srl on tehnyt 14.11.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-277/16, TVR Italia v. EUIPO – TVR Automotive (TVR ITALIA), 9.9.2016 antamasta määräyksestä

14

2017/C 144/20

Asia C-674/16 P: Valitus, jonka Guccio Gucci SpA on tehnyt 29.12.2016 asiassa T-753/15, Guccio Gucci v. EUIPO, 11.10.2016 annetusta tuomiosta

14

2017/C 144/21

Asia C-675/16 P: Valitus, jonka Guccio Gucci SpA on tehnyt 29.12.2016 asiassa T-461/15, Guccio Gucci v. EUIPO, 11.10.2016 annetusta tuomiosta

16

2017/C 144/22

Asia C-678/16 P: Valitus, jonka Monster Energy Company on tehnyt 29.12.2016 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-407/15, Monster Energy v. EUIPO, 20.10.2016 antamasta tuomiosta

17

2017/C 144/23

Asia C-685/16: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Münster (Saksa) on esittänyt 27.12.2016 – EV v. Finanzamt Lippstadt

18

2017/C 144/24

Asia C-18/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 16.1.2017 – Danieli & C. Officine Meccaniche SpA ym. v. Arbeitsmarktservice Leoben

18

2017/C 144/25

Asia C-46/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Bremen (Saksa) on esittänyt 30.1.2017 – Hubertus John v. Freie Hansestadt Bremen

19

2017/C 144/26

Asia C-51/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Ítélőtábla (Unkari) on esittänyt 1.2.2017 – Teréz Ilyés ja Emil Kiss v. OTP Bank Nyrt. ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

20

2017/C 144/27

Asia C-52/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Itävalta) on esittänyt 1.2.2017 – VTB Bank (Austria) AG

21

2017/C 144/28

Asia C-53/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Fővárosi Törvényszék (Unkari) on esittänyt 2.2.2017 – Bericap Záródástechnikai Cikkeket Gyártó Bt. v. Nemzetgazdasági Minisztérium

22

2017/C 144/29

Asia C-58/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 3.2.2017 – INEOS Köln GmbH v. Saksan liittotasavalta

23

2017/C 144/30

Asia C-61/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin (Saksa) on esittänyt 6.2.2017 – Miriam Bichat v. APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

23

2017/C 144/31

Asia C-62/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 6.2.2017 – Daniela Chlubna v. APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

24

2017/C 144/32

Asia C-63/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal d’instance de Limoges (Ranska) on esittänyt 6.2.2017 – Banque Solfea SA v. Jean-François Veitl

25

2017/C 144/33

Asia C-65/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte suprema di cassazione (Italia) on esittänyt 6.2.2017 – Oftalma Hospital Srl v. CIOV – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi ja Regione Piemonte

25

2017/C 144/34

Asia C-68/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 9.2.2017 – IR v. JQ

26

2017/C 144/35

Asia C-69/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 8.2.2017 – Gamesa Wind România SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor ja Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

27

2017/C 144/36

Asia C-72/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Saksa) on esittänyt 9.2.2017 – Isabelle Walkner v. APSB – Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG

28

2017/C 144/37

Asia C-77/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) on esittänyt 13.2.2017 – X v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

28

2017/C 144/38

Asia C-78/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgia) on esittänyt 13.2.2017 – X v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

29

2017/C 144/39

Asia C-80/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal de Justiça (Portugali) on esittänyt 14.2.2017 – Fundo de Garantia Automóvel v. Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana ja Cristiana Micaela Caetano Juliana

30

2017/C 144/40

Asia C-90/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD) (Portugali) on esittänyt 21.2.2017 – Turbogás – Produtora Energética SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2017/C 144/41

Asia C-105/17: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen Sad – Varna (Bulgaria) on esittänyt 28.2.2017 – Komisia za zashtita na potrebitelite v. Evelina Kamenova

32

2017/C 144/42

Asia C-111/17 PPU: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Monomeles Protodikeio Athinon (Kreikka) on esittänyt 7.3.2017 – OL v. PQ

32

2017/C 144/43

Asia C-130/17: Kanne 10.3.2017 – Euroopan komissio v. Bulgarian tasavalta

33

 

Unionin yleinen tuomioistuin

2017/C 144/44

Asia T-117/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 3.2.2017 – Viro v. komissio (Kumoamiskanne — Maatalous — Yhteinen markkinajärjestely — Uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi toteutettavat toimenpiteet — Poistamattomien sokerin ylijäämävarastojen johdosta perittävä määrä — Komission lopullisen päätöksen muuttamista koskeva vaatimus — Vaatimuksen hylkääminen — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Vahvistava toimi — Uusien ja olennaisten seikkojen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen)

34

2017/C 144/45

Asia T-132/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.3.2017 – IR v. EUIPO – Pirelli Tyre (popchrono) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki popchrono — Tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta)

34

2017/C 144/46

Asia T-231/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.3.2017 – Haswani v. neuvosto (Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka — Syyriaan kohdistettavat rajoittavat toimenpiteet — Varojen jäädyttäminen — Kannekirjelmän mukauttaminen — Perusteluvelvollisuus — Puolustautumisoikeudet — Arviointivirhe — Oikeasuhteisuus — Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu)

35

2017/C 144/47

Asia T-239/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.3.2017 – Cryo-Save v. EUIPO – MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki Cryo-Save — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Todistustaakka — Tavaramerkin menetetyksi julistaminen)

36

2017/C 144/48

Asia T-336/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.3.2017 – XX v. EUIPO – Dammers (The Specials) (EU-tavaramerkki — Menettämismenettely — EU-sanamerkki The Specials — Tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Tavaramerkin haltijan suostumus — Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta)

37

2017/C 144/49

Asia T-473/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.3.2017 – Capella v. EUIPO – Abus (APUS) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin APUS rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi kansallinen sanamerkki ABUS — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaara — Rekisteröintihakemuksen toistuvat rajaamiset valituslautakunnassa — Asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta — Valituslautakunnan toimivalta — Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta — Oikeus tulla kuulluksi — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 13 säännön 3 kohta)

37

2017/C 144/50

Asia T-495/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 16.3.2017 – Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus v. EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin MOUNTAIN CITRUS SPAIN rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-kuviomerkki monteCitrus — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaraa ei ole — Tavaroiden samanlaisuus — Merkkien samankaltaisuuden puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

38

2017/C 144/51

Asia T-174/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.3.2017 – Wessel-Werk v. EUIPO – Wolf PVG (pölynimurin suukappaleet) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää pölynimurin suukappaletta — Aiempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asiantunteva käyttäjä — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

39

2017/C 144/52

Asia T-175/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.3.2017 – Wessel-Werk v. EUIPO – Wolf PVG (pölynimurin suukappaleet) (Yhteisömalli — Mitättömyysmenettely — Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää pölynimurin suukappaletta — Aiempi yhteisömalli — Mitättömyysperuste — Yksilöllinen luonne — Asiantunteva käyttäjä — Asetuksen (EY) N:o 6/2002 6 artikla ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohta)

39

2017/C 144/53

Asia T-216/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 23.3.2017 – Vignerons de la Méditerranée v. EUIPO – Bodegas Grupo Yllera (LE VAL FRANCE) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin LE VAL FRANCE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiempi EU-sanamerkki VIÑA DEL VAL — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

40

2017/C 144/54

Asia T-425/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.3.2017 – Hoffman v. EUIPO (Genius) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Genius rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

40

2017/C 144/55

Asia T-430/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.3.2017 – Intercontinental Exchange Holdings v. EUIPO (BRENT INDEX) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin BRENT INDEX rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)

41

2017/C 144/56

Asia T-455/16 P: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.3.2017 – Valittajana Fernández González ja muuna osapuolena komissio (Muutoksenhaku — Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Palvelukseen ottaminen — Väliaikaisten toimihenkilöiden ottaminen vakituisiin virkoihin — Lainvastaisuusväite — Oikeudellinen virhe)

42

2017/C 144/57

Asia T-323/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.3.2017 – Pure Fishing v. EUIPO – Łabowicz (NANOFIL) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin NANOFIL rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Aiemman EU-kuviomerkin NANO mitättömäksi julistaminen — Lausunnon antamisen raukeaminen)

42

2017/C 144/58

Asia T-747/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.3.2017 – Merck v. EUIPO – Société des produits Nestlé (HEALTHPRESSO) (EU-tavaramerkki — Väitemenettely — Lausunnon antamisen raukeaminen)

43

2017/C 144/59

Asia T-21/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 14.3.2017 – Karl Conzelmann v. EUIPO (LIKE IT) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin LIKE IT rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)

43

2017/C 144/60

Asia T-22/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.3.2017 – Comprojecto-Projectos e Construções ja Gomes de Azevedo ym. v. EKP (Laiminlyönti-, kumoamis- ja vahingonkorvauskanne — Talous- ja rahapolitiikka — Luottolaitosten valvonta — Rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesuun — Korjaavat toimenpiteet — Toimintapyyntöä ei ole esitetty — Kannekirjelmä ei ole täsmällinen — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat, ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton)

44

2017/C 144/61

Asia T-295/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – SymbioPharm v. EMA (Kumoamiskanne — Ihmisille tarkoitetut lääkkeet — Lausuntomenettelyn aloittaminen EMA:ssa — Direktiivin 2001/83/EY 31–34 artikla — Symbioflor 2 ja muut samankaltaisesti nimetyt lääkkeet — Toimi, joka ei voi olla kanteen kohteena — Valmisteleva toimi — Tutkimatta jättäminen)

45

2017/C 144/62

Asia T-380/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.3.2017 – Popescu v. Romania (Toimivallan selvä puuttuminen)

45

2017/C 144/63

Asia T-556/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.3.2017 – GX v. komissio (Henkilöstö — Palvelukseen ottaminen — Kilpailuilmoitus — Avoin kilpailu EPSO/AD/248/13 — Päätös olla sisällyttämättä kantajan nimeä varallaololuetteloon — Selvästi täysin perusteeton kanne)

46

2017/C 144/64

Asia T-625/16 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 10.3.2017 – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej v. ECHA (Välitoimet — Euroopan kemikaalivirasto — REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Päätös hallinnollisen maksun ja lisämaksun määräämisestä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

46

2017/C 144/65

Asia T-855/16 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 10.3.2017 – Fertisac v. ECHA (Välitoimet — REACH — Aineen rekisteröinnistä perittävä maksu — Mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä maksunalennus — Päätös hallinnollisen maksun ja lisämaksun määräämisestä — Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva hakemus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

47

2017/C 144/66

Asia T-48/17 R: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 14.3.2017 – ADDE v. parlamentti (Välitoimet — Poliittisen puolueen rahoittaminen — Institutionaalinen oikeus — Pankkitakaus — Kiireellisyysedellytys ei täyty)

47

2017/C 144/67

Asia T-99/17: Kanne 16.2.2017 – Eutelsat v. GSA

48

2017/C 144/68

Asia T-134/17: Kanne 2.3.2017 – Hércules Club de Fútbol v. komissio

49

2017/C 144/69

Asia T-135/17: Kanne 28.2.2017 – Scor v. komissio

50

2017/C 144/70

Asia T-137/17: Kanne 3.3.2017 – Kakol v. komissio

51

2017/C 144/71

Asia T-148/17: Kanne 7.3.2017 – Troszczynski v. parlamentti

52

2017/C 144/72

Asia T-152/17: Kanne 6.3.2017 – Sumner v. komissio

53

2017/C 144/73

Asia T-158/17: Kanne 13.3.2017 – Post Telecom v. EIP

54

2017/C 144/74

Asia T-160/17: Kanne 10.3.2017 – RY v. komissio

55

2017/C 144/75

Asia T-164/17: Kanne 14.3.2017 – Apple and Pear Australia ja Star Fruits Diffusion v. EUIPO – Pink Lady America (WILD PINK)

55

2017/C 144/76

Asia T-167/17: Kanne 16.3.2017 – RV v. komissio

56

2017/C 144/77

Asia T-171/17: Kanne 17.3.2017 – M & K v. EUIPO – Genfoot (KIMIKA)

57

2017/C 144/78

Asia T-176/17: Kanne 13.3.2017 – Sequel Naturals v. EUIPO – Fernandes (VeGa one)

58

2017/C 144/79

Asia T-178/17: Kanne 21.3.2017 – W&O medical esthetics v. EUIPO – Fidia farmaceutici (HYALSTYLE)

58

2017/C 144/80

Asia T-179/17: Kanne 17.3.2017 – Laboratoire Nuxe v. EUIPO – Camille ja Tariot (NYOUX)

59

2017/C 144/81

Asia T-335/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – T & L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio

60

2017/C 144/82

Asia T-527/12: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 8.3.2017 – DeMaCo Holland v. komissio

60

2017/C 144/83

Asia T-225/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – T & L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio

60

2017/C 144/84

Asia T-411/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – T & L Sugars ja Sidul Açúcares v. komissio

60

2017/C 144/85

Asia T-554/13: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – Unkari v. komissio

60

2017/C 144/86

Asia T-13/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – Unkari v. komissio

61

2017/C 144/87

Asia T-697/14: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 9.3.2017 – MIP Metro v. EUIPO – Associated Newspapers (METRO)

61

2017/C 144/88

Asia T-150/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.3.2017 – EFB v. komissio

61

2017/C 144/89

Asia T-151/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.3.2017 – EFB v. komissio

61

2017/C 144/90

Asia T-174/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 15.3.2017 – EFB v. komissio

61

2017/C 144/91

Asia T-432/15: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Inditex v. EUIPO – Ffauf (ZARA)

62

2017/C 144/92

Asia T-117/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Isdin v. EUIPO – Spirig Pharma (ERYFOTONA ACTINICA)

62

2017/C 144/93

Asia T-173/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Wöhlke v. EUIPO – Danielle Roches (ALIQUA)

62

2017/C 144/94

Asia T-252/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Cleversafe v. EUIPO (Beyond Scale)

62

2017/C 144/95

Asia T-253/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Cleversafe v. EUIPO (Storage Beyond Scale)

62

2017/C 144/96

Asia T-356/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 7.3.2017 – Brita v. EUIPO – Aquis Wasser-Luft-Systeme (maxima)

63

2017/C 144/97

Asia T-384/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 17.3.2017 – Tri-Ocean Trading v. neuvosto

63

2017/C 144/98

Asia T-731/16: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 16.3.2017 – Perifereia Stereas Elladas v. komissio

63

2017/C 144/99

Asia T-896/16: Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 9.3.2017 – Puma v. EUIPO – Senator (TRINOMIC)

63


FI

 

Top